SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

22.

Temeljem članka 6. stavak 1 Zakona o proračunu (»Narodne novine » broj 96/03 ) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2004. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Omišalj za 2004.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje imovinom i dugovima Općine Omišalj, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i rashodi po vrstama rashoda.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži plan rashoda i izdataka Općine Omišalj po nositeljima, krajnjim korisnicima, programima, projektima i aktivnostima.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda i primitaka u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Općine Omišalj u 2004. godini ne smiju biti veći od svote utvrđene Proračunom.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel - Odsjek za proračun i financije obvezan je izvijestiti korisnike Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu (u daljnjem tekstu:korisnici Programa) o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Isplata sredstava korisnicima Programa vrši se doznakom na žiro-račun korisnika Programa, dok se isplata sredstava ustanovama čiji je osnivač Grad Krk, a koje sufinancira Općina Omišalj, vrši doznakom na žiro-račun Grada Krka.

Isplata sredstava korisnicima Programa izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 6.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku Programa, donosi Općinsko

poglavarstvo ili Općinski načelnik po ovlaštenju Poglavarstva, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Isplata sredstava iz stavka 1. ovog članka vrši se doznakom na žiro-račun korisnika Programa.

Članak 7.

Svaka isplata iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Isplata sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 8.

Općinsko poglavarstvo utvrđuje kalkulativnu osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu, te dužnosnika.

Članak 9.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad članova Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća i članova njihovih radnih tijela isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Članak 10.

Naknade troškova za rad članovima vijeća mjesnih odbora isplaćivat će se temeljem odluke Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Članak 11.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel - Odsjek za proračun i financije, a potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu-Odsjeku za proračun i financije.

Članak 12.

Za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti koristit će se sredstva proračunske zalihe.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik do iznosa utvrđenog Proračunom.

Općinski načelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe.

Članak 13.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna Općinsko poglavarstvo predložit će Općinskom vijeću da donese Izmjene i dopune Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika Upravnog odjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 14.

U okviru svog djelokruga i ovlasti, članovi Općinskog poglavarstva odnosno pročelnik Upravnog odjela odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kako za naplatu i prikupljanje prihoda, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u posebnom djelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela.

Članak 15.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik.

Članak 16.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je Općinski načelnik na osnovi odluke Općinskog poglavarstva.

Članak 17.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Općinsko poglavarstvo ili osoba koju ono ovlasti.

Članak 18.

Za eventualno zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja,odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Trgovačka društva čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina , ne mogu se zaduživati bez odluke Općinskog poglavarstva.

Općinsko poglavarstvo može dati jamstvo za ispunjenje obveza trgovačkog društva, čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina, sukladno posebnim propisima.

Članak 19.

Prihodi što ih Upravni odjel ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

Članak 20.

Upravni odjel odgovoran za ostvarenje pojedinih proračunskih prihoda, obvezan je prikupiti planirane svote prihoda sukladno odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

Članak 21.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvari Upravni odjel, te ostali prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Rješenje o vraćanju prihoda iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravni odjel - Odsjek za proračun i financije.

Članak 22.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 23.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2004. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2004. godinu

Članak 24.

Korisnici Programa ne mogu preuzimati obveze na temelju proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 25.

Korisnici Programa obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Upravnom odjelu.

Članak 26.

Upravni odjel - Odsjek za proračun i financije ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika Programa, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Korisnici Programa su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvjestit će se Općinsko poglavarstvo i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

Članak 27.

Upravni odjel - Odsjek za proračun i financije podnosit će Općinskom poglavarstvu tromjesečno izvješće o poslovanju Proračuna, a Općinskom vijeću polugodišnje izvješće sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2004. godine.

Odsjek za proračun i financije izvješćivat će mjesečno Općinskog načelnika i Pročelnika Upravnog odjela o izvršavanju Proračuna.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 402-01/03-01/4

Ur. broj: 2142-06-03-01-2

Omišalj, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Trogrlić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr