SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 3., 4., 10., 11/2., 13a i 15/2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/ 06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima u Gradu Bakru

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru (»Službene novine PGŽ« broj 33/04 i 37/07) u članku 2. iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

-» zimska služba.«

Članak 2.

U članku 4. u točki 4. dodaje se nova alineja, koja glasi:

» - održavanje nerazvrstanih cesta.«

Članak 3.

U članku 9. točka 2. mijenja se i sada glasi:

-» zimska služba.«

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 30. kolovoza 2009. godine.

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-09-11

Bakar, 19. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ivana Herceg, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr