SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

25.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01 i 07/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2003. godine donijelo je

PROGRAM MJERA
za unaprijeđenje stanja u prostoru
za razdoblje 2003. - 2005.

1. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Izradi pojedinih dokumenata prostornog uređenja pristupa se temeljem pojedinačnih odluka Općinskog poglavarstva, uz uvjet da su predviđeni ovim Programom mjera.

U sljedećem dvogodišnjem razdoblju 2003 - 2005. godine pristupit će se izradi sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

1) URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA OMIŠLJA

Urbanistički plan uređenja obuhvatit će područje naselja Omišalj, utvrđeno Prostornim planom uređenja općine Omišalj. Obuhvat plana uključuje područja oznake NA 1 (povijesno središte), NA 2 (stambeno područje Omišalj), NA 4 (stambeno-turističko područje Omišalj), NA 7 (područje sportskog sadržaja Omišalj), NA 10 (područje groblja), NA 11(arheološko područje), TU 1 (turističko područje) Omišalj, TU 6 (Auto-kamp Omišalj) iz PPU općine Omišalj.

Površina obuhvata iznosi 380 ha.

Područje obuhvata pokriveno je Prostornim planom uređenja općine Omišalj.

Obaveza izrade plana utvrđena je Županijskim prostornim planom. Planom je potrebno utvrditi namjenu površina i uvjete korištenja, uređenja i zaštite površina područja, a posebno evidentiranih nepokretnih spomenika kulture i arheoloških lokaliteta: povijesne jezgre Omišlja, arheološke cjeline uvale Sepen i skupine gospodarsko-etnografskih građevina u okolici Omišlja; NA 1 (povijesno središte), NA 11 (arheološko područje) i P 1 (poljoprivredno-etnografsko područje).

Plan ugovoriti do 30. 01. 2004.

2. DETALJNI PLAN UREĐENJA POLJE NJIVICE

Detaljni plan uređenja Polje donijet će se za dio građevinskog područja naselja Njivice.

Obuhvat plana sa sjeverne i istočne strane slijedi granicu područja obvezne izrade detaljnog plana iz UPU Njivice oznake »V b«, s južne strane omeđen je Frankopanskom ulicom i ulicom Kralja Tomislava, a sa zapadne strane obuhvaća obalni pojas mjesne plaže do lučkog područja.

Površina obuhvata iznosi 6,9 ha.

Nacrt prijedloga plana izradit će se do 30. lipnja 2004.

3. DETALJNI PLAN UREĐENJA LOKVICA OMIŠALJ

Detaljni plan uređenja Lokvica donijet će se za dio građevinskog područja naselja Omišalj. Obuhvat plana omeđen je sa zapada županijskom cestom ŽC 5083, sa juga granicom obuhvata PPU Općine Omišalj, sa istoka isto granicom obuhvata PPU Općine Omišalj i sa sjevera javnim putem koji kreće iz ulice Baječ prema istoku. Područje obuhvata pokriveno je Prostornim planom Općine Omišalj.

Detaljnim planom utvrdit će se detaljna namjena površina i uvjeti gradnje stambenih i stambeno-poslovnih sadržaja, javnih površina, parkirališta i pristupnih prometnica u skladu s uvjetima utvrđenim PPU Općine Omišalj.

Površina obuhvata iznosi 18,0 ha. Površinu zahvata moguće je prema konkretnim programima izgradnje razdijeliti u dva manja obuhvata.

Nacrt prijedloga plana izradit će se do 30. prosinca 2004.

4. DETALJNI PLAN UREĐENJA LUČICE NJIVICE

Detaljni plan uređenja Lučice Njivice donijet će se za prostor luke otvorene za javni promet.

Obuhvat plana sadrži obalni prostor i akvatorij lučkog područja.

Područje obuhvata pokriveno je Urbanističkim planom uređenja Njivica.

Detaljnim planom utvrdit će se proširenje luke otvorene za javni promet i postave opreme u skladu s uvjetima utvrđenim UPU Njivice.

Područje obuhvata iznosi 1,6 ha.

Nacrt prijedloga plana izradit će se do kraja 2005. godine, odnosno nakon prihvaćanja studije utjecaja na okoliš.

5. DETALJNI PLAN UREĐENJA PODRUČJA VOZ - PEŠKERA, OMIŠALJ

Detaljni plan uređenja područja Voz - Peškera donijet će se za prostor ex vlasništva 3. MAJ BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA d.d. RIJEKA. Detaljni plan izradit će se u

skladu sa PPU i Dopunom i izmjenom PPU-a općine Omišalj, a koja je u izradi. Nautičko rekreativni centar u uvalama Voz i Peškera u funkciji je aktiviranja sjeverne obale otoka. Uvale Voz i Peškera su jedine prirodne uvale na području općine Omišalj koje posjeduju preduvjete za kvalitetni smještaj plovila, s obzirom na ograničenja korištenja Omišaljskog zaljeva. U nautičkom centru moguć je smještaj obalne benzinske postaje, servisa, ugostiteljskih i trgovačkih sadržaja, te eventualno hotelskog objekta, a sukladno kapacitetu parkirališta i rekreacijskih sadržaja. S obzirom na arheološku zonu unutar zahvata DPU-a potrebno je predvidjeti mjere zašite, a u skladu s planovima višeg reda.

Površina obuhvata prema PPU Općine Omišalj, a za područje Voz - Peškera, koje nosi oznaku TU 3 iznosi 41,7 ha.

Nacrt prijedloga plana izradit će se u prvoj polovici 2005. godine, odnosno nakon prihvaćanja studije utjecaja na okoliš.

6. DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE IV U NJIVICAMA

Detaljni plan uređenja ZONE IV. donijet će se za prostor T 4 označen u UPU Njivice kao područje »Ugostiteljsko turističkih kuća za odmor »koje se nalazi između morske obale - plaže i hotelskih objekata Jadran i Beli Kamik, te zone zaštitnog zelenila s istočne strane zahvata t.j. projektirane zaobilaznice Njivica.

Detaljnim planom obuhvatit će se postojeći smještajni objekti (bungalovi), te rekreativno sportski sadržaji.

Površina obuhvata prema UPU Njivice iznosi 16,0 ha.

Nacrt prijedloga plana izradit će se u prvoj polovici 2004. godine.

7. DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE VII. U NJIVICAMA

Detaljni plan uređenja ZONE VII. donijet će se za dio prostora »S« označen u UPU Njivice kao područje izgradnje pretežno stambenih građevina. Područje zahvata nalazi se u predjelu Rosulja u Njivicama u kojima se nalaze uglavnom vikend turističke kuće. Samo područje omeđeno je sa istoka trasom buduće zaobilaznice i zone zaštitnog zelenila (Z), sa juga trasom postojeće nerazvrstane ceste Njivice raskršće sa državnom cestom D - 102, sa sjevera i zapada već postojećom parcelacijom i izgrađenim objektima u Rosuljama, a sve prema prikazu u UPU Njivice.

Površina obuhvata cca 8,0 ha.

Nacrt prijedloga plana izradit će se u drugoj polovici 2004. godine.

8. DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE VIII. - KIJAC, NJIVICE

Detaljni plan uređenja zone VIII. u području Kijca u Njivicama donijet će za dio područja »S«, D2, Z1 i R2 označenih u UPU Njivice. Područje zahvata omeđeno je sa istoka granicom građevinske zone iznad ulice Gromačine, sa juga granicom građevinske zone i općinskom granicom s Općinom Malinska - Dubašnica, sa zapada granicom građevinskog područja i zaštitnog zelenila, te sa sjevera trasom postojeće nerazvrstane ceste Njivice raskršće sa državnom cestom D - 102. Izgradnja u zoni stambenog naselja Kijac u Njivicama realizirana je temeljem ranije važećih urbanističkih planova i to PUP KIJAC i DPU NJIIVICE, te je područje izgradnje uglavnom iskorišteno osim određenih manjih površina za interpolaciju stambenih građevina, sanacije građevina, rekonstrukcije i obnove. Po tipologiji gradnje u zoni »S« predviđena je izgradnja jednoobiteljskih, višeobiteljskih i višestambenih građevina. U zoni D2 predviđena je javna i društvena namjena tj socijalna gradnja. U zonama R2 športsko rekreacijska namjena, za izgradnju športskih terena, te pratećih građevina u funkciji turističkih sadržaja, a sve u skladu sa UPU Njivice.

Površina obuhvata prema UPU Njivice iznosi 26,0 ha, a u skladu sa iskazanim interesom zona VIII. može se podijeliti u tri Podzone.

Nacrt prijedloga plana izradit će se u drugoj polovici 2005. godine.

IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1) DETALJNI PLAN UREĐENJA SERVISNE - USLUŽNE ZONE »PUŠĆA« OMIŠALJ

Izmjena i dopuna DPU SZ Pušća bila je na javnoj raspravi u ožujku 2003., a po okončanju javne rasprave Općinsko vijeće općine Omišalj prihvatilo je Izmjenu i dopunu DPU servisne-uslužne zone Pušća. Druga izmjena i dopuna DPZ SZ Pušća nužna je poradi usklađivanja interesa između Općine Omišalj i poduzeća »MIKIĆ »iz Omišlja na prostoru postaje benzinske crpke kao i pratećih sadržaja sa prometnim rješenjem. Pored navedenog, DPU treba uskladiti odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine »broj 106/98).

Naziv plana

Pokrivenost obuhvata urbanističkim
planom višeg reda

Planirani rokovi
ugovaranja

1. Urbanistički plan uređenja Omišlja

Prostorni plan uređenja Općine Omišalj

kraj siječnja 2004.

2. Detaljni plan uređenja Polje, Njivice

Urbanistički plan uređenja Njivica

II kvartal 2004.

3. Detaljni plan uređenja Lokvica, Omišalj

Prostorni plan uređenja Općine Omišalj

do kraja 2004.

4. Detaljni plan uređenja Lučica Njivice

Urbanistički plan uređenja Njivica

do kraja 2005.

5. Detaljni plan uređenja područja Voz - Peškera, Omišalj

Prostorni plan uređenja Općine Omišalj

II kvartal 2005.

6. Detaljni plan uređenja, kuće za odmor T4, zona IV, Njivice

Urbanistički plan uređenja Njivica

I kvartal 2004.

7. Detaljni plan uređenja, stambena zona, Kijac, zona VIII, Njivice

Urbanistički plan uređenja Njivica

II kvartal 2005.

8. Detaljni plan uređenja, stambena zona, zona VII dio, Njivice

Urbanistički plan uređenja Njivica

IV kvartal 2004.

9. II Izmjene i dopune, Detaljni plan uređenja servisne zone Pušća, Omišalj

Prostorni plan uređenja Općine Omišalj

I kvartal 2005.

II. MJERE OD ZNAČENJA ZA IZRADU I DONOŠENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Za potrebe izrade planova predviđenih ovim Programom mjera, izradit će se odgovarajuće kartografske podloge, u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98).

III. MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA I DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Da bi se olakšala provedba i donošenje dokumenata prostornog uređenja, u sljedećem razdoblju predviđa se sistematizacija raspoloživih podataka o vlasništvu, evidencija zemljišta u vlasništvu Općine, te identifikacija vlasnika u sklopu izrade predviđenih detaljnih planova uređenja. Poradi olakšane primjene, podaci će se sistematizirati u GIS programskom jeziku.

IV. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Općina Omišalj će putem godišnjih programa i odluka pristupati uređenju građevinskog zemljišta. Uređenje građevinskog zemljišta vršit će se na područjima na kojima je donesen odgovarajući dokument prostornog uređenja (Detaljni plan uređenja). Dinamika i prioritet uređenja zemljišta utvrdit će se godišnjim i četverogodišnjim programima.

V. TUMAČENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Tumačenje dokumenata prostornog uređenja u svim situacijama daje Upravni odjel Općine Omišalj. U cilju davanja mišljenja na prijedlog lokacijske dozvole, kada se ista izdaje temeljem Odluke o prostornom planu općine Omišalj, drugih odluka kojima se predviđa izdavanje mišljenja jedinice lokalne samouprave, kao i u drugim pitanjima koja se tiču prostornog uređenja općine Omišalj, Općinsko poglavarstvo imenovalo je u četverogodišnjem razdoblju Odbor za prostorno uređenje. Odbor za prostorno uređenje je sastavljen od nepristranih, objektivnih i stručnih pojedinaca. Uloga Odbora bit će savjetodavne naravi i za potrebe lakšeg odlučivanja Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća Općine Omišalj.

VI. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA MJERA

Izmjene i dopune ovog Programa donose po istom postupku po kojem je donesen i ovaj Program.

VII. OBJAVA

Ovaj Program mjera stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/03-01/20

Ur. broj: 2142-06-03-01-2

Omišalj, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr