SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
OPĆINA ČAVLE
12

24.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 9. srpnja 2009. godine donosi

STATUT
OPĆINE ČAVLE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje status i ustrojstvo Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Općina) i to samoupravni djelokrug općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: OPĆINA ČAVLE.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Čavlima, Čavle 206.

Članak 3.

Općina obuhvaća područje sljedećih naselja:

ČAVLE, CERNIK MAVRINCI BUZDOHANJ, SOBOLI, PODRVANJ, PODČUDNIĆ, ZASTENICE, GROBNIK i ILOVIK.

Članak 4.

Granica Općine počinje na tromeđi katastarskih općina Pašac, Drenova i Grobnik. Ide uzvodno Rječinom i granicom katastarske općine Grobnik. Lomi se i ide granicom naselja Grobnik i Ilovik, zatim granicom katastarske općine Grobnik, pa granicom naselja Zastenice do »Jezera«. Odatle ide granicom katastarske općine Podrvanj, granicom naselja Soboli, pa na sjever granicom katastarske općine Podhum. Lomi se i ide na jugoistok granicom katastarskih općina Podhum i Cernik-Čavle. Ponovno se lomi nastavljajući na jug granicom katastarske općine Cernik-Čavle. Izuzetno u Mavrincima ide u jednom segmentu granicom naselja Mavrinci. Nastavlja dalje granicom katastarskih općina Cernik-Čavle i Grobnik do početne točke.

Površina Općine iznosi 8.498 ha.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom posebnim zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 5.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom i podliježe nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 6.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje;

- prostorno i urbanističko planiranje;

- komunalno gospodarstvo

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb;

- primarnu zdravstvenu zaštitu;

- odgoj i osnovno obrazovanje;

- kulturu,tjelesnu kulturu i šport;

- zaštitu potrošača;

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša;

- protupožarnu i civilnu zaštitu;

- promet na svom području;

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

U skladu s posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka općina će odrediti poslove čije je djelatnosti općina dužna organizirati te poslove koje može obavljati.

Članak 7.

Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine iz članka 6. ovog Statuta prenesu na županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave da se pojedini poslovi njezinog samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako Općina za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE

Članak 8.

Općina ima svoja obilježja.

Obilježja Općine su:

- grb Općine Čavle;

- zastava Općine Čavle

- svečana zastava Općine Čavle

- svečana pjesma Općine Čavle.

Obilježjima iz stavka 2. ovog članka predstavlja se Općina i izražava pripadnost Općini.

Članak 9.

Grb Općine Čavle je crveno polje na štitu, sa ukrštenom sabljom i buzdovanom srebrne boje sa drškama boje starog zlata.

Članak 10.

Zastava Općine Čavle: temeljna boja zastave je staro zlato sa grbom u sredini.

Svečana zastava: boja staro zlato sa grbom u sredini, iznad grba natpis zelenim slovima »OPĆINA ČAVLE«, ispod grba grane sa lišćem lipe i hrasta zelene boje.

Članak 11.

Svečana pjesma Općine Čavle je »Čavjanska himna« čiji je autor teksta Vlasta Juretić.

O načinu isticanja i uporabe grba i zastave, svečane zastave te načinu i uvjetima izvođenja svečane pjesme Općine Čavle, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 12.

Općina ima pečat.

Tijela Općine mogu imati poseban pečat.

Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka te način njihove uporabe i čuvanje,uređuju se posebnom odlukom općinskog načelnika u skladu s Zakonom.

Članak 13.

Dani Općine Čavle su:

- 1. svibanj - Sv. Filip i Jakov

- 24. kolovoz - Sv. Bartol.

Isti se dani svečano slave, naizmjence svake godine.

U povodu Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine.

V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 14.

Javna priznanja Općine Čavle su:

- počasni građanin Općine Čavle;

- godišnja nagrada Općine Čavle;

- nagrada Općine Čavle za životno djelo;

- nagrada Općine Čavle za izuzetna dostignuća.

Članak 15.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koje provode postupak i dodjelu, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Članak 16.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

Članak 17.

Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Čavle podijeljene su između Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i općinskog načelnika kao izvršnog tijela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ako se po prirodi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovog članka, nadležno je Općinsko vijeće.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 18.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine

- Poslovnik o radu

- Odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga

- Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine

- Proračun i Odluku o izvršavanju proračuna

- Polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna

- Odluku o privremenom financiranju

- Nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine

- Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnine i nekretnine, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna

- Donosi Smjernice razvoja Općine

- Odluku o promjeni granice Općine

- Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine

- Utvrđuje Programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu

- Donosi dokumente prostornog uređenja

- Donosi Odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načina provođenja ocjenjivanja

- Osniva Javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalne i drugih djelatnosti od interesa za Općinu

- Određuje predstavnike Općine u skupštinama trgovačkih društava koje je Općina osnivač

- Daje prethodne suglasnosti na Statut ustanova, ukoliko Zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano

- Donosi odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i Zakonom

- Raspisuje referendum

- Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

- Osniva radna tijela Općinskog vijeća

- Odlučuje o pokroviteljstvu

- Donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja

- Dodjeljuje javna priznanja

- Imenuje i razrješava i druge osobe određene Zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća

- Donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 20.

Općinsko vijeće ima 15 članova, koji se biraju na način utvrđen posebnim Zakonom.

Općinsko vijeće ima jednog pripadnika srpske nacionalne manjine koja ima pravo na zastupljenost sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02).

Općinsko vijeće može imati i više od 15 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02).

Članak 21.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, a biraju se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća,predsjeda sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka,sjednicu će sazvati općinski načelnik, u daljnjem roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 5. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 22.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- predstavlja Općinsko vijeće

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća

- predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak

- brine o postupku donošenja odluka i općinskih akata

- održava red na sjednici Općinskog vijeća

- usklađuje rad radnih tijela Općinskog vijeća

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće

- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika

- brine o javnosti rada Općinskog vijeća

- brine o zaštiti prava vijećnika

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 23.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 24.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja Općine Čavle, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 25.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 26.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća

- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati

- prihvati se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja pobliže se uređuje Poslovnikom vijeća.

Članak 27.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 28.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika,na prvoj sjednici po provedenim izborima za članove Općinskog vijeća, na kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela.

Članak 29.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine

- Proračun Općine Čavle

- Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Čavle

- Godišnje Izvješće o izvršavanju Proračuna Općine

- Odluku o raspisivanju referenduma

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Članak 30.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno,ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine.

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem te se održavati putem video veze (videokonferencija).

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Čavle urediti će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Članak 31.

Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz njegova djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 32.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1. Mandatna komisija

2. Odbor za izbor i imenovanje

3. Odbor za statutarno pravna pitanja

4. Odbor za mjesnu samoupravu

5. Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo

6. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

7. Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

8. Odbor za informiranje, međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju

9. Odbor za kulturu, sport i tehničku kulturu

10. Odbor za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade.

Članak 33.

U cilju aktivnog uključivanja u javni život Općine Čavle, Općinsko vijeće osniva Savjet mladih Općine Čavle, kao svoje savjetodavno tijelo.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Općine Čavle uređuju se odlukom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu s zakonom i ovim Statutom

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 35.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat općinskog načelnika traje četiri (4) godine.

Članak 36.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 37.

U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima

- upravlja prihodima i rashodima Općine

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina

- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine

- nadzire rad upravnih tijela

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora

- utvrđuje Plan prijama u službu u upravna tijela Općine

- predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 38.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik.

Općinski načelnik u skladu sa Statutom može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 39.

Općinski načelnik može osnovati posebnom odlukom Savjet općinskog načelnika, odnosno savjetnike iz samoupravnog djelokruga općine i to:

- savjetnika za područje proračuna ,financija i zaštite potrošača

- savjetnika za područje prostornog i urbanističkog planiranja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

- savjetnika za područje gospodarstva

- savjetnika za područje komunalnog gospodarstva i prometa

- savjetnika za područje uređenje naselja i stanovanja

- savjetnika za područje socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite

- savjetnika za područje odgoja i osnovnog obrazovanja

- savjetnika za područje brige o djeci

- savjetnika za područje športa, kulture i tehničke kulture.

Članovi Savjeta općinskog načelnika ostvaruju pravo na naknadu za obavljanje poslova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Savjetnik općinskog načelnika ne može biti vijećnik u Općinskom vijeću.

Članak 40.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

Općinski načelnik dva (2) puta godišnje podnosi polugodišnje Izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može pored Izvješća iz stavka 2. ovog članka od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko jedan zahtjev zadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje Izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog Izvješća o istom pitanju.

Članak 41.

Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnih prava

- danom odjave prebivališta s područja Općine

- danom prestanka hrvatskog državljanstva

- smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik općinskog načelnika.

Članak 42.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u skladu s odredbama posebnog zakona.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

VII. UPRAVNA TIJELA OPĆINE

Članak 43.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih zakonom i ovim Statutom, kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 44.

Upravna tijela u područjima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 45.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su općinskom načelniku.

Članak 46.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 47.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovog članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje;

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa;

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima općine, ili neosnovano ne izvršava odluke općinskih tijela, ili postupa protivno njima;

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova općine.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2.ovog članka rasporediti će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela općine, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 48.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima općine obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima općine uređuju se posebnim zakonom.

Članak 49.

Općinski načelnik Planom prijama u službu utvrđuje popunjenost upravnih tijela općine i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti u upravnim tijelima općine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 50.

Službenici u upravnim tijelima općine poticati će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja, na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika.

Članak 51.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga,te u tom cilju osnovati zajednička tijela, uprave, odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, sukladno Zakonu.

Međusobni odnosi dviju ili više jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom, te njihovim statutima i drugim općim aktima.

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 52.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Čavle čine njenu imovinu.

Općina upravlja, koristi se i raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina, a u njezino ime općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

Članak 53.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 54.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju tijela Općine u skladu sa Zakonom.

Prihodi Općine su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu s Zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća;

- prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava Općine;

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice;

- prihod od naknada za koncesije koju daje Općinsko vijeće;

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa Zakonom;

- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom;

- sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu i Županije;

- prihodi od imovine po osnovi posebnih Ugovora;

- drugi prihodi određeni Zakonom.

Članak 55.

Općinsko vijeće donosi Proračun za proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ako se godišnji proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje tri mjeseca proračunske godine.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u sladu sa Zakonom.

Članak 56.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni rashodi i izdaci Općine iskazuju se u Proračunu Općine.

Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 57.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 58.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

IX. AKTI OPĆINE

Članak 59.

Općinsko vijeće donosi Statut Općine Čavle, Poslovnik Općinskog vijeća, odluke i druge opće akte, proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu s zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 60.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike i druge opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Općinski načelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu s zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 61.

Prije nego što stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu Općine.

Ako Općina nema svoje službeno glasilo, opći akt objavljuje se u službenom glasilu Županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 62.

Upravna tijela u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Iznimno, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, donose tijela državne uprave.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donose općinska upravna tijela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije, a protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela Županije može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne samouprave.

Članak 63.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

X. JAVNOST RADA

Članak 64.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Članak 65.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća.

O radu Općinskog vijeća i odlukama koje Općinsko vijeće donosi, kao i o temama o kojima Općinsko vijeće raspravlja izvješćuje se javnost, a prijedlozi akata Općinskog vijeća odnosno akti Općinskog vijeća objavljuju se na web stranicama Općine.

Radi izvješćivanja javnosti o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela daju se priopćenja.

Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća podrobnije se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 66.

Općinski načelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine putem sredstava javnog priopćavanja, web stranica Općine ili na drugi prikladan način.

Članak 67.

Općina Čavle organizirati će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 68.

Građani i pravne osobe moraju biti javno obaviješteni o svim važnim pitanjima za rad upravnih tijela.

Članak 69.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Općine te druge materijale u svezi s radom tijela Općine omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Općine kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 70.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine mora biti istaknut naziv tijela.

XI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 71.

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: referendum), mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 72.

Referendum se može raspisati radi razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.

Općinsko vijeće može raspisati referendum radi razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća

- kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 73.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Referendum temeljem odredbi zakona i ovog Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik i 20% birača upisanih u popis birača Općine Čavle.

Članak 74.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje referendum

- područje za koje se raspisuje referendum

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu,odnosno naznaku pitanja o kojem, kojima će birači odlučivati na referendumu

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum

- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati

- dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 75.

Na referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Općine Čavle, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 76.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće ne može donijeti akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog članka prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.

Članak 77.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 78.

Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja sazivaju se zborovi građana.

Mjesne zborove građana može sazvati Općinsko vijeće kada traži mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Odluku o sazivanju mjesnog zbora građana određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje i područje za koje se saziva mjesni zbor građana.

Mjesni zbor građana saziva se najmanje osam dana prije održavanja putem sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na plakatima, oglasnim pločama mjesnih odbora i slično.

Članak 79.

Odluke na mjesnom zboru građana donose se javnim glasovanjem, osim ako se većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom glasovanju.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 80.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 81.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine , odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Članak 82.

Građani imaju pravo izjašnjavati se o pitanjima iz djelokruga Općine koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad i putem iznošenja pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga koje mogu uputiti čelnicima tijela i upravnih tijela Općine.

Općinski načelnik određuje mjesto na kojem će građani ulagati pismena iz stavka 1. ovog članka.

Članak 83.

Općinski načelnik saziva jednom godišnje, sastanak s građanima, radi izjašnjavanja o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

XII. MJESNA SAMOUPRAVA

1. OSNIVANJE MJESNIH ODBORA

Članak 84.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje,više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja), na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 85.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora i njihove organizacije i udruženja, zborovi građana, Općinsko vijeće te općinski načelnik.

Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora se obrazložiti, podnosi se u pisanom obliku, a upućuje se Odboru za mjesnu samoupravu.

2. TIJELA MJESNOG ODBORA, IZBOR, OVLASTI I NADZOR ZAKONITOSTI

Članak 86.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće Mjesnog odbora ima 5 članova.

Mandat članovima Vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, Poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 87.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi Vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora sukladno se primjenjuju odredbe Zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 88.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova odgovara općinskom načelniku.

Članak 89.

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanju prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 90.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati Zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, koje može raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.

3. PROGRAM RADA MJESNOG ODBORA

Članak 91.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.

Članak 92.

Program rada mjesnog odbora sadržava popis aktivnosti te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 4. članka 86. ovog Statuta dostavlja se općinskom načelniku.

4. PRAVILA MJESNOG ODBORA

Članak 93.

Osnovama pravila mjesnih odbora propisuje se kako slijedi:

- izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata;

- predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski, bez naknade.

Suglasno osnovama pravila, odnosno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka, mjesni odbori donose pravila mjesnog odbora.

5. NAČIN FINANCIRANJA DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

Članak 94.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne troškove) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti, koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

- prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora;

- dotacije pravnih subjekata i građana.

6. OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA ZA MJESNE ODBORE

Članak 95.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 96.

Upravni odjel osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

XIII. PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Članak 97.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeća i predstavnici nacionalnih manjina).

Članak 98.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini imaju pravo:

- predlagati tijelima Općine mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Općini, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine

- davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka uređuje se općim aktima Općine.

Članak 99.

U pripremi prijedloga općih akata općinski načelnik je dužan od vijeća i predstavnika nacionalnih manjina zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 100.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ako je osnovana, da u njihovo ime poduzima pojedine radnje iz članka 98. ovog Statuta.

Članak 101.

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u proračunu Općine.

U proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz proračuna Općine mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje proračuna.

Način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređuje se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 102.

Statuti vijeća nacionalnih manjina te financijski planovi i završni računi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

XIV. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 103.

Za obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno posebnom Zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju kao javnu službu.

Članak 104.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

XV. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 105.

Općina posebno surađuje sa Primorsko-goranskom županijom, te svim jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu.

Članak 106.

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno Zakonu.

O prijateljskom odnosu potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje općinski načelnik, sukladno Odluci Općinskog vijeća.

Članak 107.

Radi ostvarivanja suradnje u smislu članka 106. ovog Statuta, Općina s drugim općinama može osnovati trgovačka društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

XVI. NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Članak 108.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz Zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

Prijedlog za promjenu Statuta Općine može podnijeti općinski načelnik ili najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

O promjeni Statuta Općine odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 110.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06) i Zakona uskladiti će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivat će se opći akti Općine u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 111.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06).

Članak 112.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/04

Ur. broj: 2170-03-09-01-2

Čavle, 9. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr