SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

30.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 200, 129/00 i 51/01), i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01 i 7/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2003. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2004. godini za sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće javnih površina (čišćenje ulica i plaža, odvoz otpada sa javnih površina, provođenje DDD mjera i higijeničarski servis, čišćenje javnih sanitarija i ostale komunalne usluge),

- održavanje javnih površina (održavanje zelenih površina, tekuće i investicijsko održavanje javnih površina, potrošnja vode i struje sa javnih površina, nabava komunalne opreme za uređenje javnih površina),

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje oborinskih kanala,

- održavanje javne rasvjete uključujući i potrošnju javne rasvjete.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture u 2004. godini i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

a) čišćenje javnih površina

ukupno 700.000,00 kn

- održavanje čistoće javnih površina 480.000,00 kn

- čišćenje plaža u sezoni 150.000,00 kn

-čišćenje plaža izvan naselja
(prirodne plaže)30.000,00 kn

- čišćenje divljih deponija i intervencije40.000,00 kn

Radovi na čišćenju javnih površina podijeljeni su na dva razdoblja: zimski režim od 1.listopada do 30.travnja i ljetni režim od 1. svibnja do 30.rujna.

U ljetnom režimu čisti se više ulica i veća je učestalost. Radovi se obavljaju prema Planu čišćenja razrađenom po naseljima (Omišalj i Njivice). Poslovi se odnose na ručno i strojno čišćenje ulica te pražnjenje košarica.

Čišćenje plaža također se vrši prema posebnom Planu. Radovi se obavljaju u periodu od 1. lipnja do 15. rujna. Čiste se plaže unutar naselja i to:

- u Omišlju: dionica od plaže Pesja do Večje svakodnevno, plaže u Strani jednom tjedno (u sklopu čišćenja prirodnih plaža)

- u Njivicama: dionica od plaže Kijac do kraja autokampa svakodnevno

Tijekom sezone, jednom tjedno se čiste tzv. prirodne plaže Ćuf, Blatna, Mirine, Voz, Selehovica

b)druge komunalne usluge vezane
za čistoću javnih površina 70.000,00 kn

- komunalne usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova, pražnjenje njihovih septičkih jama i sl.

c)odvoz otpada iz košarica i čišćenja
javnih površina 122.000,00 kn

- troškovi odvoza otpada po Ugovoru sa »Ponikve« d.o.o.

d) ekološko-komunalne akcije

- provođenje DDD mjera javnih površina, higijeničarski servis te usluge nadzora ZZJZ120.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.012.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) tekuće održavanje javnih površina

-košenje uz šetnice, pješačke puteve,
plaže i sl. 100.000,00 kn

-farbanje 70 kom klupa 20.000,00 kn

-sredstva za interventne radove50.000,00 kn

-montaža, demontaža i popravci
komunalne opreme50.000,00 kn

-sanacija odrona potpornog zida Pod
kačini, Omišalj 40.000,00 kn

- sanacija odrona u ul. Pod orišina 10.000,00 kn

-sanacija odrona na šetnici Put mora
i Mulic40.000,00 kn

-priprema plaža pred sezonu
(poravnavanje pješčanih plaža, manja
krpanja betonskih sunčališta i sl.)30.000,00 kn

-uređenje 2 pješačke staze u ul. Veli kijec
u Omišlju uz objekte iz programa
poticane stanogradnje30.000,00 kn

-nastavak izgradnje pješačkih staza
u naselju Pušća, te manji građevinski
radovi na formiranju dječjeg igrališta
(PMOO)60.000,00 kn

-dogradnja ogradnog zida u ul. Male steni
u Omišlju(PMOO)10.000,00 kn

-nabava i ugradnja ograde na šetnici
A. Koste u Njivicama (PMONJ)20.000,00 kn

-sanacija sunčališta od »Plave terase«
do »Bukalete« u Njivicama10.000,00 kn

-uređenje dj.igrališta u Rosuljama,
Njivice (PMONJ)10.000,00 kn

-izgradnja ogradnog zida na plaži Učka
u Omišlju sa uređenjem plaže (PMOO)70.000,00 kn

-izgradnja potpornog zida plaže Pesja
u Omišlju (pripremni radovi za dobivanje
Plave zastave)140.000,00 kn


ukupno 700.000,00 kn

b) održavanje javnih zelenih površina

Održavanje zelenih površina izvodi se prema posebnom Programu razrađenom po naseljima.700.000,00 kn

c) potrošnja vode

Troškovi potrošnje vode potrebne za zalijevanje zelenih površina, tuševa i sanitarnih čvorova na plažama

170.000,00 kn

d) potrošnja električne energije

Troškovi potrošnje struje sa štandova, potrošnja prilikom održavanja manifestacija na javnim površinama i sl.

50.000,00 kn

e) nabava komunalne opreme

- nabava 10 kom. 100 lit. košara za otpatke (Ribarska obala i Placa u Njivicama i Placa, Smitir i Vele steni u Omišlju)20.000,00 kn

- nabava inox stepenica za ulaz u more (po 1 kom u svako mjesto) 5.000,00 kn

- nabava inox tuša za plažu ispred »Miramare« u Njivicama 7.000,00 kn

- nabava plažnih ograda za plažu ispred Jadrana u Omišlju 24.000,00 kn

- nabava i ugradnja sistema za natapanje zelenih površina (kružni tok, ulaz Omišalj i kod »Kaštela«) 54.000,00 kn

- nabava ljuljački i tobogana za dj. igralište u naselju Pušća, Omišalj 40.000,00 kn

ukupno 150.000,00 kn

f) nabava sitnog inventara

- nabava košarica 10 l 20.000,00 kn

- nabava 6 kom vaza 2.000,00 kn

- nabava 30 kom klupa 23.000,00 kn

- lokoti, ključevi i sl. 5.000,00 kn


ukupno 50.000,00 kn

g) naknade

Troškovi se odnose na plaćanje naknada za Plavu zastavu plaže Jadran u Njivicama(24.000,00), te koncesijske naknade.U planu je ishođenje Plave zastave za plažu Pesja
100.000,00 kn

h) intelektualne usluge

Troškovi vezani za geodetske usluge, izrade troškovnika i sl.150.000,00 kn

i) investicijsko održavanje javnih površina

- uređenje Ribarske obale u Njivicama

Obuhvaća radove na popločenju sunčališta na dionici od restauranta »Miramare« do pošte cca 600 m2 i sanaciju mola
760.000,00 kn

- popločenje ulice Prikešte u Omišlju

Ukupni troškovi popločenja 1000 m2 ulice Prikešte procjenjuju se na 1.000.000,00 kn. U listopadu 2004. godine predviđa se započeti sa izvođenjem radova100.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od2.930.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- košenje cestovnog pojasa min širine 0,5 m i orezivanje grana na nerazvrstanim cestama do visine 4,5 m radi nesmetanog odvijanja prometa 100.000,00 kn

- poslovi na redovnom održavanju (krpanje udarnih rupa i manji popravci) 50.000,00 kn

- troškovi nabavke prometnih znakova za regulaciju prometa u ul. Frankopanska, N.Jurjevića, I.Zajca u Njivicama te obnova putokaza u naselju Njivice. (PMONJ)
70.000,00 kn

- asfaltiranje dijela ul.N.Lončarića od k.br. - Krčka ul. (PMONJ)100.000,00 kn

- sanacija ul.Jadranska u Omišlju(izgradnja potpornog zida uz parcelu Košuta)40.000,00 kn

- rekonstrukcija raskrižja ul. Kančinar u
Omišlju15.000,00 kn

- ugradnja ivičnjaka u ul. Brgučena u Omišlju
35.000,00 kn

- troškovi prometne regulacije u centru Njivica (zatvaranje prometa kroz centar u sezoni)20.000,00 kn

- uređenje ulice Veli kijec u Omišlju (sufinanciranje građana) 30.000,00 kn

- uređenje parkirališta u ul. Kovačnica 50.000,00 kn


ukupno 500.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE OBORINSKIH KANALA

Većina radova odnosi se na održavanje otvorenih oborinskih kanala i propusta, te podzemne instalacije, sve prema posebnom Planu.Čišćenje se vrši 4 puta godišnje
80.000,00 kn

V. JAVNA RASVJETA

a) potrošnja javne rasvjete

Troškovi potrošnje javne rasvjete na nivou protekle godine400.000,00 kn

b) održavanje javne rasvjete

- troškovi redovnog održavanja 180.000,00 kn

- montaža, demontaža i održavanje Božićne dekoracije 2003/2004 30.000,00 kn

- intervencije, neplanirani troškovi 20.000,00 kn

- investicijsko održavanje (zamjena dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova i ugradnja svjetiljki na izgrađenu instalaciju)270.000,00 kn


ukupno 500.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 5.422.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/21

Ur. broj: 2142-06-03-01-2

Omišalj, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr