SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA ČAVLE
18

22.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/ 01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja zone poslovne
namjene »DPU1-TC«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja zone poslovne namjene DPU1-TC (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 19.6 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne ulice i ceste nadmjesnog značenja

3.1.2. Pristupne ulice

3.1.3. Garaže

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Pješačke površine

3.1.6. Biciklističke staze

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.4.3. Elektroopskrba

3.4.4. Opskrba plinom

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površine i zaštitnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

7. Mjere provedbe plana

8. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

9. Posebne odredbe

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina Mj 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža Mj 1:1000

2.2. Komunalna infrastruktura - vodoopskrba i odvodnja Mj 1:1000

2.3. Komunalna infrastruktura - elektroopskrba i telekomunikacijska mreža Mj 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Mj 1:1000

4. Uvjeti gradnje Mj 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Odredbama za provođenje određuju se kriteriji i način realizacije Plana, te opći i posebni uvjeti uređenja i korištenja prostora, a za detaljnije tumačenje odredbi koristi se cjelokupni tekstualni i kartografski dio Plana.

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena područja unutar obuhvata Plana određuje se za potrebe poslovnih - pretežito trgovačkih sadržaja, pratećih kulturno-zabavnih, ugostiteljskih i sportsko-rekreativnih sadržaja, uređenje javnih površina ulica, i drugih pješačkih površina, zasnivanje i uređenje postojećih javnih zelenih površina, te izgradnju komunalne infrastrukture i telekomunikacija.

Članak 5.

Namjena površina u obuhvatu plana određena je u kartografskom prikazu br. 1 »Detaljna namjena površina«.

Članak 6.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

POVRŠINE ZA GRADNJU:

1. Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena (K2)

2. Zaštitne zelene površine (Z)

3. Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 7.

Odredbama ovog Plana daju se uvjeti za gradnju, rekonstrukciju i korištenje građevina.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3. i 4.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 8.

Veličina i oblik građeve čestice određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Površina građevne čestice, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su u točki 2.2.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Članak 9.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 10.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,4.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice je 0.8.

Dozvoljena etažnost građevine je najviše 3 etaže.

Članak 11.

Veličina i površina građevina određene su u točki 2.2.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana i prikazane na kartografskom prikazu broj 4.

Nivelacijska kota građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.

Nivelacijska kota građevine je kota poda prve nadzemne etaže položena najviše 0,50 m iznad najniže kote konačno zaravnatog terena, mjereno uz rub građevine.

Nivelacijska kota mora se uskladiti s nivelacijskim kotama postojećih susjednih građevina i javnih površina.

Katnost građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.

Pod visinom građevine podrazumijeva se udaljenost mjerena od najniže točke terena kojeg pokriva građevina do sljemena ili najviše kote ravnog krova.

Članak 12.

Najveća dozvoljena visina građevine na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« utvrđuje se kako slijedi:

- za građevinu oznake A najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,5 m;

- za građevinu oznake B najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,5 m;

- za građevinu oznake C najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,5 m;

- za građevinu oznake D najveća dozvoljena visina građevine iznosi 14,5 m.

Članak 13.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja jedne podzemne etaže.

2.3. Namjena građevina

Članak 14.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« dozvoljava se gradnja građevina osnovne namjene za poslovnu i trgovačku namjenu te uređenje skladišnog i drugog pomoćnog prostora, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš, i pratećih kulturno-zabavnih, ugostiteljskih i sportsko-rekreativnih sadržaja sukladno uvjetima propisanim ovim Odredbama.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« dozvoljava se gradnja građevina podzemnih garaža s pratećim infrastrukturnim uređajima, a na gradivom dijelu parcele.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 15.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Članak 16.

Građevine moraju dodirivati obvezni građevni pravac barem u jednoj točki.

Članak 17.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja i postava:

- trijema, nadstrešnice i providne konstrukcije iznad ulaza u građevinu te iznad manipulativne površine i površine za parkiranje,

- reklamnog stupa - »totema«, maksimalne visine 20 m.

- pomoćne građevine namijenjene kontroli ulaza u građevinu i čuvanju građevine,

- informativnog punkta, reklamne konstrukcije i druge opreme, izložbenog paviljona i paviljona za promotivnu i prigodnu prodaju;

- građevine i uređaja komunalne infrastrukture;

- podzemnih i nadzemnih uređaja: spremišta goriva, otpadnih materijala, agregata, baterija solarnih kolektora, dizalice topline i vodnih retencija,

- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1.5 m.

Članak 18.

Međusobna udaljenost nadzemnih građevina mora biti jednaka ili veća od polovice zbira visina susjednih građevina.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 19.

Pročelja nove građevine potrebno je oblikovati uporabom suvremenih materijala, a glavne ulaze u građevinu potrebno je oblikovno naglasiti.

Članak 20.

Krov građevine može biti ravan ili kosi.

Dozvoljeni nagib kosog krova iznosi od 15o do 25o.

Za pokrov krova ne dozvoljava se uporaba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili pokrova od bitumenske šindre.

Na pročeljima građevina dozvoljava se postava reklamnih površina.

Na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 21.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom br. 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu, kolno-manipulativnu površinu, pješačku površinu, dječje igralište, sportsko-rekreativnu površinu, površinu za parkiranje vozila i/ili hortikulturno uređenu površinu.

Članak 22.

Najmanje 200ovršine građevne čestice mora biti uređeno kao zelena površina.

Članak 23.

Na građevnoj čestici oznake K2 dozvoljava se ograđivanje ogradom do visine 2,0 m, osim iznimno kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja.

Površine za parkiranje potrebno je urediti primjenom asfalta, betonskih elemenata opločenja, granitnom kockom i slično, te hortikulturno urediti.

Članak 24.

Smještaj vozila potrebno je osigurati unutar građevne čestice, a broj parkirališnih mjesta utvrđuje se s obzirom na vrstu djelatnosti u građevinama kako slijedi:

- za trgovačku djelatnost: 40 parkirališnih mjesta na 1000 m2 brutto razvijene površine

- za servisne i skladišne sadržaje: 8 parkirališnih mjesta na 1000 m2 brutto razvijene površine

- za uredsku djelatnost: 25 parkirališnih mjesta na 1000 m2 brutto razvijene površine

- drugi poslovni sadržaji: 15 parkirališnih mjesta na 1000 m2 brutto razvijene površine

- ugostiteljstvo: 35 parkirališnih mjesta na 1000 m2 brutto razvijene površine

- hotel, pansion, motel: 40 parkirališnih mjesta na 1000 m2 brutto razvijene površine

- dvorane i igrališta s gledalištem (kultura, zabava, sport): na svakih 10 sjedala predvidjeti 4 mjesta za parkiranje.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 25.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1. i tekstualnim obrazloženjem točka 2.3.1.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

Članak 26.

Neposredno uz područje obuhvata Plana nalaze se:

1. državna cesta D 40,

2. Autocesta Rijeka-Zagreb

Pristup zoni ostvaruje se sa lokalne ceste, i utvrđen je stručnom podlogom dionice (lokacijskom dozvolom).

Članak 27.

Gradnja pristupne ulice, kolno-pješačkih puteva, biciklističkih staza i pješačkog puta planirana je na građevnoj čestici oznake K2.

Najmanja dozvoljena širina kolnika za jednosmjernu cestu iznosi 4,50 m, a najmanja dozvoljena širina kolnika za dvosmjernu cestu iznosi 6,00 m.

Najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,60 m, a ako se sadi drvored, najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 3,0 m.

Najmanja dozvoljena širina kolno-pješačkog puta iznosi 3,0 m.

Režim prometa utvrđen Planom nije obvezan.

3.1.2. Pristupne ulice

Članak 28.

Na građevnoj čestici oznake K2 planirana je gradnja pristupnih ulica.

Normalni profil prometnice ima minimalno sljedeće elemente:

- širina voznog traka 3,00 m

- širina pješačkog pločnika 1,60 m (2x0,80) obostrano

- ukupna širina planuma prometnice 2 x (3,00+1.60) = 9.20 m

3.1.3 Garaža

Članak 29.

Dozvoljava se izgradnja objekta podzemne garaža namijenjenih osobnim automobilima. Garaže smiju imati najviše jednu etažu.

3.1.4. Javna parkirališta

Članak 30.

Gradnja i uređenje javnih parkirališta na području obuhvata ovoga Plana određeno je kartografskim prikazom broj 2.1. i 3.

Članak 31.

Za potrebe parkiranja osobnih vozila predviđena je ukupna površina oko 61800 m2. Parkirališne površine odijeljene su internim prometnicama u 4 zone sa sljedećim kapacitetima parkirnih mjesta:

- zona I 1120 parkirnih mjesta

- zona II 237 parkirnih mjesta

- zona III 195 parkirnih mjesta

- zona IV 400 parkirnih mjesta

ukupno: 1952 parkirnih mjesta

Članak 32.

Minimalna širina parkirnog mjesta iznosi 2,30 m.

3.1.5. Pješačke površine

Članak 33.

Pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnom kockom, betonskim elementom, pločom, asfaltom u boji i slično, te opremiti urbanom i likovnom opremom.

Na pješačkoj površini dozvoljava se postavljanje nadstrešnice, pergole i fontana, te elemenata ulične opreme (klupe, žardinjere, koševi za otpatke i sl.).

3.1.6. Biciklističke staze

Članak 34.

Dozvoljava se gradnja i uređenje biciklističkih staza na području obuhvata ovoga Plana.

Biciklističku stazu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, asfaltom, asfaltom u boji i slično, te opremiti urbanom i likovnom opremom.

Članak 35.

Minimalna širina biciklističke staze iznosi 0,75 m.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 36.

Za potrebe dostave dobara planira se uređenje prometnica za teretni promet. Normalni profil opisane prometnice ima asfaltni zastor širine 6,50 m bez pješačkih pločnika.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 37.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3. i točki 3.3. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je graditi podzemno.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 38.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.2.

Mrežu komunalne infrastrukturne potrebno je graditi podzemno.

Članak 39.

Mjesto priključenja nove građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukturne mreže određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 40.

Vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 41.

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.

Članak 42.

Oborinske krovne i/ili pročišćene vode sa parkirališnih površina potrebno je prije upuštanja u teren obraditi i pročistiti.

Regulacijom odvodnje potrebno je oborinske vode sa državnih cesta regulirati unutar njihove parcele ili preuzeti u sustav odvodnje zone »V«.

Oborinske i bujične vode sa okolnih brda treba zahvatiti i reguliranom odvodnjom povezati u cjeloviti sustav odvodnje zone »V«.

3.4.3. Elektroopskrba

Članak 43.

Elektroopskrbu je potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

Prometne površine na području obuhvata Plana potrebno je opremiti javnom rasvjetom.

Priključak građevina na postojeću elektroopskrbnu mrežu potrebno je izvesti podzemnim kabelima.

3.4.4. Opskrba plinom

Članak 44.

Priključak na opskrbnu mrežu plinom potrebno je izvesti PVC cijeima, izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

Članak 45.

Moguća je opskrba građevina u obuhvatu plana UNP-om, sa parcele namijenjene komunalnim i objektima infrastrukture, sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina i zaštitnih zelenih površina

Članak 46.

Na dijelu građevne čestice oznake K2 planira se uređenje javnih zelenih površina sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Članak 47.

U sklopu zelenih površina dozvoljava se uređenje pješačkih staza, biciklističkih staza, stubišta, manjih rekreacijskih i dječjih igrališta, odmorišta i slično te postava urbane i likovne opreme, paviljona, pergola, skulptura, fontana i slično.

Najveća dozvoljena visina podzida u sklopu zelene površine iznosi 1,50 m, a visinske razlike potrebno je urediti terasasto i ozeleniti.

Javnu zelenu površinu potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo te ga dopunjavati autohtonim raslinjem.

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala, a u skladu sa lokalnim klimatološkim uvjetima.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 48.

Građevine mogu biti međusobno spojene spojnom građevinom - mostom. Lokacija spojne građevine bit će određena projektnom dokumentacijom. Najmanje 200ovršine pročelja spojne građevine - mosta mora biti ostakljeno.

Dozvoljava se izgradnja nadstrešnica ispred ulaznih pročelja zgrada, a odmah do prednje fasade - nadstrešnice moraju biti izrađene od suvremenih materijala.

6. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

Članak 49.

Na području obuhvata plana nema zaštićenih ili posebno vrijednih prirodnih cjelina i kulturno povijesnih i ambijentalnih vrijednosti.

7. Mjere provedbe plana

Članak 50.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 51.

Zaštitu od buke treba provesti postavljanjem bukobrana sa primjerenim rješenjima za cjeloviti prostor (zelenilo, čvrste barijere). Za pojedine prostorije zaštitu predvidjeti podobnom orijentacijom otvora i kvalitetnom izolacijom zidovima.

Članak 52.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/ 93) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/ 90).

Zaštita zraka provodi se sukladno Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97-ispr).

Članak 53.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/94 i 12/95).

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju građevina na području obuhvata plana, a ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan u skladu s člankom 122. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95), ishoditi vodopravne uvjete. Prilozi koji se trebaju dostaviti uz zahtjev određeni su u članku 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine« broj 28/96). Vodopravne uvjete izdaju, u skladu s člankom 123. Zakona o vodama, »Hrvatske vode«, VGO Rijeka, Đure Šporera 3.

Članak 54.

Područje obuhvata Plana nalazi se u III. zoni zaštite izvora vode za piće. Na području III. zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

a) Izgraditi sustav javne nepropusne kanalizacije za odvodnju sanitarno-potrošnih i tehnoloških otpadnih voda sa odvodom izvan zone ili upuštanjem preko upojnog bunara nakon biološkog ili drugog odgovarajućeg postupka pročišćavanja.

b) Oborinske vode sa parkirnih, radnih, manipulativnih površina i najprometnijih prometnica, zagađenih naftnim derivatima prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na javni odvodni sustav komunalnih otpadnih voda ili postupiti na način iz točke c).

c) Oborinske vode s autocesta, magistralnih i regionalnih cesta odvesti nepropusnom kanalizacijom izvan zone ili upustiti u podzemlje putem upojnih bunara uz prethodno pročišćavanje sistemom separatora i laguna izvedenih u skladu sa vodoprivrednim smjernicama za projektiranje, građenje i održavanje prometnica u vodozaštitnim zonama na kršu. Autoceste, magistralne i regionalne ceste moraju imati objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih štetnih tekućina, kao i bočne branike. Prometni znakovi za ograničenje brzine kretanja vozila koja prevoze takve terete, moraju biti na svim prometnijim cestama.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacije sustava riječkog područja (IGH - PC Rijeka el. 5100-1- 514994/96 Rijeka 1996/97), Odluci o odvodnji otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98) i Pravilniku o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacije kana

lizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 25/94).

Članak 55.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati na sljedeći način:

- smanjivati količine otpada,

- otpad sortirati i obavljati druge radnje radi smanjivanja količine i volumena otpada,

- organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i druge materijale).

Proizvođač tehnološkog otpada dužan je tehnološki otpad koji nastaje obavljanjem djelatnosti obraditi i skladištiti sukladno propisima.

Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se sakuplja otpad moraju biti opremljeni na način kojim se sprječava rasipanje ili prolijevanje otpada te nastajanje i širenje prašine, buke i neugodnih mirisa.

Proizvođač otpada i ostali sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine« broj 123/97) i Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine« broj 27/ 96).

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, proizvođač otpada je dužan razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati po vrstama te osigurati uvjete skladištenja radi njegove ponovne obrade.

Ambalažni otpad proizvođač otpada je dužan sakupljati odvojeno prema vrsti materijala, u spremnike koje je za tu namjenu dužan postaviti unutar ili u neposrednoj blizini građevine planirane za gradnju.

Proizvođač je dužan osigurati obradu ambalažnog otpada postupcima i tehnologijama koje omogućuju ponovno korištenje ambalaže u svrhu proizvodnje istog ili drugog materijala ili u svrhu proizvodnje energije.

Proizvođač ambalažnog otpada i ostali sudionici u postupanju s ambalažnim otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o postupanju s ambalažnim otpadom (»Narodne novine« broj 53/96).

Sukladno odredbama Uredbe o opasnim tvarima u vodama (»Narodne novine« broj 78/98) na području obuhvata Plana zabranjuje se utovar, istovar, skladištenje i manipulacija opasnim tvarima.

9. Posebne odredbe

Članak 56.

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Dozvoljava se uređenje skloništa kao dvonamjenskog.

Članak 57.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

Članak 58.

Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonu o građenju i postojećim tehničkim propisima.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenorn prostoru, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen po posebnom propisu.

Članak 59.

Za potrebe izgradnje objekata ili postrojenja za skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama ili plinovima, moraju se poštivati odredbe iz čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN broj 108/95) kao i propisa temeljenih na istome Zakonu.

U prikazu mjera zaštite od požara kao sasatavni dio projektne dokumetacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB. Kod projektiranja podzemnih garaža primijeniti američke smjernice NFPA 88A ili austrijske smjernice TVRB n 106.

U izradi projektne dokumentacije dosljedno se treba pridržavatati važeće zakonske regulative iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz »Procjene ugroženosti od požara Općine Čavle«.

Članak 60.

Izradu projektne dokumentacije nužno je koordinirati sa nadležnim tijelima državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima:

Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka

MUP - PU Rijeka, Inspektorat unutarnjih poslova

HT

HEP - DP »Elektroprimorje« Rijeka

Vodovod i Kanalizacija, Rijeka

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Čavle i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 62.

Izvornici Planova čuvaju se u pismohrani Općine Čavle i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 63.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine njegov sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 64.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/08

Ur. broj: 2170-03-03-01-4

Čavle, 18. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Damir Stilinović, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr