SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 56. Odluke o komunalnom redu Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 20/08) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 2/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 29. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata i naprava

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

1. uvjeti i način korištenja javnih i privatnih površina na području Općine Punat, za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata, naprava i pokretnih radnji,

2. postupak dodjele zemljišta na korištenje,

3. visina zakupnine,

4. nadzor,

5. pravo prigovora,

6. kaznene odredbe.

Članak 2.

Kiosci i ostali montažni objekti u smislu ove Odluke su: privremeni, tehnološki dovršeni i cjeloviti objekti, lagane konstrukcije, koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi i postavljati na određena mjesta i služe za obavljanje poslovne djelatnosti.

Naprave u smislu ove Odluke su prenosivi objekti koji se postavljaju u svrhu sezonske ili druge prigode prodaje roba, te pružanja usluga (klupe, štandovi, stolovi, hladnjaci za sladoled, automati za pop-corn i sl.) i ne smatraju se objektima u smislu Zakona o gradnji.

II. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA

Članak 3.

Preciznu lokaciju za postavljanje kioska i naprava određuje Općinsko vijeće Odlukom.

Članak 4.

Kod postavljanja kioska i naprava potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta:

- da postavljeni kiosci i naprave ne utječe negativno na oblikovanje i korištenje okolnog prostora,

- da postavljeni kiosci i naprave ne predstavljaju dodatni izvor buke, onečišćenja i drugih emisija,

- da postavljeni kiosci i naprave predstavljaju nadopunu ugostiteljsko-turističkog sadržaja ponude u mjestu,

- da se zauzimanjem određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu.

Članak 5.

Ispred ugostiteljskih objekata javna površina se može koristiti za postavljanje stolova i stolica, pod uvjetom da se ne ometa pješački i automobilski promet i ulaz u druge poslovne i stambene objekte.

Članak 6.

Korisnik javne površine dužan je istu održavati čistom i urednom, te za svaku promjenu izgleda, veličine ili namjene zatražiti odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Nakon isteka termina korištenja korisnik je dužan javnu površinu ostaviti čistom i urednom.

Članak 7.

Na privatnim površinama mogu se postavljati kiosci i naprave na temelju suglasnosti vlasnika nekretnine, a po pribavljenom mišljenju i pisanoj suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel će odbiti izdavanje suglasnosti u slučaju kada bi postavljeni kiosk ili naprava narušila izgled lokaliteta, ometala promet ili bi bila nelojalna konkurencija istog sadržaja u neposrednoj blizini smještenog u čvrstom objektu.

Članak 9.

Korisnik površine na kojoj je postavljen kiosk ili naprava dužan je Općini Punat plaćati komunalnu naknadu i naknadu za pojačano održavanje javnih površina.

III. POSTUPAK DODJELE ZEMLJIŠTA

Članak 10.

Javna površina daje se u zakup putem javnog natječaja ili neposrednom pogodbom.

Javni natječaj za zakup zemljišta raspisuje Jedinstveni upravni odjel, a provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja koje imenuje Općinski načelnik.

Administrativno-tehničke poslove provođenja javnog natječaja obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 11.

Javni natječaj se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i sadrži:

1. lokaciju i namjenu objekta,

2. početni iznos zakupnine po kvadratnom metru zemljišta,

3. vrijeme na koje se daje zemljište u zakup,

4. obvezu uplate jamstvenog pologa u visini od 10% od početne zakupnine,

5. rok za podnošenje ponuda,

6. vrijeme i mjesto objave službenih rezultata nadmetanja.

Ponude na javni natječaj upućuju se Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja u zatvorenoj omotnici, s oznakom »ne otvarati - za natječaj« preporučenom pošiljkom ili osobno dostavom u pisarnicu Općine Punat.

Rok za podnošenje ponuda je osam dana od dana objave u dnevnom tisku.

Temeljem provedenog javnog natječaja Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja zapisnik.

Članak 12.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Općinski načelnik temeljem zapisnika iz st. 4. čl. 11. ove Odluke, polazeći od:

1. dokaza da natjecatelj ispunjava uvjete potrebne za obavljanje određene djelatnosti,

2. dosadašnjeg rada i djelovanja natjecatelja,

3. ponuđene najviše visine zakupnine,

4. deficitarnosti određene djelatnosti ili interesa Općine za novim poslovnim sadržajem,

5. mogućnost zapošljavanja stanovništva s prebivalištem u Općini Punat,

6. rada tijekom cijele kalendarske godine.

Članak 13.

Javna površina daje se u zakup neposrednom pogodbom za:

1. dnevnu prodaju,

2. organiziranje manifestacija,

3. postavljanje stolova i stolica ispred ugostiteljskih objekata,

4. u slučaju da se licitacijom ne popuni predviđeni broj lokacija za prigodnu prodaju,

5. ako je Odlukom o rasporedu i zakupu javnih površina za postavu naprava tako predviđeno.

Članak 14.

Međusobni odnosi između Općine Punat kao zakupodavca i korisnika zauzetog zemljišta kao zakupca, uređuje se ugovorom o zakupu zemljišta.

Ugovor o zakupu zemljišta sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. lokalitet i površinu zauzetog zemljišta,

3. djelatnost koja se može obavljati na zakupljenom zemljištu,

4. iznos zakupnine i dospijeće plaćanja,

5. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

6. otkazni rok,

7. odredbu o prestanku zakupa,

8. odredbu o roku za ostavljanje kioska ili naprave,

9. ostalo.

Članak 15.

Pravna ili fizička osoba kojoj je dodijeljena lokacija (zakupac) sklapa ugovor o zakupu.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje Općinski načelnik.

Članak 16.

Zakupac ne smije koristiti zemljište prije sklapanja ugovora o zakupu.

Članak 17.

Ugovor o zakupu sklopljen na određeno vrijeme može se na zahtjev zakupca produljiti.

Produljenje ugovora iz stavka 1. ovog članka potpisuje Općinski načelnik.

Članak 18.

Zakupodavac može otkazati korištenje zemljišta u sljedećim slučajevima:

1. ako zakupac ne koristi zemljište u periodu navedenom u ugovoru,

2. ako zakupac izda zemljište u podzakup,

3. ako zakupac koristi zemljište za djelatnost koja nije navedena u ugovoru o zakupu,

4. ako zakupac ne plati zakupninu i ostale obveze navedene u ugovoru u roku od 15 dana od dospijeća,

5. u slučaju privođenja zemljišta njegovoj osnovnoj namjeni,

6. ako zakupac postavi ili poveća kiosk, odnosno poveća samoinicijativno površinu korištenja.

Članak 19.

Ako zakupac ne ukloni kiosk ili napravu u predviđenom roku, rješenjem komunalnog redara isti će se ukloniti o njegovu trošku.

Kiosk ili napravu uklonjenu na način iz prethodnog stavka zakupac je dužan preuzeti u roku od 30 dana od dana uklanjanja, s time da je dužan prethodno podmiriti zakupninu i trošak koji je nastao uklanjanjem i čuvanjem kioska, odnosno naprave.

Ako zakupac ne preuzme kiosk, odnosno napravu u roku 30 dana i ne podmiri sve obveze prema zakupodavcu, kiosk ili naprava će se prodati radi namirenja troškova i duga zakupnine.

IV. VISINA ZAKUPNINE

Članak 20.

Javne površine koje se daju u zakup i visinu naknade za korištenje javne površine utvrđuje Općinsko vijeće Odlukom.

V. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar.

Komunalni redar naredit će rješenjem uklanjanje kioska ili naprave u slučaju kada su isti postavljeni na javnoj površini bez sklopljenog ugovora o zakupu ili na privatnoj površini bez suglasnosti iz članka 7. ove Odluke.

VI. PRAVO PRIGOVORA

Članak 22.

Protiv rješenja komunalnog redara te Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po provedenom javnom natječaju za davanje u zakup javnih površina, zainteresirana osoba može uložiti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 dana od primitka akta.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postavi kiosk ili napravu bez odobrenja ili suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela,

2. postavi kiosk ili napravu, odnosno zauzme javnu površinu protivno odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela,

3. koristi zemljište prije sklapanja ugovora o zakupu,

4. koristi površinu veću od one dane u zakup.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 24.

Novčanom kaznom od 100,00 kn na licu mjesta kaznit će se fizička osoba - obrtnik ako postavljenu napravu ili zemljište koristi protivno odredbama ugovora o zakupu zemljišta.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Do donošenja Odluka iz čl. 3. i čl. 20. ove Odluke ostaju na snazi:

- Odluka o rasporedu i broju mjesta za prodaju robe izvan prodavaonica za 2009. godinu KLASA: 022-05/09- 01/2; UR. BROJ: 2142-02-01-2-09-5 od 26. veljače 2009. godine,

- Odluka o rasporedu i zakupu javnih površina za postavu naprava u 2009. godini KLASA: 022-05/09-01/3; UR. BROJ: 2142-02-01-2-09-3 od 5. ožujka 2009. godine.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih naprava (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/98).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-09-8

Punat, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=605&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr