SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

41.

Na temelju članka 78. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

Članak 1.

(1) U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 11/09) stavak 1. članka 4. briše se te se dodaju stavci 1. i 2. koji glase:

»(1) Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na području Općine Punat te reagiranju na prostorne pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima de?niranim Prostornim planom uređenja Općine Punat, kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u praksi provedbe plana ili nisu u skladu s izmjenama nadređene prostorno planske dokumentacije i regulative.

(2) Osnovni razlozi za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat su sljedeći:

1. Preispitivanje uvjeta gradnje npr. koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti, visina građevina, udaljenosti građevina od međe i drugi prostorno planski pokazatelji za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina stambene, poslovne, sportsko rekreacijske i drugih namjena unutar građevinskog područja naselja i građevinskog područja drugih namjena u naselju ili izvan naselja;

2. Omogućiti izdavanje odgovarajućeg odobrenja za građenje (tzv. »legalizaciju«) građevina koje su izgrađene temeljem ranije važećih planova i ne zadovoljavaju uvjete danas važećeg prostornog plana;

3. Omogućiti rekonstrukciju postojećih izgrađenih cesta (županijskih i lokalnih) s manjom izmjenom trase i drugih elemenata ceste radi poboljšanja prometnih uvjeta, posebno u pogledu sigurnosti odvijanja prometa;

4. Omogućiti zadržavanje postojeće visine P+3 izgrađenog hotela Kanajt te omogućiti dogradnju hotela (rekonstrukciju) i prije donošenja obveznog urbanističkog plana uređenja;

5. Radi osiguranja neophodnih uvjeta rada omogućiti rekonstrukciju i/ili zamjenu postojećih pratećih građevina, a prije donošenja obveznih urbanističkih planova uređenja;

6. Radi osiguranja neophodnih uvjeta rada omogućiti postavljanje pontonskih gatova i pontonskih valobrana radi zaštite i sezonskog priveza, a prije donošenja obveznih urbanističkih planova uređenja;

7. Omogućiti poticaje, tzv. urbanistički bonus, kada je investitor spreman dati zemljište bez naknade za javne potrebe (npr. za javnu prometnu površinu i drugo). Poticaji su mogući u pogledu udaljenosti građevina od javno prometne površine, veličini građevne čestice, visine građevine i drugo;

8. Omogućiti gradnju pratećih sadržaja na javnim plažama, odnosno sportsko rekreacijskim površinama unutar pojasa 70,0 m od obalne crte (tuševi, garderobe, manji ugostiteljski i drugi prateći sadržaji), te preispitati visinu planiranih građevina unutar sportsko rekreacijske namjene;

9. Omogućiti natkrivanje parkirališnih površina (npr. gradnjom sunčanih kolektora, sadnjom drveća na odgovarajućoj udaljenosti i sl.);

10. Prilikom izrade propisanih urbanističkih i detaljnih planova uređenja omogućiti prilagodbu granice obuhvata mjerilu geodetske podloge;

11. Omogućiti kod svih građevina izgradnju više podzemnih etaža prvenstveno namijenjenih za prateće sadržaje, a posebno garaže i sl;

12. Preispitati postojeće normative za parkiranje utvrđene Prostornim planom uređenja Općine Punat;

13. Terminološko i sadržajno usklađenje Odredbi za provođenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i drugim u međuvremenu usvojenim propisima.«

(2) Postojeći stavci 2. i 3. istog članka postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

(1) Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) U Prostornom planu uređenja Općine Punat treba izmijeniti tekstualni dio, odnosno Odredbe za provođenje, na način kako bi se omogućile promjene navedene u članku 4. ove Odluke.«

Članak 3.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-09-27

Punat, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=619&mjesto=51521&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr