SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
OPĆINA PUNAT
73

14.

Općina Punat, Punat, Novi put 2, u daljnjem tekstu Nositelj zastupana po načelniku Mladenu Juraniću s jedne strane

i

Škrila d.o.o. trgovačko društvo za kampove, ugostiteljstvo i trgovinu, u daljnjem tekstu Investitor, MB 1201611, iz Punta, Stara Baška bb, zastupana po Arisu Jovanoviću, sa druge strane

sklopili su dana 23. ožujka 2009. godine sljedeći

UGOVOR
o financiranju uređenja građevinskog zemljišta

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da predmetni Ugovor sklapaju temeljem čl. 13. Odluke o izradi UPU 8 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T2b/ T3b s pripadajućim građevinskim područjem sportsko- rekreacijske namjene R6d (»Službene novine PGŽ« broj 24/08) i čl. 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

Općina Punat Nositelj je izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 8 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T2b/T3b s pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R6d (u daljnjem tekstu: Plan) i Izrade ortofoto topografsko-katastarske podloge za UPU 1 - UPU 10 (u daljnjem tekstu: Posebna geodetska podloga), a Škrila d.o.o., Investitor je gradnje građevina i površina unutar područja obuhvata Plana.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Općina Punat dana 16. ožujka 2009. godine i 21. listopada 2008. godine donijela Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za izradu UPU-a i Posebne geodetske podloge iz čl. 1. ovog Ugovora.

Stranke suglasno utvrđuju da je za najpovoljniju ponudu izrade Plana UPU - 8 izabrana zajednička ponuda tvrtki Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o., Rijeka, Ive Marinkovića 14 i Eko Plan d.o.o., Rijeka, Glavani 24 u iznosu od 98.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 119.560,00 kn sa PDV- om.

Stranke suglasno utvrđuju da je za najpovoljniju ponudu izrade Posebne geodetske podloge izabrana ponuda tvrtke Geofoto d.o.o., Zagreb,Buzinski prilaz 28 u iznosu od 249.532,50 kn bez PDV-a. Stranke suglasno utvrđuju da razmjerni dio obuhvata područja Posebne geodetske podloge koja se odnosi na UPU 8 iznosi 10.500,00 kn bez PDV-a, odnosno 12.810,00 kn sa PDV-om.

Stranke suglasno utvrđuju da je rok mirovanja za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljima za Posebnu geodetsku podlogu istekao dana 18. studenog 2008. godine.

Stranke suglasno utvrđuju da će sa najpovoljnijim ponuditeljima iz st. 2. i 3. ovog članka biti sklopljen ugovor o izradi Plana i Posebne geodetske podloge te će isti postati Izvršiteljem danom sklapanja ugovora o izradi Plana i Posebne geodetske podloge.

Ukoliko ugovor o izradi ne bude sklopljen s najpovoljnijim ponuditeljima iz stavka 2. ovog članka, stranke suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor raskida i ne proizvodi nikakve pravne učinke.

Stranke suglasno utvrđuju da se ovim Ugovorom reguliraju međusobni odnosi Nositelja izrade, Investitora i Izvršitelja u postupku izrade i donošenja Plana i Posebne geodetske podloge.

Članak 3.

Nositelj izrade Plana i Posebne geodetske podloge temeljem ovog Ugovora obvezuje se vršiti koordinaciju izrade Plana i Posebne geodetske podloge sukladno pozitivnim pravnim propisima, koordinirati kontakte Izvršitelja i nadležnih tijela u postupku izrade i donošenja, aktivno sudjelovati i organizirati provođenje prethodne i javne rasprave, te sudjelovati u izradi Izvješća o provođenju istih, odaslati Plan na mišljenja i suglasnosti i obavljati druge poslove koji predstavljaju koordinaciju izrade i donošenja Plana.

Nositelj izrade Plana, obvezuje se poštovati postupak izrade i donošenja prostornog plana, propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se Izvršitelj Plana obvezati Ugovorom o izradi planova koji će biti sklopljen, izraditi Plan sukladno odredbama navedenog ugovora, pozitivnim propisima te pravilima struke koristeći sva svoja znanja i tehniku, surađivati s Nositeljem i Investitorom te im iznositi svoja saznanja vezana uz izradu Plana.

Investitor se obvezuje aktivno sudjelovati u izradi i donošenju Plana i Posebne geodetske podloge iznošenjem svojih programa Nositelju i Izvršitelju te isplatiti Nositelju cijenu izrade Plana u iznosu od 132.370,00 kn (stotridesetdvijetisućetristosedamdesetkuna) uplatom na žiro-račun broj 2340009-1836000009 s pozivom na broj odobrenja 21 7889-01201611.

Članak 4.

Investitor će iznos od članka 3. stavka 3. ovog Ugovora isplatiti Nositelju izrade Planova u rokovima kako slijedi:

- iznos od 12.810,00 kn u roku od 8 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora

- iznos od 119.560,00 kn do 8. 5. 2009. godine

Nositelj izrade Plana obvezuje se u roku od 8 dana od sklapanja Ugovora o izradi plana sa Izvođačem, presliku istog dostaviti Investitoru.

Članak 5.

Nositelj izrade Plana obvezuje se, nakon stupanja Plana na snagu, predati Investitoru jedan primjerak Elaborata Plana.

Članak 6.

Sve sporove nastale temeljem ovog Ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, u protivnom se utvrđuje nadležnost suda u Rijeci.

Članak 7.

Na sve ostale odnose koje ovaj Ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 8.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 3 (tri) primjerka zadržava Nositelj izrade Plana, a 3 (tri) primjerka Investitor.

Članak 9.

Ovaj Ugovor objavit će se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Punat, 23. ožujka 2009.

Naručitelj: Investitor:

_________________________________________

Općina Punat Škrila d.o.o.

Načelnik Mladen Juranić Aris Jovanović

Klasa: 350-03/08-01/2

Ur. broj: 2142-02-02-1-09-58

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=51521&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr