SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na 29. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) Odlukom se utvrđuje pravna osnova i razlozi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.

(2) Odlukom se određuje obuhvat i ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, stručne podloge i način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, rokovi za izradu, zabrana izdavanja akata te izvori financiranja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(1) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/08) izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

RAZLOZI ZA IZRADU

Članak 4.

(1) Tijekom primjene Prostornog plana uređenja Općine Punat naišlo se na poteškoće u provedbi jer definirani uvjeti gradnje (koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti, katnost, udaljenost do susjedne međe i dr.) na pojedinim područjima Općine Punat nisu usklađeni sa stvarnim stanjem na terenu.

(2) Potrebno je donijeti Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat kako bi se izrada i donošenje planova užeg područja mogla nastaviti, odnosno kako bi se pojednostavila primjena Prostornog plana uređenja Općine Punat.

(3) Ocjena stanja te Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat odnosi se na tekstualni dio.

OBUHVAT

Članak 5.

(1) Obuhvat Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat u granicama je obuhvata postojećeg Prostornog plana uređenja Općine Punat.

OCJENA STANJA U OBUHVATU

Članak 6.

(1) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Punat je Prostorni plan uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/ 08) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za prostorne planove uređenja užeg područja, a koji je propisan Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/05 i 50/06).

(2) Za područja dijela naselja Punat i Stara Baška koeficijenti izgrađenosti, katnosti i iskoristivosti postojećih građevina, kao i novoplaniranih u specifičnim uvjetima na terenu, nisu sukladni onima iz Prostornog plana uređenja Općine Punat.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

(1) U postojećem Prostornom planu uređenja Općine Punat treba izmijeniti i dopuniti - Tekstualni dio:

- raščlaniti koeficijente izgrađenosti i iskoristivosti,

- proanalizirati veličine kod građenja objekata svih namjena te shodno tome definirati uvjete gradnje u različitim kontekstualnim situacijama, a posebno na katnost.

STRUČNE PODLOGE

Članak 8.

(1) Za potrebe Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat nije planirana izrada novih stručnih podloga nego će se koristiti podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/08).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA

Članak 10.

(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Punat na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštovati u izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat. Ista tijela bit će pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.

(2) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Prostornog plana uređenja Općine Punat iz područja svog djelokruga rada:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, Krk,

2. Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, Rijeka,

3. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ul. Republike Austrije 20, Zagreb,

4. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu prirode, Runjanovina 2, Zagreb,

5. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, Rijeka,

6. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ul. Grada Vukovara 78, Zagreb,

7. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, Zagreb,

8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

9. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, PP 252, Sarajevska bb, Zagreb,

10. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Punat, Obala 86, Punat,

11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, Rijeka,

12. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, Rijeka,

13. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka,

14. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu, Rijeka,

15. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Rijeka,

16. HP - Hrvatska pošta d.d., Područna uprava istarsko- ličko-primorska, Korzo 13, Rijeka,

17. T-COM d.d., Regija zapad, Ciottina 17a, Rijeka,

18. T-mobile d.o.o., Sektor za planiranje i razvoj sustava, Ul. Grada Vukovara 12, Zagreb,

19. VIP NET d.o.o., Regionalni ured Rijeka, Riva 8/6, Rijeka,

20. KD Ponikve d.o.o., Vršanska 17, Krk,

21. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava katastar Krk,

22. HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, Krk,

23. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, Rijeka,

24. Lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk,

25. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Trg burze 6, Zagreb,

26. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Nikole Jurišića 13, Zagreb,

27. Turistička zajednica Općine Punat, Pod topol 2, Punat,

28. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, Rijeka.

(3) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

ROKOVI

Članak 11.

(1) Rok za izradu Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat iznosi 3 mjeseca.

Članak 12.

(1) Određuju se rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat s naznakom nadležnosti za njihovo izvršenje:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(2) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat. Odgovorna osoba je Općinski načelnik Općine Punat.

ZABRANA IZDAVANJA AKATA

Članak 13.

(1) Tijekom izrade i donošenja Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/08).

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 14.

(1) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat financirat će se iz Proračuna Općine Punat.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-09-3

Punat, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

Odluka o izradi izmjena i dopuna   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=605&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr