SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

31.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/00, 129/00 i 59/01), te članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/ 02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2003. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata komunalne infrastrukture
za četverogodišnje razdoblje od 2004. godine
do 2007. godine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Omišalj za razdoblje 2004. godine - 2007. godine za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- odlaganje komunalnog otpada,

- groblje,

- tržnice na malo.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Pod građenjem javnih površina podrazumijevaju se radovi na izgradnji parkova, pješačkih zona, plaža i lučica, dječjih igrališta, zona rekreacije i sl., kao i priprema građevnog zemljišta za izgradnju infrastrukture (prostorni planovi).

 

2004. god

2005. god

2006. god.

2007. god.

OTKUP ZEMLJIŠTA

-groblje I faza 4.400 m2 ukupno 350.000,00 kn

-tržnica u Omišlju

-ul. odvojak Draga, Njivice cca 300 m2, 100.000,00 kn

-odvojak Krčke, 197 m2, 65.000,00 kn

300.000,00

prikazivat će se u sklopu investicije

 

 

PROSTORNI PLANOVI

određuju se Programom mjera za dvogodišnje razdoblje.

U 2004. godini ugovorit će se:

- DPU Poje, Njivice 100.000,00

- DPU zona IV Krčine, Njivice 200.000,00

- DPU Lokvica 200.000,00

- DPU zona VII Japlenički, Njivice,200.000,00

Financiranje se predviđa kroz dvije kalendarske godine

- DPU stambene zone VIII Kijac

- DPU Lučica Njivice

- DPU Voz-Peškera, Omišalj

- II Izmjene i dopune DPU servisno-uslužne zone Pušća u Omišlju

Financiranje kroz trogodišnje razdoblje

300.000,00

300.000,00

200.000,00

200.000,00

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

- groblje 30.000

- zaobilaznica Njivice 20.000

- parkiralište Krčine 20.000

- novi projekti u 2004:

-rekonstrukcija K.Tomislava (nogostup i oborinska odvodnja) 100.000,00

-zatvaranje prometa u centru Njivica sa proširenjem Put postana 40.000,00

-idejni projekt plaža u Njivicama sa glavnim projektom plaže ispod crkve 200.000,00

-manji projekti rekonstrukcije nerazvrstanih cesta 20.000,00

-idejni projekt zone ugostiteljske namjene (T5) u Njivicama 20.000,00

- vrtić 150.000,00

600.000,00

 

 

 

izvedbeni pr. tržnice Omišalj

 

200.000,00

 

 

izvedbeni projekti ulica i parkirališta u novim stambenim zonama

 

 

200.000,00

200.000,00

Potrebna sredstva za poslove pripreme građevinskog zemljišta (planovi, projekti, otkup zemljišta) u 2004. godini osiguravaju se iz komunalnog doprinosa

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta obuhvaća građenje stambenih ulica u naselju i parkirališta

CESTE

2004.

2005.

2006.

2007.

-pristupna cesta u naselju Pušća Omišalj, 250.000,00

-spojna cesta ul.K.Tomislava i I. Zajca u Njivicama 250.000,00

500.000,00

 

 

 

gradnja zaobilaznice Njivice u fazama, uključuje rješavanje otkupa zemljišta

 

400.000,00

300.000,00

300.000,00

gradnja spojne ceste Jadranske ulice sa centrom Omišlja po fazama, uključuje i otkup zemljišta

 

300.000,00

400.000,00

400.000,00

PARKIRALIŠTA

- Krčine, cesta, parkiralište i raskrižje 700.000,00

100.000,00

600.000,00

 

 

Potrebna sredstva za realizaciju ovih programa osiguravaju se iz komunalnog doprinosa i potpora i proračuna.

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Građenje javne rasvjete obuhvaća sve radove potrebne za izgradnju javne rasvjete (građevinski i elektro-radovi, naknade za elektroenergetske suglasnosti i sl.).

JAVNA RASVJETA

2004.

2005.

2006.

2007.

-ul.Pesja - ukupna investicija 700.000,00 kn, cca 500 m ulice je potrebno osvjetliti

U 2004. god.izvodi se dionica od plaže do prostora sportova na moru - 100.000,00 kn

-Medermuniće - elektroradovi uz investiciju izgradnje kanalizacije 80.000,00 kn

-ul. Pod kačini (3 stupa)- 25.000,00 kn

- Lokvica nastavak izgradnje -45.000,00 kn

-ul.Primorska 1,0 km ulice kabliran uz radove HEP-a
- 130.000,00 kn

- ul.N. Lončarića (spoj sa Krčkom) - 120.000,00 kn

500.000,00

 

 

 

-ul. Stran - potrebno je osvjetliti 1,0 km ulice sa 40 svjetiljki.Planira se položiti kabel u sklopu radova HEP-a, kako bi se izbjegao trošak zemljanih radova. Za preostale radove potrebno je planirati 400.000,00 kn

 

200.000,00

200.000,00

 

stambene ulice (Večja, Kijac, Stran - Martinj)

 

100.000,00

200.000,00

100.000,00

-u Njivicama K.Tomislava, ulice u Rosuljama (Krčka, S. Radića, Kralja Zvonimira, Bodulska, Frankopanska)

 

200.000,00

300.000,00

200.000,00

ulice u Peharčeku (I. B. Mažuranić)

 

 

100.000,00

200.000,00

-nove stambene zone (Omišalj i Njivice)

 

 

 

300.000,00

Potrebna sredstva za gradnju javne rasvjete osigurat će se iz prihoda komunalnog doprinosa.

V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 5.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom obuhvaća gradnju transportnih cjevovoda i potrebnih uređaja kao što je gradnja vodovoda kojim bi se transportirala voda s kopna na otok, te izgradnja mjesnih mreža.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

otplata zajma - Koncepciji razvoja

vodoopskrbe (2001.-2008.)

1.260.000,00

1.260.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

rekonstrukcija vodovoda ul. Medermuniće uz gradnju kanalizacijske mreže

400.000,00

 

 

 

vodovod u novim stambenim zonama, dopuna mreže i prelaganja vodovoda koji prolaze privatnim parcelama (Ribarska obala, ul. Draga)

 

300.000,00

300.000,00

 

Potrebna sredstva za realizaciju gradnje vodovoda osigurat će se iz proračuna (namjenska sredstva iz ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje zajedničkih kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka), cijene usluge (400.000,00 kn godišnje iz namjenskog povećanja cijene usluge u ljetnim mjesecima), potpore.

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obuhvaća financiranje građenja kanalizacijskih kolektora, uređaja za pročišćavanje, crpnih stanica i sl.objekata potrebnih za funkcioniranje kanalizacijskog sustava, te mjesnih mreža.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

kanalizacijska mreža Omišalj

- ulica Medermuniće

Uz gradnju kanalizacije rekonstruira se vodovod i javna rasvjeta, te obnavlja kolnička konstrukcija. Duž cijele ulice Hep će položiti visokonaponski kabel za napajanje buduće TS Lokvica .Obzirom da se radi o cesti u nadležnosti ŽUC-a,planiramo sufinanciranje u dijelu kolničke konstrukcije.

planirana sredstva 600.000,00 kn

-kolektor kroz park Dubec 350 m (od ul.Mestačini do ul.Pod orišina) 1.000.000,00 kn

1.600.000,00

 

 

 

-mreža Omišalj (ul. Mestačine, Put dupca, Dubec, Gornja vraca, Maršija, Pod murve) procjena 6.000.000,00

 

1.000.000,00

1.000.000,00

1.300.000,00

-mreža Rosulje, Njivice (Frankopanska, I. Zajca, L. Turata, N. Jurjevića)

 

700.000,00

700.000,00

1.200.000,0

Sredstva potrebna za financiranje gradnje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda osiguravaju se iz proračuna, potpora i kredita.

VII. ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 7.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

financiranje programa»Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku«

-

185.000,00

-

166.000,00

-

166.000,00

332.000,00

166.000,00

Investicija (13.000.000,00 kn) financira se iz kreditnih sredstava sa otplatom anuiteta od 2006.do 2015.godine.Otplata dijela anuiteta koji se odnosi na Općinu Omišalj financira se iz proračuna (namjenska sredstva iz ustupljenog dijela poreza na dohodak) i cijene usluge.

VIII. SERVISNO-USLUŽNA ZONA PUŠĆA

Članak 8.

Pod servisno-uslužnom zonom Pušća u Omišlju podrazumijeva se gradnja komunalne infrastrukture u dijelu zone (I faza), te uređenje građevnih parcela (grubo planiranje platoa).

Radovi će se izvoditi od studenog 2003. godine do prve polovice 2005. godine.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

sredstva kredita za izvođenje radova na izgradnji:

- prometnica 2.200.000,00

- vodovoda i kanalizacije 300.000,00

- javne rasvjete 362.000,00

- TS i niskonaponska mreža 920.000,00

- telekomunikacije 150.000,00

- uređenje platoa-zemljišta 2.500.000,00

- projekt uređaja za pročišćavanje 40.000,00

- nadzor 60.000,00

7.000.000,00

 

 

 

otplata interkalarne kamate i bankovne naknade

200.000,00

 

 

 

otplata kamate i glavnice kredita

 

170.000,00

886.000,00

867.205,00

Investicija se financira iz kredita. Otplata anuiteta financira se iz prihoda proračuna i to prihoda od prodaje zemljišta.

IX. GRADNJA GROBLJA

Članak 9.

Pod gradnjom groblja podrazumijeva se slijedeće:

- otkup zemljišta za proširenje groblja (300.000,00 kn 2007. na dalje), izgradnju mrtvačnice i parkirališta (350.000,00 kn kroz period 2004.-2005.)

- gradnja novih grobnih mjesta (kontinuirano sve godine)

- gradnja mrtvačnice (2005.)

- gradnja parkirališta i pristupa sa ceste u nadležnosti ŽUC-a (2006.)

-uređenje okoliša (2006.)

Tijekom 2004. godine otkupilo bi se zemljište za gradnju mrtvačnice i parkirališta, te izgradilo 20-ak novih grobnih mjesta. Također se planira ishođenje građevne dozvole za gradnju mrtvačnice.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

gradnja novih grobnih mjesta

100.000,00

 

100.000,00

100.000,00

otkup zemljišta

 

 

 

 

gradnja mrtvačnice

 

400.000,00

 

 

gradnja parkirališta, s rekonstrukcijom ŽL 5083

 

 

 

300.000,00

uređenje okoliša

 

 

 

100.000,00

Sredstva se osiguravaju iz komunalnog doprinosa, potpora (2005. za gradnju mrtvačnice) i ostalih prihoda proračuna.

X. TRŽNICE NA MALO

Članak 10.

Pod pojmom tržnica na malo podrazumijeva se izgradnja tržnice na malo u Omišlju temeljem DPU centra Omišlja, te otkup i uređenje poslovnog prostora u objektu »Peharček«.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

tržnica Omišalj

otkup
zemljišta

1.500.000,00

 

 

tržnica Njivice

 

400.000,00

 

 

Sredstva za financiranje ovih projekata osigurat će se iz proračuna i potpora.

XI. VRTIĆI

Članak 11.

Pod ovom stavkom podrazumijeva se financiranje radova na izgradnji ili rekonstrukciji objekata, uključujući i otkup zemljišta odnosno objekta.

 

2004.

2005.

2006.

2007.

vrtići

500.000,00

4.000.000,00

 

 

Sredstva će se osigurati iz kredita, a otplata anuiteta bit će iz proračuna odnosno komunalne naknade.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/21

Ur. broj: 2142-06-03-01-2

Omišalj, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr