SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA ČAVLE
18

21.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) članka 7. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/039) i članka 35. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01) Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle, na sjednici održanoj 4. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi na području Općine Čavle, korisnici, prava korisnika socijalne skrbi, postupak za ostvarivanje tih prava te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Članak 2.

Djelatnost socijalne skrbi na području Općine Čavle, te postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za tekuću godinu, u razdjelu Socijalni program.

Članak 4.

Poslovi u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom mogu se povjeriti Centru za socijalnu skrb Rijeka, na osnovu Ugovora sklopljenim između Općine Čavle i Centra za socijalnu skrb, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Općina može obavljanje poslova socijalne skrbi povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi koja samostalno obavlja socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost, na osnovi Ugovora.

Broj korisnika koji mogu ostvarivati pojedina prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom ograničena je Programom kojim je predviđeno njegovo financiranje.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodima od imovine ili iz drugih izvora.

Članak 5.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskih državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Čavle. Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Korisnik može ostvariti prava iz socijalne skrbi ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda,

- posebni uvjet,

- ostali uvjet.

1. Socijalni uvjet

Članak 7.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava i to:

- pravo na pomoć za uzdržavanje,

- pravo na doplatu za pomoć i njegu,

- pravo na pomoć i njegu u kući,

- pravo na osobnu invalidninu.

2. Uvjet prihoda

Članak 8.

Korisnik ispunjava uvjete prihoda, ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava socijalne skrbi ne prelaze:

- za samca iznos do 1.000,00 kn,

- za dvočlanu obitelj iznos do 1.800,00 kn,

- za tročlanu obitelj iznos do 2.400,00 kn,

- za četveročlanu obitelj iznos do 2.800,00 kn,

za svakog daljnjeg člana obitelji cenzus prihoda povećava se za 400,00 kuna.

Prihodima iz prethodnog stavka smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se pomoć za uzdržavanje i podmirenje troškova stanovanja koju korisnik ostvaruje temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, prava ostvarena temeljem odredbi ove Odluke, te iznos prihoda koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.

3. Posebni uvjeti

Članak 9.

Posebne uvjete ispunjavaju:

- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- dijete HRVI iz Domovinskog rata

- dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01 i 122/02),

- hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata,

- ratni i civilni invalid rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- dijete ratnog i civilnog invalida rata,

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, izjednačena su djeca, usvojenici i pastorčad do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovitog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života.

4. Ostali uvjeti

Članak 10.

Ostale uvjete ispunjavaju:

- dobrovoljni darivatelji krvi sa 50 i više davanja, muškarci, odnosno sa 40 i više davanja krvi žene,

- polaznici specijalnih škola,

- korisnici programa općinske organizacije Crvenog križa Čavle,

- djeca do 6 mjeseci života za koje potrebu utvrdi patronažna služba zdravstvene stanice Čavle, te djeca do 12 mjeseci života po preporuci pedijatra.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Prema ovoj Odluci, samac, član obitelji ili obitelj imaju pravo na pomoć za:

1. troškove javnog prijevoza,

2. troškove prijevoza djece u specijalne škole,

3. podmirenje troškova stanovanja,

4. jednokratna pomoć,

5. podmirenje pogrebnih troškova,

6. dodjela poklon paketa,

7. besplatnu prehranu dojenčadi,

8. sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću,

9. sufinanciranje troškova marende učenika osnovne škole,

10. plaćanje komunalne naknade,

11. podmirenje troškova odvoza kućnog smeća,

12. podmirenje troškova utroška vode,

13. podmirenje troškova električne energije,

14. podmirenje troškova za udžbenike za učenike osnovne škole.

Korisnik može ostvariti samo jedan oblik pomoći, odnosno ostvariti samo jedno od prava navedenih u stavku 1. ovog članka.

1. PRAVO NA POMOĆ ZA TROŠKOVE JAVNOG PRIJEVOZA

Članak 12.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza (besplatnu mjesečnu voznu kartu) može ostvariti:

- redovit učenik srednje škole i redoviti student iz obitelji koji ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda,

- posebne uvjete.

Članak 13.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi sa 50 i više davanja muškarci, odnosno sa 40 i više darivanja krvi žene.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju osobe koje ispunjavaju posebne uvjete iz članka 9. ove Odluke.

Članak 14.

Pravo na mjesečnu voznu kartu može ostvariti redoviti učenik srednje škole i redoviti student, ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda, i to:

- članovi obitelji korisnika s dva učenika-studenta - jednu besplatnu kartu

- obitelj korisnika s tri učenika-studenta, dvije besplatne karte

- obitelj korisnika s četiri učenika-studenta, tri besplatne karte

- obitelj korisnika s pet učenika-studenta, četiri besplatne karte.

Pravo na besplatni prijevoz, u pravilu vrijedi:

- za učenike i studente do konca školske godine, odnosno do 30. lipnja,

- za ostale korisnike do konca kalendarske godine.

Korisnik besplatnog prijevoza dužan je radi nastavka korištenja besplatnog prijevoza predočiti i dostaviti potrebne dokaze o kojima ovisi ostvarivanje tog prava na početku svake kalendarske godine i to do 15. siječnja, a učenik - student početkom svake školske godine.

Članak 15.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza odobravaju se

- za učenike srednjih škola i studente do konca školske godine, odnosno do 30. lipnja

- za dobrovoljne darivatelje krvi i za korisnike koji ispunjavaju posebne uvjete, do konca kalendarske godine.

Korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je radi nastavka korištenja besplatnog prijevoza predočiti i dostaviti potrebne dokaze o kojima ovisi ostvarenje tog prava na početku kalendarske godine, i to do 15. siječnja a učenik i student početkom školske godine.

2. PRAVO NA POMOĆ ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA DJECE U SPECIJALNE ŠKOLE

Članak 16.

O pravu na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole odlučuje Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle.

Troškovi prijevoza iz prethodnog stavka ovog članka podmiruju se mjesečno temeljem ispostavljene fakture prijevoznika koji vrši prijevoz djece u specijalne škole.

3. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjete prihoda,

- posebne uvjete.

Članak 18.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se u novcu, mjesečno, u iznosu najviše do 200,00 kuna.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti izravno korisniku prava, ili na način da Općina Čavle plati izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi za pruženu uslugu stanovanja korisniku prava, a temeljem Ugovora o najmu prostora za stanovanje.

4. PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ

Članak 19.

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.

Pravo na jednokratnu pomoć može ostvariti samac ili obitelj ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta.

- socijalni uvjet,

- uvjete prihoda,

- posebne uvjete.

Članak 20.

Jednokratna novčana pomoć iznosi najviše do 1.000,00 kuna.

Rješenje kojim se odobrava korištenje jednokratne novčane pomoći na zahtjev korisnika, donosi Upravni odjel. O korisnicima jednokratne novčane pomoći Upravni odjel vodi posebnu evidenciju.

Iznimno na zahtjev korisnika jednokratne novčane pomoći, Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle, može korisniku pomoći odobriti dodatni iznos novčane pomoći u iznosu od najviše 5.000,00 kuna u istoj proračunskoj godini.

U jednoj proračunskoj godini, Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle može odobriti korištenje novčane pomoći do visine sredstava predviđenih za te namjene u Proračunu Općine Čavle za tekuću godinu.

5. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 21.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti rodbina umrlog samca ili obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjete prihoda,

- posebne uvjete.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odobrava se najviše u iznosu do 2.000,00 kuna.

6. PRAVO NA DODJELU POKLON PAKETA

Članak 22.

Pravo na dodjelu poklon paketa ostvaruju korisnici socijalnog programa, koje donosi Općinsko Poglavarstvo. U proračunu Općine Čavle osigurana su sredstva za financiranje Programa iz prethodnog stavka ovog članka.

7. PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU DOJENČADI

Članak 23.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi ostvaruju djeca do 6 mjeseci života, prema potrebi koju utvrđuje Patronažna služba Zdravstvene stanice Čavle.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti i dijete do navršenih 12 mjeseci života, uz preporuku pedijatra.

Besplatna prehrana dojenčadi ostvaruje se u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja Rijeka.

Troškovi besplatne prehrane dojenčadi podmiruju se mjesečno iz Proračuna Općine Čavle, temeljem Ugovora s Domom zdravlja Rijeka.

8. PRAVO NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA MARENDE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 24.

Pravo na sufinanciranje troškova marende učenika osnovne škole ostvaruju oni učenici čiji roditelji ili staratelji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjete prihoda,

- posebne uvjete.

Troškovi marende učenika osnovne škole sufinanciraju se u iznosu od 1000kupnih troškova.

Troškovi sufinanciranja marende učenika osnovne škole podmiruju se mjesečno temeljem ispostavljenih faktura u korist osnovne škole koja pruža usluge izdavanja marende korisnicima prava.

9. PRAVO NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA

Članak 25.

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u jaslicama i vrtićima i to:

- u visini od 1000kupnih troškova ostvaruju djeca roditelja poginulih, nestalih branitelja Domovinskog rata,

- u visini od 300kupnih troškova ostvaruju djeca invalida Domovinskog rata,

- prema uvjetima prihoda ostali korisnici usluga jaslica i dječjih vrtića, shodno posebnoj odluci Općinskog Poglavarstva Općine Čavle.

10. PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 26.

Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, koja se plaća za korištenje stambenog prostora, može ostvariti samac ili obitelj, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjete prihoda.

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Pravo iz prethodnog stavka ovoga članka, može se odobriti pod uvjetom da korisnik prava stan ili kuću koristi za vlastite potrebe, odnosno ne izdaje ih u najam, o čemu daje posebnu Izjavu.

11. PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA ODVOZA KUĆNOG SMEĆA

Članak 27.

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća može ostvariti samac ili obitelj, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Rješenje iz prethodnog stavka članka dostavlja se KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

12. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA UTROŠKA VODE

Članak 28.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova utroška vode može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za pomirenje troškova utroška vode iz prethodnog stavka ovog članka, odobrava se mjesečno u iznosu najviše do 200,00 kn.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova odobrava se u novcu izravno korisniku prava uz predočenje mjesečnog računa za vodu.

13. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 29.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjete prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije iz prethodnog stavka ovog članka, odobrava se mjesečno u iznosu najviše do 200, 00 kuna.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova odobrava se u novcu izravno korisniku prava uz predočenje mjesečnog računa za električnu energiju.

14. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ZA UDŽBENIKE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 30.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova za udžbenike učenika osnovne škole mogu ostvariti učenici osnovne škole iz obitelji koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- socijalni uvjet

- posebne uvjete.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 31.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev korisnika.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu. Uz zahtjev za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 32.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Upravnog odjela. Iznimno od stavka 1. ovog članka odluku o ostvarivanju prava utvrđenog u članku 16. i čl. 20. stavak 3. ove Odluke donosi Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle.

Članak 33.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom dužan je prijaviti Općini Čavle svaku promjenu činjenice i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava, u roku od 8 dana od dana nastanka istih.

Prema potrebi, Upravni odjel može od korisnika prava socijalne skrbi za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

U slučaju da za vrijeme korištenja određenog prava utvrđenog ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, Upravni odjel će donijeti novo rješenje o prestanku prava na pomoć.

Članak 34.

Protiv Rješenja kojim se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđene ovom Odlukom, odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine« PGŽ broj 17/00).

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije), a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 022-05/03-01/48

Ur. broj: 2170-03-01-01-8

Čavle, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Željko Lambaša, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr