SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

68.

Na temelju članka 28. točka 21. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli povlaštenih studentskih kredita

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak za dodjelu povlaštenih kredita redovnim studentima s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije za školovanje na višim i visokim učilištima na području Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija će putem dodjele povlaštenih kredita iz članka 1. ove Odluke motivirati, poticati i omogućiti što većem broju mladih s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije studiranje u zemlji i inozemstvu u svrhu povećanja broja visokoobrazovanih kadrova, kao preduvjeta za brži razvoj Primorsko-goranske županije.

II. PRAVO NA POVLAŠTENI KREDIT

Članak 3.

Povlašteni studentski kredit je namjenski kredit za pokrivanje osnovnih troškova studiranja redovitih studenata.

Članak 4.

Pravo na povlašteni studentski kredit ostvaruju redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Primorsko- goranske županije, za školovanje u ustanovama visokog školstva i znanstvenim institucijama na području Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i u inozemstvu.

III. VISINA KREDITA

Članak 5.

Povlašteni krediti dodjeljuju se u visini:

Za preddiplomske i diplomske studije:

- za studije na području Primorsko-goranske županije u iznosu do 1.000,00 kuna mjesečno,

- za studije na području Republike Hrvatske (izvan Primorsko-goranske županije) u iznosu do 2.000,00 kuna mjesečno,

- za studije u inozemstvu do 4.000,00 kuna mjesečno.

Za poslijediplomske studije:

- za studije na području Republike Hrvatske u iznosu do 2.500,00 kuna mjesečno,

- za studije u inozemstvu u iznosu do 5.000,00 kuna mjesečno.

IV. POSTUPAK DODJELE POVLAŠTENIH KREDITA

Članak 6.

Postupak dodjele prava na povlaštene kredite provodi Povjerenstvo za dodjelu povlaštenih studentskih kredita (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu:

- ugledni stručnjak s iskustvom na području školstva,

- pročelnik upravnog tijela nadležnog za djelatnost odgoja, obrazovanja i školstva,

- predstavnik Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo Županijske skupštine,

- predstavnik Županijskog savjeta mladih.

Članove Povjerenstva imenuje Župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela nadležnog za djelatnost odgoja, obrazovanja i sporta.

Rad Povjerenstva i način odlučivanja uređuje se Pravilnikom o povlaštenim studentskim kreditima.

Pravilnik iz stavka 2. ovoga članka donosi Župan.

Članak 7.

Odabir banke partnera u programu povlaštenog kreditiranja u nadležnosti je pročelnika upravnog tijela nadležnog za djelatnost odgoja, obrazovanja i sporta, uz pribavljeno mišljenje Povjerenstva.

Sukladno ponudama određuje se način poslovne suradnje, te se s odabranom bankom zaključuje ugovor o poslovnoj suradnji.

Članak 8.

Ako banka utvrdi da ponuđeni sudužnik studenta-tražitelja povlaštenog kredita nema kreditnu sposobnost, student može zatražiti sudužništvo Županije.

Odluku o sudužništvu Županije donosi Županijska skupština na prijedlog Povjerenstva koje razmatra zahtjev i daje mišljenje.

Sredstva osiguranja kredita ugovaraju se u skladu s politikom banke za slične kredite i to uz najmanje jednog sudužnika studenta (roditelj ili neka druga fizička ili pravna osoba), te Primorsko-goranske županije kao jamca za sve studente kojima se odobri kredit.

Studentima koji ne uspiju osigurati kreditno sposobnog sudužnika, sudužnik može biti Primorsko-goranska županija, ako tako odluči Županijska skupština.

Članak 9.

Primorsko-goranska županija subvencionirat će 3% bankovnih kamata onim studentima - korisnicima kredita, koji do početka vraćanja kredita zasnuju radni odnos na području Primorsko-goranske županije. Ti su korisnici dužni svaka tri mjeseca podnijeti potvrdu da su i nadalje u radnom odnosu u Primorsko-goranskoj županiji, za sve vrijeme vraćanja kredita.

Korisnici kredita koji u toku vraćanja kredita zasnuju radni odnos na području Primorsko-goranske županije, također ostvaruju pravo na subvenciju kamata, i to od trenutka zaposlenja na području Primorsko-goranske županije pa do isteka roka vraćanja kredita.

Studentu koji tijekom studija ostvari prosjek ocjena 98% i više od maksimalne ocjene koju je moguće ostvariti na studiju koji je pohađao i završio, Primorsko-goranska županija može preuzeti obvezu povrata cjelokupnog kredita, na njegov zahtjev.

Odlučivanje o preuzimanju obveze povrata kredita u nadležnosti je Županijske skupštine.

Članak 10.

Postupak dodjele prava na povlašteni kredit provodi se temeljem javnog poziva koji jednom godišnje u nekom od dnevnih glasila objavljuje upravno tijelo nadležno za djelatnost odgoja, obrazovanja i sporta.

Prijave studenata na javni poziv nisu ograničene rokom, te se studenti imaju pravo prijavljivati tijekom čitave godine.

Primorsko-goranska županija će istodobno u programu povlaštenog kreditiranja imati najviše 250 korisnika.

Upravno tijelo nadležno za djelatnost odgoja, obrazovanja i sporta utvrđuje listu potencijalnih studenata koji bi mogli ostvariti pravo na kredit, temeljem Pravilnika iz članka 6. stavak 3. ove Odluke.

Lista iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se odabranoj banci na obradu i utvrđivanje kreditne sposobnosti studenata s liste, prema bančinim uvjetima.

Članak 11.

Temeljem Odluke o dodjeli prava na povlašteni kredit, student s bankom zaključuje ugovor o povlaštenom kreditu uz sljedeće uvjete:

. Student-korisnik povlaštenog kredita ostvaruje pravo na povlašteni studentski kredit za vrijeme trajanja redovitog studija (od dana zaključenja ugovora o kreditu, osim ako banka iznimno ne odluči drugačije), ali ne duže od 72 mjeseca. Student koji diplomira nakon preddiplomskog studija i odmah, bez prekida, upiše diplomski studij početkom prve slijedeće akademske godine, ima pravo daljnjeg kreditiranja bez obveze da se ponovno javlja na natječaj koji raspisuje Županija, uz ispunjenje bančinih uvjeta. Upis u diplomski studij dokazuje se na način da student najkasnije do 1. studenog tekuće godine dostavi potvrdu o redovitom upisu u višu godinu studija,

. obveza povrata povlaštenog kredita dospijeva istekom roka od šest mjeseci nakon okončanja studija ukoliko student u tom roku zasnuje radni odnos, a u protivnom istekom roka od godine dana od dana okončanja studija,

. student koji ne ostvari uvjete za upis u narednu godinu studija gubi pravo na kredit, a obveza povrata kredita

dospijeva petnaesti dan od dana gubitka prava na povlašteni kredit,

. u slučaju da korisnik kredita iz opravdanog razloga ne upiše višu godinu studija, može podnijeti zahtjev za mirovanje isplate kredita. Pravilnikom iz članka 6. stavka 3. ove Odluke, propisat će se koji se razlozi smatraju opravdanim, kao i postupak u svezi s mirovanjem isplate kredita,

. vrijeme otplate (vraćanja) kredita može biti dvostruko duže od vremena njegovog korištenja, a najviše do 132 mjeseca (rok počeka od 12 mjeseci uključen je u rok otplate),

. sredstva osiguranja kredita ugovaraju se u skladu s politikom banke za slične kredite i to uz najmanje jednog sudužnika i jednog jamca,

. naknadu za odobrenje kredita student banci plaća prema uvjetima banke,

. pravo na povlašteni kredit prestaje u slijedećim slučajevima:

- okončanjem studija,

- neopravdanim neispunjenjem uvjeta za upis u sljedeću višu godinu studija,

- naknadnim utvrđivanjem neistinitosti podataka iznesenih u prijavi na javni poziv za dodjelu kredita,

- na osobni zahtjev korisnika kredita.

V. OSTALE ODREDBE

Članak 12.

U slučaju da banka ne uspije naplatiti svoja potraživanja od korisnika povlaštenog kredita, predmetna potraživanja podmiruje Primorsko-goranska županija.

Jamstvo Primorsko-goranske županije je supsidijarno, odnosno banka se obvezuje svoja potraživanja prvenstveno pokušati naplatiti od korisnika i sudužnika putem preuzetih instrumenata osiguranja sukladno ugovoru o kreditu, a tek u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja na navedeni način, obveza prelazi na Županiju kao jamca.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Početak provedbe ove Odluke je akademska godina 2008./2009.

Članak 14.

Danom stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodijeli povlaštenih studentskih kredita (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/07, 15/08, 21/08 - pročišćeni tekst i 47/08).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-25

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr