SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 28. Petak, 24. srpnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

45.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 3. sjednici držanoj dana 15. srpnja 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/ 08), (u daljem tekstu: Program) mijenja se glava II. PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu, kako slijedi:


VRSTA PRIHODA 2009. godina u kn


Komunalni doprinos 5.000.000,00

Šumski doprinos 600.000,00

Sufinanciranje Ministarstva za gradnju poslovne zone Zapad I. faza 0,00

Koncesijska naknada 70.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe i odvodnje 400.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.500.000,00

Ostali proračunski prihodi 3.992.000,00


UKUPNO 11.562.000,00


Članak 2.

Glava III. Programa-RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama A., B., C. D. E. i G. na način da sada, izraženo u kunama glase:

A. JAVNE POVRŠINE


2009. godina Nabava i postava javnih sanitarnih čvorava u Klenovici i Smokvici 360.000,00


UKUPNO: 360.000,00


B. NERAZVRSTANE CESTE


2009. godina Izrada projekata cesta (spoj ulica Rasadnik-A. Mataije, Ledenice-Tepli Porat,

Derašnica i dr.) 100.000,00

gradnja dijela cesta PZ Zapad I. faza 0,00

Zamjena postojećeg asfaltnog sloja ulice A. Mažuranića 0,00

Gradnja ulice Sopot 1.600.000,00

Trošak nadzora gradnje ulice Sopot 35.000,00

sanacija luke Novi 0,00

Izrada arhitektonskog projekta rušenja 0,00

Gradnja spoja ulica A. Mažuranića - Rasadnik 0,00

Nadzor nad gradnjom 23.000,00

Gradnja po DPU Centar Klenovica 2.000.000,00

Probijanje dijela ceste po DPU Smokvica 440 m' 600.000,00

Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja 230.000,00

Otplata anuiteta Zatrep 48.000,00

Otplata anuiteta Pod Osap 50.000,00

Otplata anuiteta Dugno Povile 54.000,00

Otplata anuiteta Obala P. Krešimira IV 30.000,00


UKUPNO: 4.770.000,00


C. JAVNA RASVJETA


2009. godina Gradnja dijela JR PZ Zapad - I. faza 0,00

Izrada projekata javne rasvjete 100.000,00

Gradnja JR spoja ulica A. Mažuranića-Rasadnik 0,00

Sufinanciranje HC za sanaciju JR prema Betterment programu- (Novi, Grabrova,

Dugno-Povile) 0,00

Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja 70.000,00

Otplata anuiteta Zatrep 12.000,00

Otplata anuiteta Dugno Povile 24.000,00


UKUPNO: 206.000,00


D. GROBLJA


2009. godina Sufinanciranje Ivanju za rekonstrukciju mrtvačnice u Novom Vinodolskom

(projektiranje i gradnja) 400.000,00

Izrada arhitektonskog projekta mrtvačnice novog groblja 0,00

Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice u Povilama (otplata anuiteta) 83.000,00

Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice u D. Zagonu (otplata anuiteta) 52.000,00


UKUPNO: 535.000.00


E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE


2009. godina Otkup zemljišta za gradnju ceste PZ Zapad I. faza 300.000,00

Otkup zemljišta za cestu Krminska-Bahalin 700.000,00

Otkup zemljišta za ostale objekte kom. inf. 150.000,00

Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture 160.000,00


UKUPNO: 1.310.000,00


F. OPSKRBA PITKOM VODOM


2009. godina: Sufinanciranje gradnje dijela vodoopskrbe PZ Zapad - faza 0,00

Sufinanciranje Vodovoda-Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Sibinj

(otplata kredita) 387.000,00

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Bater

(otplata kredita) 599.000,00

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za projektiranje vodifikacije naselja Breze 0,00

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za projektiranje vodifikacije naselja Krmpote 0,00

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za projektiranje vodifikacije naselja Gornji

Zagon 0,00

Sufinanciranje Vodovoda za projektiranje transportnog cjevovoda, zdenca i

izvorišta 0,00

Sufinanciranje vodoopskrbe naselja Krasa 500.000,00


UKUPNO: 1.486.000,00


G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


2009. godina: Sufinanciranje gradnje dijela odvodnje PZ Zapad I. faza 0,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju sistema odvodnje otpadnih voda uz ŽC.5064

(otplata anuiteta) 177.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje naselja Kalvarija (otpata anuiteta) 64.000,00

Sufinanciranje projektiranja dokumentacije odvodnje Klenovice 0,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje Šenoina-Kralja. Zvonimira-Krmpotska

(650 m') 468.000,00

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje Krasa-A. Mataije (700 m') 190.000,00

Otplata anuiteta odvodnja Korzo hrvatskih branitelja 28.000,00


UKUPNO: 927.000,00


H. DEPONIRANJE OTPADA I ZAŠTITA OKOLIŠA


2009. godina: Sufinanciranje Ivanj - za sanaciju deponije Duplja 1.800.000,00

Program zaštite okoliša 84.000,00

Praćenje onečišćenja okoliša 84.000,00


UKUPNO: 1.968.000,00


Sveukupno

2009. godina SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G+H 11.562.000,00


Članak 3.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2009. godinu (A + B + C + D + E + F + G + H) mijenja se sa iznosa 21.771.000,00 kn na iznos 11.562.000,00 kn.

Članak 4.

U članak 4. stavku 1. Programa brišu se riječi »izuzev gradnje infrastrukture Poslovne zone Zapad,«

Stavak 2. članka 4. briše se.

U Stavku 3. istog članka brojka 1.957.000,00 zamjenjuje se brojkom 1.486.000,00.

U stavku 4. istog članka brojka 2.871.000,00 zamjenjuje se brojkom 927.000,00.

Članak 5.

Ostale odredbe Program ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/09-01/25

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 16. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=622&mjesto=51250&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr