SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

29.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98, 127/00 i 24/01), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« PGŽ broj 23/01 i 07/ 02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na svojoj 24. sjednici održanoj 4. prosinca 2003. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i sportu

Članak 1.

Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu : Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu od značenja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom stvaraju se preduvijeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima:

- predškolskom odgoju

- osnovnom školstvu

- srednjem i visokom obrazovanju

- kulturi

- sportu

- informiranju

- slobodnom udruživanju građana - civilno društvo

Članak 2.

Ovim Programom se utvrđuju prioriteti onih programa i kategorije korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, s ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u: odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu.

Članak 3.

U 2004. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave Otoka Krka.

2. Programe Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decetralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ.

3. Programe Srednje škole »Hrvatski kralj Zvonimir« - koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decetralizirane funkcije u srednjem školstvu PGŽ.

4. Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5. Programe sportskih aktivnosti od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

6. Programe informiranja stanovništva općine Omišalj, kao i programe širenja informacija o općini Omišalj.

7. Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2004. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel - Odsjek za prosvjetu, kulturu informiranje i sport, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2004. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu - Odsjeku za prosvjetu, kulturu, informiranje i sport najmanje jednom godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće Odsjeku i češće, ako se to od njega zahtjeva.

Članak 6.

Upravni odjel - Odsjek za prosvjetu, kulturu informiranje i sport prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Općine Omišalj.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 610-02/03-01/2

Ur. broj: 2142-06-03-01-1

Omišalj, 4. prosinca, 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Anto Trogrlić, v. r.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

Program javnih potreba   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr