SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

18.

Temeljem članka 28. st. 1. aleineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) te članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 31. sjednici održanoj dana 6. travnja 2009. godine donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu

1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Grada Novi Vinodolski i uvezivanje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: definiranje i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima grad raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i spašavanja su:

- Fizičke i pravne osobe,

- Operativne snage zaštite i spašavanja

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom: uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća potrebno je:

- definirati resurse

- izvršioce

- te kontinuirano provoditi usklađivanje djelovanja svih snaga.

2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja

Cilj: povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, službi i postrojbi DUZS, stožera zaštite i spašavanja, službi, zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite.

Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti:

- definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.) te uključiti u smjernice za daljnji razvoj.

Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe:

- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara.

Stožer zaštite i spašavanja:

Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora županu, gradonačelnicima i načelnicima kod rukovođenja operativnim snagama te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje:

- Obuka članova Stožera zaštite i spašavanja u skladu sa planom i programom obuke Stožera zaštite i spašavanja.

- Opremanje članova Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom.

Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite:

- U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Rijeka, planirati osnivanje postrojbe civilne zaštite grada do kraja lipnja 2009. godine.

- Postrojbu formirati od djelatnika GKTD Ivanj - 15 (petnaest) djelatnika, Vodovod Žrnovnica - 15 (petnaest) djelatnika, Program pomoć u kući starijim osobama - 5 (pet) djelatnika

- Za te potrebe u Rebalansu Proračuna grada osigurati sredstva opremanje postrojbe civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima i mogućnostima Proračuna, a prema planu opremanja odobrenom od gradonačelnika.

- Ustrojiti Gradsko zapovjedništvo civilne zaštite kako bi moglo izravno zapovijedati postrojbom civilne zaštite.

3. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini

Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.

Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela grada, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna poduzeća ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara otvorenih prostora.

- Operativni program aktivnosti za Grad Novi Vinodolski u provedbi posebnih mjera zaštite od požara sačinjen je prema zadaćama koje je definirala Vlada RH.

4. Izrada i usvajanje procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

Cilj: donošenje baznih dokumenata kojima se razrađuje aktiviranje, djelovanje sustava zaštite i spašavanja, zadaće i nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička sredstava kao i mjere i postupci za provedbu zaštite i spašavanja.

Temeljem članka 10. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, dok gradonačelnici jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja za svoje područje izrađuju i predlažu predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti, planove zaštite i spašavanja kao i vanjske planove.

Stoga je neophodno tijekom 2009:

- započeti rad na prikupljanju potrebnih podataka i izradi tih dokumenata u skladu sa važećim propisima.

5. Financiranje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.

Prema članku 10. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području grada. Stoga je, u Proračunu, u skladu sa ostalim propisima, potrebno ugraditi sljedeće stavke:

a. sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu)

b. sredstva za civilnu zaštitu (predvidjeti sredstva u približnom iznosu u odnosu na proteklu godinu, a precizniji izračun potrebnih sredstava biti će moguć po donošenju Zakona o civilnoj zaštiti i planova zaštite i spašavanja)

c. sredstva za redovne službe i djelatnosti - sudionicima u sustavu zaštite i spašavanja (komunalni servis, vodoprivreda i sl.)

d. sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području (crveni križ, GSS, udruga speleologa, ronilački savez, udruga lovaca i dr.)

e. sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, promidžba, vježbe, djelovanje snaga i sl.)

Opremanje nastaviti temeljem prihvaćenog Plana nabave materijalno-tehničkih sredstava, izrađenog za naredno petogodišnje razdoblje.

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2009. GODINU

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

6. Sustav uzbunjivanja građana

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja

U organizaciji zaštite i spašavanja u gradu,pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća.

7. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja

Katastrofe, kao specifična krizna stanja,javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluje na

ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.

Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Te je tako potrebno:

- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja

- edukacija stanovništva, a posebno učenika i studenata o problematici kriznih situacija

- jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija

- prema određenim datumima obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje

- prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na nivou grada

8. Zaštita okoliša

Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša

Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša,poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša,uvažavanju znanstvenih spoznaja. Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, održivo korištenje prirodnih dobara, bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti. Stoga je potrebno:

- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša

- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom okoliša,

- u suradnji sa Eko-stožerom Primorsko-goranske županije razvijati snage i planirati vježbe sa ciljem provjere spremnosti i uporabe opreme za čišćenje i specijaliziranih plovila,

- kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima,

- razrada i daljnje unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja na vodi odnosno moru.

9. Suradnja na polju zaštite i spašavanja

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva (domaćeg i turista ), imovine te eko-sustava u regiji.

- U okviru suradnje Primorsko-goranske županije sa regijama iz Europske unije i drugih susjednih država nastaviti i unaprjeđivati suradnju na polju zaštite i spašavanja sa odgovarajućim institucijama iste razine tih regija.

- U okviru Jadranske Euroregije kontinuirano razrađivati i usklađivati sustave zaštite i spašavanja, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima u regiji.

10. Nastaviti sa pripremama za izgradnju Vatrogasnog doma

Cilj: osigurati kvalitetan i adekvatan prostor za funkcioniranje svih segmenata Zaštite i spašavanja za Grad Novi Vinodolski.

- Osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma.

Klasa: 814-04/09-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-09-3

Novi Vinodolski, 7. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

Smjernice za organizaciju i razvoj susta  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=611&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr