SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

13.

Na temelju članka 15. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 28. st. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 31. sjednici održanoj dana 6. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne
djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 1.

Na temelje provedenog Javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Novi list« dana 26. 2. 2009. godine, sukladno Odluci o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti- održavanja nerazvrstanih cesta kl: 340-02/09-01/5, ur. br. 2107/02-08-09-3, koju je donijelo Poglavarstvo Grada na svojoj sjednici održanoj dana 3. 2. 2009. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu »Ceste Rijeka« d.o.o., Industrijska zona Kukuljanovo b.b., Škrljevo (u daljem tekstu: izvođač radova), te im povjerava poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i izvođač radova sklopiti će Ugovor o povjeravanju obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 2.

Komunalna djelatnost-održavanje nerazvrstanih cesta za koju se sklapa Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta temeljem ove Odluke određena je člankom 3. st. 1. točkom 7. i člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te čl. 25. i 28. st. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04).

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina i objekata koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, a sve u skladu godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 3.

Izvođač radova dužan je radove na održavanju nerazvrstanih cesta obavljati tehničkim prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta iz članka 1. stavka 2. ove Odluke sklapa se na vrijeme od četiri (4) godine, odnosno od 27. 4. 2009. do 28. 4. 2013. godine.

Taj rok utvrđuje se obostranim potpisom Ugovora o obavljanju poslova na održavanju nerazvrstanih cesta, koji sukladno članku 30. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 35/04) sklapa Poglavarstvo, a potpisuje Gradonačelnik.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda »Cesta Rijeka« d.o.o., Industrijska zona Kukuljanovo b.b., Škrljevo«. od 8. 3. 2009. godine.

Članak 5.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj radova koji su predmet ove Odluke, snosit će troškove istih na objektima i javnim površinama, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dati na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova izvršenih radova iz prethodnog stavka ovog članka vršiti će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/09-01/14

Ur. br: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 7. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=611&mjesto=51250&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr