SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

21.

Temeljem članka 30. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/ 02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2003. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Omišalj za 2004. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Omišalj za 2004. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


Opis Iznos


PRIHODI 19.768.560,00


PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN-

CIJSKE IMOVINE 1.030.000,00RASHODI 14.255.000,00


RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 13.112.000,00


RAZLIKA - MANJAK -6.568.440,00


B. RAČUN FINANCIRANJA


Opis Iznos


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7.048.440,00


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 480.000,00


NETO ZADUŽIVANJE I

FINANCIRANJE 6.568.440,00MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE I

FINANCIRANJE 0


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2004. godinu kako slijedi:

PRORAČUN za godinu: 2004.

Prihodi: 27.847.000,00Izdaci: 27.847.000,00


Račun Opis Planirani iznos


1. PRIHODI 19.768.560,00

6 Prihodi poslovanja 19.768.560,00

61 PRIHODI OD POREZA 7.088.510,00

611 Porez i prirez 4.457.210,00

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 4.007.210,00

6111 Porez i prirez na dohodak - HBOR 1.707.210,00

6111 Porez i prirez na dohodak - nesamost. rad 2.300.000,00

6112 Porez i prirez na dohodak - samost. rad 250.000,00

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 150.000,00

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 30.000,00

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 15.000,00

6116 Porez i prirez na dohodak iz preth. godina 30.000,00

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak -25.000,00

612 Porez na dobit 155.000,00

6121 Porez na dobit 170.000,00

6125 Povrat poreza na dobit -15.000,00

613 Porezi na imovinu 2.191.300,00

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad) 691.300,00

6131 Porez na korištenje javnih površina 1.300,00

6131 Porez na kuće za odmor 650.000,00

6131 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine 40.000,00

6134 Porez na promet nekretnina 1.500.000,00

614 Porezi na robu i usluge 285.000,00

6142 Porezi na potrošnju 125.000,00

6145 Porezi na tvrtku 160.000,00

63 POMOĆI 1.150.000,00

633 Pomoći iz proračuna 1.150.000,00

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 250.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 900.000,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 1.380.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 65.000,00

6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 15.000,00

6413 Prihodi od kamata po viđenju 10.000,00

6414 Prihodi od zateznih kamata 40.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.315.000,00

6421 Naknade za koncesije 120.000,00

6421 Naknade za koncesije na pomorskom dobru 100.000,00

6421 Naknade za ostale koncesije 20.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.040.000,00

6422 Prihodi od zakupa javnih površina 550.000,00

6422 Prihodi od zakupa nekretnina 490.000,00

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 155.000,00

6423 Nak. za promjenu namj. polj. zemljišta 15.000,00

6423 Naknada za eksploataciju min. sirovina 140.000,00

65 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA 10.150.050,00

651 Administrativne pristojbe 600.000,00

6514 Boravišna pristojba 600.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 9.550.050,00

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene poseb. 8.600.000,00

6523 Komunalna naknada 7.100.000,00

6523 Komunalni doprinos 1.500.000,00

6524 Doprinos za šume 50,00

6525 Mjesni samodoprinos 750.000,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 200.000,00

2. PRIHODI OD PROD. NEF. IMOVINE 1.030.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.030.000,00

71 PRIMICI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 1.000.000,00

711 Primici od prodaje materijalne imovine 1.000.000,00

7111 Zemljište 1.000.000,00

72 PRIMICI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE 30.000,00

721 Primici od prodaje građevinskih objekata 30.000,00

7211 Stambeni objekti 30.000,00

3. PRIMICI OD FIN. IMOV. I ZADUŽ. 7.048.440,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 7.048.440,00

81 PRIMLJENE OTPLATE 48.440,00

812 Povrat glavnice zajmova 10.440,00

8121 Povrat zajma - invalid domovinskog rata 10.440,00

816 Povrat danih zajmova 38.000,00

8161 Povrat zajma - PESJA NAUTIKA 38.000,00

84 Primici od zaduživanja 7.000.000,00

841 Primljeni zajmovi 7.000.000,00

8411 Primljeni zajmovi 7.000.000,00

1. RASHODI 14.255.000,00

3 RASHODI 14.255.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.370.500,00

311 Plaće 1.140.000,00

3111 Plaće za zaposlene 1.140.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00

313 Doprinosi na plaće 210.500,00

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 186.500,00

3133 Doprinosi za zapošljavanje 24.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 7.876.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 52.000,00

3211 Službena putovanja 20.000,00

3212 Naknade za prijevoz 21.000,00

3213 Naknade za stručno osposoblj. radnika 11.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 637.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 75.000,00

3223 Energija 512.000,00

3225 Sitni inventar 50.000,00

323 Rashodi za usluge 6.159.000,00

3231 Telefon, pošta i prijevoz 130.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.974.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 145.000,00

3234 Komunalne usluge 1.267.000,00

3235 Najam 10.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 588.000,00

3238 Računalne usluge 40.000,00

3239 Ostale osluge 5.000,00

329 Ostali rashodi poslovanja 1.028.000,00

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p 413.000,00

3292 Premije osiguranja 100.000,00

3293 Reprezentacija 120.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 395.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 293.000,00

342 Kamate za primljene zajmove 200.000,00

3421 Interkalarne kamate 200.000,00

343 Ostali financijski rashodi 93.000,00

3431 Bankarske usluge i platni promet 23.000,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 70.000,00

35 Subvencije 60.000,00

352 Subvencije trg društ, obrtnicima 60.000,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 60.000,00

36 Pomoći unutar opće države 1.530.000,00

363 Tekuće pomoći unutar opće države 1.530.000,00

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.530.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima 608.000,00

372 Naknade građanima i kućanstvima 608.000,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 148.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 460.000,00

38 Ostali rashodi 2.517.500,00

381 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama 1.112.500,00

3811 Tekuće donacije u novcu 1.112.500,00

382 Kapitalne donacije 60.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 60.000,00

385 Proračunska pričuva 100.000,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 100.000,00

386 Kapitalne pomoći 1.245.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.inst.i trg.druš 1.245.000,00

2. RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOV. 13.112.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.112.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU IMOVINE 300.000,00

411 Materijalna imovina 300.000,00

4111 Otkup zemljišta 300.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU IMOVINE 12.812.000,00

421 Građevinski objekti 11.682.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 600.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 11.082.000,00

422 Oprema 200.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 50.000,00

4227 Nabava komunalne opreme 150.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed 30.000,00

4241 Knjige 30.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 900.000,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 900.000,00

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOV. 480.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 480.000,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 280.000,00

512 Izdaci za dane zajmove 220.000,00

5121 Poticana stanogradnja 220.000,00

516 Izdaci za dane zajmove 60.000,00

5161 Izdaci za dana jamstva 60.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 200.000,00

543 Otplata glavnice primljenih zajmova 200.000,00

5431 Otplata zajma - VODA S KOPNA 200.000,00


PRORAČUN 2004/3

II. POSEBNI DIO

Izdaci proračuna u svoti od 27.847.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:


Pozicij Račun Naziv Iznos Funkcija


Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 726.000,00

Glava: 10 Općinsko v|jeće 212.000,00

28 3291 Naknade članovima Vijeća i odbora 140.000,00 0111

28.1 3299 Međuopćinska i međunarodna suradnja 10.000,00 0111

31 3299 Izdaci za AGENDU 2.000,00 0620

32 3811 Donacije političkim strankama 60.000,00 0111

Glava: 20 Općinsko poglavarstvo 451.000,00

32.1 3291 Naknade čl. Poglavarstva i odbora 210.000,00 0111

32.2 3293 Reprezentacija 110.000,00 0131

33 3811 Donacije neprofitnim organizacijama 31.000,00 0160

33.1 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 100.000,00 0111

Glava: 30 Mjesni odbori 63.000,00

33.3 3291 Naknade za rad mjesnih odbora 63.000,00 0111

Razdjel: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 27.121.000,00

Glava: 10 Upravni odjel 2.381.500,00

1 3111 Plaće za zaposlene 1.140.000,00 0111

2 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 0111

3.1 3132 Doprinosi za ozljede na radu 6.500,00 0111

4 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 180.000,00 0111

5 3133 Doprinosi za zapošljavanje 24.000,00 0111

6 3211 Službena putovanja 20.000,00 0111

7 3212 Naknade za prijevoz 21.000,00 0111

8 3213 Naknade za stručno osposblj radnika 11.000,00 0111

9 3221 Uredski materijal 60.000,00 0111

10 3221 Literatura za potrebe zaposlenih 10.000,00 0111

11 3221 Ostali materijal 5.000,00 0111

12 3223 Utrošena električna energija 50.000,00 0435

13 3223 Motorni benzin 12.000,00 0111

14 3231 Telefon, pošta i prijevoz 130.000,00 0460

15 3232 Tekuće i investicijsko održavanje 100.000,00 0490

16 3233 Usluge promidžbe i informiranja 80.000,00 0133

17 3234 Opskrba vodom 5.000,00 0630

18 3234 Odvoz smeća 10.000,00 0510

19 3237 Intelektualne usluge 180.000,00 0112

19.1 3237 Intelektualne usluge socijala 19.000,00 0112

20 3238 Računalne usluge 40.000,00 0112

21 3239 Ostale osluge 5.000,00 0412

22 3292 Premije osiguranja 100.000,00 0412

23 3293 Reprezentacija 10.000,00 0131

24 3431 Bankarske usluge i platni promet 23.000,00 0112

25 3434 Ostali financijski rashodi 50.000,00 0112

26 3434 Sudska i upravna rješenja 20.000,00 0160

27 4221 Uredska oprema i namještaj 50.000,00 0412

Glava: 20 Prosvjeta 1.566.000,00

Program OBRAZOVANJE

Aktivnost Predškolsko obrazovanje

34 3631 Redovita aktivnost vrtića 1.000.000,00 0911

35 3631 Oprema i didaktika 10.000,00 0911

36 3631 Održavanje objekata 10.000,00 0911

36.1 3631 Odgojno obrazovni rad na terenu-izleti 10.000,00 0911

Ukupno Aktivnost Predškolsko obrazovanje 1.030.000,00

Aktivnost Osnovno obrazovanje

38 3811 Izborna nastava- informatika i talijanski 44.000,00 0912

39 3811 Vanškolske aktivnosti 35.000,00 0912

41 3811 Investicijsko održavanje 17.000,00 0912

42 3811 ŠS klub Frankopan Omišalj 24.000,00 0912

42.1 3811 Doškolovanje učitelja »Korak po korak« 10.000,00 0912

43 3811 Donacije Osnovnoj školi 35.000,00 0912

43.1 3821 Kapitalne donacije Osnovnoj školi 10.000,00 0912

Ukupno Aktivnost Osnovno obrazovanje 175.000,00

Aktivnost Sportski objekti

67 3232 Sportski objekti - održavanje (vani) 34.000,00 0912

69 3234 Sportska dvorana - čišćenje 70.000,00 0912

70 3237 Sportska dvorana -voditelj 26.000,00 0912

70.1 3811 Sportska dvorana - održavanje 40.000,00 0912

70.2 3811 Sportska dvorana - grijanje 26.000,00 0912

Ukupno Aktivnost portski objekti 196.000,00

Aktivnost Srednjoškolsko obrazovanje

37 3721 Stipendije za nadarene učenike 32.000,00 0921

37.1 3811 Programi srednjih škoae 10.000,00 0921

37.2 3811 Investicijsko održavanje SŠ 10.000,00 0921

Ukupno Aktivnost Srednjoškolsko obrazovanje 52.000,00

Aktivnost Visoko obrazovanje

43.2 3721 Stipendije 113.000,00 0941

Ukupno Aktivnost Visoko obrazovanje 113.000,00

Ukupno Program OBRAZOVANJE 1.566.000,00

Glavar 30 Kultura 1.113.500,00

Program KULTURNE AKTIVNOSTI

Aktivnost Udruge u kulturi

59 3811 KUD »I. Jurjević« - zbor i folklor 102.500,00 0820

59.1 3811 Pjevački zbor Župe 20.000,00 0820

62 3811 Udruga sopaca otoka Krka 3.000,00 0820

63 3811 Karnevalska udruga »Omišjanski babani« 5.500,00 0820

63.1 3811 Karnevalska udruga »Babani« 5.500,00 0820

64 3811 Ritmika i balet 17.000,00 0820

Ukupno Aktivnost Udruge u kulturi 153.500,00

Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u kulturi

50 3299 Ostali programi u kulturi 22.000,00 0820

51 3299 Duhovski utorek - Dan Općine 20.000,00 0820

52 3299 III. Festival pučkog teatra 60.000,00 0820

53 3299 Stomorina i Mala Gospoja 30.000,00 0820

54 3299 Ljetne priredbe 60.000,00 0820

55 3299 Ljetna škola glagoljice 10.000,00 0820

55 3299 Božićno-novogodišnji program 15.000,00 0820

56 3299 Izložba »Instrumentum domesticum Fulfinum« 40.000,00 0820

57 3299 Izložba starih fotografija 10.000,00 0820

57.1 3299 Izložba Kraljić-Gržičić 15.000,00 0820

57.2 3299 N.Kraljić-zbirka pjesama 6.000,00 0820

57.3 3299 Istraživanja »Fortičina« 10.000,00 0820

58 3299 Karnevalske priredbe 20.000,00 0820

61 3811 Festival folklora otoka Krka 9.000,00 0820

Ukupno Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u kulturi 327.000,00

Kapitalni

projekt Očuvanje kulturne baštine

49.2 3237 Usluge nadzora 15.000,00 0820

57.4 3299 Istraživanja »Mohorov« 10.000,00 0820

57.5 3299 Restauracija »Ptice-Sv.Euharist« Njiv 10.000,00 0820

65 3821 Restauracijski radovi u Župnoj crkvi Omišalj 50.000,00 0820

66 4214 Spomenička baština-Fulfinum 460.000,00 0820

Ukupno Kapitalni

projekt Očuvanje kulturne baštine 545.000,00

Aktivnost Knjižnica

88 3237 Knjižnica - voditelj 43.000,00 0820

89 3299 Programi (kreativne radionice i sl.) 15.000,00 0820

90 4241 Knjige 30.000,00 0820

Ukupno Aktivnost Knjižnica 88.000,00

Ukupno Program KULTURNE AKTIVNOSTI 1.113.500,00

Glava: 40 Informiranje 120.000,00

Program INFORMIRANJE JAVNOSTI

Aktivnost Izdavaštvo i emitiranje

46 3233 Tisak »Glasnika« Općine Omišalj 40.000,00 0830

47 3233 Radio Otok Krk 18.000,00 0830

48 3233 Ostali izdaci za informiranje 7.000,00 0830

49 3237 Intelektualne usluge 25.000,00 0830

49.1 3237 Izrada WEB stranice Općine 30.000,00 0830

Ukupno Aktivnost Izdavaštvo i emitiranje 120.000,00

Ukupno Program INFORMIRANJE JAVNOSTI 120.000,00

Glava: 50 Sport 383.000,00

Program REKREACIJA l SPORT

Aktivnost Donacije udrugama u sportu

73 3811 Gimnastički klub »Omišalj-Njivice« 63.000,00 0810

74 3811 Jedriličarski klub »PESJA« 30.000,00 0810

75 3811 Rukometni klub» Omišalj« Omišalj 80.000,00 0810

76 3811 R.K. »Omišalj«- ligaško natjecanje žena 20.000,00 0810

76.1 3811 R.K. »Omišalj«- ligaško natjecanje muškarci 20.000,00 0810

77 3811 Kick-boxing - sportska udruga» Omišalj« 21.000,00 0810

78 3811 Boćarski klub »Trstena« Njivice 21.000,00 0810

79 3811 Nogometni klub »Krk« Krk 20.000,00 0810

80 3811 Šah klub Njivice 10.000,00 0810

81 3811 Streljački klub »Bodulka« 2.000,00 0810

81.1 3811 Veslački klub »Glagoljaš« 10.000,00 0810

81.2 3811 Malonogometni klub »Njivice« 2.000,00 0810

Ukupno Aktivnost Donacije udrugama u sportu 299.000,00

Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u sportu i tehničkoj kulturi

71 3299 Sportska natjecanja za Dan Općine 15.000,00 0810

71.1 3299 Plivački maraton Omišalj 15.000,00 0810

72 3811 Ostali programi u sportu i tehničkoj kulturi 47.000,00 0810

81.3 3811 Sportaš otoka Krka 7.000,00 0810

Ukupno Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u sportu i tehničkoj kulturi 84.000,00

Ukupno Program REKREACIJA l SPORT 383.000,00

Glava: 60 Udruge 66.000,00

Program UDRUGE GRAĐANA

Aktivnost Donacije udrugama

82 3811 Udruga mladih - Njivice 8.000,00 0180

83 3811 Udruga antifašista NOR-a 10.000,00 0180

84 3811 Udruga veterana Domovinskog rata 12.000,00 0180

85 3811 Udruga političkih zatvorenika - Rijeka 1.000,00 0180

85.1 3811 Udruga »Obitelj za mlade« 20.000,00 0180

85.2 3811 Kinološko društvo Omišalj-Malinska 2.000,00 0180

86 3811 Ostale udruge građana 3.000,00 0180

87 3811 Udruga prijatelja »Omišalj-Taglio di Po« 10.000,00 0180

Ukupno Aktivnost Donacije udrugama 66.000,00

Ukupno Program UDRUGE GRAĐANA 66.000,00

Glava: 70 Zdravstvo i socijalna skrb 652.000,00

Program POMOĆ ORGANIZACIJAMA, DOMAĆINSTVIMA l UDRUGAMA

Aktivnost Sufinanciranje zdravstvene zaštite stanovnika Općine Omišalj

100 3811 Hitna medicinska pomoć 36.000,00 0740

100.1 3811 Specijalistički pregledi 20.000,00 0740

100.2 3811 Aparat za dezinometriju - sufinanciranje 17.000,00 0740

Ukupno Aktivnost Sufinanciranje zdravstvene zaštite stanovnika Općine Omišalj 73.000,00

Aktivnost Pomoć domaćinstvima

89.1 3721 Pomoć obiteljima-pog branitelji 3.000,00 1040

91 3722 Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja 10.000,00 1040

94 3722 Pomoć obiteljima - dječji vrtić 7.000,00 1040

95 3722 Pomoć obiteljima - prijevoz 210.000,00 1040

96 3722 Pomoć obiteljima - marende 70.000,00 1040

97 3722 Pomoć obiteljima - kupnja namirnica 153.000,00 1040

98 3722 Pomoć obiteteljima - školovanje 10.000,00 1040

101 3811 Ostale potpore i donacije 30.000,00 1040

Ukupno Aktivnost Pomoć domaćinstvima 493.000,00

Aktivnost Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama

102 3811 Županijske udruge (gluhi, multipla skleroza i dr.) 15.000,00 1012

103 3811 HVIDR-a-Krk 16.000,00 1012

104 3811 Crveni križ 50.000,00 1012

105 3811 Caritas 5.000,00 1012

Ukupno Aktivnost Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama 86.000,00

Ukupno Program POMOĆ ORGANIZACIJAMA, DOMAĆINSTVIMA I UDRUGAMA 652.000,00

Glava: 80 Komunalno gospodarstvo 11.439.000,00

Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost Upravljanje otpadom

113 3232 Čišćenje javnih površina 700.000,00 0510

119.1 3234 Odvoz otpada s javnih površina 122.000,00 0510

119.2 3234 Ekološko-komunalne akcije 120.000,00 0510

124.2 3861 Zbrinjavanje komunalnog otpada 185.000,00 0510

Ukupno Aktivnost Upravljanje otpadom 1.127.000,00

Aktivnost Upravljanje otpadnim vodama

114 3232 Održavanje oborinske kanalizacije 80.000,00 0520

Ukupno Aktivnost Upravljanje otpadnim vodama 80.000,00

Aktivnost Objekti cestovnog prometa

110 3232 Održavanje nerazvrstanih cesta 500.000,00 0451

110.1 3232 Ribarska obala 760.000,00 0451

110.2 3232 Održavanje javnih površina 700.000,00 0451

Ukupno Aktivnost Objekti cestovnog prometa 1.960.000,00

Aktivnost Javna rasvjeta

106 3223 Potrošnja javne rasvjete 400.000,00 0640

107 3223 Potrošnja električne energije - javna površina 50.000,00 0640

109 3232 Održavanje javne rasvjete 500.000,00 0640

Ukupno Aktivnost Javna rasvjeta 950.000,00

Aktivnost Za ljepši Omišalj i Njivice

108 3225 Sitni inventar 50.000,00 0660

114.1 3232 Održavanje zgrada 500.000,00 0660

116.1 3232 Uređenje trga PRIKEŠTE 100.000,00 0660

117 3234 Opskrba vodom 170.000,00 0660

118 3234 Ostale komunalne usluge 70.000,00 0660

120 3234 Održavanje zelenih površina 700.000,00 0660

121 3235 Najam 10.000,00 0660

132 4227 Nabava komunalne opreme 150.000,00 0660

Ukupno Aktivnost Za ljepši Omišalj i Njivice 1.750.000,00

Aktivnost Intelektualne usluge

122 3237 Intelektualne usluge 150.000,00 0133

Ukupno Aktivnost Intelektualne usluge 150.000,00

Aktivnost Nadzor nad plažama

122.1 3237 Plava zastava 24.000,00 0810

122.2 3237 Pomorsko dobro-koncesija 76.000,00 0810

Ukupno Aktivnost Nadzor nad plažama 100.000,00

Ukupno Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.117.000,00

Program IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kapitalni projekt Izgradnja prometnica

90.1 4213 Izgradnja prometnica 500.000,00 0451

Ukupno Kapitalni

projekt Izgradnja prometnica 500.000,00

Kapitalni projekt Izgradnja parkirališta

90.2 4213 Parkiralište Krčine 100.000,00 0451

Ukupno Kapitalni

projekt Izgradnja parkirališta 100.000,00

Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije

125.1 4214 Kanalizacija - Dubec i Medermuniće 1.600.000,00 0520

Ukupno Kapitalni

projekt Izgradnja kanalizacije 1.600.000,00

Kapitalni projekt Izgradnja vodovoda

125.2 4214 Vodovod - Dubec i Medermuniće 400.000,00 0455

Ukupno Kapitalni

projekt Izgradnja vodovoda 400.000,00

Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete

126 4214 Izgradnja javne rasvjete 500.000,00 0640

Ukupno Kapitalni

projekt Izgradnja javne rasvjete 500.000,00

Kapitalni projekt Izgradnja vrtića

126.1 4214 Dječji vrtić 500.000,00 0911

Ukupno Kapitalni

projekt Izgradnja vrtića 500.000,00

Kapitalni projekt Ulaganje u kampiralište

127 4214 Autokamp »Pušća« 300.000,00 0473

Ukupno Kapitalni

projekt Ulaganje u kampiralište 300.000,00

Kapitalni projekt Ulaganje u spilju

128 4214 Spilja »Biserujka« 122.000,00 0473

Ukupno Kapitalni

projekt Ulaganje u spilju 122.000,00

Kapitalni projekt Razvoj zajednice

136 4111 Otkup zemljišta 300.000,00 0620

137 4264 Prostorni planovi 300.000,00 0620

138 4264 Projektna dokumentacija 600.000,00 0620

Ukupno Kapitalni

projekt Razvoj zajednice 1.200.000,00

Kapitalni projekt Groblje

130.1 4214 Izgradnja novih grobnih mjesta 100.000,00 0660

Ukupno Kapitalni

projekt Groblje 100.000,00

Ukupno Program IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.322.000,00

Glava: 90 Poduzetništvo 7.420,000,00

Program PROMICANJE l RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Aktivnost Podrška razvoju poljoprivrede i stočarstva

139 3523 Subvencije - poljoprivreda i stočarstvo 35.000,00 0421

140 3523 Subvencije - obrtnici, mali i srednji poduzetnici 25.000,00 0421

Ukupno Aktivnost Podrška razvoju poljoprivrede i stočarstva 60.000,00

Aktivnost Poduzetnik 2

141 5161 Izdaci za dana jamstva 60.000,00

Ukupno Aktivnost Poduzetnika 60.000,00

Kapitalni projekt Servisna zona »PUŠĆA«

124.02 3421 Interkalarne kamate 200.000,00 0170

130 4214 Servisna zona »Pušća« 7.100.000,00 0442

Ukupno Kapitalni

projekt Servisna zona »PUŠĆA« 7.300.000,00

Ukupno Program PROMICANJE l RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 7.420.000,00

Glava: 100 Javne potrebe 1.980.000,00

Program RAZVOJ l ZAŠTITA ZAJEDNICE

Aktivnost Protupožarna zaštita

142 3631 Tekuće pomoći - Vatrogasna zajednica 500.000,00 0320

Ukupno Aktivnost Protupožarna zaštita 500.000,00

Kapitalni projekt Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku

124 3861 Voda s kopna 660.000,00 0455

124.1 3861 Namjensko povećanje cijene vode 400.000,00 0455

134 5431 Otplata zajma - VODA S KOPNA 200.000,00

Ukupno Kapitalni

projekt Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 1.260.000,00

Kapitalni projekt Poticana stanogradnja

134.01 5121 Poticana stanogradnja 220.000,00

Ukupno Kapitalni

projekt Poticana stanogradnja 220.000,00

Ukupno Program RAZVOJ l ZAŠTITA ZAJEDNICE 1.980.000,00


Funkcijska klasifikacija proračuna 2004/3

27.367.000,00

planirani iznos


01 0pće javne usluge 3.071.500,00

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 2.404.500,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.092.500,00

0112 Financijski i fiskalni poslovi 312.000,00

013 Opće usluge 350.000,00

0131 Opće usluge vezane za službenike 120.000,00

0133 Ostale opće usluge 230.000,00

016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 51.000,00

0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 51.000,00

017 Transakcije vezane za javni dug 200.000,00

0170 Transakcije vezane za javni dug 200.000,00

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 66.000,00

0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 66.000,00

03 Javni red i sigurnost 500.000,00

032 Usluge protupožarne zaštite 500.000,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 500.000,00

04 EKONOMSKI POSLOVI 12.037.000,00

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 155.000,00

0412 Opći poslovi vezani uz rad 155.000,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 60.000,00

0421 Poljoprivreda 60.000,00

043 Gorivo i energija 50.000,00

0435 Električna energija 50.000,00

044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 7.100.000,00

0442 Proizvodnja 7.100.000,00

045 Promet 4.020.000,00

0451 Cestovni promet 2.560.000,00

0455 Promet cjevovodima i ostali promet 1.460.000,00

046 Komunikacije 130.000,00

0460 Komunikacije 130.000,00

047 Ostale industrije 422.000,00

0473 Turizam 422.000,00

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 100.000,00

0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 100.000,00

05 Zaštita okoliša 2.817.000,00

051 Gospodarenje otpadom 1.137.000,00

0510 Gospodarenje otpadom 1.137.000,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 1.680.000,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 1.680.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 4.507.000,00

062 Razvoj zajednice 1.202.000,00

0620 Razvoj zajednice 1.202.000,00

063 Opskrba vodom 5.000,00

0630 Opskrba vodom 5.000,00

064 Ulična rasvjeta 1.450.000,00

0640 Ulična rasvjeta 1.450.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.850.000,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.850.000,00

07 Zdravstvo 73.000,00

074 Službe javnog zdravstva 73.000,00

0740 Službe javnog zdravstva 73.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 1.716.500,00

081 Službe rekreacije i sporta 483.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta 483.000,00

082 Službe kulture 1.113.500,00

0820 Službe kulture 1.113.500,00

083 Službe emitiranja i izdavanja 120.000,00

0830 Službe emitiranja i izdavanja 120.000,00

09 Obrazovanje 2.066.000,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1.901.000,00

0911 Predškolsko obrazovanje 1.530.000,00

0912 Osnovno obrazovanje 371.000,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 52.000,00

0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje 52.000,00

094 Visoka naobrazba 113.000,00

0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe 113.000,00

10 Socijalna zaštita 579.000,00

101 Bolest i invaliditet 86.000,00

1012 Invaliditet 86.000,00

104 Obitelj i djeca 493.000,00

1040 Obitelj i djeca 493.000,00


Članak 3.

Ovaj Proračun Opčine Omišalj za 2004. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 402-01/03-01/4

Ur. broj: 2142-06-03-01-1

Omišalj, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Trogrlić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr