SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA PUNAT
20

22.

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 61. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2004. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Punat za 2004.godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

1. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela

2. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, dok se posebni dio proračuna sastoji od plana rashoda i izdataka za tekuću proračunsku godinu.

Članak 3.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim i izvanproračunskim korisnicima ( u daljnjem tekstu: korisnici), koji su u Posebnom dijelu proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.

Korisnici mogu proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim financijskim planovima, a sve raspoređeno u planove tekućih i razvojnih programa.

Članak 5.

Proračun se izvršava u skladu sa njegovim likvidnim mogućnostima.

Članak 6.

Sredstva ostvarena po osnovi kamata prihod su Proračuna.

Članak 7.

Povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih prihoda u Proračun, vratit će se uplatiocu sredstava na teret istih.

Članak 8.

Ovlašćuje se općinsko Vijeće da sukladno čl.70.Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može mijenjati namjenu i visinu sredstava koja su u proračunu raspoređena za posebne namjene ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva bila namijenjena.

Po donošenju odluke iz st.1.ovog članka potrebno je pristupiti postupku izrade izmjene i dopune plana proračuna.

Članak 9.

Naredbodavatelji sredstava raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna su predsjednik Vijeća, dopredsjednici Vijeća ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Kod korisnika Proračuna, za zakonitu uporabu sredstava odgovoran je rukovoditelj korisnika proračuna.

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/3

Ur. broj: 2142-02-02-03-4

Punat, 22. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća
Slavko Žic, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr