SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 11. Utorak, 30. ožujka 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Na temelju poglavlja V. Točke 5. Plana intervencija u zaštiti okoliša («Narodne novine» broj 82799, 86/99 i 12/01) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 25. ožujka 2004. godine, a uz pribavljenu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 351-01/04-07/05; Ur.broj: 531-05/1-HB-04-02 od 16. siječnja 2004. godine), donijela je

PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

 1. Uvod
  1. Uvodno obrazloženje

Primorsko-goranska županija dužna je izraditi županijski Plan intervencija u zaštiti okoliša temeljem Plana intervencija u zaštiti okoliša («Narodne novine» broj 82/99, 86/99, 12/01), poglavlje V, članak 1.

Plan intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu Plan) odnosi se na moguće ekološke nesreće ili izvanredni događaj koji može ugroziti okoliš, te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi.

Županijski Plan intervencija u zaštiti okoliša sastavni je dio programa zaštite okoliša Županije, međutim ukoliko nije donesen program zaštite okoliša na razini Županije, Plan intervencija u zaštiti okoliša može se donijeti i provoditi samostalno.

Plan intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije temelji se na:

 • Planu intervencija u zaštiti okoliša kojega je temeljem Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine» broj 82/94) donijela Vlada Republike Hrvatske,
 • APELL procesu - skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku: “Awareness and Preparedness for Emergency at Local Level”, sa značenjem: Svijest i pripravnost na neželjene događaje na lokalnoj razini.

Plan je napravljen sukladno s regionalnim i lokalnim posebnostima i obilježjima Primorsko-goranske županije. Osnova za izradu Plana bila su 42 dostavljena Operativna plana intervencija u zaštiti okoliša gospodarskih subjekata, koji su temeljem vrsta i količina opasnih tvari koje proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima izradili Operativne planove.

Svrha izrade Plana je predviđanje, sprečavanje i ograničavanje mogućih ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja, koji mogu ugroziti okoliš, te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi.

Planom se utvrđuju:

 • prostorna i gospodarska obilježja Primorsko-goranske županije,
 • vrste rizika i opasnosti,
 • postupci i mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica štetnih za okoliš,
 • subjekti zaduženi za provedbu pojedinih mjera,
 • odgovornosti i ovlaštenja u svezi s provedbom mjera,
 • način usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju drugih zakona,
 • način i vremenski plan periodičke provjere Plana,
 • analiza i revizija Plana,
 • način upoznavanja svih sudionika s Planom.

 

  1. Primjena plana
  2. Prilikom iznenadnog onečišćavanja tla, zraka, biljnog i životinjskog svijeta te kulturne baštine, kada ekološka nesreća ili drugi izvanredni događaj po svom obimu i mogućim posljedicama prelazi granice i mogućnosti obuzdavanja gospodarskog subjekta, grada ili općine na čijem se području događaj dogodio, primjenjuje se ovaj Plan. Ovaj Plan se ne primjenjuje u slučaju onečišćavanja mora, kopnenih voda i voda mora s kopna i otoka, te na vojne objekte, vojna skladišta i slučajeve radioaktivnog onečišćenja.

   Nadzor provedbe Plana provodi inspekcija zaštite okoliša.

    

  3. Postupak donošenja Plana

Prijedlog Plana intervencije u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije dostavlja se na mišljenje tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša. Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša, a na prijedlog Stručnog povjerenstva, Plan donosi predstavničko tijelo Županije. Plan se nakon toga može ugraditi u program zaštite okoliša Županije.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije, 26. studenog 2002. osnovala je Stručno povjerenstvo za izradu Plana u skladu s APELL procesom. Članovi Stručnog povjerenstva navedeni su u Tablici 1.

Tablica 1: Popis članova Stručnog povjerenstva za izradu Plana

R. br.

Članovi Stručnog povjerenstva

Tvrtka/organizacija/zavod

1.

mr.sc. Ivo Brozović, dipl.ing. voditelj

član Županijskog poglavarstva za područje prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite okoliša

2.

Čedomir Miler, dipl.ing. - zamjenik voditelja

član Županijskog poglavarstva za područje komunalnih djelatnosti

3.

Darko Jardas - član

Upravni odjel za gospodarski razvoj PGŽ

4.

Miomir Zelić, dr.med - član

član Županijskog poglavarstva za područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

5.

dr.sc. Ivan Liker, dipl.ing. - član

član Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

6.

mr.sc. Andrija Car - član

PU Primorsko-goranska, Sektor civilne zaštite

7.

Ljubomir Stojnić, dipl.ing. - član

predstavnik Grada Rijeke

8.

Davor Vičević, dipl.ing.

predstavnik Općine Kostrena

9.

Josip Šepčić, dipl.ing - član

predstavnik Općine Omišalj

10.

mr.sc. Jarolim Meixner, dipl.ing - član

Adria - procesna industrija d.d., Omišalj

11.

Boris Legović, dipl.ing. - član

INA - Rafinerija nafte Rijeka, Urinj

12.

Milica Lulić, dipl.ing. - član

INA - Maziva, Rijeka

13.

Stjepan Kamber, dipl.ing. - član

Hrvatske vode, VGO Rijeka

14.

dr.sc. Vladimir Mičović - član

Zavod za javno zdravstvo

15.

Kazimir Mihić, dipl.ing. - član

Udruga IN Klub inovatora Rijeka, Sekcija za ekologiju

Zadaci Stručnog povjerenstva su:

 • identifikacija resursa, zadaća i sudionika u procesu izrade Plana,
 • identifikacija rizika i opasnosti,
 • analiza postojećih Planova svih sudionika i usklađenosti tih Planova,
 • identifikacija zadaća nepokrivenih postojećim Planovima,
 • identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća,
 • prilagođivanje postojećih Planova i izrada harmoniziranog i integriranog Plana,
 • donošenje Plana od strane nadležnog tijela Primorsko-goranske županije,
 • upoznavanje svih sudionika sa integriranim Planom,
 • uspostava procedure za periodičko testiranje, analizu i reviziju Plana,
 • upoznavanje stanovništva s Planom.

 

  1. Ključni pojmovi

U ovom Planu u uporabi su pojmovi sa slijedećim značenjem:

 • Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja, kojeg je stvorio čovjek.
 • Onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanja, unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih za okoliš.
 • Onečišćivač je svaka pravna ili fizička osoba čije djelovanje posredno ili neposredno uzrokuje onečišćavanje okoliša.
 • Štetna tvar je tvar čija su svojstva opasna za ljudsko zdravlje i okoliš s dokazanim akutnim i kroničnim toksičnim učincima, vrlo nadražujuća, kancerogena, mutagena, nagrizujuća, zapaljiva i eksplozivna tvar ili tvar koja u određenoj količini i /ili koncentraciji ima takva svojstva.
 • Opasna tvar je tvar koja je zakonom, drugim propisima i međunarodnim ugovorima, koji obvezuju Republiku Hrvatsku određena kao opasna tvar.
 • Rizik po okoliš je vjerojatnost da će neki zahvat posredno ili neposredno prouzročiti štetu okolišu ili ugroziti život i zdravlje ljudi.
 • Ekološka nesreća je izvanredni događaj ili vrsta događaja prouzročena djelovanjem ili utjecajima koji nisu pod nadzorom i imaju za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja ljudi i u većem obimu nanose štetu okolišu.
 • Analiza rizika je sustavno utvrđivanje i procjena rizičnih objekata i opasnosti.
 • Upravljanje rizikom - obuhvaća cjelokupan rad vezan uz rizik, tj. administraciju, osiguranje, propise, ocjenjivanje situacije, inspekciju itd.
 • Rizični objekt - industrijski objekt, skladište, ranžirni kolodvor, itd., u okviru kojih se nalazi izvor opasnosti ili rizika. Unutar jednog rizičnog objekta može postojati više različitih izvora rizika.
 • Rizična zona je područje koje okružuje rizični objekt, a koje bi moglo biti pogođeno izvanrednim događajem.
 • Sigurnosna zona je procijenjena udaljenost potrebna između rizičnog objekta i obližnjih ugroženih objekata.
 • Vjerojatnost pojave izvanrednog događaja je vjerojatnost nastanka izvanrednog događaja prilikom obavljanja istovrsnih aktivnosti s nekom od opasnih tvari.
 • Najgori mogući slučaj (engleski: worst case), je ispuštanje u okoliš najveće moguće količine opasne tvari koja proizvodi najveću udaljenost do granice opasnosti ( engleski: endpoint) .
 • Granica opasnosti (engleski: endpoint), je granica područja u kojem su pokazatelji opasnosti manji od posebno specificiranih.
 • Ugroženi subjekti su stanovništvo unutar granica opasnosti kao i zaštićena područja unutar granica opasnosti.
 • Proces je djelatnost manipulacije s opasnim tvarima: uporaba, proizvodnja, skladištenje, transport ili njihova kombinacija.

 

  1. APELL proces

Svijest i pripravnost na neželjene događaje na lokalnoj razini, engleska kratica: APELL, je inicijativa čiji su pokrovitelji Ured za industriju i okoliš UNEP-a u suradnji s Udruženjem kemijskih proizvođača SAD-a, CMA i Conceil Europeen des Federations de l Industrie Chimique, CEFIC.

APELL obuhvaća dva temeljna aspekta:

 • Stvoriti i/ili ojačati svijest zajednice o mogućim opasnostima vezanima uz proizvodnju, postupanje s opasnim materijalima i uporabu opasnih materijala, kao i korake koje poduzimaju vlasti i industrija kako bi od njih zaštitili zajednicu.
 • U suradnji s lokalnim zajednicama, razviti planove intervencija koji bi uključivali čitavu zajednicu, pojavi li se neželjeni događaj koji bi ugrozio njezinu sigurnost.

Sveukupni ciljevi APELL-a su sprečavanje gubitka života ili oštećenja zdravlja i društvenog blagostanja, izbjegavanje oštećenja imovine, te očuvanje okoliša. Njegovi specifični ciljevi su slijedeći:

 • pružati informacije zainteresiranim članovima zajednice o opasnostima vezanima uz industrijske djelatnosti u njihovom okruženju i mjerama poduzetim u svrhu smanjenja tih rizika,
 • ocjenjivati, dopunjavati, odnosno izrađivati planove intervencija za lokalno područje,
 • jačati stupanj uključenosti lokalne industrije u svijest zajednice i planiranje intervencija na neželjene događaje,
 • povezati napravljene Operativne planove intervencija gospodarskih subjekata s lokalnim planovima, općinskim i gradskim, u jedan sveobuhvatni Županijski plan, kojim bi se zajednica mogla uspješno suprotstaviti svim vrstama neželjenih događaja,
 • uključiti članove lokalne zajednice u izradu, provjeru i provedbu sveobuhvatnoga plana intervencija.

Iako početna reakcija na neželjeni događaj, koja se obično odvija na lokalnoj razini, uvelike utječe na krajnji ishod i veličinu događaja, doprinos državne vlasti u provedbi APELL procesa je ključna za njegov uspjeh.

Na lokalnoj razini tri su vrlo važna sudionika koja se moraju uključiti ako APELL želi uspjeti, a to su:

 • županijski, gradski i općinski čelnici lokalne uprave i samouprave, načelnici policije, zapovjednici vatrogasnih postrojbi, ravnatelji zdravstvenih ustanova itd.
 • vlasnici ili upravitelji industrijskih postrojenja,
 • čelnici lokalne zajednice, gospodarske komore, obrazovanja, socijalne skrbi, urednici sredstava javnog priopćavanja, stručnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša, predstavnici nevladinih udruga.

Kako bi provedba APELL procesa na županijskoj razini bila što učinkovitija, svi sudionici u APELL procesu, čelnici lokalne vlasti, gospodarski subjekti i čelnici lokalne zajednice, dužni su preuzeti dio obveza i odgovornosti za njegovu primjenu.

 1. Prostorna, teritorijalna i gospodarska obilježja Primorsko-goranske županije
  1. Geografski položaj i opis područja Županije

Primorsko-goranska županija nalazi se u zapadnom dijelu teritorija Republike Hrvatske. Na zapadu graniči s Istarskom, na istoku s Karlovačkom, a na jugoistoku s Ličko-senjskom županijom. U krajnjem jugoistočnom dijelu akvatorij Županije graniči s obalnim morem Zadarske županije, a na jugu Županija participira i u dijelu morske granice Republike Hrvatske s Republikom Italijom. Sjevernu granicu teritorija Županije čini državna granica s Republikom Slovenijom.

Primorsko-goranska županija jedna je od sedam primorskih županija Republike Hrvatske te osim kopnenog dijela, obuhvaća i veći broj stalno naseljenih otoka, od kojih su najveći Krk, Cres, Rab i Lošinj, a stalno su naseljeni i Unije, Ilovik i Susak.

Površina teritorija Županije iznosi 3.582 km2, a površina akvatorija tj. obalnog mora 4.339 km2.

Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2001.g., Županija ima ukupno 305.505 stanovnika i s udjelom od 6,9 0eta je po veličini u Republici Hrvatskoj. Prosječna gustoća naseljenosti Županije iznosi 85,2 st./km2.

Sjedište Županije je u Rijeci, koja je sa 143.800 stanovnika treći grad po veličini u Republici Hrvatskoj.

Najviši planinski vrh Županije je Bjelolasica-Kula sa nadmorskom visinom od 1.534 m.

U fizičko-geografskom smislu Županija se sastoji od tri dobro izražene cjeline:

 • Gorski Kotar - 37 % teritorija Županije,
 • priobalje s neposrednim zaleđem - 34 % teritorija Županije,
 • otoci - 29 % teritorija Županije.

Demografsko težište Županije nalazi se u području priobalja, gdje živi oko tri četvrtine ukupno prisutnog stanovništva Županije. Uzrok tome je smještaj makroregionalnog središta i sjedišta Županije - grada Rijeke, kao i smještaj satelitskih naselja šire okolice Rijeke. Zbog takvih okolnosti srednja gustoća naseljenosti priobalja Županije iznosi čak 201,5 st./km2, dok je prosječna naseljenost otoka 40,9 st./km2, a Gorskog Kotara samo 26,9 st./km2.

 

  1. Teritorijalni ustroj Županije

Prema današnjem upravno-teritorijalnom ustroju, područje Županije dijeli se na:

 • 14 gradova: Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko,
 • 21 općinu: Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodol, Viškovo i Vrbnik.

U Primorsko-goranskoj županiji registrirano je ukupno 536 naselja.

 

  1. Glavne gospodarske djelatnosti

Povoljan geoprometni položaj i raskrižje važnih europskih kopnenih i morskih putova utjecao je na to da se stanovništvo već od davnina opredijelilo za pomorstvo i druge gospodarske djelatnosti vezane uz more. Zato se Županija, a posebno Rijeka kao županijski centar, razvilo u jako pomorsko središte s razvijenom lučkom, pomorsko-prometnom, brodograđevnom i turističkom djelatnošću od značenja za cijelu Hrvatsku.

Područje Gorskog Kotara predstavlja tradicionalno jako šumarsko i drvoprerađivačko gospodarsko područje.

Zahvaljujući čistom moru i netaknutoj prirodi, turizam ima važnu ulogu u gospodarstvu Županije.

Također, Primorsko-goranska županija već desetljećima razvija specifične industrijske grane proizvodnje, posebno one koje se temelje na dopremi robe ili sirovina te njihovoj preradi. Veliki industrijski pojas nalazi se u širem gradskom području Rijeke: Kukuljanovo, Urinj, Melina, Mlaka i Matulji.

Glavne gospodarske djelatnosti na području Županije su brodogradnja, promet, naftno-petrokemijska industrija, turizam i ugostiteljstvo, metalna i elektro industrija, drvna industrija, šumarstvo, graditeljstvo, trgovina, poljoprivreda i ribarstvo.

U ukupnom prihodu Županije, prema podacima Županijske gospodarske komore, po gospodarskim djelatnostima prevladava:

 1. trgovina sa oko 40 0rihoda,
 2. prerađivačka industrija sa oko 25 0rihoda,
 3. promet sa oko 11 0rihoda.

Najveći broj radno sposobnog dijela stanovništva, zaposlen je u:

 1. prerađivačkoj industriji, oko 29 %,
 2. trgovini, oko 20 %,
 3. prometu, oko 15 %.

Područja najbržeg razvoja Županije su:

 • riječko makroregionalno središte
 • pojas uz prometnicu Zagreb-Karlovac-Rijeka.

Turistička ponuda prostora uglavnom je ljetnog sezonskog karaktera, te se predviđa poticaj razvoju zimskog turizma. Također se predviđa i poticaj šumarstva.

Prema Prostornom planu Primorsko-goranske županije, gospodarski razvoj prostora treba uskladiti s realnim ograničenjima njegove valorizacije, a u skladu sa zahtjevima djelotvorne zaštite prirodnog i povijesno-kulturnog nasljeđa, kojim prostor Županije ne oskudijeva. U cilju gospodarskog razvoja Županije, težište razvoja planira se staviti na strateške djelatnosti Županije kao što su: razvoj riječke luke i transporta, brodogradnje, turizma, industrije nafte i petrokemije, metaloprerađivačke i drvne industrije.

 

  1. Prometna povezanost i važni infrastrukturni objekti Županije

U području Županije koriste se sva tri temeljna oblika prometa: kopneni, morski i zračni. Štoviše, prometna je vrijednost razmatranog prostora jedna od njegovih glavnih značajki. Uvjetovano je to važnošću riječke luke, a s tim u vezi, i kopnenih prometnica koje iz bliže i dalje unutrašnjosti komuniciraju s tim lučkim središtem. Rijeka je već desetljećima jedna od značajnijih mediteranskih luka koja svoje prometne usluge vrši i za neke zemlje Srednje Europe.

Tri su važne cestovne komunikacije na području Županije:

 1. Autocesta Zagreb-Karlovac-Rijeka, koja će osim povezivanja Rijeke sa središtima izvan Županije, gospodarski i demografski pozitivno djelovati na razvoj okolnog područja unutar Županije,
 2. Jadranska turistička cesta, koja prolazi priobaljem Županije,
 3. Prometnica Rijeka-Rupa, koja Županiju povezuje s Trstom i Ljubljanom, odnosno buduća autocesta Rupa – Rijeka – Sv Kuzam - Novi Vinodoloski – Žuta Lokva.

Za Županiju je od izuzetne važnosti željeznička pruga Zagreb-Karlovac-Rijeka koja predstavlja glavni oslonac razvoju riječke luke. Ova pruga je zastarjela, te svojim kapacitetom, tehničko-sigurnosnim osobinama, ne zadovoljava potrebe gospodarstva Županije. Druga željeznička komunikacija u Županiji, Rijeka-Pivka-Ljubljana ili Trst, povezuje Rijeku sa Slovenijom i dalje Srednjom i Zapadnom Europom.

Riječka zrakoplovna luka nalazi se nedaleko od Omišlja na sjeveru otoka Krka i djelatna je prije svega u ljetnom dijelu godine. Manja zrakoplovna luka postoji kod Malog Lošinja.

Riječka luka je, uz tršćansku, svojim položajem svakako najpovoljnija s gledišta potreba srednje europskog tržišta. Riječka luka je najveća morska luka Hrvatske.

Važan infrastrukturni objekt Županije je Jadranski naftovod koji povezuje Rafineriju nafte u Rijeci sa sisačkom rafinerijom, odakle se nastavlja prema sjeveroistoku u Mađarsku i istoku savskim koridorom prema Srbiji i Crnoj Gori.

Glavno županijsko čvorište 400 kV-elektroenergetskog prijenosnog sustava je Melina kod Rijeke, odakle se pružaju tri kraka dalekovodne mreže: prema Tubrima kod Zagreba, Divači u Sloveniji i Konjskom kod Splita.

 

  1. Klimatska obilježja Županije

Najvažniji pokazatelji klimatskih karakteristika nekog područja su: temperatura zraka, oborine, relativna vlažnost zraka i vjetar. Budući se Primorsko-goranska županija sastoji od tri dobro izražene fizičko-geografske cjeline: Gorskog kotara, priobalja s neposrednim zaleđem i otoka, tako se i klimatski faktori mogu odvojeno definirati za navedene prostore.

U Tablici 2. prikazani su bitni pokazatelji klime za fizičko – geografske cjeline Županije s podacima sa tri meteorološke postaje:

 1. Delnice-kontinentalna meteorološka postaja,
 2. Rijeka-priobalna meteorološka postaja,
 3. Cres-otočna meteorološka postaja.

 

Tablica 2: Klimatski pokazatelji sa 3 meteorološke postaje s područja Županije

Metereološka postaja /Pokazatelji

Delnice

Rijeka

Cres

Srednja temperatura zraka: proljeće/ljeto/jesen/zima, ° C

7,0 / 16,3 / 8,3 / -0,9

12,6 / 22,1 / 14,5 / 6,2

13,1 / 23,0 / 15,2 / 6,6

Srednja godišnja temperatura zraka, ° C

7,7

13,8

14,5

Godišnja količina oborina, u mm

2177,1

1522,7

1038,9

Godišnji broj dana s kišom (količina oborine ³ 0,1 mm)

117,6

127,4

112,8

Godišnji broj dana sa snijegom (količina oborine ³ 0,1 mm)

41,9

4,2

2,1

Godišnja relativna vlaga, %

86

64

70

Godišnji broj dana s jakim vjetrom

31,4

40,4

27,7

Godišnji broj dana s olujnim vjetrom

1,3

11,1

1,1

Izvor podataka: Prostorni plan Primorsko-goranske županije

Iz Tablice 2. uočljiva je razlika u amplitudi, tj. razlika između maksimuma i minimuma sezonske temperature između triju postaja. Amplituda za područje priobalja i otoka općenito je manja od područja Gorskog kotara, što je pokazatelj kontinentalnosti nekog prostora. Razlog tome je utjecaj mora koje kao veliki akumulator topline smanjuje oscilacije temperature.

Na karti Županije, koja se nalazi u Prilogu 1.ovoga Plana, uočljiva je nagla promjena nadmorske visine prilikom prijelaza iz priobalja prema unutrašnjosti, što za sobom povlači naglo smanjenje utjecaja mora na temperaturne prilike u kopnenoj unutrašnjosti Županije.

Osim temperature zraka, količina oborina je jedan od bitnih elemenata prilikom određivanja klimatskih karakteristika nekog kraja. Uočljivo je da kopneni dio Županije ima znatno veću količinu oborina od priobalja i otoka što je posljedica utjecaja reljefa i opće cirkulacije atmosfere.

Razlika u zasićenosti vodenom parom između priobalnog i otočnog dijela Županije u odnosu na unutrašnjost je posljedica velikih temperaturnih razlika.

Podaci o jakom i olujnom vjetru ukazuju na opasnost od nanošenja štete na raznim vrstama objekata. Zračna strujanja su izuzetno ovisna o reljefu i lokalnim efektima, te se ne mogu razmatrati za cijelu Županiju. To ilustrira podatak da se na otoku Rabu godišnje prosječno evidentira 63,3 dana sa jakim vjetrom i 26,5 dana sa olujnim vjetrom.

S aspekta ovog Plana posebno je interesantan priobalni dio županije i otok Krk zbog velike koncentracije industrije na tom području. Klima ovog područja uvjetovana je utjecajem kontinentalnog zaleđa i Jadranskog mora, a karakteriziraju je blage i kišne zime, topla i sušna ljeta. Srednja učestalost vjetrova za područje od Rijeke do ulaska u Bakarski zaljev, prikazana je u Tablici 3.

 

 

 

 

Tablica 3: Srednja učestalost vjetra za područje od Rijeke do Kraljevice

 

Tišina

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Broj dana

66

34

143

18

21

24

37

7

15

Udio u godini, %

18

9

39

5

6

7

10

2

4

Brzina vjetra, m/s

/

1,6

2,8

2,0

2,0

2,0

1,9

1,3

1,5

Od vjetrova na ovom području prevladavaju:

 • bura, smjer N ili NE, čiji udari dosežu brzine i do 40 m/s,
 • jugo, smjer SE, čija brzina doseže oko 9 m/s.

 

 1. Izvori opasnosti, vrste i količine opasnih tvari

Izvori opasnosti, vrste i količine opasnih tvari u Županiji određeni su prema dostupnim podacima u Županiji.

Za definiranje mogućih izvora opasnosti i obveznika izrade Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša na području Županije, korištena su:

 • 42 izrađena Operativna plana intervencija u zaštiti okoliša gospodarskih subjekata,
 • popis obveznika izrade Operativnih planova prema mišljenju stručnog povjerenstva,
 • popis gospodarskih subjekata koji djeluju na području Županije dobiven od Hrvatske gospodarske komore.

Vrste i količine opasnih tvari navedene su prema podacima navedenim u 42 Operativna plana u zaštiti okoliša gospodarskih subjekata koji su dostavljeni Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje.

 

  1. Obveznici izrade planova intervencija u zaštiti okoliša s područja Primorsko-goranske županije

Pravne i fizičke osobe koje proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima, navedenim u Prilogu 2. Plana intervencija u zaštiti okoliša Narodne novine broj 82/99, koji je dan kao Prilog 2. ovog Plana, dužne su izraditi Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša ako je tijekom proizvodnje, skladištenja, prerade, prijevoza, skupljanja ili obavljanja drugih radnji s opasnim tvarima na određenoj lokaciji količina te opasne tvari jednaka ili veća od 1 0ranične količine (D=3) za tu opasnu tvar.

Pravne i fizičke osobe koje proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, skupljaju ili obavljaju druge radnje s naftom i njezinim derivatima, dužne su izraditi Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša ako je tijekom proizvodnje, skladištenja, prerade, prijevoza, skupljanja ili obavljanja drugih radnji s naftom i njezinim derivatima moguće istjecanje tih tvari u okoliš iz postrojenja, spremnika, prijevoznog sredstva ili odsjeka cjevovoda između dva blok ventila, u količini većoj ili jednakoj 0,1 0ranične količine (D=2) za tu opasnu tvar.

Sukladno s lokalnim posebnostima i obilježjima, te stvarnim i potencijalnim rizicima i opasnostima gradovi i općine s područja Primorsko-goranske županije dužni su izraditi Planove intervencija u zaštiti okoliša, u skladu s APELL procesom.

Prema dostavljenom popisu gospodarskih subjekata na području Županije, identificirane su grane djelatnosti u kojima se mogu naći obveznici izrade Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša. Mogući obveznici izrade Operativnih planova su gospodarski subjekti koji se bave:

 • proizvodnjom, obradom i konzerviranjem mesa,
 • proizvodnjom alkoholnih pića i sokova od voća i povrća,
 • preradom i proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda,
 • preradom drva i proizvodnjom predmeta od drva,
 • proizvodnjom papira i kartona,
 • proizvodnjom naftnih derivata,
 • proizvodnjom industrijskih plinova,
 • proizvodnjom boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova,
 • proizvodnjom farmaceutskih preparata,
 • proizvodnjom sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje,
 • proizvodnjom ostalih kemijskih proizvoda,
 • proizvodnjom ambalaže, ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa,
 • proizvodnjom stakla,
 • proizvodnjom nemetala i metalnih proizvoda,
 • obradom i presvlačenjem metala,
 • brodogradnjom, popravkom i preinakom brodova i čamaca,
 • reciklažom metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka,
 • proizvodnjom elektromotora, generatora i transformatora,
 • proizvodnjom motornih vozila,
 • proizvodnjom akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija,
 • turizmom – hoteli, kupališta.

Stručno povjerenstvo za izradu Plana, na sjednici održanoj 29. svibnja 2003., donijelo je popis obveznika izrade Operativnih planova intervencija koje bi neizostavno trebalo uvrstiti u županijski plan intervencija. Obveznici izrade Operativnih planova, prema ocjeni Stručnog povjerenstva, navedeni su u Tablici 4.

 

Tablica 4: Obveznici izrade Operativnih planova prema ocjeni Stručnog povjerenstva za izradu Plana

R. br.

Grana industrije

Gospodarski subjekti

1.

Kemijska i procesna industrija

 1. ADRIA – procesna industrija d.d., Omišalj
 2. INA Maziva, Rijeka
 3. INA Rafinerija nafte, Urinj

2.

Drvna industrija

 • DRVENJAČA, Fužine
 • 3.

  Proizvodnja i skladištenje hrane

 • PIK, Rijeka
 • ViR mesna industrija, Rijeka
 • LEDO, Kukuljanovo
 • BRODOKOMERC, Kukuljanovo
 • 4.

  Proizvodnja električne energije

 • HEP TE Rijeka, Urinj
 • 5.

  Lučke djelatnosti

 • LUKA Rijeka, Rijeka
 • LUKA Rijeka, Bakar
 • 6.

  Brodogradilišta

 • BI 3. MAJ, Rijeka
 • BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC, Kostrena
 • BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA, Kraljevica
 • BRODOGRADILIŠTE PUNAT, Punat
 • BRODOGRADILIŠTE CRES, Cres
 • LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE MALI LOŠINJ, Mali Lošinj
 • 7.

  Opskrba plinom

 • DISUPLIN PORTO RE, Kraljevica
 • MONTKEMIJA, Bakar
 • MG CROATIA PLIN, Orehovica
 • 8.

  Opskrba plinom i toplinskom energijom

 • ENERGO, Rijeka
 • 9.

  Opskrba vodom

 • KOMUNALAC, Delnice
 • KOMUNALAC, Opatija, Tunel Učka - klorna stanica
 • PONIKVE, Krk
 • VODOVOD I ČISTOĆA CRES-MALI LOŠINJ, Cres-Mali Lošinj
 • VODOVOD I KANALIZACIJA, RJ Vodovod, Rijeka
 • VODOVOD ŽRNOVNICA, Novi Vinodolski
 • VRELO, Rab
 • 10.

  Transport nafte

 • JANAF, Omišalj
 • 11.

  Transport opasnih tvari

 • HŽ Rijeka
 • RIJETANK
 • IND-EKO
 • MARECO
 • EKO-KEM
 • 12.

  Skladištenje opasnih tvari

 • DEZINSEKCIJA, Rijeka
 • 13.

  Bolnice

 • KBC Rijeka - lokalitet centar grada Rijeke
 • KBC Rijeka - lokalitet Sušak
 • KBC Rijeka - Dječja bolnica Kantrida
 • THALASSOTHERAPIA, Opatija
 • THALASSOTHERAPIA, Crikvenica
 • 14.

  Bazeni

 • BAZEN KANTRIDA, Rijeka
 • 15.

  Aerodrom

   

  Od 41 identificiranog obveznika izrade Operativnog plana u zaštiti okoliša, od strane Stručnog povjerenstva, svoje Operativne planove dostavila su 22 gospodarska subjekta ili 54 %.

  Točnu identifikaciju obveznika izrade Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša provodi inspekcija zaštite okoliša, čije su dužnosti i obveze navedene u Poglavlju 5.6. ovoga Plana.

   1. Popis izrađenih Operativnih planova intervencija s područja Primorsko-goranske županije

  U Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove do početka listopada 2003. godine, dostavljena su 42 Operativna plana intervencija u zaštiti okoliša slijedećih pravnih i fizičkih osoba:

  1. ADRIA – Procesna industrija d.d., Omišalj
  2. BI 3. MAJ d.d., Rijeka
  3. BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d., Kraljevica
  4. Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Kostrena
  5. BRODOKOMERC d.d. u stečaju DC KUKULJANOVO, Bakar
  6. DISUPLIN PORTO RE d.o.o., Kraljevica
  7. DRVENJAČA d.d., Fužine
  8. FINVEST-CORP d.d., Čabar
  9. GALVANIZACIJA d.o.o., Rijeka
  10. GETRO d.o.o. - prodajni centar Rijeka
  11. HEP d.d., HE VINODOL (Pogon Tribalj), Tribalj
  12. HEP d.d., HE VINODOL (Pogon Gorski kotar), Tribalj
  13. HEP d.d., TE RIJEKA, Kostrena
  14. HOTELI BAŠKA d.d., Krk
  15. HOTELI PUNAT d.d., Punat
  16. HOTEL KIMEN - Cresanka d.d., Cres
  17. HŽ d.o.o. - KOLODVOR RIJEKA - Rijeka
  18. INA d.d. MAZIVA RIJEKA, Rijeka
  19. INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka, Kostrena
  20. INA d.d. S.D. TRGOVINA, SEKTOR TRGOVINE NA MALO, Poslovni centar Rijeka, benzinske postaje, Rijeka
  21. INA d.d. S.D. TRGOVINA, SEKTOR TRGOVINE NA MALO, Poslovni centar Rijeka, lokacija skladišta, Rijeka
  22. IND-EKO d.o.o., Pogon Urinj - Kostrena
  23. JANAF d.d., Omišalj
  24. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o Rijeka
  25. KOMUNALAC d.o.o., Opatija
  26. KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi Vinodolski
  27. KONZUM d.d. (prodavaonica br. 251), Rijeka
  28. LUKA RIJEKA d.d., Rijeka
  29. LJEČILIŠTE ZA ALERGIJSKE BOLESTI I REHABILITACIJU, Kraljevica
  30. METIS d.d., Rijeka
  31. OMV ISTRA BENZ d.o.o. Zagreb, benzinska postaja Vrata Jadran-jug
  32. OMV ISTRA BENZ d.o.o. Zagreb, benzinska postaja Vrata Jadran-sjever
  33. OMV ISTRA BENZ d.o.o. Zagreb, benzinska postaja Mlaka
  34. OMV ISTRA BENZ d.o.o. Zagreb, benzinska postaja Valbiska
  35. PONIKVE d.o.o. - prekidna komora Brgud, Krk
  36. PONIKVE d.o.o. - crpna stanica Ponikve, Krk
  37. PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT RIJEKA d.d., RJ MLJEKARA, Corrada Ilijassicha 25 - Rijeka
  38. PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT RIJEKA d.d., UPRAVA, Krešimirova 26 - Rijeka
  39. PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT RIJEKA d.d., PEKARA, Radnička 29 - Rijeka
  40. PROplin d.o.o. - Kostrena
  41. V i R d.d., Rijeka
  42. VRELO d.o.o, Rab

  Lokacije navedenih gospodarskih subjekata označene su na karti Primorsko-goranske županije i nalaze se u Prilogu 3 ovoga Plana.

   

   1. Analiza dostavljenih Operativnih planova

  Okvirni sadržaj Operativnog plana intervencija u zaštiti okoliša pravne i fizičke osobe, prema Planu intervencija u zaštiti okoliša («Narodne novine» broj 82/99, 86/99, 12/01) sadrži slijedeće elemente:

  1. Popis opasnih tvari, maksimalna očekivana količina opasnih tvari, opis lokacije i okruženja, popis mogućih izvora opasnosti, procjena mogućih uzroka i opasnosti od izvanrednog događaja.
  2. Preventivne mjere za sprečavanje izvanrednog događaja uključujući obavezno izvješćivanje (brojevi, adrese, prioriteti).
  3. Procjena posljedica od izvanrednog događaja, uključivši i analizu najgoreg mogućeg slučaja (tzv. “Worst-case”, EPA 40 CFR 68) i proračun zona ugroženosti.
  4. Ustroj i provedba mjera u slučaju od izvanrednog događaja.
  5. Odgovorne osobe i potrebni stručni djelatnici u provedbi mjera.
  6. Sudjelovanje drugih fizičkih i pravnih osoba, prema potrebi, na osnovi ugovora u provedbi intervencija.
  7. Način zbrinjavanja prosutih opasnih tvari i sanacija okoliša.
  8. Program osposobljavanja za primjenu Operativnog plana intervencija u zaštiti okoliša.
  9. Program održavanja vježbi.
  10. Informiranje javnosti o slučajevima onečišćenja okoliša kod kojih posljedice izlaze izvan prostora fizičke ili pravne osobe.
  11. Prilozi - odluke o usvajanju i reviziji, sheme, tabele, proračuni, adresari, popisi, procedure, veza sa drugim planovima i sl.

  Na temelju okvirnog sadržaja napravljena je analiza svih dostavljenih Operativnih planova, te su njihovim pregledom utvrđeni nedostaci u slijedećim Operativnim planovima :

  1. Metis d.d. - Rijeka: nije navedena količina sulfatne kiseline.
  2. BI 3. maj d.d. - Rijeka: nije navedena količina acetilena i nije napravljena analiza najgoreg mogućeg slučaja.
  3. ViR d.d. - Rijeka: nije navedena količina amonijaka i nije napravljena analiza najgoreg mogućeg slučaja.
  4. INA d.d. Maziva - Rijeka: nije napravljena analiza najgoreg mogućeg slučaja za veće količine opasnih tvari koje se nalaze na lokaciji.
  5. Finvest corp d.d. - Čabar: nije napravljena analiza najgoreg mogućeg slučaja za 200 m3 goriva i nije opisana mikro i makro lokacija gospodarskog subjekta.
  6. Hoteli Punat d.d. - Punat: nije napravljena analiza najgoreg mogućeg slučaja za UNP.
  7. Disuplin porto RE d.o.o. - Kraljevica: nije napravljena analiza najgoreg mogućeg slučaja za acetilen.
  8. KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. - Rijeka: nisu navedene količine klora po pojedinim klornim stanicama i nema analiza najgoreg mogućeg slučaja i opisa samih lokacija.
  9. Luka Rijeka d.d. - Rijeka: nije napravljena analiza najgoreg mogućeg slučaja za opasne tvari koje se nalaze na lokaciji.
  10. Brodogradilište Kraljevica d.d. - Kraljevica: nisu navedene sve opasne tvari koje se nalaze na lokaciji: acetilen i kisik, te nisu izrađene analize najgoreg mogućeg slučaja.
  11. OMV ISTRA BENZ d.o.o. - benzinske postaje: Vrata Jadrana jug, Vrata Jadrana sjever, Mlaka i Valbiska: nisu izrađene analize najgoreg mogućeg slučaja.
  12. PROplin d.o.o. - Kostrena: worst case analizu je potrebno proširiti za cjelokupnu količinu UNP-a, budući se dva spremnika UNP-a nalaze u neposrednoj blizini.
  13. Galvanizacija d.o.o. - Rijeka: nisu navedene ukupne količine opasnih tvari koje se nalaze na lokaciji i za njih treba napraviti analizu najgoreg mogućeg slučaja.
  14. INA d.d. Sektor trgovine na malo - lokacija skladišta, Rijeka: nije opisana mikro i makro lokacija i nije izrađena analiza najgoreg mogućeg slučaja.
  15. INA d.d. - benzinske postaje u Županiji: nisu opisane lokacije benzinskih postaja, te za njih nije napravljena analiza najgoreg mogućeg slučaja.
  16. HŽ d.o.o. – Kolodvor Rijeka: izračunati dosezi učinka u slučaju izvanrednog događaja na području Kolodvora su precijenjeni i ne odgovaraju mogućim stvarnim učincima. Analize najgoreg mogućeg slučaja je potrebno ponovno napraviti uzimajući u obzir stvarnu koncentraciju opasnih tvari, njihovo agregatno stanje, mogućnost nastanka toksičnih plinova i zapaljivost.

  Ostali Operativni planovi gospodarskih subjekata su izrađeni prema okvirnom sadržaju i zadovoljavaju potrebe ovoga Plana.

  Pri izradi Plana, u razmatranje su uzeti i oni Operativni planovi koji nisu napravljeni sukladno propisanom okvirnom sadržaju.

   

   1. Popis opasnih tvari pravnih i fizičkih osoba s maksimalnim količinama i učincima u slučaju izvanrednog događaja

  Popis opasnih tvari pravnih i fizičkih osoba s maksimalnim količinama, učincima u slučaju izvanrednog događaja i teritorijalnim razmještajem u Županiji dan je abecednim redom pravnih i fizičkih osoba u Tablici 5.

  Za potrebe Plana, sa ciljem boljeg utvrđivanja potencijalnih opasnosti na području Županije, napravljen je proračun maksimalnog dosega učinka izvanrednog događaja.

  Proračunate vrijednosti potrebno je potvrditi i nadopuniti u Operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša gospodarskih subjekata, te sukladno proračunu procijeniti:

  • broj eventualnih žrtava uzrokovan izvanrednim događajem,
  • površinu zahvaćenu učinkom,
  • vjerojatnost izvanrednog događaja.

  Navedene izmjene Operativnih planova, gospodarski subjekti trebaju dostaviti u Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije, kako bi se mogla izvršiti dopuna i revizija ovoga Plana.

   

  Tablica 5: Popis gospodarskih subjekata koji postupaju s opasnim tvarima s vrstom opasnosti i učincima u slučaju izvanrednog događaja

  R.

  br.

  Naziv gospodarskog subjekta

  Broj lokacija opasne tvari

  Vrsta opasne tvari

  Masa / volumen opasne tvari

  Indeks opasnosti

  Kategorija učinka (IAEA)

  Vrsta opasnosti

  Način skladištenja opasne tvari

  Max. doseg učinka (m)

  Površina zahvaćena učinkom (ha)

  Procjena

  broja žrtava

  Vjerojatnost pojave najgoreg događaja

  Opasnost

  IAEA

  1.

  Adria – Procesna industrija d.d. Omišalj

  17

  plinsko ulje D2

  1.640 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar, eksplozija para

  C II

  spremnik

  100*

       

  ulja

  70 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  lož ulje - srednje

  3.194 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  B I

  spremnik

  50*

       

  ulje za podmazivanje

  57 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  otpadno ulje

  40 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  etilen

  3.000 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  13 (ukaplj. eksplozivni plin

  istjecanje, požar,

  eksplozija

  C I

  nadzemni spremnik

  500

  12

  1,2

  10-7

  1-propen

  30 t

  D=2

  značajne posljedice

  7 (zapaljivi ukapljeni plin)

  istjecanje, požar

  C I

  spremnik

  100*

       

  izobutan

  25 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  7 (zapaljivi ukapljeni plin)

  istjecanje, požar, eksplozija

  C I

  spremnik

  100*

       

  UNP

  40 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  7 (zapaljivi ukapljeni plin)

  požar, eksplozija

  C I

  nadzemni spremnik

  100

  100

  0,3

  10-7

  kloridna kiselina

  50 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  18 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  B III

  spremnik

  50*

       

  ksilen

  3 t

  D=1

  beznačajne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  kisik

  40 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  9 (zapaljivi plin) i oksidans

  požar

  C III

  spremnik

  100*

       

  vodik

  0.3 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  12 (zapaljivi plin u bocama)

  eksplozija

  -

  spremnik

         

  metanol

  3 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  18 (toksična tekućina)

  istjecanje, požar, eksplozija

  -

  spremnik

         

  acetilen

  0,3 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  13 (zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  -

  spremnik

         

  lož ulje - eksta lako

  2.000 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  3 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar,

  D II

  spremnik

  200*

       

  natrijev hidroksid

  50 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  22 (visoko toksična tekućina)

  istjecanje

  B III

  spremnik

  50*

       

  2.

  BI 3. maj d.d.

  Rijeka

  6

  acetilen

  10 m3

  D=5

  katastrofalne posljedice

  13 (zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  C II

  spremnik / mreža cjevovoda

  100*

       

  kisik

  50 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  9 (zapaljivi plin) i oksidans

  požar

  CIII

  spremnik

  100*

       

  kloridna kiselina (15%)

  43,4 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  18 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  A III

  spremnik

  25*

       

  nafta (D2, D3) i ulja za podmazivanja

  185 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  boje i razrjeđivači

  50 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

           

  lož ulje -srednje

  72 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  požar, istjecanje prilikom punjenja

  -

  tankovi

         

  3.

  Brodogradilište

  Kraljevica d.d.

  Kraljevica

  1

  lož ulje - srednje

  30 t

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  4.

  Brodogradilište Viktor Lenac d.d.,

  Kostrena

  3

  acetilen

  9 m3

  D=5

  katastrofalne posljedice

  13 (zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  C II

  spremnik / mreža cjevovoda

  75

       

  kisik

  40 m3

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  9 (zapaljivi plin) i oksidans

  požar

  D III

  nadzemni spremnik

  25

       

  gorivo

  96 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik s tankvanom

         

  5.

  Brodokomerc d.d.

  DC Kukuljanovo

  Bakar

  1

  amonijak

  20 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  31 (srednje toksični plin)

  istjecanje, disperzija toks. oblaka

  C II

  6 spremnika / cjevovod amonijaka

  3.000

       

  6.

  Disuplin porto RE d.o.o.

  Kraljevica

  1

  acetilen

  2,4 t

  D=4

  vrlo ozbiljne

  13 (zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  C III

  nadzemni spremnik

  50*

       

  7.

  Drvenjača d.d.

  Fužine

  5

  sulfatna kiselina

  10 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  18 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje, disprezija toksičnog blaka

  A III

  spremnik sa tankvanom

  300

       

  vodikov peroksid (35%)

  100 m3

  D=5 katastrofalne posljedice

  22 (visoko toksična tekućina) i oksidans

  požar, disperzija. toks. oblaka

  CIII

  spremnik sa tankvanom

  100*

       

  natrijev-hidroksid (50 %)

  50 m3

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  18 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje

  A III

  spremnik sa tankvanom

  25*

       

  acetilen

  0.05 t

  D=3

  značajne posljedice

  13 (zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  -

  cilindar

  63

       

  lož ulje - srednje

  600 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  A I

  spremnik sa tankvanom

  25*

       

  8.

  Finvest-corp d.d.

  Pilana Gerovo

  Čabar

  1

  nafta

  27 t

  D=2

  značajne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  A I

  spremnik

  25*

       

  Finvest-corp d.d.

  Tvornica namještaja Prezid

  Čabar

  1

  mazut

  200 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  A I

  spremnik

  25*

       

  Finvest-corp d.d.

  Tvornica namještaja Tršće

  Čabar

  1

  mazut

  50 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  9.

  Galvanizacija d.o.o.

  Rijeka

  4

  sulfatna kis. (98%)

       

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

   

  skladište

         

  kloridna kis. (33%)

       

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

   

  skladište

         

  nitratna kis. (57%)

       

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

   

  skladište

         

  vodikov-peroksid

       

  požar, disper. toks. oblaka

   

  skladište

         

  10.

  Getro d.o.o.

  Rijeka

  1

  lož ulje - srednje

  20 t

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  podzemni spremnik

  158

       

  11.

  HEP d.d.

  HE Vinodol

  Pogon Tribalj

  Vinodolska općina

  2

  turbinsko ulje

  1.7 t

  D=1

  beznačajne posljedice

  3 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  skladište

         

  trafo ulje

  45,5 t

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  3 transf. sa sabirnom jamom

         

  12.

  HEP d.d.

  HE Vinodol Pogon Gorski Kotar;

  CHE Fužine

  3

  trafo-ulje

  1,8 t

  D=1

  beznačajne posljedice

  3 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  bačve, orginalna ambalaža

  6

   

  0

   

  HEP d.d.

  HE Vinodol Pogon Gorski Kotar;

  CHE Lepenica

  2

  turbinsko-ulje

  1,4 t

  D=1

  beznačajne posljedice

  3 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  bačve, orginalna ambalaža

  8

   

  0

   

  trafo-ulje

   

   

  2 t

  D=1

  beznačajne posljedice

  3 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  bačve, orginalna ambalaža

  6

   

  0

   

  13.

  HEP d.d. Rijeka

  TE Rijeka

  Rijeka

  7

  lož ulje - teško

  90.000 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C I

  3 nadzemna spremnika s tankvanama

  50 - 100

  3

  0

  10-12

  lož ulje - ekstra lako

  900 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  A I

  nadzemni spremnik s tankvanom

  25*

       

  vodik

  0,125 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  12 (zapaljivi plin u bocama)

  eksplozija

  -

  palete s bocama

  /

       

  kloridna kiselina

  45 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  18 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  A III

  spremnik s tankvanom

  25*

       

  amonijak

  1 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  31 (srednje toksični plin)

  istjecanje disperzija toks. oblaka

  -

           

  hidrazin hidrat

  0,6 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  25 (viskoko toksična tekućina)

  istjecanje, požar, eksplozija

  B II

   

  50*

       

  natrijev-hidroksid

  45 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  22 (visoko toksična tekućina)

  istjecanje

  B III

  spremnik s tankvanom

  50*

       

  14.

  Hoteli Baška d.d.

  Krk

  2

  UNP

  2,5 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  9 (zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  B II

  nadzemni spremnik

  100

       

  lož ulje - srednje

  30 t

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  15.

  Hoteli Punat d.d.

  Punat

  2

  butan

  1,6 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  9 (zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  B II

  nadzemni spremnik

  100*

       

  lož ulje - ekstra lako

  10 t

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  podzemni spremnik sa 2 čelična plašta

         

  16.

  Hoteli Kimen - Cresanka d.d.

  Cres

  2

  lož ulje - srednje

  8 m3

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  podzemni spremnik

       

  3*10-9

  UNP

  1,6 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  7 (zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  A I

  nadzemni spremnik

  45

  0,64

  2

  3 *10-7

  Hoteli Kimen - Cresanka d.d.

  Autokamp Kovačine

  Cres

  1

  UNP

  0.9 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  7 (zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  A I

  nadzemni spremnik

  45

  0,64

  1,1

  3*10-7

  17.

  Hrvatske željeznice d.o.o.

  Kolodvor Rijeka

  Rijeka

  13

  eurodizel

  57 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  3 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  B I

  vagon

  289

       

  eurodizel

  80 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  UNP

  57 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  7 (ukapljeni zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  D I

  vagon

  994

       

  vodikov peroksid

  57 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  23 (visoko toksična tekućina) i oksidans

  požar, disper. toks. oblaka

  E III

  vagon

  431

       

  kloridna kis.

  57 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  19 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  D III

  vagon

  1.230

       

  benzin

  57 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  6 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C II

  vagon

  984

       

  fluoridna kiselina

  57 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  27 (visoko toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  F III

  vagon

  1.050

       

  fenolaq

  57 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  27 (visoko toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  F III

  vagon

  62

       

  natrijev hidroksidaq

  57 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  23 (visoko toksična tekućina)

  istjecanje

  E III

  vagon

  36

       

  niklov-sulfid

  0,5 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  toksična krutina

  požar, disperzija toksičnog SO2

   

  vagon

  400

       

  metil tercijarni - butil eter

  57 t

  D=5 katastrofalne posljedice

  19 (toksična tekućina

  požar, disperzija toksičnog oblaka

  D III

  vagon

  385

       

  metanol

  57 t

  D=5 katastrofalne posljedice

  19 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje,

  požar, eksplozija

  D III

  vagon

  262

       

  nitratna kiselina

  57 t

  D=5 katastrofalne posljedice

  27 (visoko toksična tekućina) i oksidans

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  F III

  vagon

  529

       

  18.

  INA d.d.

  Maziva Rijeka

  Rijeka

  10

  amonijak

  5 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  31 (srednje toksični plin)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  B II

  nadzemni spremnik

  alternativni scenarij: 300 m

       

  amonijak

  15 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  31 (srednje toksični plin)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  C II

  u procesu

         

  furfural

  50 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  16 (nisko toksična tekućina)

  istjecanje

  -

  spremnik sa tankvanom

         

  furfural

  160 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  17 (nisko toksična tekućina)

  istjecanje

  A II

  u procesu

  25*

       

  met.izobutil keton

  50 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik sa tankvanom

         

  met.izobutil keton

  180 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  5 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C II

  u procesu

  100*

       

  propan

  75 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  7(zapaljivi plin)

  istjecanje, požar, eksplozija

  C III

  nadzemni spremnik

  alternativni scenarij: 400 m

       

  propan

  75 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  9 (zapaljivi plin)

  istjecanje, požar, eksplozija

  D III

  u procesu

  200*

       

  plinsko ulje

  6.760 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  B I

  nadzemni spremnik sa tankvanom

  200*

       

  lož ulje - srednje

  6.850 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  B I

  spremnici sa tankvanama

  200*

       

  19.

  INA industrija nafte d.d. Rafinerija nafte Rijeka

  Lokacija Urinj

  Kostrena

  10

  UNP

  2.774 t

  D=5 katastrofalne posljedice

  7 (zapaljivi plin)

  požar, explozija

  E I

  kuglasti spremnik

  2.370

     

  10-6

  benzin

  19.250 t

  D=5 katastrofalne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  D II

  nadzemni spremnik sa tankvanom

  527

     

  3 * 10-8

  sirova nafta

  65.600 t

  D=5 katastrofalne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  D II

  nadzemni spremnik sa tankvanom

  408

     

  3 * 10-8

  metil tercijarni - butil eter

  5.600 t

  D=5 katastrofalne posljedice

  18 (toksična tekućina)

  požar, disperzija toksičnog oblaka

  F III

  nadzemni spremnik sa tankvanom

  329

     

  3 * 10-8

  trikarbonil-metilciklopentandienil mangan

  16,7 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  18 (toksična tekućina)

  istjecanje, požar

  A III

  nadzemni spremnik sa tankvanom

  33

     

  10-5

  tetra-etil olovo

  320 t

  D=5 katastrofalne posljedice

  18 (toksična tekućina)

  istjecanje, požar, eksplozija, disp. toks. oblaka

  D III

  4 nadzemna spremnika povezana tankvanom

  67

     

  10-8

  kisik

  6 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  9 (zapaljivi plin) i oksidans

  požar

  D III

  spremnici sa dvostrukim plaštem

  20,5

       

  dušik

  15 t

     

  istjecanje

   

  spremnici sa dvostrukim plaštem

  22,2

       

  kloridna kiselina

  50 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  18 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  B III

  nadzemni spremnik

  650

   

  1

  10-6

  sulfatna kiselina

  50 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  22 (visoko toksična tekućina

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  C III

  nadzemni spremnik

  10

       

  INA industrija nafte d.d. Rafinerija nafte Rijeka, Lokacija Šoići

  Kostrena

  1

  Nafta i naftni derivati

  136.000 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C I

  nadzemni spremnici s tankvanom

  100*

       

  INA industrija nafte d.d. rafinerija nafte Rijeka,

  Lokacija Bakar

  1

  Nafta i naftni derivati

  65.600

  D=5

  katastrofalne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C I

  nadzemni spremnici s tankvanom

  100*

       

  20.

  INA d.d.

  benzinske stanice u Primorsko-goranskoj Županiji

  36 benzinskih postaja

  benzin

  50 m3

  D=3

  ozbiljne posljedice

  3 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  B I

  spremnik

  50*

       

  dizel

  50 m3

  D=3

  ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  21.

  INA d.d.

  Lokacija skladišta

  Rijeka

  2

  lož ulje - srednje

  500 m3

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  A I

  nadzemni spremnik

  25*

       

  dizel

  100 m3

  D=3 ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  2 nadzemna spremnika

         

  22.

  Ind-Eko d.o.o.

  Pogon Urinj

  Kostrena

  3

  kloridna kis. (30 %)

  1 m3

  D=3

  ozbiljne posljedice

  18 (visoko toksična tekućina)

  istjecanje

  -

  skladište

         

  D-2 gorivo

  5 t

  D=2

  značajne posljedice

  3 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  mobilni spremnik

  60

       

  natrijev-hidroksid

  1,3 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  18 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje

  -

  skladište

         

  23.

  Janaf d.d.

  Terminal Omišalj

  5

  nafta

  587. 000 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  D II

  nadzemni spremnici s tankvanama

  609

       

  motorni benzin

  14.800 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  D II

  nadzemni spremnici s tankvanama

  468,5

       

  gorivo za mlazne motore

  8.000 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C II

  nadzemni spremnik s tankvanom

  69,5

       

  loživo ulje (extra lako)

   

  12.900 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C I

  nadzemni spremnici s tankvanama

  59

       

  dizel gorivo D-2

  12.450 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C I

  nadzemni spremnik s tankvanom

  20,4

       

  Janaf Jadranski naftovod d.d. Zagreb

  Trasa: terminal Omišalj-odušna stanica Dobra

  1

  nafta

  42.093 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  D II

  naftovod s povećanom debljinom stijenke kroz vodozaštitna područja

  1.238

       

  24.

  KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

  Rijeka

  2

  klor

  kloridna kis.

                     

  25.

  Komunalac d.o.o.

  Opatija

  1

  klor

  0,1 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  32 (visoko toksični plin)

  istjecanje, disprezija toks. oblaka

  -

  boce od 50kg

  200

       

  26.

  KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

  Novi Vinodolski

  2

  kloridna kis.

  10 m3

  D=4 (značajne posljedice)

  18 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  A III

  spremnik sa bazenom

  25*

       

  natrijev klorit

  10 m3

  D=4 (značajne posljedice)

  16 (nisko toksična tekućina)

  istjecanje

  -

  spremnik sa bazenom

         

  27.

  Konzum d.d.

  Rijeka

  1

  lož ulje - srednje

  20 t

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  podzemni spremnik

  158

       

  28.

  Luka Rijeka d.d.

  Rijeka

  5

  lož ulje - srednje

  50 m3

  D=3

  ozbiljne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnici

         

  fluoridna kiselina

  (75 %)

  n * 0.2 m3

   

  23 (visoko toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

   

  bačve

         

  amonijak

  1,65 t

  D=3

  ozbiljne posljedce

  31 (srednje toksični plin)

  istjecanje, disperzija toks. oblaka

  B II

  nadzemni spremnik

         

  tetra-etil olovo

  15 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  21 (toksična tekućina)

  istjecanje, požar, eksplozija, disp. toks. oblaka

  D III

  kontejner

  100*

       

  trikarbonil-metilciklopentandienil mangan

  15 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  17 (toksična tekućina)

  istjecanje, požar

  A III

  kontejner

  25*

       

  Luka Rijeka d.d.

  Pumpna stanica garaža Sušak

  1

  lož ulje - srednje

  20 m3

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  Luka Rijeka d.d.

  Pumpna stanica lokacija Škrljevo

  1

  lož ulje - srednje

  20 m3

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  Luka Rijeka d.d.

  Pumpna stanica lokacija Bakar

  1

  lož ulje - srednje

  42 m3

  D=2

  značajneposljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  spremnik

         

  29.

  Lječilište za alergijske bolesti

  Kraljevica

  1

  lož ulje srednje

  10 m3

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  podzemni spremnik

       

  3*10-9

  30.

  Metis d.d.

  Rijeka

  1

  diesel gorivo D-2

  5 t

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  nadzemni spremnik sa tankvanom

         

  31.

  OMV Istrabenz d.o.o.

  benz. postaja Vrata Jadrana-jug

  Matulji

  1

  benzin i druga goriva

  189,6 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  6 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C II

  5 podzemnih dvostijenskih spremnika

  50*

       

  32.

  OMV Istrabenz d.o.o.

  benzinska postaja Vrata Jadrana-sjever

  Matulji

  1

  benzin i druga goriva

  189,6 t

  D=2

  značajne posljedice

  6 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C II

  5 podzemnih

  dvostijenskih spremnika

  50*

       

  33.

  OMV Istrabenz

  benzinska postaja Mlaka

  Rijeka

  1

  benzin i druga goriva

  55,8 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  6 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  C II

  5 podzemnih dvostijenskih spremnika

  50*

       

  34.

  OMV Istrabenz

  benzinska postaja Valbiska

  Krk

  1

  benzin i druga goriva

     

  6 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  B II

  5 podzemnih dvostijenskih spremnika

         

  35.

  Ponikve d.o.o. Prekidna komora Brgud

  Krk

  1

  kloridna kiselina

  1,17 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  18 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  -

  spremnik s tankvanom

  49

   

  0

   

  36.

  Ponikve d.o.o. Crpna stanica Ponikve

  Krk

  1

  kloridna kiselina

  1,17 t

  D=4

  vrlo ozbiljne posljedice

  18 (srednje toksična tekućina)

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  -

  spremnik s tankvanom

  49

   

  0

   

  37.

  Prehrambeno - industrijski kombinat d.d.

  Corrada Ilijassicha 25

  RJ Mljekara

  Rijeka

  4

  amonijak

  4,5 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  31 (srednje toksični plin)

  istjecanje, disperzija toks. oblaka

  B II

  cilindrični spremnik

  1.400

  1

  8

  3 * 10-6

  amonijak

  5,4 m3

  D=3

  ozbiljne posljedice

  31 (srednje toksični plin)

  istjecanje, disperzija toks. oblaka

  B II

  strojarnica s odjeljivačima amonijaka

  100

  1,5

   

  3 * 10-6

  nitratna kiselina

  1,2 m3

  D=3

  ozbiljne posljedice

  27 (visoko toksična tekućina) i oksidans

  istjecanje, disperzija toksičnog oblaka

  D III

  otvoreno skladište

  256

  lož ulje - srednje

  30 t

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  podzemni spremnik sa tankvanom

   

     

  38.

  Prehrambeno industrijski kombinat d.d.

  Krešimirova 26, Uprava

  Rijeka

  2

  lož ulje - lako

  47 t

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  nadzemni spremnik sa tankvanom

  25

  0,2

   

  1 * 10-8

  lož ulje - ekstra lako

  20 t

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  nadzemni spremnik sa tankvanom

         

  39.

  Prehrambeno industrijski kombinat d.d.

  Radnička 29,

  Pekara Vežica

  Rijeka

  1

  lož ulje - ekstra lako

  50 m3

  D=2

  značajne posljedice

  1 (zapaljiva tekućina)

  istjecanje, požar

  -

  podzemni spremnik

  25

  0,2

   

  1 * 10-8

  40.

  Proplin d.o.o.

  DC Rijeka

  Kostrena

  1

  UNP

  90 t

  D=5

  katastrofalne posljedice

  7 (zapaljivi plin)

  požar, eksplozija

  D I

  2 nadzemna ležeća spremnika

  280

       

  41.

  V i R mesna industrija d.d.

  Rijeka

  2

  gorivo

  12 t

  D=2

  značajne posljedice

  4 (zapaljiva tekućina

  istjecanje, požar

  -

  dvostjenski podzemni spremnik

         

  amonijak

     

  31 (srednje toksični plin)

  istjecanje disperzija toks. oblaka

             

  42.

  Vrelo d.o.o.

  Rab

  4

  klor

  0,35 t

  D=3

  ozbiljne posljedice

  32 (visoko toksični plin)

  istjecanje disprezija toks. oblaka

  C II

  boce od 50kg

  750

       

  klor

  0,05 t

  D=2

  značajne posljedice

  32 (visoko toksični plin)

  istjecanje, disprezija toks. oblaka

  -

  boce od 50kg

  200

       

  klor

  0,05 t

  D=2

  značajne posljedice

  32 (visoko toksični plin)

  istjecanje, disprezija toks. oblaka

  -

  boce od 50kg

  200

       

  klor

  0,05 t

  D=2

  značajne posljedice

  32 (visoko toksični plin)

  istjecanje, disprezija toks. oblaka

  -

  boce od 50kg

  200

       

   

  Napomena: vjerojatnost pojave najgoreg događaja označava vjerojatnost nastanka najgoreg izvanrednog događaja prilikom obavljanja istovrsnih aktivnosti s nekom od opasnih tvari. Na primjer, vjerojatnost pojave najgoreg događaja od 10-6 znači da postoji vjerojatnost da će jednom od milijun puta prilikom obavljanja neke istovrsne aktivnosti s opasnom tvari doći do izvanrednog događaja.

   1. Mjerila procjene ozbiljnosti posljedica

  U Primorsko-goranskoj županiji skoncentrirani su veliki industrijski objekti, te je potrebno provoditi procjenu ozbiljnosti nesreća temeljem dostavljenih Operativnih planova. U svrhu definiranja stvarnih opasnosti koje prijete sa pojedinih lokacija i rangiranja procijenjenih opasnosti, Operativni planovi se analiziraju po slijedećim parametrima:

  • procjena rizika: prema količinama i vrstama opasnih tvari, lokaciji opasnih tvari i značajki svake od njih, opremljenosti izolacijskim ventilima i protupožarnim procedurama,
  • lokaciji: blizina naselja/prometnice, reljefne karakteristike,
  • posljedicama izvanrednog događaja: max. doseg izvanrednog slučaja, zona ugroženosti, broj smrtnih slučajeva,
  • procjena rizika u području: značajke opasnih tvari u obližnjim postrojenjima,
  • postupci intervencija u slučaju izvanrednog događaja: intervencija i radnje koje valja poduzeti u slučaju izvanrednog događaja, komunikacija, evakuacija ili sklanjanje stanovništva, medicinska pomoć, posebni postupci u slučaju ispuštanja otrovnih plinova,
  • postupci izvješćivanja i komunikacije: alarmni sustavi, komunikacijska oprema, organizacija intervencije, upravljanje postrojenjem u slučaju izvanrednog događaja, organizacija izvješćivanja u slučaju izvanrednog događaja, prijenos informacija,
  • oprema za intervencije: protupožarna oprema, detektori otrovnih plinova, zaštitna oprema i sredstva, terenska oprema, sposobnost ograničavanja posljedica nesreće,
  • postupak normalizacije stanja: kontakti i komunikacijske linije s dužnosnicima izvan lokacije,
  • obuka i vježbe: stručnost osoblja, poznavanje opasnih tvari, postupci izvješćivanja o neželjenim događajima, poznavanje alarmnih sustava, smještaj protupožarne opreme, uporaba protupožarne opreme, uporaba zaštitne opreme, postupci dekontaminacije, evakuacijski postupci, simulirani neželjeni događaji.

  Analizom mogućih izvanrednih događaja definira se krajnja točka pretpostavljenih nesreća.

  Za otrovne plinovite tvari promatra se udaljenost od mjesta nesreće do one točke u kojoj je koncentracija toksičnog plina takva da u razdoblju od 1 sata izloženosti nema trajnijeg utjecaja na zdravlje ljudi.

  Za eksplozivne tvari promatra se udaljenost od mjesta eksplozije do one točke u kojoj zračni pritisak nastao eksplozijom iznosi 1 psi (7 kPa). Nadtlak od 7 kPa je relativno malen, te on izaziva pucanje prozorskih stakala i izaziva laganu bol u ljudskim ušima.

  Za zapaljive tvari promatra se krajnja točka dosega toplinskog zračenja od 5 kW/m2 u roku od 40 sekundi, što znači da će ta količina topline u zadanom vremenskom intervalu na nezaštićenoj ljudskoj koži izazvati opekline II stupnja.

   

   1. Rangiranje procijenjenih opasnosti

  Mogući izvanredni događaji na području Županije su: požari, eksplozije, istjecanje i širenje ili disperzija toksičnih tvari. Općenito gledajući, negativni učinci eksplozija i požara su manjeg dometa od dometa širenja otrovnih plinova.

  Temeljem mjerila procjene ozbiljnosti posljedica (Poglavlje 3.5) analizirana su 42 Operativna plana, a rezultati analize prikazani u Tablici 6.

  Cilj provedene analize je bio dobiti informacije o:

  • mjestu pojavljivanja izvanrednog događaja, odnosno definiranje rizičnih objekata,
  • vrstama opasnosti,
  • ugroženosti imovine, okoliša i ljudskih života,
  • vjerojatnosti izvanrednog događaja.

   

  Tablica 6: Analiza Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša gospodarskih subjekata po parametrima navedenim u Poglavlju 3.5

  R. br.

  Gospodarski subjekt

  Procjena rizika

  visoki /srednji/niski

  Gustoća naseljenosti

  velika/srednja/mala

  Izvanlokacijske posljedice izvanrednog događaja

  velike/srednje /male

  Procjena rizika u okruženju

  velika/srednja/mala

  Razrađenost postupaka intervencija u slučaju izvanrednog događaja

  dobra/srednja/loša

  Obuka i opremljenost

  dobra/srednja/loša

  1.

  Adria P.I. d.d.

  visoki

  mala

  srednje

  velika

  dobra

  dobra

  2.

  BI 3. maj d.d.

  srednji

  velika

  male

  srednja

  dobra

  srednja

  3.

  Brodogradilište Kraljevica d.d.

  niski

  srednja

  male

  velika

  srednja

  srednja

  4.

  Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

  srednji

  srednja

  male

  mala

  dobra

  dobra

  5.

  Brodokomerc d.d. DC Kukuljanovo

  visoki

  mala

  velike

  mala

  dobra

  dobra

  6.

  DISUPLIN PORTO RE d.o.o.

  visoki

  srednja

  srednje

  velika

  loša

  dobra

  7.

  Drvenjača d.d.

  srednji

  mala

  male

  mala

  srednja

  srednje

  8.

  Finvest-corp d.d.

  srednji

  mala

  male

  mala

  loša

  loša

  9.

  Galvanizacija d.o.o.

  niski

  velika

  male

  mala

  srednja

  srednja

  10.

  Getro d.o.o.

  niski

  velika

  male

  mala

  dobra

  srednja

  11.

  HEP d.d. HE Vinodol Pogon Gorski Kotar

  niski

  mala

  male

  mala

  dobra

  dobra

  12.

  HEP d.d. HE Vinodol Pogon Tribalj

  niski

  mala

  male

  mala

  dobra

  dobra

  13.

  Hoteli Baška d.d.

  visoki

  srednja

  male

  mala

  dobra

  srednja

  14.

  Hoteli Kimen

  visoki

  srednja

  male

  mala

  dobra

  srednja

  15.

  Hoteli Punat d.d.

  visoki

  srednja

  male

  mala

  srednja

  dobra

  16.

  HŽ d.o.o. – Kolodvor

  Rijeka

  visoki

  velika

  velike

  mala

  dobra

  srednja

  17.

  INA d.d. – benzinske postaje

  niski

           

  18.

  INA d.d. – Maziva Rijeka

  visoki

  velika

  velike

  srednja

  dobra

  srednja

  19.

  INA d.d. - PC Rijeka

  Lokac. skladišta

  srednji

  velika

  male

  srednja

  srednja

  srednja

  20.

  INA d.d. – Rafinerija nafte Rijeka

  visoki

  mala

  male

  velika

  dobra

  srednja

  21.

  Ind-eko d.o.o.

  niski

  srednja

  male

  mala

  dobra

  dobro

  22.

  JANAF d.d.

  visoki

  mala

  male

  velika

  dobra

  dobra

  23.

  KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

  visoki

  mala

  srednje

  mala

  dobra

  srednja

  24.

  Komunalac d.o.o.

  visoki

  mala

  srednje

  mala

  dobra

  dobra

  25.

  Konzum d.d.

  niski

  velika

  male

  mala

  dobra

  srednja

  26.

  KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

  srednji

  mala

  srednje

  mala

  dobra

  srednje

  27.

  Luka Rijeka d.d.

  visoki

  velika

  velike

  srednja

  dobra

  loša

  28.

  Lječ. za alerg. bolesti i rehabil.

  niski

  srednja

  male

  mala

  srednja

  srednja

  29.

  Metis d.d.

  niski

  velika

  male

  mala

  dobra

  srednje

  30.

  OMV d.o.o. benz. postaja Mlaka

  niski

  mala

  male

  mala

  srednja

  srednja

  31.

  OMV d.o.o. benz. postaja Valbiska

  niski

  mala

  male

  mala

  srednja

  srednja

  32.

  OMV d.o.o. benz. postaja Vrata Jadrana-jug

  niski

  mala

  male

  mala

  srednja

  srednja

  33.

  OMV d.o.o. benz. postaja Vrata Jadrana-sjever

  niski

  mala

  male

  mala

  srednja

  srednja

  34.

  PIK d.d. Uprava Krešimirova 26

  niski

  velika

  male

  srednja

  dobra

  dobra

  35.

  PIK d.d. Radnička 29, Pekara

  niski

  velika

  male

  mala

  dobra

  dobra

  36.

  PIK d.d. Rijeka, RJ Mljekara

  visoki

  velika

  velike

  mala

  dobra

  dobra

  37.

  Ponikve d.o.o - komora Brgud

  niski

  mala

  male

  mala

  dobra

  srednja

  38.

  Ponikve d.o.o. - stanica Ponikve

  niski

  mala

  male

  mala

  dobra

  srednja

  39.

  PROplin d.o.o.

  DC Rijeka

  visoki

  mala

  male

  velika

  dobra

  srednja

  40.

  TE Rijeka

  srednji

  mala

  male

  velika

  dobra

  dobra

  41.

  ViR d.d.

  visoki

  velika

  velike

  mala

  srednja

  loša

  42.

  Vrelo d.o.o.

  visoki

  srednja

  velike

  mala

  dobra

  srednja

   

   

  Također su temeljem prikupljenih podataka iz Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša gospodarskih subjekata s područja Primorsko-goranske županije, izdvojeni gospodarski subjekti kod kojih bi u slučaju izvanrednog događaja došlo do značajnijeg ugrožavanja zdravlja i života ljudi.

  1. Potencijalni događaji s najvećim posljedicama, obzirom na veliku gustoću stanovništva oko samih objekata i toksičnost plinova koji se mogu ispustiti s lokacija gospodarskih subjekata, su:

  • V i R d.d. - Rijeka: spremnik amonijaka,
  • INA d.d. Maziva - Rijeka: spremnik amonijaka,
  • Prehrambeno industrijski kombinat d.d., RJ Mljekara - Rijeka: spremnik amonijaka,
  • Luka Rijeka d.d. - Rijeka: spremnik amonijaka,
  • Brodokomerc d.d. DC Kukuljanovo - Bakar: spremnici amonijaka,

  • Vrelo d.o.o. - Rab: spremnici klora,

  1. Potencijalna mjesta velikih požara, obzirom na količinu zapaljivih tvari, na području Županije su:

  • JANAF d.d. - terminal Omišalj i cjelokupna trasa naftovoda koja prolazi kroz područje Županije: nafta i naftni derivati,
  • INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka - Kostrena: spremnici nafte i naftnih derivata,
  • Adria - Procesna industrija d.d. - Omišalj: spremnici lož i plinskog ulja,
  • HEP d.d. TE Rijeka - Kostrena: spremnici lož ulja,
  • INA d.d. Maziva - Rijeka: spremnici lož i plinskog ulja,
  • INA d.d. Lokacija skladišta - Rijeka: spremnici lož ulja i dizela,

  1. Potencijalna mjesta većih eksplozija, obzirom na količinu eksplozivnih tvari, na području Županije su:

  • INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka - Kostrena: spremnik UNP - ukapljenog naftnog plina,
  • PROplin d.o.o. - Kostrena: spremnici UNP-a,
  • ADRIA - Procesna industrija d.d. Omišalj: spremnici etilena, izobutana, UNP-a, propilena,
  • INA d.d. Maziva - Rijeka: spremnici propana,
  • HŽ d.o.o. Glavni kolodvor - Rijeka: cisterna UNP-a,
  • Disuplin porto Re d.o.o.- Kraljevica: spremnik acetilena,
  1. Potencijalna mjesta ispuštanja toksičnih plinova su:
  • HŽ d.o.o. Kolodvor Rijeka - Rijeka: cisterne fluorovodične i kloridne kiseline,
  • VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. - Novi Vinodolski: spremnik kloridne kiseline,
  • Komunalac d.o.o. - Opatija: spremnik klora,
  1. Potencijalna mjesta manjih eksplozija, obzirom na količinu eksplozivnih tvari, na području Županije su:
  • BI 3. maj d.d. - Rijeka: spremnici i cjevovod acetilena,
  • Viktor Lenac d.d. - Kostrena: spremnik i cjevovod acetilena,
  • HOTELI BAŠKA d.d. - Krk: spremnik UNP-a,
  • HOTELI PUNAT d.d. - Punat: spremnik butana,
  • HOTELI KIMEN d.d.- Cres: spremnici UNP-a,

   1. Mjesta velikog rizika u Županiji
   2. Gospodarski subjekti koji su izradili Operativne planove razvrstani su po teritorijalnoj pripadnosti gradu, odnosno općini Primorsko-goranske županije (Tablica 7.).

     

    Tablica 7: Teritorijalna pripadnost gospodarskih subjekata gradovima i općinama Primorsko-goranske županije

    R.br.

    Grad

    Gospodarski subjekti

    1.

    Bakar

    Brodokomerc d.d. DC Kukuljanovo

    2.

    Cres

    Hoteli Kimen – Cresanka d.d.

    3.

    Crikvenica

     

    4.

    Čabar

    Finvest-corp d.d.

    5.

    Delnice

     

    6.

    Kastav

     

    7.

    Kraljevica

    Brodogradilište Kraljevica d.d.

    Disuplin porto RE d.o.o.

    Lječilište za alergijske bolesti i rehabilitaciju

    8.

    Krk

    Ponikve d.o.o. prekidna komora Brgud

    Ponikve d.o.o. crpna stanica Ponikve

    OMV d.o.o. benzinska postaja Valbiska

    9.

    Mali Lošinj

     

    10.

    Novi Vinodolski

    KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

    11.

    Opatija

    Komunalac d.o.o.

    12.

    Rab

    Vrelo d.o.o.

    13.

    Rijeka

    BI 3. maj d.d.

    Galvanizacija d.o.o.

    Getro d.o.o.

    HŽ d.o.o. Kolodvor Rijeka

    INA d.d. benzinske stanice u Županiji

    INA d.d. – Maziva Rijeka

    INA d.d. – lokacija skladišta

    INA d.d. –benzinske postaje

    KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

    Konzum d.d.

    Luka Rijeka d.d.

    Metis d.d.

    OMV d.o.o. benzinska postaja Mlaka

    Prehrambeno industrijski kombinat d.d. - Mljekara, Corrada Ilijassicha 25

    Prehrambeno industrijski kombinat d.d. - Uprava, Krešimirova 26

    Prehrambeno industrijski kombinat d.d. – Pekara, Radnička 29

    ViR d.d.

    14.

    Vrbovsko

     

    R.br.

    Općina

    Gospodarski subjekti

    1.

    Baška

    Hoteli Baška d.d.

    2.

    Brod Moravice

     

    3.

    Čavle

     

    4.

    Dobrinj

     

    5.

    Fužine

    Drvenjača d.d.

    HEP d.d. HE Vinodol - Pogon Gorski kotar

    6.

    Jelenje

     

    7.

    Klana

     

     

    8.

    Kostrena

    Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

    INA d.d. – Rafinerija nafte Rijeka

    PROplin d.o.o.

    HEP d.d. TE Rijeka,

    Ind - eko d.o.o.

    9.

    Lokve

     

    10.

    Lovran

     

    11.

    Malinska-Dubašnica

     

    12.

    Matulji

    OMV d.o.o. benzinska postaja Vrata Jadrana - jug

    OMV d.o.o. benzinska postaja Vrata Jadrana - sjever

    13.

    Mošćenička Draga

     

    14.

    Mrkopalj

     

    15.

    Omišalj

    Adria – procesna industrija d.d.,

    JANAF d.d.

    16.

    Punat

    Hoteli Punat d.d.

    17.

    Ravna Gora

     

    18.

    Skrad

     

    19.

    Vinodolska općina

    HEP d.d. HE Vinodol - Pogon Tribalj

    20.

    Viškovo

     

    21.

    Vrbnik

     

    Temeljem rangiranja potencijalnih opasnosti (Poglavlje 3.6), u Tablici 8. izdvojeni su gradovi i općine, u kojima se nalaze gospodarski subjekti s čijih bi lokacija u slučaju izvanrednog događaja došlo do značajnijeg ugrožavanja zdravlja i života ljudi, koji bi trebali što hitnije izraditi Planove intervencija u zaštiti okoliša u skladu s APELL procesom.

    Obveza izrade Planova intervencija u zaštiti okoliša odnosi se na sve gradove i općine s područja Primorsko-goranske županije, a posebno na one u kojima postoje stvarni i potencijalni rizici i opasnosti.

    Tablica 8: Mjesta rizika u Županiji

    R.br.

    Grad / općina

    Gospodarski subjekti

    1.

    Rijeka

    V i R d.d.

    INA d.d. Maziva

    Prehrambeno industrijski kombinat d.d., RJ Mljekara

    Luka Rijeka d.d.

    INA d.d. Lokacija skladišta

    HŽ d.o.o. Glavni kolodvor

    BI 3. maj

    2.

    Bakar

    Brodokomerc d.d. DC Kukuljanovo

    3.

    Omišalj

    JANAF d.d.

    Adria – Procesna industrija d.d.

    4.

    Kostrena

    INA d.d. Rafinerija nafte

    HEP d.d. TE Rijeka

    PROplin d.o.o.

    Brodogradilište Viktor Lenac

    5.

    Kraljevica

    DISUPLIN PORTO RE

    6.

    Rab

    Vrelo d.o.o.

    U nastavku je dan kratak opis 11 gospodarskih subjekata s kojih bi u slučaju najtežih izvanrednih događaja došlo do značajnijeg ugrožavanja zdravlja i života ljudi. Slike mikrolokacija opisanih 11 gospodarskih subjekata nalaze se u Prilogu 4. ovoga Plana. Na slikama mikrolokacija ucrtane su zone ugroženosti, u slučaju izvanrednog događaja, za one gospodarske subjekte koji su u scenariju najgoreg mogućeg slučaja izračunali maksimalni doseg učinka.

     

    1. HŽ d.o.o. - Kolodvor Rijeka

  Hrvatske željeznice, kao veliki transportni sustav vrše prijevoz različitih opasnih tvari, pri čemu se prevoze slijedeće opasne tvari: eurodizel, UNP - ukapljeni naftni plin, vodikov peroksid, kloridna kiselina, benzin, fluoridna kiselina, fenol, natrijev hidroksid, niklov-sulfid, MTB, metanol i nitratna kiselina.

  Kolodvor Rijeka nalazi se u južnom dijelu grada Rijeke, neposredno uz Riječku luku. Zbog velike gustoće stanovništa oko kolodvora Rijeke i velike količine opasnih tvari koje se provoze kroz kolodvor, potrebno je poduzimati stalne mjere prevencije izvanrednih događaja.

  Procjena posljedica izvanrednog događaja napravljena je za svaku od navedenih opasnih tvari, te su od njih posebno izdvojene tri moguća izvanredna događaja:

  • eksplozija UNP-a,
  • disperzija para kloridne kiseline,
  • disperzija para fluoridne kiseline.

  Količine kloridne i fluoridne kiseline koje se mogu zateći na kolodvoru su oko 57 tona, te bi u slučaju izvanrednog događaja, prema Operativnom planu HŽ d.o.o., zona ugroženosti parama kiseline iznosila oko 1.200 metara.

  Pare fluoridne kiseline, čak i u maloj koncentraciji nadražuju dišne organe i uzrokuju bronhitis, ulceracije sluznica, kongestiju sluznice nosa i edem pluća. Udisanje zraka koji sadrži 50 ppm fluorovodika može uzrokovati smrt u roku od pola do jednog sata.

  Pare kloridne kiseline jako nadražuju gornje dišne putove, izazivaju jaki kašalj i gušenje. Udisanje para kloridne kiseline može uzrokovati upale dišnih putova, a katkada i ulceracije u nosu i grlu, rjeđe edem pluća.

  U slučaju izloženosti spremnika UNP-a visokim temperaturama, može doći do naglog povećanja tlaka te na kraju puknuća, odnosno raspada spremnika. U tom trenutku dolazi do eksplozije i požara u vrlo kratkom vremenskom razdoblju i nastanka vatrene kugle, te stvaranja velike količine energije. Doseg toplinskog zračenja opasnog po ljude iznosi 994 m.

   

    1. ViR d.d. -Rijeka
    2. U Operativnom planu mesne industrije ViR navedeno je da se od opasnih tvari koriste gorivo i amonijak. U Operativnom planu se ne spominje količina amonijaka koja se može zateći na lokaciji, niti je razrađen najgori mogući slučaj za istjecanje cjelokupne količine amonijaka i stvaranja toksičnog oblaka. Zbog lokacije mesne industrije ViR u samome gradu Rijeci, ne smije se zanemariti opasnost koja prijeti od uskladištene količine amonijaka.

      

    3. INA d.d. Maziva Rijeka
    4. Postrojenja INA - Maziva Rijeka smještena su na površini od 23 hektara na jugo-zapadnom dijelu Rijeke na obali Kvarnerskog zaljeva. Tehnologija Maziva Rijeka uključuje kompleksnu proizvodnju maziva, parafina, bitumena i lož ulja. Za dopremu potrebnih sirovina i otpremu proizvoda Maziva Rijeka raspolažu cestama, željezničkim kolosijecima i lukom. Udaljenost Maziva Rijeka od stambenih četvrti je oko 500 m.

     Od opasnih i štetnih tvari koje se nalaze na lokaciji, po svojoj opasnosti koju predstavljaju, izdvojeni su amonijak i propan. Procjena posljedica izvanrednog događaja napravljena je za propan i amonijak u količinama manjim od onih koje se nalaze na lokaciji. Prema Operativnom planu Maziva - Rijeka, ne postoji mogućnost da se istovremeno oslobodi ukupna količina amonijaka i propana koja se nalazi u spremnicima i procesu. Izrađene worst case analize treba nadopuniti za ukupne uskladištene količine amonijaka i propana.

      

    5. Prehrambeno industrijski kombinat Rijeka d.d., RJ Mljekara
    6. Tvrtke PIK - Prehrambeno industrijski kombinat, RJ Mljekara, locirana je u Rijeci, neposredno uz Ekonomski i Tehnički fakultet. Područje oko mljekare gusto je naseljeno sa oko 160 ljudi po hektaru. Kao rashladni medij mljekara koristi amonijak. Kao najveća prijetnja s lokacije, prepoznato je ispuštanje amonijaka iz spremnika, odjeljivača ili cjevovoda.

     Za scenarij najgoreg mogućeg slučaja uzeto je ispuštanje 4 t amonijaka iz spremnika čija je posljedica širenje otrovnog oblaka uz mogućnost nastanka požara ili eksplozije. Proračunom je pokazano da će krajnja točka, u kojoj će koncentracija amonijaka biti veća od 300 ppm, biti na udaljenosti od 1.400 m. Amonijak bi se u slučaju ispuštanja raspršio u širinu do 1.000 m.

     Koncentracije amonijaka od 300 ppm izazivaju suzenje očiju, podražuju na kašalj i ako se udišu dulje, mogu uzrokovati upalu grla i bronhitis. Koncentracije amonijaka veće od 5.000 ppm mogu uzrokovati respiratorni grč i ugušenje.

     U Operativnom planu je procijenjeno da bi ispuštanje 4 t amonijaka uzrokovalo 8 smrtnih slučajeva. Smjer i širenja oblaka amonijaka ovisilo bi o smjeru i brzini vjetra.

      

    7. Luka Rijeka d.d.

  Operativnim planom intervencija u zaštiti okoliša Luke Rijeka, definirana su moguća mjesta izvanrednih događaja, vezana uz lučku djelatnost kojom se Luka bavi:

  • ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba,
  • mjesta istovara - manipulacije opasnim tvarima (zapaljivim, eksplozivnim, otrovnim, korozivnim...),
  • skladištenje opasnih tvari,
  • strojarnica hladnjače koja koristi amonijak,
  • spremnici i pretakališta goriva.

  Izvanredni događaj koji bi mogao izazvati velike posljedice je ispuštanje 1,65 t amonijaka uslijed havarije, požara, elementarne nepogode ili sabotaže. Zbog navedene količine amonijaka u hladnjači, u slučaju istjecanja cjelokupne količine amonijaka potrebno je osigurati veliku sigurnosnu zonu iz koje treba udaljiti sve osobe i blokirati putove. U Operativnom planu nije napravljena worst case analiza za istjecanje amonijaka, tetra-etil olova i aditiva za benzin.

   

    1. Brodokomerc d.d. DC Kukuljanovo - Bakar

  Distributivni centar Kukuljanovo tvrtke “Brodokomerc” smješten je u industrijskoj zoni na platou iznad Bakarskog zaljeva. Osnovna djelatnost DC Kukuljanovo je skladištenje i čuvanje prehrambenih proizvoda u podhlađenom stanju, te se kao rashladni medij koristi amonijak u količini od oko 20 tona.

  Navedena količina amonijaka uskladištena je u 6 spremnika. Amonijak je plin lakši od zraka što uvjetuje njegovu migraciju u više slojeve atmosfere u slučaju ispuštanja iz zatvorenog sistema. U Operativnom planu prepoznata su slijedeća mjesta propuštanja amonijaka:

  • spremnici amonijaka,
  • cjevovodi,
  • kompresori,
  • isparivači u rashladnim komorama.

  U pretpostavljenom slučaju ispuštanja cjelokupne količine amonijaka u roku od 10 minuta, oslobođeni amonijak imao bi izrazito štetno djelovanje na okolno stanovništvo, a posebice na okolna naselja: Kukuljanovo i Draga, u zoni od 3 km. U toj zoni, koncentracija amonijaka bila bi veća od 500 ppm, pri čemu bi došlo do vrlo snažne iritacije organizma opasne za život. Pri ispuštanju cjelokupne količine amonijaka za pretpostaviti je da bi došlo i do eksplozije, pri čemu bi zona ugroženosti iznosila oko 70 m. Sanacija oslobođenog amonijaka provodi se obaranjem većom količine vode, pri čemu nastaje amonijev-hidroksid kojeg je prije ispuštanja u kanalizaciju potrebno neutralizirati.

   

    1. JANAF d.d. - Omišalj

  Operativni plan JANAF-a obuhvaća prihvatno-otpremni Terminal-Omišalj i trasu naftovoda od terminala Omišalj do Odušne stanice Dobra. Na Terminalu Omišalj i pripadajućim objektima mogu se zateći slijedeće količine opasnih tvari:

  • 587.000 t nafte uskladištenih u 11 spremnika,
  • 14.800 t motornog benzina uskladištenih u 2 spremnika,
  • 12.900 t lož ulja ekstra lakog uskladištenih u 2 spremnika,
  • 12.450 t dizel goriva D-2 uskladištenog u 1 spremniku,
  • 8.000 t goriva za mlazne motore uskladištenog u 1 spremniku.

  Svi spremnici sa naftom i naftnim derivatima nalaze se u vodonepropusnim zaštitnim bazenima ili tankvanama čiji je volumen za 10 0.000000e+000ći od volumena nafte koji se može skladištiti u spremniku. Na svim objektima JANAF-a provode se mjere aktivne i pasivne zaštite.

  Analiza najgoreg mogućeg slučaja provedena je za izlijevanje najvećeg spremnika nafte kapaciteta 61.920 t, pri čemu dolazi do isparavanja i formiranja oblaka zapaljivih para koji u konačnici eksplodira u kontaktu s vrućim predmetom, iskrom ili otvorenim plamenom. Zona ugroženosti, izazvana toplinskim radijacijom eksplozije zapaljivih para, iznosi 609 m od ruba zaštitnog bazena. Najbliže naseljeno mjesto Omišalj udaljeno je 1 km istočno od granice Terminala, dok se južno od granice terminala nalazi ADRIA - procesna industrija d.d.

  Trasa naftovoda koja prolazi kroz područje Primorsko-goranske županije dugačka je 75 km a maksimalno se u cjelokupnoj trasi naftovoda može naći 42.093 t nafte. Duž trase naftovoda ugrađeni su blok ventili koji se zatvaraju u slučaju oštećenja naftovoda te se tako naftovod u razdjeljuje u manje sekcije, kako bi se smanjila količina nafte koja bi se mogla izliti. Analiza najgoreg mogućeg slučaja napravljena je za dvije lokacije naftovoda, neposredno uz veća mjesta: Ravna Gora i Vrata. U slučaju istjecanja nafte formira se oblik zapaljivih para koji u konačnici eksplodira. Zona ugroženosti od mjesta oštećenja naftovoda iznosi 1.005 m, neposredno uz Ravnu Goru, odnosno 1.238 m neposredno uz Vrata.

   

    1. INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka

  Rafinerija nafte Rijeka smještena je na poluotoku Kostrena koji je dijelom okrenut prema Kvarnerskom zaljevu, a dijelom zahvaća more unutar Bakarskog zaljeva. Prostor koji zauzima Rafinerija nalazi se u neposrednoj blizini mjesta Šoići i Paveka, dok je udaljenost od rubnih područja grada Rijeke 4 km. Rafinerija posjeduje spremnike nafte i naftnih derivata u Šoićima i Bakru.

  U svojoj djelatnosti Rafinerija nafte Rijeka upotrebljava slijedeće opasne tvari: UNP - ukapljeni naftni plin, benzin, sirova nafta, metli tercijarni - butil eter, trikarbonil-metilciklopentandienil mangan, tetra-etil olovo, kisik, dušik, kloridnu i sulfatnu kiselinu. Svi spremnici navedenih opasnih tvari su moguća mjesta izvora opasnosti.

  Procjena posljedica od izvanrednog događaja je napravljena za svaku od navedenih tvari, te se po posljedicama izdvaja eksplozija UNP-a. U slučaju eksplozije UNP-a doseg udarnog vala eksplozije iznosio bi oko 2.370 m. Sami spremnik UNP-a nalazi se na samom rtu, na ulazu u Bakarski zaljev, iza kojeg se nalazi brdo. Zbog lokacije spremnika, za pretpostaviti je da će doći do odbijanja udarnog vala o brdo i njegovog rasprostiranja prema moru. U blizini spremnika UNP-a nalaze se spremnici sirove nafte i benzina na kojima bi moglo doći do požara u slučaju eksplozije UNP-a i tzv. domino-efekta.

  U slučaju ispuštanja sirove nafte iz spremnika moglo bi doći do zapaljenja lokve čiji bi doseg toplinskog zračenja od središta požara iznosio 408 m. U slučaju puknuća tankvane, vatrena lopta bi se sjurila niz brdo, prema moru. Ukoliko bi naišla na spremnik UNP-a, nastala bi katastrofa, jer bi visoka temperatura dovela do prevelikog zagrijavanja spremnika i do eksplozije i požara u isto vrijeme. Ista opasnost postoji i u slučaju izvanrednog događaja na spremniku metil tercijarnog - butil etera.

  Svi spremnici za sirovu naftu posjeduju slijedeće karakteristike:

  • spremnici posjeduju posebno konstruiranu podnicu kako bi se spriječilo oštećenje uslijed mehaničkih i korozivnih djelovanja,
  • na spremnicima su instalirani plivajući krovovi kako bi se spriječilo ishlapljivanje lakših komponenti iz sirove nafte,
  • svaki spremnik posjeduje betonski zaštitni bazen ili tankvanu, čiji volumen odgovara volumenu spremnika.

   

    1. Adria procesna industrija d.d. - Omišalj
    2. Operativni plan Adria procesne industrije d.d. napravljen je 2001.g. kada se odvijala proizvodnja petrokemikalija i polimera. Nakon osnivanja novog društva zaustavljena je proizvodnja vinilklorid monomera i etilendiklorida, te je samim tim i smanjen broj opasnih tvari na lokaciji. Za najgori mogući slučaj uzeto je istjecanje 3.000 t etilena. Incidentom ispušteni etilen postupno bi prelazio u plinovitu fazu i stvarao eksplozivnu smjesu. Posljedice eksplozije ili požara uzrokovanog ispuštanjem etilena, osjetile bi se na udaljenosti od 500 m od spremnika. U toj zoni ugroženosti nema stambenih

     objekata, već je moguće prisustvo djelatnika ili kooperanata unutar prostora ADRIE ili lovaca izvan ograde.

    3. Vrelo d.o.o. – Rab

  U prostorijama za dezinfekciju vode tvrtke Vrelo - Rab, koristi se ukapljeni klor raspoređen na četiri lokacije:

  1. klorna stanica Barbat sa max. količina klora od 350 kg,
  2. vodocrplište Mlinica sa max. količina klora od 50 kg,
  3. vodocrplište Perići sa max. količina klora od 50 kg,
  4. vodocrplište Gvačići II sa max. količina klora od 50 kg.

  Jedino je klorna stanica Barbat u funkciji tijekom cijele godine, dok preostala tri vodocrpilišta rade tijekom turističke sezone. Zbog svoje lokacije, blizine stambenih objekata i potencijalne opasnosti koje predstavljaju, izdvojena je klorna stanica Barbat i vodocrplište Mlinica.

  • Klorna stanica Barbat smještena je na vrhu brijega - iznad naselja Barbat, što predstavlja izrazito nepovoljnu okolnost budući je klor teži od zraka te će zbog svoje težine spuštati niz brijeg. U slučaju propuštanja 300 kg ukapljenog klora, koncentracije klora veće od 100 ppm, koja uzrokuju edem pluća, nalazile bi se na udaljenosti od 750 m. Ispod brijega sa klornom stanicom nalazi se više od stotinu stambenih ili vikendaških objekata, pa je u potencijalnoj ugrozi nekoliko stotina osoba, a posebice u vrijeme turističke sezone.

  • Vodocrpilište Mlinica nalazi se na sjevernoj obali zaljeva Supetarska Draga. U slučaju propuštanja 50 kg klora, koncentracije klora veće od 100 ppm, koja uzrokuju edem pluća, nalazile bi se na udaljenosti od 200 m. U krugu promjera 100 m od vodocrpilišta, nalaze se stambeni objekti u kojima živi tijekom godine živi oko 30 obitelji, a tijekom turističke sezone dvostruko više. U neposrednoj blizini vodocrplišta nalazi se i kupalište, tako da je tijekom turističke sezone ugroženo više od 200 osoba.

  Zbog svega navedenog, potrebno je:

  • poduzeti dodatne mjere prevencije izvanrednog događaja,
  • educirati pučanstvo na području ispod klorne stanice Barbat i uz vodocrpilište Mlinica, o opasnostima i mjerama koje se moraju poduzeti u slučaju propuštanja većih količina klora,
  • provesti vježbu, barem jednom godišnje, za slučaj izvanrednog propuštanja klora.

    1. HEP d.d. TE Rijeka - Kostrena

  Termoelektrana Rijeka kao gorivo koristi teško lož ulje, te je za analizu najgoreg mogućeg slučaja uzeta situacija zapaljenja najvećeg spremnika volumena 60.000 m3. Procjenom posljedica nesreće pokazano je da bi zapaljenjem spremnika bilo ugroženo pučanstvo na udaljenosti od 100 m od spremnika. Budući su najbliža mjesta od termoelektrane udaljena 300 m, može se reći da je mogućnost smrtnih slučajeva izvan područja TE Rijeka gotovo nevjerojatna. Budući su termoelektrane, zbog svog proizvoda - električne energije, od strateškoga značaja za državu, one već tijekom projektiranja, izgradnje i eksploatacije moraju udovoljiti posebnim zakonskim propisima i tehničkim mjerama iz domene zaštite i sigurnosti. Stoga su termoelektrane pod posebnim nadzorom stručnih službi, te su i zbog toga uobičajeni rizici znatno manji nego li u drugim industrijskim postrojenjima.

  1. Mjere i postupanje u slučaju izvanrednog događaja
   1. Potencijalni izvori izvanrednih događaja
   2. Sve lokacije pravnih i fizičkih osoba koje postupaju s opasnim tvarima su potencijalna mjesta izvanrednih događaja. Trenutno su u Županiji evidentirana 42 gospodarska subjekta koja postupaju s opasnim tvarima. U Tablici 9. je naveden popis gospodarskih subjekata poredan abecednim redom s teritorijalnom pripadnošću, vrstom i eventualnim posljedicama izvanrednog događaja, a prema navodima Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša gospodarskih subjekata.

    Tablica 9: Popis gospodarskih subjekata s vrstom i eventualnim posljedicama od izvanrednog događaja

    R. br.

    Gospodarski subjekt

    Grad / općina

    Opasna tvar

    Vrsta opasnosti

    Najveća udaljenost učinka (m)

    Procjena broja ljudskih žrtava

    1.

    ADRIA – Procesna industrija d.d.

    Omišalj

    plinsko ulje

    istjecanje, požar

    Ulja

    istjecanje, požar

    lož ulje – S

    istjecanje, požar

    ulja za pod.

    istjecanje, požar

    otpad. Ulje

    istjecanje, požar

    Etilen

    požar, eksploz.

    500

    1,2

    1-propen

    istjecanje, požar

    Izobutan

    požar, eksploz.

    UNP

    požar, eksploz.

    100

    0,3

    kloridna kis.

    toksični oblak

    Ksilen

    istjecanje, požar

    Kisik

    zapaljenje

    Vodik

    eksplozija

    metanol

    požar, eksplozija

    acetilen

    eksplozija

    lož ulje - L

    istjecanje, požar

    natrijev hid.

    istjecanje

    2.

    BI 3. maj d.d.

    Rijeka

    acetilen

    eksplozija

    100*

    Kisik

    zapaljenje

    100*

    kloridna kis.

    toksični oblak

    25*

    Nafta

    istjecanje, požar

    boje i razrj.

    istjecanje, požar

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

    3.

    Brodogradilište Kraljevica d.d.

    Kraljevica

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

       

    4.

    Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

    Kostrena

    acetilen

    eksplozija

    75

    gorivo

    istjecanje, požar

    Kisik

    zapaljenje

    25

    5.

    Brodokomerc d.d. DC Kukuljanovo

    Bakar

    amonijak

    toksični oblak

    3.000

     

    6.

    Disuplin Porto RE d.o.o.

    Kraljevica

    acetilen

    eksplozija

    50*

     

    7.

    Drvenjača d.d.

    Fužine

    sulfatna kis.

    istjecanje, toksični oblak

    300

    vodikov peroksid

    požar, toksični oblak

    100*

    natrijev hidroksid

    istjecanje

    25*

    acetilen

    požar, ekspl.

    63

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

    25*

    8.

    Finvest-corp d.d. Pilana Gerovo

    Čabar

    Nafta

    istjecanje, požar

    25*

     

    Finvest-corp d.d. Tvornica namještaja Prezid

    mazut

    istjecanje, požar

    25*

     

    Finvest-corp d.d. Tvornica namještaja Tršće

    mazut

    istjecanje, požar

       

    9.

    Galvanizacija d.o.o.

    Rijeka

    sulfatna kis.

    istjecanje, toksični oblak

       

    kloridna kis.

    istjecanje, toksični oblak

       

    nitratna kis.

    istjecanje, toksični oblak

       

    vodikov-peroksid

    požar, toksični oblak

       

    10.

    Getro d.o.o.

    Rijeka

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

    158

     

    11.

    HEP d..d. HE Vinodol Pogon Gorski Kotar

    Fužine

    trafo ulje

    istjecanje, požar

    6

    0

    Turbin. ulje

    istjecanje, požar

    8

    0

    trafo ulje

    istjecanje, požar

    6

    0

    12.

    HEP d.d. HE Vinodol Pogon Tribalj

    Vinodolska općina

    Turbin. ulje

    istjecanje, požar

    trafo ulje

    istjecanje, požar

    13.

    Hoteli Baška d.d.

    Krk

    UNP

    požar, ekspl.

    100

     

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

       

    14.

    Hoteli Kimen - Cresanka d.d

    Cres

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

       

    UNP

    požar, ekspl.

    45

     

    15.

    Hoteli Punat d.d.

    Punat

    Butan

    požar, ekspl

    100*

     

    lož ulje - EL

    istjecanje, požar

       

    16.

    HŽ d.o.o. -Kolodvor Rijeka

    Rijeka

    eurodizel

    istjecanje, požar

    289

    UNP

    požar, ekspl.

    994

    vodikov peroksid

    požar, toksični oblak

    431

    kloridna kis.

    istjecanje, toksični oblak

    1.230

    benzin

    istjecanje, požar, eksplozija

    984

    fluorid. kis.

    istjecanje, toksični oblak

    1.050

    Fenol

    istjecanje, toksični oblak

    62

    natrijev hidr.

    istjecanje

    36

    Niklov-sulfid

    požar, toksični oblak SO2

    400

    metil-terc. butil eter

    požar, toksični oblak

    385

    metanol

    istjecanje, požar, eksplozija

    262

    nitratna kis.

    oksidans, toksični oblak

    262

    17.

    INA d..d - benzinske stanice u Prim.-gor. županiji

    Rijeka

    Benzin

    istjecanje, požar

    Dizel

    istjecanje, požar

    18.

    INA d.d. - Maziva Rijeka

    Rijeka

    amonijak

    toksični oblak

    300

    furfural

    istjecanje

    25*

    met.izobutil keton

    istjecanje, požar

    100*

    propan

    požar, ekspl.

    400

    plinsko ulje

    istjecanje, požar

    200*

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

    200*

    19.

    INA d..d - Trgovina

    skladište

    Rijeka

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

    Dizel

    istjecanje, požar

    20.

    INA d.d. - Rafinerija nafte Rijeka

    Kostrena

    UNP

    požar, eksploz.

    2.370

    Benzin

    istjecanje, požar

    527

    Sirova nafta

    istjecanje, požar

    408

    metil tercijarni - butil eter

    požar, toksični oblak

    329

    trikarbonil-metilciklopentadienil mangan

    toksični oblak

    33

    tetra etil olovo

    požar, eksplozija, toksični oblak

    67

    Kisik

    zapaljenje

    20,5

    Dušik

    istjecanje

    22,2

    kloridna kis.

    istjecanje, toksični oblak

    650

    sulfatna kis.

    istjecanje, toksični oblak

    10

    21.

    Ind - eko d.o.o.

    Kostrena

    kloridna kis.

    istjecanje

    D-2 gorivo

    istjecanje, požar

    60

    natrijev hid.

    istjecanje

    22.

    JANAF d.d.

     

    1. Omišalj

     

     

    2. naftovod

    Nafta

    istjecanje, požar

    609

    benzin

    istjecanje, požar

    468,5

    gorivo za mlazne mot.

    istjecanje, požar

    69,5

    lož ulje - L

    istjecanje, požar

    59

    Diesel gorivo

    istjecanje, požar

    20,4

    Nafta

    istjecanje, požar

    1.238

    23.

    KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

    Rijeka

    kloridna kis.

    Klor

         

    24.

    Komunalac d.o.o.

    Opatija

    Klor

    toksični oblak

    200

     

    25.

    Konzum d.d.

    Rijeka

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

    158

     

    26.

    KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

    Novi Vinodolski

    natrijev klorit

    istjecanje

       

    kloridna kis.

    istjecanje, toksični oblak

    25*

     

    27.

    Luka Rijeka d.d.

    Rijeka

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

    fosfatna kis.

    istjecanje, toksični oblak

    amonijak

    toksični oblak

    trikarbonil-metilciklopentadienil mangan

    istjecanje, požar

    25*

    tetraetil olovo

    istjecanje, požar

    100*

    28.

    Lječ. za alerg. bolesti i rehabil.

    Kraljevica

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

       

    29.

    Metis d.d.

    Rijeka

    diesel-gorivo

    istjecanje, požar

       

    30.

    OMV d.o.o. benz. postaja Mlaka

    Rijeka

    benzin i druga goriva

    istjecanje, požar

    50*

     

    31.

    OMV d.o.o. benz. postaja Valbiska

    Krk

    benzin i druga goriva

    istjecanje, požar

       

    32.

    OMV d.o.o. benz. postaja Vrata Jadrana-jug

    Matulji

    benzin i druga goriva

    istjecanje, požar

    50*

     

    33.

    OMV d.o.o. benz. postaja Vrata Jadrana-sjever

    Matulji

    benzin i druga goriva

    istjecanje, požar

    50*

     

    34.

    PIK d.d. Mljekara Corrada I. 25

    Rijeka

    amonijak

    toksični oblak

    1.400

    8

    nitratna kis.

    toksični oblak

    256

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

    35.

    PIK d.d. Pekara

    Radnička 29

    Rijeka

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

    25

     

    36.

    PIK d.d. Uprava Krešimirova 26

    Rijeka

    lož ulje - S

    istjecanje, požar

    25

     

    37.

    Ponikve d.o.o. - komora Brgud

    Krk

    kloridna kis.

    toksični oblak

    49

     

    38.

    Ponikve d.o.o.- stanica Ponikve

    Krk

    kloridna kis.

    toksični oblak

    49

     

    39.

    PROplin d.o.o.

    Kostrena

    UNP

    požar, ekspl.

    280

    40.

    TE Rijeka

    Kostrena

    lož ulje - T

    istjecanje, požar

    100

    0

    lož ulje - L

    istjecanje, požar

    vodik

    eksplozija

    kloridna kis.

    toksični oblak

    amonijak

    toksični oblak

    hidrazin hid.

    požar, ekspl.

    natrijev hidr.

    istjecanje

    41.

    ViR d.d.

    Rijeka

    gorivo

    istjecanje, požar

    amonijak

    toksični oblak

    42.

    Vrelo d.o.o.

    Rab

    Klor

    toksični oblak

    750

     

    Napomena: Procijenjene udaljenosti učinka u Tablici 9 označene su zvjezdicom i potrebno ih je provjeriti i nadopuniti u Operativnim planovima gospodarskih subjekata.

   3. Postupak izvješćivanja u slučaju izvanrednog događaja
   4. Operativno djelovanje u slučaju izvanrednog događaja na području Županije, od njegova početka, treba slijediti slijedeću shemu:   5. Smjernice za ublažavanje posljedica izvanrednog događaja

  Temeljem prikupljenih podataka o vrstama i kemijsko-fizikalnim svojstvima opasnih tvari koje se nalaze na području Primorsko-goranske županije, mogu se pretpostaviti četiri tipična izvanredna događaja za područje Županije:

  1. disperzija toksičnog plina,
  2. ispuštanje tekućih opasnih tvari,
  3. požar,
  4. eksplozija.

  Za svaki od četiri navedena izvanredna događaja, u nastavku su navedene opće mjere i postupci za ublažavanje posljedica izvanrednog događaja.

    1. Postupci i mjere u slučaju ispuštanja toksičnih plinova

  U slučaju ispuštanja bilo kojeg toksičnog plina, treba što hitnije napustiti prostor iz kojeg dolazi toksični plin, te kretati se okomito na smjer vjetra. Dekontaminaciju i sanaciju mjesta nesreće treba prepustiti ovlaštenim i odgovornim osobama koje moraju imati zaštitnu opremu:

  • aparat za disanje,
  • zaštitne rukavice,
  • zaštitna odjeća i obuća nepropusna za plin,
  • oprema za zaštitu glave.

  U slučaju izvanrednog događaja koji za posljedice imaju ispuštanje toksičnih plinova, potrebno je uzeti u obzir smjer i jačinu vjetra i ostale relevantne podatke iz Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša gospodarskih subjekata.

  Gospodarski subjekti koji u svojoj djelatnosti postupaju s toksičnim plinovima ili tvarima koji mogu proizvesti toksične plinove, a u slučaju izvanrednog događaja mogu značajnije ugroziti zdravlje i živote ljudi, su:

  • V i R d.d., INA d.d. Maziva, Prehrambeno industrijski kombinat d.d. RJ Mljekara, Luka Rijeka d.d. i Brodokomerc d.d. DC Kukuljanovo u svojoj djelatnosti postupaju s amonijakom,
  • Vrelo d.o.o. i Komunalac d.o.o. u svojoj djelatnosti postupaju s klorom
  • HŽ d.o.o. Kolodvor Rijeka i Vodovod Žrnovnica d.o.o. u svojoj djelatnosti postupaju s tvarima koji u slučaju izvanrednog događaja mogu isparavanjem dati toksične plinove.

  AMONIJAK

  U slučaju nesreće i propuštanja veće količine amonijaka, potrebno je:

  • ograničiti širenje i daljnje ispuštanje amonijaka:
  • isključivanjem postrojenja iz pogona,
  • isključiti odsisnu ventilaciju iz pogona,
  • provjeriti stanje svih ventila, spojnica, spremnika i uređaja s amonijakom,
  • ako se mjesto propuštanja amonijaka ne može zatvoriti, treba ga polijevati mlazom raspršene vode do prestanka izlaska plina.
  • zaštititi ugroženo stanovništvo/radnike:
  • osigurati veliku zaštitnu zonu oko mjesta nesreće iz koje treba udaljiti sve neovlaštene osobe,
  • blokirati prilazne putove,
  • alarmirati stanovništvo a po potrebi provesti evakuaciju.
  • provesti detoksikaciju i dekontaminaciju usmjeravanjem mlaza raspršene vode na mjesto ispuštanja amonijaka.

  Kemijsko-fizikalna svojstva amonijaka i njegov utjecaj na zdravlje navedena su u Prilogu 5. ovoga Plana

  KLOR

  U slučaju nesreće i propuštanja veće količine klora, potrebno je:

  • ograničiti širenje i daljnje ispuštanje klora:
  • ako je do propuštanja klora došlo na uređajima ili cjevovodima, treba prekinuti struju plina zatvaranjem ventila ili stezanjem brtve.
  • plinoviti klor koji izlazi treba apsorbirati u tekućini za apsorpciju klora, kao što su vodena otopina natrijevog-hidroksida i vodena otopina vapna,
  • zaštititi ugroženo stanovništvo/radnike:
  • osigurati veliku zaštitnu zonu oko mjesta nesreće iz koje treba udaljiti sve neovlaštene osobe,
  • blokirati prilazne putove,
  • alarmirati stanovništvo a po potrebi provesti evakuaciju ili sklanjanje u hermetizirana skloništa
  • provesti detoksikaciju i dekontaminaciju tekućinom za aposrpciju klora,
  • poduzeti mjere predostrožnosti:
  • ne doticati materijal koji ističe iz spremnika klora, niti gaziti po tekućem kloru,
  • budući je klor teži od zraka, u slučaju istjecanja klora iz spremnika moguće je njegovo akumuliranje u udolinama i mjestima niže nadmorske visine od mjesta nesreće

  Kemijsko-fizikalna svojstva klora i njegov utjecaj na zdravlje navedena su u Prilogu 6. ovoga Plana

  FLUOROVODIK

  U slučaju izlijevanja fluoridne kiseline, doći će do isparavanja fluorovodika koji sa zrakom stvara korozivne i otrovne smjese teže od zraka.

  U svrhu smanjivanja posljedica izvanrednog događaja, potrebno je:

  • ograničiti širenje i daljnje ispuštanje fluoridne kiseline:
  • provjeriti stanje spremnika ili uređaja s fluoridnom kiselinom,
  • zaštititi ugroženo stanovništvo/radnike:
  • osigurati veliku zaštitnu zonu oko mjesta nesreće iz koje treba udaljiti sve neovlaštene osobe,
  • blokirati prilazne putove,
  • alarmirati stanovništvo a po potrebi provesti evakuciju,
  • okolno stanovništvo treba upozoriti na mogućnost onečišćenja nadzemnih i podzemnih voda u blizini nesreće.
  • provesti detoksikaciju i dekontaminaciju:
  • neutralizaciju prolivene fluoridne kiseline može se izvršiti posipavanjem gašenim vapnom (krečom) ili mljevenim vapnencem.

   

   

   

    1. Postupci i mjere u slučaju ispuštanja tekućih opasnih tvari

  U slučaju ispuštanja većih količina tekućih opasnih tvari potrebno je:

  • otkloniti uzrok i spriječiti nastavak izvanrednog događaja

  • u slučaju većih izlijevanja potrebno je prekinuti radni proces,
  • provjeriti stanje svih ventila, spojnica, spremnika i uređaja,

  • u slučaju curenja iz spremnika potrebno je organizirati brzo pražnjenje oštećenog spremnika.

  • sanirati onečišćeno područje:

  • razlivene tekuće opasne tvari treba skupiti uz pomoć priručnih sredstava: upijajuća sredstva (suhi pijesak, zemlja i sl.),

  disperzivna sredstva (odmašćivač, deterdžent),

  prskalicama i priručnim alatom za čišćenje.

  • iskopati jarak ili izgraditi bazen, pomoću npr. vreća pijeska, u kojem bi se sakupile razlivene opasne tvari i time ograničilo širenje onečišćenja.
  • nastali otpadni materijal potrebno je pokupiti sa opremom koja ne izaziva iskrenje, te ga adekvatno zbrinuti u suradnji sa za to ovlaštenim poduzećima.
  • poduzeti mjere predostrožnosti:
  • područje onečišćenja potrebno je izolirati, te ne dozvoliti pristup neovlaštenim osobama,
  • u slučaju većih izlijevanja razmotriti evakuaciju pučanstva, zbog opasnosti od zapaljenja toksičnih para,
  • za smanjivanje učinka opasnih para mogu se koristiti pjene. Kod većih izlijevanja može se koristiti vodeni sprej za smanjivanje učinka opasnih para.
  • osobe koje poduzimaju akcije saniranja onečišćenja moraju se uvijek postaviti tako da vjetar ne donosi na njih opasne pare,
  • ukloniti moguće izvore vatre: iskra, plamen, zabraniti pušenje,
  • oprema s kojom se rukuje mora biti uzemljena,
  • ne dodirivati ni hodati kroz prolivene opasne tvari,
  • onemogućiti izlijevanje opasnih tvari u odvodnu kanalizaciju, podrume i druge zatvorene prostore postavljanjem brana s vrećama pijeska ili zemljom.

   

    1. Postupci i mjere u slučaju požara

  U slučaju zapaljenja opasnih tvari potrebno je:

  • započeti gašenje požara i spriječiti njegovo širenje
  • požar se gasi sredstvima za gašenje koja se dijele na:

  glavno - voda,

  specijalna - pjena, ugljični dioksid, haloni, suhi prah,

  pomoćna - pokrivači, pijesak i ostala sredstva.

  • isključiti električnu struju prije gašenja požara vodom ili pjenom,
  • zaustaviti dotok gorive tvari do mjesta požara,
  • ukloniti sve spremnike zapaljivih tvari i zapaljive tvari od mjesta nastanka požara, ako to nije moguće, potrebno ih je hladiti mlazom raspršene vode,
  • poduzeti mjere osobne zaštite:
  • udaljiti se, što je moguće više, od mjesta nastanka požara,
  • u slučaju da dođe do otvaranja sigurnosnih ventila spremnika, potrebno se je odmah udaljiti zbog mogućnosti eksplozije spremnika,
  • pri gašenju, upotrijebiti sredstva za osobnu zaštitu.

  U sjedištu Eko-stožera Primorsko-goranske županije nalazi se “Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija” kojeg treba primijeniti u slučaju požara. U “Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija” detaljno su obuhvaćeni postupci i mjere za ublažavanje posljedica izazvanih požarom.

   

    1. Postupci i mjere u slučaju eksplozije

  U slučaju eksplozije potrebno je:

  • poduzeti mjere osobne zaštite i spriječiti mogućnost nastanka nove eksplozije
  • otkloniti uzrok eksplozije kako bi se spriječile uzastopne eksplozije,
  • sklanjanjem u sigurne prostore/sklonište, kako bi se zaštitili ljudski životi od razorne moći eksplozija koje su praćene povećanjem tlaka i pojavom praska,
  • spriječiti nastanak požara nakon eksplozije

  U sjedištu Eko-stožera Primorsko-goranske županije nalazi se “Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija”, u kojem su detaljno obuhvaćeni postupci i mjere za ublažavanje posljedica izazvanih tehnološkim eksplozijama.

   1. Popis interventnih jedinica

  U slučaju izvanrednog događaja na području Županije aktiviraju se slijedeće interventne jedinice:

  • vatrogasne postrojbe,
  • hitna medicinska pomoć,
  • postrojbe civilne zaštite,
  • specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba,
  • postrojbe atomsko-biološko-kemijske obrane,
  • pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti.

  Neovisno o mjestu izvanrednog događaja, na razini Županije isti su telefonski brojevi postrojbi Civilne zaštite Primorsko-goranske županije, postrojbi Atomsko-biološko-kemijske obrane (ABKO) Oružanih snaga Republike Hrvatske i specijaliziranih jedinica ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba:

   • Civilna zaštita Primorsko-goranske županije: tel.: 051/430-419

  mob.: 091/542-5080

   • postrojbe ABKO: tel. 01/4567-306
   • specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba:

  Ind-eko tel. 336-093

  Rijekatank tel. 212-838

  Mareco tel. 275-039

  Dezinsekcija tel. 512-533

  Eko-kem tel. 098/215-461

  Ecooperativa tel. 276-750

  Metis tel. 339-910, 336-175

  INA d.d. Maziva tel. 201-011

  INA d.d. Rafinerija tel. 203-499

  U svrhu što bržeg i efikasnijeg interveniranja, u Tablici 10 je dan popis telefonskih brojeva onih interventnih jedinica koji su najbliži pojedinom gospodarskom subjektu.

  Tablica 10: Popis gospodarskih subjekata s telefonskim brojevima najbližih

  interventnih jedinica

  R. br.

  Gospodarski subjekt

  Lokacija gospodarskog subjekta

  Telefonski broj najbliže vatrogasne postrojbe

  Telefonski broj najbliže hitne medicinske pomoći

  Telefonski broj najbližeg komunalnog poduzeća

  1.

  Adria P.I. d.d.

  Omišalj

   

  94 (842-086)

   

  2.

  BI 3. maj d.d.

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  3.

  Brodogradilište Kraljevica d.d.

  Kraljevica

  281-254

  94 (281-232)

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  Čistoća 353-222

  4.

  Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

  Kostrena

  098/283-954

  94

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  Čistoća 353-222

  Kostrena 289-568

  5.

  Brodokomerc d.d. DC Kukuljanovo

  Bakar

  761-201

  94 (761-026)

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  Čistoća 353-222

  6.

  DISUPLIN PORTO RE d.o.o.

  Kraljevica

  281-254

  94 (281-232)

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  Čistoća 353-222

  7.

  Drvenjača d.d.

  Fužine

  835-370

  94 (835-295)

  Komunalac 812-043

  Fužine 835-769

  8.

  Finvest-corp d.d.

  Čabar

  821-142

  94 (821-081)

  Čabranka 821-459

  9.

  Galvanizacija d.o.o.

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  10.

  Getro d.o.o.

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  11.

  HEP d.d. HE Vinodol Pogon Gorski Kotar

  Fužine

  835-370

  94 (835-295)

  Komunalac 812-043

  Fužine 835-769

  12.

  HEP d.d. HE Vinodol Pogon Tribalj

  Vinodolska općina

  93

  94

  Vodovod-Žrnovnica 244-323

  13.

  Hoteli Baška d.d.

  Krk

  221-008

  222-029

  Ponikve 654-666

  14.

  Hoteli Kimen Cresanka d.d.

  Cres

  572-007

  571-116

  Vodovod i čistoća 571-134

  15.

  Hoteli Punat d.d.

  Punat

  93

  94 (855-128)

  Ponikve 654-666

  Črnika 855-265

  16.

  HŽ d.o.o. – Kolodvor

  Rijeka

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  17.

  INA d.d. – benzinske postaje

  Rijeka

  337-555

  94

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  18.

  INA d.d. - Maziva Rijeka

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  19.

  INA d.d. - PC Rijeka

  Skladište

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  20.

  INA d.d. – Rafinerija nafte Rijeka

  Kostrena

  098/283-954

  94

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  Čistoća 353-222

  Kostrena 289-568

  21.

  Ind-eko d.o.o.

  Kostrena

  098/283-954

  94

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  Čistoća 353-222

  Kostrena 289-568

  22.

  JANAF d.d.

  Omišalj

   

  94 (842-086)

  Ponikve 654-666

  23.

  KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  24.

  Komunalac d.o.o.

  Opatija

  271-800

  271-536

  Komunalac 701-230

  25.

  Konzum d.d.

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  26.

  KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

  Novi Vinodolski

  244-321

  244-344

  Ivanj 245-774

  Vodovod-Žrnovnica 244-323

  27.

  Luka Rijeka d.d.

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  28.

  Lječ. za alerg. bolesti i rehabil.

  Kraljevica

  281-254

  94 (281-232)

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  Čistoća 353-222

  29.

  Metis d.d.

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  30.

  OMV d.o.o. benz. postaja Mlaka

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  31.

  OMV d.o.o. benz. postaja Valbiska

  Krk

  221-008

  222-029

  Ponikve 654-666

  32.

  OMV d.o.o. benz. postaja Vrata Jadrana-jug

  Matulji

  93

  94 (274-125)

  Komunalac 701-230

  33.

  OMV d.o.o. benz. postaja Vrata Jadrana-sjever

  Matulji

  93

  94 (274-125)

  Komunalac 701-230

  34.

  PIK d.d., Uprava Krešimirova 26

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  35.

  PIK d.d., Pekara Radnička 29

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  36.

  PIK d.d., Mljekara, Corrada Ilijassicha 25

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  37.

  Ponikve d.o.o. - komora Brgud

  Krk

  221-008

  222-029

  Ponikve 654-666

  38.

  Ponikve d.o.o. - stanica Ponikve

  Krk

  221-008

  222-029

  Ponikve 654-666

  39.

  PROplin d.o.o.

  DC Rijeka

  Kostrena

  098/283-954

  94

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  Čistoća 353-222

  Kostrena 289-568

  40.

  TE Rijeka

  Kostrena

  098/283-954

  94

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  Čistoća 353-222

  Kostrena 289-568

  41.

  ViR d.d.

  Rijeka

  337-555

  330-213

  Čistoća 353-222

  Rijeka promet 352-555

  Vodovod i kanalizacija 353-227

  42.

  Vrelo d.o.o.

  Rab

  725-603

  724-094

  Vrelo 724-031

  Napomene:

  - U gradovima i općinama koji nemaju organiziranu službu za pružanje hitne medicinske pomoći, dan je telefonski broj općeg poziva službe prve pomoći i telefonski broj Doma zdravlja u tom gradu/općini.

  - U općinama u kojima nema Javnih ili Dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, dan je telefonski broj operativnog vatrogasnog centra u Županiji.

  - Detaljan popis Javnih i Dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi naveden je u “Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija” i nalazi se u sjedištu Eko-stožera.

  1. Popis subjekata i osoba koje sudjeluju u provođenju plana intervencija
   1. Komunikacijske jedinice
   2. Poslove operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba, obavješćivanje i uzbunjivanje za potrebe županijskog Eko-stožera obavlja županijski centar za obavješćivanje i operativno dežurstvo u policijskoj upravi Primorsko-goranske županije.

     

   3. Interventne jedinice
   4. U slučaju izvanrednog događaja na području Županije aktiviraju se slijedeće interventne jedinice: vatrogasne postrojbe, hitna medicinska pomoć, postrojbe civilne zaštite, specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba, postrojbe atomsko-biološko-kemijske obrane, pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti.

     

    1. Vatrogasne postrojbe
    2. Sastavni dio interventnih jedinica sačinjavaju vatrogasne postrojbe. Djelovanje, organiziranje i popis svih vatrogasnih postrojbi Županije dan je u Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Za potrebe ovoga Plana i prema dostupnim podacima, izdvojene su vatrogasne postrojbe prema teritorijalnoj pripadnosti gradovima i općinama Županije.

     Raspored vatrogasnih postrojbi: javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i profesionalnih vatrogasnih postrojbi osnovanih u okviru gospodarskih subjekata, po gradovima i općinama Županije dan je u Tablici 11.

      

     Tablica 11: Popis vatrogasnih postrojbi po gradovima i općinama Županije

     Javna vatrogasna postrojba

     Adresa

     Telefon

     Grada Crikvenice

     Vinodolska 16

     241-631

     Grada Delnice

     Frana Supila 78

     811-232

     Grada Krka

     Stjepana Radića 11

     221-008

     Grada Mali Lošinj

     Brodograditelja 37

     231-448

     Grada Opatije

     Svetog Florijana 6

     271-800

     Grada Rijeke

     Krešimirova 38

     337-555

     Dobrovoljna vatrogasna društva

     Adresa

     Telefon

     Bakar

     Palada bb

     761-201

     Cres

     Šetalište 20.travnja 10

     572-007

     Crikvenica

     Vinodolska 16

     784-109

     Čabar

     Vatrogasna 7

     821-142

     Čavle

     Čavle 104

     250-285

     Fužine

     Doktora Franje Račkog 26

     835-370

     Jelenje

     Jelenje 26

     230-313

     Kastav

     Kastav 160

     691-377

     Klana

     Klana bb

     808-004

     Kostrena

     Trg svete Barbare 1

     098/283-954

     Kraljevica

     Rovina 16

     281-254

     Lokve

     Šetalište Golubinjak 4

     831-154

     Lovran

     Šetalište maršala Tita 64a

     291-048

     Mrkopalj

     Muževski kraj 2

     833-131

     Novi Vinodolski

     Vatrogasna 2

     244-321

     Rab

     Gornja ulica bb

     725-603

     Ravna Gora

     Ivana Gorana Kovačića 178

     818-478

     Skrad

     Vatrogasna 6

     810-663

     Viškovo

     Gornji Sroki 133

     256-863

     Vrbovsko

     Ivana Gorana Kovačića 18

     875-253

     Vatrogasne postrojbe gospodarskih

     subjekata

     Adresa

     Telefon

     Brodogradilište Kraljevica d.d.

        

     JANAF d.d. – Omišalj

      

     842-106

     SINACO - INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka

        

     SINACO – INA d.d. Maziva Rijeka

        

     Viktor Lenac d.d. – Rijeka

        

     BI 3. maj d.d.

        

     Napomena: opći poziv službi uputiti pozivom na tel. broj: 93

    3. Hitna medicinska pomoć
    4. Služba hitne medicinske pomoći organizirana je u 11 gradova Županije, te je njihov popis s adresama i telefonima dan u Tablici 12.

     Tablica 12: Popis službi za pružanje hitne medicinske pomoći

     Hitna medicinska pomoć

     Adresa

     Telefon

     Cres

     Turion 26

     571-116

     Crikvenica

     Kotorska bb

     241-111

     Čabar

     Narodnog oslobođenja 7

     821-081

     Delnice

     Šetalište I.G.Kovačića 1

     811-233

     Krk

     Vinogradska bb

     222-029

     Mali Lošinj

     Priko 69

     231-824

     Novi Vinodolski

      

     244-344

     Opatija

     Stubište dr.Vande Ekl 1

     271-266

     Rab (Banjol)

     Palit bb

     724-094

     Rijeka

      

     330-213

     Vrbovsko

     Dobra 20

     875-137

     Napomena: opći poziv službi uputiti pozivom na tel. broj: 94

      

    5. Postrojbe civilne zaštite

  Postrojbe civilne zaštite - CZ osnivaju se kao postrojbe opće namjene i specijalističke postrojbe.

  Postrojbe civilne zaštite opće namjene obavljaju manje složene poslove u provedbi zaštite i spašavanja, a osnivaju se u općinama i gradovima.

  Postrojbe specijalističke namjene osnivaju se na razini gradova, dok se specijalističke interventne postrojbe CZ MUP-a organiziraju za brzo djelovanje na području cijele države prema potrebi i u pružanju međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju.

  Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene dijelimo na:

  • interventne postrojbe MUP-a,
  • za protupožarnu zaštitu,
  • za zaštitu i spašavanje na vodi,
  • za zaštitu i spašavanje od neeksplodiranih ubojitih sredstava,
  • za zaštitu i spašavanje iz ruševina,
  • za zaštitu od radijacijsko-kemijsko-bioloških ugrožavanja,
  • za prvu medicinsku pomoć,
  • postrojbe gorske službe spašavanja,
  • za zaštitu i spašavanje životinja,
  • za zaštitu i spašavanje biljnih proizvoda,
  • za asanaciju terena.

  Pregled postrojbi CZ u Primorsko-goranskoj županiji prikazan je u Shemama 1. i 2.

  Shema 1: Pregled postrojbi CZ u Primorsko-goranskoj županiji

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Shema 2: Pregled jedinica CZ po gradovima, općinama i mjestima Primorsko-goranske županije

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mobilizacija postrojbi CZ provodi se na zahtjev predsjednika Stožera CZ jedinice lokalne uprave i samouprave (županije, gradova i općina) ili MUP-a RH, a po nalogu načelnika PU PG Rijeka. Mobilizacija postrojbi CZ realizira Odjel za zaštitu i spašavanje PU PG Rijeka (tel. 430-419).

  Zapovijedanje postrojbama CZ je u nadležnosti županijskog zapovjedništva civilne zaštite.

  Tijela za vođenje i koordinaciju snagama civilne zaštite čine Stožer CZ i zapovjedništvo CZ, povjerenici CZ i voditelji skloništa.

    1. Specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba
    2. Temeljem Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti postupanja s opasnim otpadom koje je izdala Uprava za zaštitu okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, na području Županije registrirano je 9 tvrtki za postupanje s opasnim tvarima. Popis ovlaštenih tvrtki prikazan je u Tablici 13.

     Ovlaštene tvrtke provode sanaciju posljedica izvanrednog događaja, što razumijeva uklanjanje opasnosti koja može nastati iz određene količine opasne tvari.

     Tablica 13: Popis ovlaštenih tvrtki s područja Primorsko-goranske županije za postupanje s opasnim otpadom

     TVRTKA

     VRSTA OTPADA

     DJELATNOST KOJU OBAVLJA

     ADRESA

     ODGOVORNA OSOBA

     TELEFON

     IND-EKO

     otpadna ulja, zauljeni otpad, medicinski infektivni otpad, zauljene otpadne vode

     skupljanje

     Rijeka, A. Starčevića 2

     Ilija Šmitran

     336-093

     RIJEKATANK

     otpadna ulja, zauljene otpadne vode, otpadni muljevi, otrovne tvari, zauljena zemlja nakon akcidenta, sadržaj separatora, balastne vode

     skupljanje, obrađivanje, skladištenje

     Rijeka, Kružna 10

     Anica Plaščar

     212-838

     MARECO

     stara elektronika, stara jestiva ulja, motorna ulja, zauljene vode, neonske lampe, infektivni otpad

     skupljanje

     Rijeka, Riječki lukobran 4

     Radivoj Sušanj

     275-039

     DEZINSEKCIJA

     otpadna ulja I i II kategorije, zauljene vode sa brodova ili separatora, kaljužne vode, stari lijekovi

     sakupljanje

     Rijeka, Brajšina 13

     Zlatko Žauhar

     512-533

     EKO-KEM

     zauljene vode, čišćenje zauljenih površina, čišćenje svih vrsta goriva, kotlova i kotlovskih postrojenja, čišćenje zamašćenih platoa

     skupljanje

     Rijeka, Pehlin-Lužina 7d

     Anton Šćiran

     098/215-461

     ECOOPERATIVA

     medicinski infektivni otpad, otpadna ulja, motorna i strojna ulja, zauljeni otpad, stare kemikalije, stari akumulatori

     skupljanje, skladištenje

     Matulji,

     Jušići 30

     Dario Mančić

     276-750

     METIS

     sekundarne sirovine od željeza i nelegiranog čelika, sekundarne sirovine od željeza i legiranog čelika, od bakra i bakrenih legura, od aluminija i aluminijskih legura, od olova i olovnih legura, od cinka i cinkovih legura, od ostalih metalnih ostataka i otpadaka, od papira, od ostataka tekstilnih vlakana, od nesortiranih i vunenih pamučnih vlakana

     skupljanje, skladištenje

     Rijeka, Ive Marinkovića 2

     Brankica Mraz

     339-910

     336-175

     INA d.d. Maziva Rijeka

     regeneracija otpadnih bačava i spaljivanje otpadnih ulja I i II kategorije

     obrađivanje, skladištenje

     Rijeka, Industrijska 26

     Milica Lulić

     201-011

     INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka

     muljevi iz spremnika, otpadna ulja, otpadni katalizatori, muljevi iz uređaja za obradu otpadnih voda

     obrađivanje, skladištenje

     Kostrena, Urinj bb

     Boris Legović

     203-499

    3. Postrojbe atomsko-biološko-kemijske obrane (ABKO) Oružanih snaga Republike Hrvatske
    4. U slučaju potrebe aktiviraju se i postrojbe Atomsko-biološko-kemijske obrane Oružanih snaga Republike Hrvatske, koje su stacionirane u Zagrebu, tel. 01/4567-306.

      

    5. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti

  Na području Primorsko-goranske županije registrirano je 13 društava koje obavljaju komunalnu djelatnost, te se i one mogu uključiti u interventne jedinice. Podaci o tvrtkama koje obavljaju komunalnu djelatnost navedeni su u Tablici 14.

  Tablica 14: Popis društava koje obavljaju komunalnu djelatnost na području Primorsko-goranske županije

  Komunalno društvo

  PODRUČJE DJELATNOSTI KOMUNALNOG DRUŠTVA

  ADRESA

  TELEFON / FAX

  “Autotrolej”d.o.o.

  Rijeka, Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kostrena, Kraljevica, Opatija, Lovran, Matulji, M.Draga

  Rijeka, Školjić 15

  tel. 339-211

  fax. 330-330

  “Vodovod i kanalizacija”, d.o.o.

  Rijeka, Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kostrena, Kraljevica

  Rijeka, Dolac 14

  tel. 353-227

  fax. 353-199

  “Rijeka promet”, d.o.o.

  Rijeka

  Rijeka, Fiumara 13

  tel. 352-555

  fax. 352-550

  “Kozala”, d.o.o.

  Rijeka

  Rijeka, Petra Kobeka 13

  tel. 515-344

  fax. 514-201

  “Energo”, d.o.o.

  Rijeka

  Rijeka, Dolac 14

  tel. 353-222

  fax. 353-007

  “Čistoća”, d.o.o.

  Rijeka, Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kostrena, Kraljevica

  Rijeka, Dolac 14

  tel. 353-222

  fax. 353-410

  “Komunalac”, d.o.o.

  Opatija, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga

  Opatija, Stubište Lipovica 2

  tel. 701-230

  fax. 701-245

  “Parkovi”, d.o.o.

  Opatija, Lovran, Matulji

  Opatija, Park 1.svibnja 9

  tel. 271-696

  fax. 271-176

  “Ivanj”, d.o.o.

  Novi Vinodolski, Vinodolska općina

  Novi Vinodolski,

  Trg Ivana Mažuranića 1

  tel. 245-774

  fax. 245-775

  “Vodovod-Žrnovnica”, d.o.o.

  Crikvenica, Novi Vinodolski, Vinodolska općina

  Novi Vinodolski,

  S. Mažuranića 7

  tel. 244-323

  fax. 244-457

  “Murvica”, d.o.o.

  Crikvenica

  Crikvenica,

  Trg S.Radića 1/II

  tel. 241-555

  fax. 241-060

  Vodovod i čistoća Cres-Mali Lošinj”, d.o.o.

  Cres, Mali Lošinj

  Cres,

  Peškera 2

  tel. 571-134

  fax. 571-415

  “Ponikve”, d.o.o.

  Krk, Baška, Dobrinj, Malinska, Omišalj, Punat, Vrbnik

  Krk,

  Vršanska 14

  tel. 654-666

  fax. 654-606

  “Baška”, d.o.o.

  Baška

  Baška,

  Palada 88

  tel. 856-133

  fax. 856-889

  “Vrelo”, d.o.o.

  Rab

  Rab, S.Radića 3

  tel. 724-031

  fax. 725-073

  “Komunalac”, d.o.o.

  Vrbovsko

  Vrbovsko, Željeznička 1

  tel. 875-121

  fax. 875-278

  “Komunalac”, d.o.o.

  Delnice, Ravna Gora, Mrkopalj, Skrad, Lokve, Brod Moravice, Fužine

  Delnice,

  Supilova 173

  tel. 812-043

  fax. 812-034

  “Fužine”, d.o.o.

  Fužine

  Fužine, Franje Račkog 54

  tel. 835-769

  fax. 835-768

  “Čabranka”, d.o.o.

  Čabar

  Čabar, Narodnog oslobođenja 2

  tel. 821-459

  fax. 821-460

  “Črnika”, d.o.o.

  Punat

  Punat,

  Novi put 2

  tel. 855-265

  fax. 854-140

  “Kostrena”, d.o.o.

  Kostrena

  Kostrena,

  Glavani 89/a

  tel. 289-568

  fax. 289-569

  “Bršjanovac”, d.o.o.

  Kastav

  Kastav,

  Kastav 120

  tel. 691-474

  fax. 691-474

  “Mrzle drage”

  Mrkopalj

  Mrkopalj,

  Stari kraj 3

  tel. 833-131

  fax. 833-131

  “Jelen”, d.o.o.

  Jelenje

  Dražice,

  Dražičkih boraca 64

  tel. 502-506

  fax. 296-471

   

   1. Ekspertna jedinica
   2. Ekspertna jedinica, koja djeluje na razini Republike Hrvatske, daje stručnu prosudbu mogućih posljedica izvanrednog događaja te prijedlog mjera zaštite, spašavanja i tehničke intervencije. Članovi Ekspertne jedinice navedeni su u Tablici 15:

    Tablica 15: Popis članova Ekspertne jedinice

    R.br

    Član Ekspertne jedinice

    Ustanova/tvrtka

    1.

    mr.sc. Boris Čavrak

    Uprava INE d.d.

    2.

    prof.dr.sc. Franjo Plavšić

    Hrvatski zavod za toksikologiju

    3.

    mr.sc. Jasna Đuričić

    Državni hidrometereološki zavod, Zagreb

    4.

    dr.sc. Siniša Širac

    Hrvatske vode, Zagreb

    5.

    Sanja Grabar, dipl.ing.

    Agencija za posebni otpad

    6.

    mr.sc. Hrvoje Buljan

    Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

    Operativno dežurstvo ekspertne jedinice nalazi se u Operativno-informativnom centru INE, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, tel.: 01/6451-075.

   3. Prijevoz i logistika

  U slučaju iznenadnog događaja prijevoz i logistiku obavljaju:

  • interventne jedinice za svoje ljudstvo i opremu,
  • javna poduzeća iz oblasti prijevoza,
  • helikopteri tijela državne uprave za unutarnje poslove, na zahtjev županijskog Eko-stožera ili ovlaštenih osoba iz tijela Državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

   

   1. Županijski Eko-stožer
   2. Dužnosti, rad i djelovanje županijskog Eko-stožera Primorsko-goranske županije detaljno su opisani u poglavlju 6. i 7. ovog Plana.

     

   3. Inspekcija zaštite okoliša

  Zadaće inspekcije zaštite okoliša s aspekta ovoga Plana su:

  • nadzor provedbe Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije,
  • definiranje novih obveznika izrade Operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša,
  • nadzor nad gospodarskim subjektima koji su bili obveznici, a nisu izradili Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša,
  • u slučaju promjene značajnih podataka iz izrađenih Operativnih planova, kao što su promjena djelatnosti, lokacije, količine ili vrste opasnih tvari, inspekcija zaštite okoliša mora zahtijevati reviziju Operativnih planova,
  • nadzor nad jedinicama lokalne samouprave, tj. gradova i općina, koji su bili dužni izraditi Planove intervencija u zaštiti okoliša,

  Navedene poslove obavljaju inspektori zaštite okoliša:

  • Davor Jugović, tel.: 325-771
  • David Jurić, tel.: 325-780
  • Vjera Badurina, tel.: 325-772
  • Natalija Vrdoljak, tel.: 325-776

  koji se nalaze na adresi Blaža Polića 2/I, Rijeka.

  1. Prijem i prijenos informacija, te povezivanje interventnih i ekspertnih jedinica posredstvom Eko-stožera

  U slučaju izvanrednog događaja prijem i prijenos informacija je slijedeći:

  1. Tko prouzroči, odnosno primijeti onečišćavanje okoliša ili događaj koji može prouzročiti onečišćavanje okoliša, dužan je odmah obavijestiti Županijski centar za obavješćivanje na tel. 985 ili operativno dežurstvo u nadležnoj policijskoj upravi na tel. 92.
  2. Prilikom primanja obavijesti o izvanrednom događaju, dežurni operater treba od očevidca izvanrednog događaja zatražiti slijedeće podatke:
  • ime/naziv fizičke ili pravne osobe koja je dostavila obavijest,
  • datum i vrijeme kada je primijećeno onečišćavanje ili događaj koji može dovesti do onečišćavanja,
  • područje onečišćavanja ili događaja koji može prouzročiti onečišćavanje,
  • jačinu i opseg onečišćavanja,
  • opis onečišćavanja,
  • podatke o izvoru ili mogućem izvoru onečišćavanja.
  1. Komunikacijska jedinica, koju čine županijski centri za obavješćivanje i operativno dežurstvo u policijskoj upravi Primorsko-goranske županije, obavijest prosljeđuje nadležnoj policijskoj postaji koja obavlja prvu provjeru obavijesti očevidom na mjestu izvanrednog događaja. Ukoliko se utvrdi točnost obavijesti, policijska postaja podatke prenosi operativnom dežurstvu policijske uprave, koji izvješćuje Županijski centar za obavješćivanje.
  2. Županijski centar za obavješćivanje o nastalom izvanrednom događaju izvještava interventne jedinice. Telefonski brojevi interventnih jedinica navedeni su u poglavlju 4.4). Isto tako županijski centar za obaviješćivanje izvještava ekspertnu jedinicu na tel. 01/6451-075 i Županijski eko-stožer, odnosno njegovog voditelja Zlatka Komadinu na tel. 354-200 ili njegove zamjenike: Stipe Karaula tel. 354-122, Ljiljana Buljan tel 354-132 ili Andrija Car tel 430-333.
  3. Do dolaska interventnih jedinica policijska ophodnja osigurava mjesto izvanrednog događaja. Po potrebi, prekida se promet, ukoliko prijeti neposredna opasnost od požara, eksplozije i drugih posljedica većeg opsega.
  4. Voditelj vatrogasne postrojbe tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove zapovijeda akcijom intervencije i aktivira sve potrebne elemente predviđene ovim Planom.
  5. Ako na mjesto izvanrednog događaja prva izađe druga vatrogasna postrojba voditelj te vatrogasne postrojbe zapovijeda akcijom intervencije do dolaska vatrogasne postrojbe tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

  6. Županijski Eko-stožer u tijeku intervencije po potrebi zatražit će dodatne interventne jedinice i dodatno mišljenje ekspertne jedinice o potrebnim mjerama za ublažavanje i uklanjanje nepoželjnih posljedica.
  7. O činjenici da je aktiviran Plan za određeno županijsko područje, obavještava se komunikacijska jedinica na državnoj razini.
  8. Ako je izvanredni događaj zahvatio, odnosno ugrozio područje, dviju ili više županija ili ako prijeti prekogranično onečišćavanje županijski centar za obavješćivanje obavještava Državni Eko-stožer, putem komunikacijske jedinice na državnoj razini.
  9. U slučaju iz prethodne točke Državni Eko-stožer preuzima daljnje usklađivanje mjera na provedbi Plana i ostalih aktivnosti predviđenih Planom.
  10. U slučaju da izvanredni događaj na području jedne županije poprima karakteristiku elementarne nepogode, Županijski Eko-stožer može županu predložiti da proglasi elementarnu nepogodu.
  11. U slučaju kada izvanredni događaj obuhvati dvije ili više županija, a poprimi karakteristike elementarne nepogode, Državni Eko-stožer može predložiti Vladi Republike Hrvatske proglašavanje elementarne nepogode za područje dviju ili više županija, odnosno za teritorij Republike Hrvatske.

  1. Postupanje i rad Eko-stožera Primorsko-goranske županije za vrijeme izvanrednog događaja

  Za provođenje županijskog Plana intervencija u zaštiti okoliša imenovan je županijski Eko-stožer. Temeljem Rješenja o osnivanju Eko-stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije i imenovanju njegovih članova županijski Eko-stožer sačinjava voditelj, 3 zamjenika voditelja, 10 članova i 10 njihovih zamjenika, a njihova imena navedena su u Tablici 16.

  Tablica 16: Popis članova županijskog Eko-stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije

  R. br.

  ČLAN EKO-STOŽERA

  TVRTKA/ORGANIZACIJA/ZAVOD

  ADRESA

  TELEFON

  1.

  ZLATKO KOMADINA - voditelj

  Primorsko-goranska županija

  Rijeka, Adamićeva 10

  354-200

  -

  STIPE KARAULA - zamjenik voditelja

  Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba društvenih djelatnosti, Odsjek sanitarne inspekcije

  Rijeka, Riva 10

  354-122

  -

  LJILJANA BULJAN - zamjenik voditelja

  Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove

  Rijeka, Riva 10

  354-132

  -

  ANDRIJA CAR - zamjenik voditelja

  Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Odjel za zaštitu i spašavanje

  Rijeka, Žrtava fašizma 3

  430-419

  2.

  MILJENKO DORIĆ član

  predsjednik Županijske skupštine

  Rijeka, Adamićeva 10

  354-302

  -

  ZORAN KLARIĆ - zamjenik člana

  predsjednik Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

  3.

  KORALJKA VAHTAR-JURKOVIĆ - član

  Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje

  Rijeka, Splitska 2

  354-382

  -

  VLADIMIR ČEKADA - zamjenik člana

  Upravni odjel za upravljanje imovinom i komunalne djelatnosti

  4.

  VLADIMIR SMEŠNY - član

  Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

  Rijeka, Adamićeva 10

  354-262

  -

  MARIJAN DRABIK - zamjenik člana

  Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

  Rijeka, Adamićeva 10

  354-262

  5.

  GORAN JURIĆ - član

  Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor policije

  Rijeka, Žrtava fašizma 3

  430-333

  -

  ŽELJKO GRČKO - zamjenik člana

  Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor policije

  Rijeka, Žrtava fašizma 3

  430-333

  6.

  SLAVKO GAUŠ - član

  Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije

  Rijeka. Krešimirova 38

  339-894

  -

  TOMISLAV MILOŠ - zamjenik člana

  Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

  7.

  MARGITA MASTROVIĆ - član

  Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

  Rijeka, Užarska 2

  213-499

  8.

  VLADIMIR MIČOVIĆ - član

  Županijski zavod za javno zdravstvo

  Rijeka, Krešimirova 52a

  358-777

  -

  NADA MATKOVIĆ - zamjenik člana

  Županijski zavod za javno zdravstvo

  Rijeka, Krešimirova 52a

  358-732

  9.

  MILORAD MILOŠEVIĆ - član

  Grad Rijeka

  Rijeka, Titov trg 3

  209-333

  -

  LJUBOMIR STOJNIĆ - zamjenik člana

  Grad Rijeka

  Rijeka, Titov trg 3

  209-333

  10.

  MIROSLAV ULJAN - član

  Općina Kostrena

  Kostrena, Glavani 82d

  289-145

  -

  DAVOR VIČEVIĆ– zamjenik člana

  Općina Kostrena

  Kostrena, Glavani 82d

  289-145

  11.

  JOSIP ŠEPČIĆ - član

  Općina Omišalj

  Omišalj, Prikešte 11/I

  842-245

  -

  NATAŠA DOMIŠLJANOVIĆ - zamjenik člana

  Općina Omišalj

  Omišalj, Prikešte 11/I

  842-245

  Temeljem Plana intervencija u zaštiti okoliša (N.N. br. 82/99, 86/99, 12/01) zadaci županijskog Eko-stožera su:

  • praćenje i donošenje odluka o primjeni Plana intervencija u zaštiti okoliša za područje Županije, kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim Operativnim planovima zaštite okoliša riješiti nastali izvanredni događaj,
  • procjena rizika i opasnosti i procjena šteta od nastalog izvanrednog događaja,
  • usklađivanje mjera u provođenju Plana intervencija,
  • izvješćivanje javnosti,
  • donošenje odluke o završetku intervencije,
  • davanje prijedloga županijskom poglavarstvu za osiguranje financijskih sredstava u županijskom proračunu za redovito provođenje pripravnih aktivnosti: obuka, vježbe, sredstva.

  U rad Eko-stožera uključuju se i predstavnici općina ili gradova sa područja Županije na čijem se prostoru dogodilo izvanredno onečišćenje okoliša.

  Način rada, donošenje akata, prava i dužnosti članova i druga pitanja organizacije i rada Eko-stožera utvrđen je Poslovnikom o radu Županijskoga Eko-stožera Primorsko-goranske županije.

  Eko-stožer donosi odluku o primjeni Plana za područje Županije kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim Operativnim planovima zaštite okoliša riješiti nastali izvanredno događaj. Iznimno, u slučaju potrebitog žurnog djelovanja, odluku o primjeni Plana donosi voditelj Eko-stožera Zlatko Komadina ili jedan od njegovih zamjenika: Stipe Karaula, Ljiljana Buljan ili Andrija Car.

  Voditelj Eko-stožera Zlatko Komadina, odnosno osoba koju voditelj zaduži, dužni su i jedini ovlašteni izvješćivati javnost o nastalom izvanrednom događaju.

  1. Organiziranje i provođenje vježbi spremnosti i otklanjanje posljedica

  Sve osobe koje prema ovom Planu intervencija sudjeluju u intervenciji kod izvanrednog događaja moraju biti stručno osposobljene, izvježbane i opremljene za poslove provedbe Plana, bilo kroz obavljanje redovnih poslova i zadataka ili putem posebnih tečajeva i vježbi.

  Za osobe koje u okviru svojih redovnih poslova i zadataka obavljaju iste poslove kao i u ovom Planu, dodatno osposobljavanje nije potrebno.

  Osposobljavanje je potrebno obavljati na tečajevima o čijem provođenju odluku donosi Županijski Eko-stožer.

  Županijski Eko-stožer, u sklopu redovitog provođenja Plana, organizira vježbe provjere spremnosti, uspostavljanja veza i obavješćivanja najmanje jednom godišnje.

  Provjeru pripravnosti za izvanredni događaj većina tvrtki planira provoditi simulacijom izvanrednog događaja jednom godišnje - pokazna vježba u vlastitom krugu. Osim simulacije izvanrednog događaja, tvrtke planiraju provesti obuku djelatnika, tijekom koje bi se djelatnici upoznali sa svojstvima opasnih tvari, postupcima kod intervencije i ponašanjem u slučaju evakuacije.

  Osim obuke djelatnika i simulacija izvanrednih događaja, gospodarski subjekti koji postupaju s opasnim tvarima, moraju stalno poduzimati mjere prevencija nesreća. Uobičajene mjere prevencije su:

  • održavanje instalacija i postrojenja,
  • održavanje građevina i građevinskih dijelova,
  • provođenje aktivnih mjera sigurnosti: npr. osiguravanje pumpi za prepumpavanje opasnih tvari iz oštećenog spremnika u ispravni, ugrađivanje blok ventila kako bi se izolirali dijelovi postrojenja, instaliranje hidrantskih ventila i ostale opreme za gašenje požara, opremanje spremnika protupožarnim instalacijama za hlađenje i gašenje požara, ugradnja detektora otrovnih plinova,
  • provođenje pasivnih mjera sigurnosti: npr. zaštitne tankvane u kojima su smješteni spremnici s opasnim tvarima, ojačavanje naftovoda/cjevovoda/spremnika

  U cilju pripravnosti na izvanredni događaj potrebno je:

  • uspostaviti proceduru za periodičko testiranje pripravnosti, obučenosti i opremljenosti gospodarskih subjekata koji postupaju s opasnim tvarima za djelovanje kod izvanrednog događaja,
  • provesti nadzor nad obukom i stvarnom provođenju vježbi,
  • Stručno povjerenstvo trebalo bi barem jednom godišnje zatražiti izvješća i provesti analizu rezultata pokaznih vježbi gospodarskih subjekata,

  Na temelju prethodnih pokazatelja Stručno povjerenstvo trebalo bi dati prijedlog mogućih izmjena i dopuna županijskog Plana intervencija u zaštiti okoliša.

   

  1. Financiranje Plana

  Financijska sredstva za provođenje Plana osiguravaju se u Županijskom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave na čijem su području locirani gospodarski subjekti s kojih bi se u slučaju izvanrednog događaja došlo do ugrožavanja zdravlja i života ljudi.

  Eko-stožer, najkasnije do listopada tekuće godine, donosi godišnji program rada za narednu godinu i na temelju toga financijski plan za redovito provođenje Plana.

  Potrebno je predvidjeti sredstva za:

  • edukaciju javnosti i preventivne aktivnosti za smanjivanje posljedica izvanrednog događaja,
  • osposobljavanje interventnih ekipa na pravovremenu i učinkovitu intervenciju u slučaju izvanrednog događaja,
  • nabavu opreme:
   • osobna zaštitna sredstva,
   • komunikacijska oprema,
   • opremanje interventnih ekipa: vatrogasnih postrojbi, službe hitne medicinske pomoći i postrojbi civilne zaštite na razini Županije i gradova i općina u županiji,
  • provođenje vježbi pripravnosti na neželjene događaje, najmanje jednom godišnje,
  • troškove intervencija u slučaju da je počinitelj izvanrednog događaja nepoznat, a radi potrebe žurnog djelovanja,
  • troškove analize i revizija Plana.

   

  1. Izvješćivanje
   1. Obveze izvješćivanja od strane Eko-stožera
   2. Voditelj Eko-stožera Zlatko Komadina, odnosno osoba koju voditelj zaduži, dužni su i jedini ovlašteni izvješćivati javnost o nastalom izvanrednom događaju.

    U svrhu izrade odgovarajućeg očevidnika i dokumentiranja svih aktivnosti kod intervencije, po mogućnosti treba osigurati snimanje fotografskom i video-tehnikom.

    Jedan član Eko-stožera, kojeg odredi voditelj Eko-stožera Zlatko Komadina mora osigurati vođenje očevidnika intervencije. Predložak očevidnika dan je u Prilogu 7 ovoga Plana.

    Županijski Eko-stožer dužan je u roku 30 dana od završetka intervencije dostaviti izvješće, izrađeno prema predlošku danom u Prilogu 8. ovoga Plana, tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.

    Županijsko poglavarstvo dužno je do kraja siječnja tekuće godine, za prethodnu godinu, dostaviti Županijskoj skupštini i Tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša, cjelovito izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Županije.

    Do kraja siječnja tekuće godine, Županijski Eko-stožer podnosi Skupštini Primorsko-goranske županije izvješće o svom radu za proteklu godinu.

     

   3. Izvješćivanje javnosti

  Lokalna zajednica ima potrebi i pravo na informaciju o eventualnim izvanrednim događajima i potencijalnim opasnostima koje joj prijete.

  Program obrazovanja javnosti i njenog osvješćivanja provodi se u cilju pripreme na neželjeni događaj. Javnost treba upoznati s potencijalno opasnim tvarima u Županiji, kao i s postupanjem u slučaju izvanrednog događaja. Pružene informacije trebaju biti prilagođene interesnim skupinama društva: stručne ustanove, obrazovne ustanove, sredstva priopćavanja i građani.

  Informiranje i upoznavanje javnosti s Planom ili izvanrednim događajem provodi se putem sredstava javnog priopćavanja na županijskom nivou: TV, radio postaje, tisak.

  U slučaju izvanrednog događaja javnost treba informirati o slijedećim bitnim činjenicama:

   • Gdje, kad i kakav se izvanredni događaj dogodio
   • Postoji li prijetnja s mjesta nesreće po ljudske živote
   • Koje se aktivnosti provode na smanjivanju posljedica izvanrednog događaja
   • Javnost treba izvijestiti o mjerama ublažavanja posljedica izvanrednog događaja.

   

   1. Izvješćivanje subjekata i osoba koji sudjeluju u provođenju Plana

  Svi subjekti i osobe koji sudjeluju u provođenju Plana intervencija trebaju biti detaljno upoznati s Planom, svojim zadaćama i odgovornostima potrebnim za pravovremeno i učinkovito provođenje Plana.

  11.00 Dopunjavanje i revizija Plana

  Glavne podloge za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije su:

  • Operativni planovi pravnih i fizičkih osoba koji postupaju s opasnim tvarima u količini većoj od propisane (NN br. 82/99) - do 01.11.2003. izrađena su 42 Operativna plana,
  • Planovi intervencija u zaštiti okoliša gradova i općina s područja Primorsko-goranske županije - do 01.11.2003. nije donesen, niti prihvaćen, niti jedan Plan intervencija za grad, odnosno općinu, s područja Primorsko-goranske županije,

  Dopunu i reviziju Plana potrebno je provoditi na slijedeći način:

  1. Temeljem navedenih primjedbi na dostavljene Operativne planove - poglavlje 3.0 Izvori opasnosti, vrste i količine opasnih tvari, gospodarski subjekti dužni su u roku od 90 dana nadopuniti izrađene Operativne planove i dostaviti ih Stručnom povjerenstvu koje će nakon toga izvršiti reviziju ovoga Plana.
  2. U slučaju promjene, dopune podataka o gospodarskim subjektima i Operativnim planovima , kao što su: dopuna/promjena djelatnosti, dopuna/promjena lokacije, dopuna/promjena količine ili vrste opasnih tvari, treba izvršiti reviziju ovoga Plana po dostavi podataka.
  3. Redovitu reviziju Plana treba provoditi najmanje jedanput godišnje.
  4. Prema obvezama rada inspekcije zaštite okoliša, predlaže se hitan i djelotvorniji nadzor nad gospodarskim subjektima koji su bili obvezni izraditi Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša, a nisu ga izradili.
  5. Reviziju Plana provodi Stručno povjerenstvo prema obvezama navedenim u poglavlju 1.3

   

  Klasa: 021-04/04-02/23

  Ur.broj: 2170/01-92-04-3

  Rijeka, 25. ožujka 2004.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

  Županijska skupština

  Predsjednik

  Marinko Dumanić

  http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=64&mjesto=00001&odluka=28
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr