SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 2/06 i 10/06) a u svezi s člankom 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08 i 116/ 08) Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 29. sjednici od 16. ožujka 2009. godine, donosi

ODLUKU
o trgovini na malo izvan prodavaonica

I.) Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se:

n Mogući način prodaje robe i/ili usluga na malo izvan prodavaonica

n lokacije (prostori) na području Općine Punat na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica

II.) Način prodaje

Članak 2.

Trgovina na malo izvan prodavaonica može se na području Općine Punat obavljati na sljedeće načine:

n na štandovima i klupama na tržnici na malo

n na štandovima i klupama izvan tržnica na malo

n putem kioska

n pokretnom prodajom

n prodajom putem automata

n prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.)

III.) Mjesta prodaje u naselju Punat

Prodaja na klupama i štandovima na tržnici i izvan tržnica na malo

Članak 3.

1) Ulica I. G. Kovačića od križanja sa Kljepinom do uključivo zelene tržnice (dio z.č. 7728 i dio 8485/1): prodaja voća i povrća i prodaja razne robe.

2) Ulica Obala:

- na lokaciji ispred Lučke ispostave (z.č.8514/1): prodaja knjiga,

- na lokaciji »Pod gušternu« - plato ispod autobusnog stajališta (dio z.č. 8514/6 i dio z.č. 8514/9): izrada portreta, prodaja slika, prodaja suvenira i dekorativnih predmeta, oslikavanje tijela, prodaja posebnog unikatnog nakita, prodaja eteričnog ulja, prodaja plodina i kokica i prodaja meda i proizvoda od meda,

- na lokaciji ispred depandanse Kvarner (dio z.č.8514/1): prodaja suvenira i dekorativnih predmeta, prodaju unikatnog nakita i prodaja umjetnina od tekstila.

3) Šetalište Ivana Brusića, dio z.č.212/1, (iza objekta kupališta): izrada i prodaja digitalnih razglednica, prodaja starih časopisa i nakita, satova.

Članak 4.

Prodavaonice mogu prodavati i izlagati robu na klupama ispred pročelja prodavaonice.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu na klupama ispred pročelja prodavaonice prodavati i izlagati samo voće i povrće.

Klupe se moraju postaviti uz pročelje prodavaonice, a njihova krajnja udaljenost može iznositi najviše 2 m od pročelja prodavaonice.

Prodaja putem kioska

Članak 5.

Određuju se mjesta za prodaju robe putem kioska:

1) Ulica Obala:

- na lokaciji kod pošte (dio z.č. 8514/1): 1 kiosk za prodaju tiska i duhanskih prerađevina,

- nasuprot operativne obale Punćale (dio z.č.8514/1): 1 kiosk za prodaju tiska, duhana, lutrije i suvenira i 1 kiosk za prodaju karata za prijevoz brodom,

- uz čekaonicu autobusnog stajališta (dio z.č. 8532/1): 1 kiosk za prodaja tiska i duhana,

- »Pod gušternu« uz dječje igralište (dio z.č.9136/2): 1 kiosk za prodaju karata za prijevoz s brodom,

- lokacija autobusno stajalište (dio z.č. 8532/1): 15 kioska za prodaju razne robe,

- uz pizzeriju »Bura« (z.č. 8537/1 i z.č. 8538): 2 kioska za prodaju razne robe,

- u parku ispred depadanse »Kvarner« (dio z.č. 9136/1): 1 kiosk za iznajmljivanje čamaca i pedalina.

2) Ulica Kljepina, nasuprot banke (dio z.č. 7646/1): 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda.

3) Ulica I. G. Kovačića:

- na zelenoj tržnici (dio z.č. 8485/1): 1 kiosk za prodaju cvijeća i bilja,

- na križanju ulice Novi put i I. G. Kovačića (z.č. 8485/3): 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda i 1 kiosk za prodaju voća i povrća.

4) Šetalište Ivana Brusića od slastičarnice »Oaza« do Punta debija:

- 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda, na z.č. 9093 (lokalitet Brule),

- 1 kiosk za prodaju sladoleda na z.č. 9095 (lokalitet Brule),

- 1 kiosk za prodaju razne robe, dio z.č. 9077 (lokalitet Pila),

- 1 kiosk za prodaju voća i povrća, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila«),

- 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila«),

- 1 kiosk za prodaju tiska i duhana, dio z.č. 9072 (u kampu »Pila«),

- 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda, na z.č. 248/1 i 250/1 (ispred Vile Olge),

- 1 kiosk za prodaju voća i povrća, na z.č. 255 (između kampa »Pila« i Košljunske ulice),

- 1 kiosk za prodaju tiska, duhana, suvenira, ulja i izložaka za plaže, dio z.č. 4786/1 (ispred grila »Buka«),

- 1 kiosk za prodaju tiska, duhana i izložaka za plaže, na z.č. 4794/1, (ispred akvagana),

- 1 kiosk za prodaju pekarskih proizvoda, dio z.č. 4803/1 (uz UO »Ponte«),

- 1 kiosk za prodaju pića i sladoleda, dio z.č. 4793 (plato na Punta debiju).

Pokretna prodaja i prodaja putem automata

Članak 6.

Određuju se mjesta za prodaju putem automata i pokretnih prodavača:

1) Ulica Obala:

- od brodogradilišta do istezališta (z.č. 7042): 1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda,

- na lokaciji »Pod gušternu« - plato ispod autobusnog stajališta (dio z.č.8514/6 i dio z.č. 8514/9): 1 lokacija za prodaju plodina i kokica,

- lokacija plato Punćale (z.č. 8514/10): 1 lokacija za prodaju zimnice iz kamiona i kombi vozila.

2) Šetalište I. Brusića:

- lokacija od mini-golf igrališta u kampu »Pila« do crkvice Sv. Nikole (z.č. 9072, 260/1 i 4777/2): 3 lokacije za prodaju sladoleda i napitaka u konfekcioniranom obliku.

3) Plaže Punta debij: 1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića i 2 lokacije za prodaju konfekcioniranog sladoleda.

4) Parkiralište uz Ul. kralja Zvonimira »kod učitelji« (z.č. 8619/1): 1 lokacija za prodaju sezonskog voća iz kamiona i kombi vozila.

Članak 7.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu prodavati pića, napitke i sladoled u konfekcioniranom obliku iz rashladnih uređaja uz pročelje prodavaonice, s najvećom udaljenosti 1 m od pročelja prodavaonice.

Prigodna prodaja (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.)

Članak 8.

Tijekom športskih, zabavnih i kulturnih priredbi koje priređuje ili podupire općina ili turistička zajednica, može se obavljati prodaja sa klupa, štandova, putem automata i pokretnih prodavača na sljedećim prostorima u naselju Punat i Stara Baška:

- Ulica Obala, prostor uz park ispred zgrade pošte,

- Ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale),

- Plato parkiralište »Pod gušternu« nasuprot šumice »Borići«,

- Trg Placa,

- prostor uz rukometno igralište osnovne škole,

- prostor parkiralište uz Ul. kralja Zvonimira »kod učitelji«

- prostor lučice u Staroj Baški.

Točnu poziciju, broj i vrstu prodajnih mjesta utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

IV.) Mjesta prodaje u naselju Stara Baška

Članak 9.

Prodaja robe na klupama i štandovima izvan tržnice na malo, putem kioska, pokretna prodaja i prodaja putem automata u naselju i širem području naselja Stara Baška može se obavljati na sljedećim mjestima:

- na području uz lučicu: 1 lokacija za prodaju razne robe i 1 lokacija za prodaju slika,

- u zaleđu plaže Oprna: 1 kiosk za prodaju pića i konfecioniranog sladoleda.

Članak 10.

Za prodaju robe na klupama te iz rashladnih uređaja uz pročelja prodavaonica u Staroj Baški, primjenjuju se odredbe članka 4. i 7. ove Odluke.

V.) Završne odredbe

Članak 11.

Javne površine za prodaju robe izvan prodavaonice mogu se koristiti samo temeljem ugovora o zakupu javne površine.

Članak 12.

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke obavljaju prodaju iz kioska, drugih fiksnih naprava i štandova, dužni su odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada urediti s ovlaštenim isporučiteljom ove komunalne usluge, a ukoliko to nije moguće, dužni su istu uslugu povjeriti općinskom komunalnom društvu te za to platiti naknadu.

Članak 13.

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke obavljaju prodaju iz kioska, drugih fiksnih naprava, štandova i automata za prodaju konfekcioniranog sladoleda (automati i škrinje) te kokica i plodina iz automata, dužni su Općini Punat plaćati naknadu za pojačano održavanje javnih površina temelje Odluke o naknadama za pojačano održavanje javnih površina, koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 14.

Do donošenja Odluke iz članka 13. ove Odluke ostaje na snazi Odluka o naknadama za pojačano održavanje javnih površina KLASA: 021-05/04-01/10, UR. BROJ: 2142-02- 01-04-4 od 13. svibnja 2004. godine.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/06 i 23/07).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-09-7

Punat, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=605&mjesto=51521&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr