SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 28. Petak, 24. srpnja 2009.
GRAD KRK
12

14.

Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), te na temelju javnog natječaja - obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Krka (»Narodne novine« broj 23/09) od 20. veljače 2009. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova
na grobljima na području Grada Krka

I.

Na temelju javnog natječaja - obavijesti o namjeri davanja koncesije, objavljenog u »Narodnim novinama« broj 23/09 od 20. veljače 2009. godine, Gradsko vijeće Grada Krka (u nastavku teksta: davatelj koncesije) utvrđuje prihvatljivom i prihvaća zajedničku ponudu Marije Turčić, vlasnice Građevinsko komunalnog obrta »Komunalac« sa sjedištem u Omišlju, Pušća 1 i Josipa Cvelića, vlasnika obrta Usluge »Cvelić« sa sjedištem u Malinskoj, Milovčići 17 (u nastavku teksta: korisnik koncesije), te daje korisniku koncesije pravo obavljanja pogrebnih poslova na grobljima na području Grada Krka.

II.

Koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na grobljima na području Grada Krka daje se na rok od 5 (pet) godina.

III.

Visina naknade za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova određuje se u iznosu od 10.000,00 kuna (slovima: desettisuća kuna) godišnje i plaća se u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka i to do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada za koncesiju iz stavka 1. ove točke Odluke, plaća se u korist Proračuna Grada Krka.

IV.

Korisnik koncesije dužan je naplaćivati pružene usluge prema cijenama iz ponude (cjenika) koja čini sastavni dio ove Odluke.

Korisnik koncesije ne može bez prethodnog odobrenja davatelja koncesije izvršiti promjenu cijena za obavljanje pogrebnih poslova iz ponude (cjenika).

Korisnik koncesije pružene usluge naplaćuje nakon što iste izvrši i na temelju ispostavljenog, pisanog računa.

V.

Korisnik koncesije dužan je pogrebne poslove obavljati u skladu s posebnim zakonom i propisima za tu vrstu djelatnosti, tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva i na način kojim se štiti okoliš.

VI.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da na temelju ove Odluke s korisnikom koncesije zaključi Ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

Ugovor o koncesiji mora sadržavati sve elemente propisane člankom 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/09-05/6

Ur. broj: 2142/01-01-09-10

Krk, 14. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Staničić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=622&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr