SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

35.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl. ing., donosi dana 1. lipnja 2009. godine sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu (»Službene novine PGŽ« broj 26/07 i 17/09) u članku 4. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA KAPITALNE INVESTICIJE I KOMUNALNU DJELATNOST

Uvjeti:

- IV. ili VI. stupanj stručne spreme građevinskog ili drugog tehničkog smjera,

- deset godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- vodi realizaciju svih kapitalnih investicija Grada,

- provodi nadzor nad kapitalnim investicijama koje ne podliježu zakonskom nadzoru po posebnim propisima,

- koordinira rad nad kapitalnim investicijama za koje je obvezan nadzor u skladu sa zakonom,

- nadzire i organizira rad komunalnih redara,

- izrađuje troškovnike i drugu potrebnu dokumentaciju u nadležnosti Grada za kapitalne investicije

- daje upute i smjernice Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša za potrebe izrade projektne dokumentacije za kapitalne investicije

- usmjerava i koordinira rad Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša

- vrši obračun komunalnog doprinosa, vodi postupak izdavanja rješenja o obvezi plaćanja te kontrolu izvršenih investicijskih ulaganja u skladu s naplaćenim komunalnim doprinosom,

- surađuje s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je ovlasti gradnja javnog dobra od interesa za Grad (telekomunikacijski sustav, elektrodistribucijski sustav, javne ceste i dr.), sa ciljem realizacije zajedničkog projekta gradnje infrastrukture,

- priprema podloge i vodi potrebite radnje za dobivanje građevinskih i lokacijskih dozvola za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima je investitor Grad,

- vrši snimak potreba investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- predlaže gradonačelniku određena rješenja iz djelokruga rada Odjela,

- obavlja i ostale poslove po nalogu gradonačelnika kojemu je i neposredno odgovoran,

- za svoj rad neposredno je odgovoran gradonačelniku«.

Dosadašnje točke 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. briše se točka 5.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 030-02/09-01/3

Ur. broj: 2107/02-04-09-2

Novi Vinodolski, 1. lipnja 2009.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=617&mjesto=51250&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr