SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

21.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl. ing., donosi dana 1. travnja 2009. godine sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu (»Službene novine PGŽ« broj 26/07) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pročelnike i predstojnika imenuje i razrješava gradonačelnik u skladu sa zakonom.«

Članak 2.

U članku 3. u točki 1. PREDSTOJNIK UREDA GRADA, u Opisu poslova, u alinejama 9., 10. i 18. briše se riječ »Poglavarstva«.

Alineja 12. mijenja se i glasi:

»- vodi računa o statutarnosti sjednica Vijeća, te kontrolira zakonitost općih akata koji se dostavljaju gradonačelniku i Vijeću na donošenje,«.

U alineji 13. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 3.

U članku 3. u točki 2. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM I RAZVOJ, u Opisu poslova, u alinejama 6., 7. i 18. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 3. u točki 3. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA, u Opisu poslova, u alinejama 6., 7. i 19. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

U članku 3. u točki 4. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, u Opisu poslova, u alinejama 6. i 7. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 4. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera,

- deset godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- sudjeluje u pripremi i rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada Ureda,

- sudjeluje u izradi i realizaciji socijalno zdravstvenog programa Grada,

- sudjeluje u izradi i realizaciji ostalih javnih programa Grada,

- sudjeluje u savjetovanju rada ustanova kojih je osnivač Grad, kao i pri izradi njihovih akata,

- sudjeluje pri izradi nacrta općih akata iz nadležnosti Ureda,

- predlaže gradonačelniku određena rješenja iz djelokruga rada Ureda,

- obavlja i ostale poslove po nalogu gradonačelnika kojemu je i neposredno odgovoran«.

Članak 7.

U članku 4. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA URBANIZAM I RAZVOJ

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera,

- deset godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- sudjeluje u pripremi i rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada Odjela,

- sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije,

- sudjeluje u pripremi akata i načina rješavanja kreditiranja poduzetništva,

- sudjeluje pri izradi nacrta općih akata iz nadležnosti Odjela,

- predlaže gradonačelniku određena rješenja iz djelokruga rada Odjela,

- obavlja i ostale poslove po nalogu gradonačelnika kojemu je i neposredno odgovoran.«.

Članak 8.

U članku 4. dosadašnje točke 1., 2., 3., 4. i 5. postaju točke 3., 4., 5., 6. i 7.

U članku 4. u točki 3. TAJNICA, u Opisu poslova, u alinejama 1., 5. i 7. briše se riječ »Poglavarstvo«.

U alinejama 2. i 3. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 9.

U članku 4. u točki 4. ADMINISTRATIVNI REFERENT, u Opisu poslova, u alinejama 1., 2. i 4. briše se riječ »Poglavarstva«.

U alineji 5. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 10.

U članku 4. u točki 5. UPRAVNI REFERENT, u Opisu poslova, u alineji 1. riječi »Poglavarstva i Vijeća« zamjenjuju se riječju »Grada«.

Članak 11.

U članku 4. u točki 6. KUĆNI MAJSTOR, u Opisu poslova, u alineji 3., briše se riječ »Poglavarstva«.

Članak 12.

U članku 5. u točki 1. SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA, u Opisu poslova, u alineji 4. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječima »gradonačelnika i Gradskog vijeća«.

Članak 13.

U članku 5. u točki 2. SAMOSTALNI REFERENT ZA URBANIZAM I RAZVOJ, mijenjaju se Uvjeti i glase:

»Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme arhitektonskog ili građevinskog smjera,

- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.«

U Opisu poslova, u alineja 4. mijenja se i glasi:

»- priprema natječaje koji se odnose na Zakon o javnoj nabavi za izvođenje radova, usluga i nabavu opreme,«.

U alineji 7. brišu se riječi »a vrijednost investicije iznosi 200.000,00 kn i više«.

U alineji 11. brišu se riječi »(Poglavarstvo i Vijeće)«.

U alineji 15. brišu se riječi »Poglavarstva ili«.

Članak 14.

U članku 5. u točki 3. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA URBANIZAM, u Opisu poslova, alineja 2. mijenja se i glasi:

»- priprema natječaje koji se odnose na izvođenje radova, usluga i nabavu roba temeljem Zakona o javnoj nabavi,«

U alineji 12. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Vijeća«,

U alineji 15. brišu se riječi »a odnosi se na radove iz nadležnosti rada Odjela čija vrijednost iznosi do 200.000,00 kn,«.

Članak 15.

U članku 7. u točki 2. SAMOSTALNI SURADNIK ZA FINANCIJE, mijenja se Uvjeti, alineja 2. i glasi:

»- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,«.

Članak 16.

U članku 7. u točki 4. RAČUNOVODSTVENI REFERENT, u Opisu poslova, u alineji 2. i 6. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

U alineji 3. briše se riječ »Poglavarstva,«.

Članak 17.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Službenici i namještenici primaju se u službu putem javnog natječaja u skladu sa zakonskim propisima.

Natječaj raspisuje pročelnik, odnosno predstojnik, a provodi povjerenstvo koje imenuje pročelnik, odnosno predstojnik Upravnog odjela.

Natječaj za imenovanje pročelnika, odnosno predstojnika raspisuje gradonačelnik.

Za izabranog kandidata donosi se rješenje o prijmu u službu, a kod natječaja za imenovanje pročelnika, odnosno predstojnika donosi se rješenje o imenovanju.«

Članak 18.

U članku 12., stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Vježbenici se primaju u službu putem javnog natječaju u skladu sa zakonom, a u službu na određeno vrijeme.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.«

Članak 19.

U članku 13. i 15. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 20.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, te odredbe članka 6., 7. članak 8. stavak 1., članak 13. stavka 1., 2. i 3., članka 14. stavak 1. i 3., članka 15., članka 17. stavak 1., 2. i 4. i članka 18. stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a odredbe članka 1., 2., 3., 4., 5. , članak 8. stavak 2. i 3., članak 9., 10., 11., 12., članka 13. stavka 4. i 5., članka 14. stavka 2., članka 16., članka 17. stavka 3., i članka 19. stupaju na snagu stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 109/07) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 125/08).

Klasa: 030-02/09-01/3

Ur. broj: 2107/02-04-09-1

Novi Vinodolski, 1. travnja 2009.

Gradonačelnik

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=611&mjesto=51250&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr