SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
OPĆINA PUNAT
12

20.

Na temelju stavka 2. članka 62. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07 i 125/08) donosi

ODLUKU
o proglašenju Ljetnih priredbi Općine Punat
za mjesec lipanj 2009. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašavaju se Ljetne priredbe Općine Punat za mjesec lipanj 2009. godine, određuje prigodna prodaja (sajam - trgovina na malo izvan prodavaonica), mjesta za prigodnu prodaju (sajma - trgovine na malo izvan prodavaonica) i radno vrijeme tijekom prigodne prodaje (sajma - trgovine na malo izvan prodavaonica).

Članak 2.

U svrhu oživljavanja turističke sezone i upotpunjavanja turističke ponude, za cijelo područje Općine Punat proglašavaju se Ljetne priredbe Općine Punat za mjesec lipanj 2009. godine, u dane kako slijedi:

- 19. lipnja 2009. godine

- 21. lipnja 2009. godine

- 22. lipnja 2009. godine

- 24. lipnja 2009. godine

- 25. lipnja 2009. godine

- 26. lipnja 2009. godine

- 27. lipnja 2009. godine

- 28. lipnja 2009. godine

- 29. lipnja 2009. godine

- 30. lipnja 2009. godine

Tijekom navedenih dana iz stavka 1. ovog članka održat će se prigodna prodaja (sajam - trgovina na malo izvan prodavaonica).

Članak 3.

Prigodna prodaja (sajam - trgovina na malo izvan prodavaonica), na dane navedene u članku 2. ove Odluke može se odvijati na štandovima, klupama, putem kioska i putem automata na površinama predviđenim Odlukom o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 11/09), te na privatnim površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine u skladu s Odlukom o zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata i naprava (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/09).

Članak 4.

Utvrđuje se radno vrijeme tijekom prigodne prodaje (sajma - trgovine na malo izvan prodavaonica) na dane navedene u članku 2. ove Odluke:

- štandovi, klupe, kiosci i automati mogu započeti s radom najranije u 7:00 sati, a završiti s radom najkasnije u 24:00 sata.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 330-01/09-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-2-09-3

Punat, 18. lipnja 2009.

Općinski načelnik
Mladen Juranić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=617&mjesto=51521&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr