SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 25. Petak, 10. srpnja 2009.
GRAD BAKAR
12

22.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2009. godine donijelo je

STATUT GRADA BAKRA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug i ustrojstvo te način rada tijela Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), obilježja Grada, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada upravnih tijela Grada, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga Grada, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada.

Članak 2.

Grad je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te obuhvaća sljedeća naselja: Bakar- dio, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin.

Članak 3.

Sjedište Grada je u Bakru, Primorje 39.

Grad je pravna osoba.

II. OBILJEŽJA GRADA

Članak 4.

Dan Grada je 13. srpanj, kada se slavi blagdan Sv. Margarete, suzaštitnice gradskog središta.

Članak 5.

Grad ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad i izražava pripadnost Gradu.

Članak 6.

Grb Grada ima oblik poluokruglog štita.

Štit je dvostruko razdijeljen. U prvom polju crvenobijele četvorine 5X2, u drugome na plavome na tri zelena brijega po jedna srebrna/bijela kula, a trećem u zlatno/žutom crveno sidro s bijelim konopcem.

Članak 7.

Zastava Grada je omjera 1:2, bijelo-žuto-plava trobojnica.

Članak 8.

Način uporabe, zaštita i čuvanje grba i zastave utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) na temelju koje Gradonačelnik može odobriti njihovu uporabu pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

Vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 10.

Javna priznanja Grada su:

1. Počasni građanin Grada,

2. Nagrada Grada za životno djelo,

3. Nagrada Grada,

4. Zahvalnica Grada.

Članak 11.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 12.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu.

Članak 13.

Grad daje inicijativu, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini Županije, zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koje ga se neposredno tiču.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada mogu podnositi Vijeće i Gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno - putem vijećnika i zastupnika.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaištu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 15.

Grad može, posebnom odlukom Vijeća obavljanje pojedinih poslova povjeriti Županiji, drugim jedinicama lokalne samouprave, a može preuzeti i obavljanje pojedinih poslova, ako mu te poslove povjeri druga jedinica lokalne samouprave.

Odnosi u svezi preuzimanja ili povjeravanja poslova iz ovog članka regulirat će se, na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka, ugovorom što će ga zaključiti Gradonačelnik.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Referendum temeljem odredaba Zakona i ovog Statuta raspisuje Vijeće.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta dati 1/3 vijećnika Vijeća, Gradonačelnik, 1/2 mjesnih odbora ili 20% birača upisanih u birački popis na području Grada.

Članak 18.

Vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati, dužno je o razlozima odbijanja obavijestiti predlagatelja.

Članak 19.

Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja o kojima će se odlučivati referendumom, datum glasovanja kao i područje odnosno djelatnost o kojoj se provodi referendum.

Članak 20.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada i upisani su u popis birača.

Članak 21.

Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen može se ponovno iznijeti na referendum u roku određenom zakonom.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Vijeće.

U roku od 6 mjeseci ne može se ponovno odlučivati na referendumu o prijedlogu ili pitanju, za koje je donijeta odluka iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko se rok iz stavka 2. ovog članka drugačije odredi zakonom, postupat će se u skladu sa zakonom.

Članak 23.

Vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati 1/3 vijećnika Vijeća i Gradonačelnik.

Odlukom iz članka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 24.

Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješenje određenog pitanja iz djelokruga Vijeća.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 25.

Tijela Grada dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad upravnih tijela Grada te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad ime se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Čelnik tijela Grada odnosno upravnih odjela Grada dužan je na podnijete predstavke i pritužbe dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavki i pritužbi.

VII. TIJELA GRADA

Članak 26.

Tijela Grada su Vijeće i Gradonačelnik.

1. VIJEĆE

Članak 27.

Vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo Grada koje donosi akte u okviru djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom.

Članak 28.

Vijeće odlučuje o pitanjima iz samoupravne nadležnosti Grada, propisane odredbom iz članka 14.ovog Statuta, kao i o svima ostalim pitanjima ostvarivanja lokalnih potreba i interesa građana Grada, a osobito u poslovima koje se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaištu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 29.

Mandat članova Vijeća izabranih na redovitim izborima traje do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora ili do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Vijeća.

Članovima Vijeća izabranim na prijevremenim izborima mandat traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.

Vijećnički mandat nije obvezujući i ne može se opozvati.

Članak 30.

Vijeće:

- donosi Statut Grada,

- donosi Poslovnik o radu,

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,

- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

- donosi odluke o gradskim porezima i naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Grad,

- donosi Proračun, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća do 1.000.000,00 kuna (jedanmilijunkuna),

- donosi odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa zakonom,

- raspisuje referendum,

- obavlja izbor, imenovanja, razrješenja predsjednika i 2 potpredsjednika Vijeća, predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Vijeća, drugih predstavnika Vijeća u tijelima i institucijama određenih zakonom i ovim Statutom,

- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Vijeće,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Članak 31.

Poslovnikom Vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Vijeća.

Članak 32.

Vijeće, radna tijela Vijeća održavaju sjednice, u pravilu, u sjedištu Grada.

Sjednicama Vijeća prisustvuje Gradonačelnik.

Sjednice Vijeća su javne, a javnost se može isključiti iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općima aktom Vijeća.

Članak 33.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između vijećnika Vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanje kao i pet vijećnika Vijeća.

Predsjednik i potpredsjednik biraju se javnim glasovanjem.

Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat za kojeg je glasala većina od ukupnog broja vijećnika.

Članak 34.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika ili potpredsjednika Vijeća, a niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika Vijeća, glasovanje se ponavlja, na način da se glasuje o kandidatima koji su dobili najveći broj glasova, sve dok jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika Vijeća.

Članak 35.

Predsjednik Vijeća:

- predstavlja Vijeće,

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća,

- predlaže dnevni red sjednica Vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine se o postupku donošenja odluka i drugih gradskih akata,

- usklađuje rad radnih tijela Vijeća,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Vijeće,

- brine o suradnji Vijeća i Gradonačelnika,

- brine se o zaštiti prava vijećnika Vijeća,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Vijeća.

Članak 36.

Vijeće broji 13 članova-vijećnika, izabranih na način i po postupku propisanom posebnim zakonom.

Članak 37.

Mandatno razdoblje Vijeća traje četiri godine.

Članak 38.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran, u slučajevima i u rokovima propisanim Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Vijeća,

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,

- postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Vijeće,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Vijeća.

Članak 40.

Vijeće ima Mandatno povjerenstvo.

Mandatna povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima za Vijeće i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku funkciju, o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku funkciju te izvješćuje Vijeće o nastupu zamjenika vijećnika, u slučajevima mirovanja ili prestanka mandata vijećnika.

Članak 41.

Vijećnik svoju dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Vijećnik ima pravo na naknadu troškova koje ostvari obavljanjem dužnosti, u skladu s kriterijima i mjerilima propisanim posebnom odlukom.

1.1. Radna tijela Vijeća

Članak 42.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenje odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja odluka i akata Vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva radna tijela Vijeća.

Vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Članak 43.

Stalna radna tijela Vijeća su:

- Odbor za statutarno-pravna pitanja,

- Odbor za izbor i imenovanja,

- Odbor za gospodarstvo, razvoj, proračun i financije,

- Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju,

- Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku,

- Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport.

Stalna radna tijela imaju predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Članak 44.

Radi razmatranja i drugih pitanja, Vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati i druga radna tijela Vijeća.

Odlukom o osnivanju radnih tijela Vijeća uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Članak 45.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću,

- razmatra poticaje za donošenje odluka i akata,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata Vijeća kada je tim aktima ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim,

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom Vijeća.

Članak 46.

Odbor za izbor i imenovanja:

- predlaže izbor i imenovanje dužnosnika koje bira odnosno imenuje Vijeće,

- predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u određena društvena tijela i organizacije,

- priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor članova te predsjednika i potpredsjednika radnih tijela Vijeća,

- obavlja druge poslove određene Poslovnikom Vijeća.

Članak 47.

Odbor za gospodarstvo, razvoj, proračun i financije, razmatra sva pitanja koja su vezana uz proračun, izmjene i dopune proračuna, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, gospodarskog razvitka Grada, razmatra koncepciju i strategiju razvitka poduzetništva i male privrede.

Članak 48.

Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju razmatra pitanja u svezi:

- prostornog i urbanističkog planiranja,

- komunalnog gospodarstva,

- zaštite i unapređenja prirodnog okoliša.

Članak 49.

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku razmatra sva pitanja koja su vezana uz primarnu zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb stanovništva u Gradu.

Članak 50.

Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport razmatra sva pitanja iz odnosnih područja. (odgoja, obrazovanja, znanosti, kulture i športa).

Članak 51.

Članovi radnih tijela Vijeća mogu biti, osim vijećnika, i istaknuti stručnjaci te javni i društveni radnici, s time da u svakome radnom tijelu mora biti najmanje po jedan vijećnik.

2. GRADONAČELNIK

Članak 52.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Gradonačelnik ima jednog zamjenika.

Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 53.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove u Gradu i to:

- priprema prijedloge općih akata,

- predlaže Vijeću donošenje općih kata i mjera,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća,

- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- utvrđuje prijedlog proračuna te predlaže Vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te nadzire njihov rad,

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna (jedanmilijunkuna), ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada,

- donosi odluku o utvrđivanju vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta u upravnim tijelima Grada,

- zaključuje kolektivni ugovor radi utvrđivanja prava i obveza službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada,

- utvrđuje plan prijma u službu u upravnim tijelima Grada,

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- razmatra financijska izvješća o poslovanju, revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela pravnih osoba u kojima Grad ima udjele u kapitalu,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada,

- odlučuje o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove,

- donosi sve druge odluke glede pravnih subjekata koje je Grad osnovao ili u kojima je suosnivač, a koje zakonom nisu stavljene u nadležnost Vijeća,

- podnosi Vijeću odgovarajuća izvješća,

- član je skupštine u trgovačkim društvima čiji je suvlasnik ili suosnivač Grad,

- predsjednik je skupštine trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu Grada,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 54.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 55.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 56.

Pored izvješća iz članka 55. ovog Statuta, Vijeće može tražiti od Gradonačelnika izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka podnosi se na način i u postupku utvrđenim Poslovnikom Vijeća.

Članak 57.

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Vijeće, u slučaju iz st. 1. ovog članka, ne otkloni nedostatke, Gradonačelnik će o tome, u roku od 8 dana, obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjega tijela državne uprave, nadležnoga za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 58.

Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, zamjenik Gradonačelnika mora sve svoje aktivnosti podrediti i prilagoditi gradonačelnikovim uputama.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova povjeriti zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova zamjeniku, ne prestaje odgovornost Gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Članak 59.

Gradonačelniku i njegovom zamjeniku prestaje mandata po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja Grada,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Vijeće će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor Gradonačelnika, dužnost Gradonačelnika do kraja mandata obavljat će njegov zamjenik.

Ako prestane mandat zamjeniku Gradonačelnika neće se raspisivati prijevremeni izbori.

Članak 60.

Gradonačelnik i njegov zamjenik može se razriješiti donošenjem odluke na referendumu u slučajevima i po postupku propisanim zakonom i ovim Statutom.

Vijeće može raspisati referendum o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Gradu znatnu materijalnu štetu.

Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 2. ovog članka smatra se šteta u iznosu od 1% od proračuna Grada u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000,00 kuna pod znatnom materijalnog štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kuna.

Na referendum iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje jedna trećina članova Vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova Vijeća.

Ako na referendumu o pitanju iz stavka 1. ovog članka bude donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnost Gradonačelnika.

Vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata Gradonačelnika i njegovog zamjenika.

Referendum iz stavka 2. ovog članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma.

Članak 61.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Gradonačelnika i njegovog zamjenika ima pravo Vijeću podnijeti 20% birača upisanih u popis birača Grada.

Odluku o raspisivanju referenduma Vijeće mora donijeti u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Referendum iz stavka 1. ovog članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma.

Na referendum iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 62.

Odnos Vijeća i Gradonačelnika uređuje se Poslovnikom Vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

VIII. UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE GRADA

1. Upravna tijela Grada

Članak 63.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad ustrojavaju se upravi odjeli i službe (uprava tijela).

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se općima aktom Vijeća.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje, na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik može razriješiti pročelnika pod uvjetima predviđenim zakonom.

Članak 64.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 65.

U upravnim tijelima upravne, stručne i ostale poslove obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 66.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značaja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima uređuju se posebnim aktima u skladu s posebnim zakonom.

Članak 67.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada.

Članak 68.

Službenici u upravnim tijelima poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

2. Javne službe Grada

Članak 69.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga obavlja djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 70.

Grad osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 69. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad može povjeriti drugim pravnim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 71.

Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima građani imaju pravo osnivati jedinice mjesne samouprave.

Članak 72.

Kao jedinica mjesne samouprave, osniva se u skladu sa zakonom i ovim Statutom, Mjesni odbor.

Mjesni odbor osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, o lokalnim poslovima od neposredno i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbori su pravne osobe.

Članak 73.

Mjesni odbor osniva se za dio Grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu cjelinu.

U Gradu se osnivaju sljedeći mjesni odbori:

- Mjesni odbor Bakar za područje naselja Bakar,

- Mjesni odbor Hreljin za područje naselja Hreljin,

- Mjesni odbor Krasica za područje naselja Krasica,

- Mjesni odbor Kukuljanovo za područje naselja Kukuljanovo i Ponikve,

- Mjesni odbor Praputnjak za područje naselja Praputnjak,

- Mjesni odbor Škrljevo za područje naselja Škrljevo i Plosna,

- Mjesni odbor Zlobin za područje naselja Zlobin.

Članak 74.

Inicijativu za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

- postojeći mjesni odbori,

- građani - stanovnici Grada,

- udruge građana sa sjedištem i djelovanjem na području Grada.

Inicijativa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se ovlaštenim predlagateljima odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Vijeća.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati najmanje ove podatke:

- o nazivu mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže, a koji ne može biti istovjetan nazivu već postojećega mjesnog odbora,

- o području mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže, s opisom granica i grafičkim prikazom obuhvata, označenog na zemljovidu u mjerilu od najmanje 1:1.000,

- sjedištu mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže, s točnom adresom i smještajem prostorija u kojima će djelovati tijela mjesnog odbora,

- obrazloženju razloga i potrebe za osnivanje mjesnog odbora,

- programu rada mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže,

- izvorima i iznosu sredstava potrebnih za rad mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže,

- opsegu i organizaciji administrativno-stručnih i drugih poslova koje će trebati obavljati za potrebe funkcioniranja mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora obvezno se dostavlja Gradonačelniku, radi davanja mišljenja o osnovanosti razloga za osnivanje mjesnog odbora te osobito o osnovanosti podataka o iznosu i izvorima sredstava za rad mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže.

Članak 75.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeća mjesnog odbora imaju od 5 do 9 članova i to:

- vijeće mjesnog odbora Bakar ima devet članova,

- vijeće mjesnog odbora Hreljin ima devet članova,

- vijeće mjesnog odbora Krasica ima sedam članova,

- vijeće mjesnog odbora Kukuljanovo ima sedam članova,

- vijeće mjesnog odbora Praputnjak ima sedam članova,

- vijeće mjesnog odbora Škrljevo ima sedam članova,

- vijeće mjesnog odbora Zlobin ima pet članova.

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila i poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Vijeća i Gradonačelnika.

Članak 77.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu:

- vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora,

- poboljšanju kvalitete stanovanja,

- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,

- osiguravanje potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnog zdravlja,

- zaštite okoliša,

- socijalne skrbi stanovništva,

- osiguranje potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,

- davanja mišljenja na određivanje namjene u slučaju davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada, a koji se nalazi na području mjesnog odbora,

- davanja mišljenja o trajanju radnog vremena u trgovini i ugostiteljstvu na području mjesnog odbora,

- davanja mišljenja o raspolaganju nekretninama Grada koje se nalaze na području mjesnog odbora,

- prenesenih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Mjesnim odborima povjeravaju se ovi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada:

- u djelatnosti uređenja naselja-predlaganje mjera za poboljšanje stanja, sudjelovanje u nadzoru nad izvršavanjem obveza iz komunalnog reda i dojavljivanje komunalnom redarstvu,

- u djelatnosti uređenja stanovanja-dojava kvarova na vodovima, instalacijama,

javnim uređajima, oštećenjima kolnika, pločnika, o nedostatku javnih rasvjetnih tijela, čišćenju snijega i leda, opskrbi vodom,

- u djelatnosti prostornog i urbanističkog planiranja- sudjelovanje u raspravama o namjeni površina, o koncepciji uređenja područja i dr.,

- u djelatnosti brige o djeci - anketiranje o zainteresiranosti za korištenje vrtića,

- potrebi organiziranja akcija radi dječje skrbi (cijepljenje, besplatna zdrava hrana),

- sistematski pregledi mimo zdravstvenih standarda i sl.,

- u djelatnosti socijalne skrbi-detektiranje potrebnih, pomoć u dostavi hrane i potrepština nepokretnima ili nemoćnima,

- dojava promjena koje su od utjecaja na stjecanje ili gubitak prava iz socijalnih programa,

- predlaganje općih i konkretnih mjera i kriterija,

- u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite-kontrola pravilnosti pružanja usluga (radno vrijeme, eventualna naplata dijela usluga, ophođenje, požrtvovnost, urednost prostora, oprema), predlaganje mjera za poboljšanje stanja,

- u djelatnosti odgoja i osnovnog obrazovanja - suradnja s odgovarajućim ustanovama koje djeluju na području mjesnog odbora ili Grada, djelatno uključivanje u njihove akcije,

- u djelatnosti kulture, tjelesne kulture i športa-analizom stvarnih potreba i dosegnutim mogućnostima, radi realnog planiranja i predlaganja optimalnih rješenja,

- u djelatnosti zaštite potrošača - dostava podataka o pojavama i slučajevima u kojima se oštećuju prava potrošača (cijena, količine, kakvoća, pogodovanje kupaca, deklaracije o sastavu i porijeklu robe, kršenje zabrana prometa pojedinih roba ili pojedinim skupinama kupaca),

- u djelatnosti zaštite i unapređenja prirodnog okoliša - staranje o čistoći, pravilnom rukovanju otpadom, dojava podataka o prekršiteljima, o stvarateljima divljih deponija ili o neovlaštenim korisnicima postojećih deponija, o zagađenjima i zagađivačima,

- u djelatnosti protupožarne zaštite - aktivno sudjelovanje u prevenciji, sudjelovanje i pomoć u radu DVD-ima,

- u djelatnosti civilne zaštite-sudjelovanje u odgovarajućim jedinicama koje osniva Grad ili lokalna ili šira zajednica.

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Članak 79.

Prostor za kulturne i društvene potrebe u mjesnim odborima te za obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore osigurava Gradonačelnik.

Članak 80.

Rad mjesnih odbora financira se osobito iz ovih izvora:

- Proračuna Grada,

- priloga građana,

- darova,

- drugih izvora.

Iznos sredstava i način financiranja iz stavka 1., podstavka 1. ovog članka svake godine se utvrđuje Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada.

Članak 81.

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut Grada, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 82.

Posebnom se odlukom uređuje provedba izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA

Članak 83.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Gradu kao i prava koja pripadaju Gradu čine imovinu Grada.

Članak 84.

Na temelju općih akata Vijeća upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada provodi Gradonačelnik pažnjom dobrog domaćina.

Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na korištenje, zakupu, podzakupu nekretnina i pokretnina donosi Gradonačelnik.

Pojedinačne akte o osnivanju pravnih osoba, kao i o prestanku njihovog rada, spajanju ili pripajanju dijela pravnih osoba u vlasništvu Grada donosi Vijeće.

Gradonačelnik daje suglasnost na raspored dobiti pravnih osoba, odnosno društva iz stavka 3. ovog članka.

Dobit iz stavka 4. ovog članka, a sukladno pojedinačnom aktu čini sastavni dio proračuna.

Na temelju proračuna pokrivaju se i gubici u pravnim osobama odnosno društvima i ustanovama koje je osnovao Grad.

Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića gubitaka donosi Gradonačelnik.

Članak 85.

Grad ima prihode kojima u okviru samoupravnog djelovanja slobodno raspolaže.

Prihodi Grada razmjerni su poslovima koje Grad obavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Obveze odnosno rashodi Grada razmjerni su prihodima koje Grad ostvari sukladno utvrđenim izvorima financiranja.

Članak 86.

Prihod Grada su:

- gradski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom o posebnim odlukama Grada,

- prihodi od stvari u vlasništvu grada i imovinskih prava,

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

- sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 87.

Posebnom odlukom Vijeća utvrđuju se vrste poreza, kao vlastitih prihoda Grada, porezne obveznike, porezne osnovice, stope i visine, način obračuna i plaćanje poreza te oslobađanje od plaćanja poreza.

Članak 88.

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna i izvještavanje o izvršenju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 89.

Grad se može zadužiti uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnog zakona.

Grad može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno ovom Statutu i zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 90.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Vijeće.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Grada nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određene tijelo.

XI. JAVNOST RADA

Članak 91.

Rad Vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Članak 92.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Vijeća.

Članak 93.

Javnost rada Vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

Članak 94.

Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:

- održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada,

- objavljivanjem izvješća o rezultatima rada u mandatnom razdoblju.

Članak 95.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XII. AKTI GRADA

Članak 96.

Vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut Grada, Poslovnik Vijeća, odluke i druge opće akte, proračun, odluku o izvršavanju Proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i zaključke.

Vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 97.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Vijeće, obavlja ured državne uprave u županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Gradonačelnik je dužan dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koje se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Članak 98.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi zaključke, rješenja, pravilnike i druge opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Vijeća.

Gradonačelnik donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 99.

Protiv pojedinačnih akata Vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravi spor.

Članak 100.

Radna tijela Vijeća daju mišljenja i prijedloge Vijeću te donose zaključke i preporuke.

Članak 101.

Opći akti, prije stupanja na snagu, moraju biti objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Opći akti, u pravilu, stupaju na snagu osmog dana po objavi. Iznimno, iz osobito opravdanih razloga, općim aktom se može odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 102.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 103.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Vijeća i Gradonačelnika.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravna tijela mogu, u slučaju neprovođenja općih akata, poduzeti mjere propisane tim aktom.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 104.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika ili Gradonačelnik.

O prijedlogu Statuta Grada odlučuje Vijeće većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 105.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivat se će opći akti Grada u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 106.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije osim odredbe iz članka 34. ovog Statuta koja stupa na snagu danom objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanja izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 107.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07).

Klasa: 021-05/09-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-09-8

Bakar, 10. srpnja 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr