SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi »Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 23. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06), a na prijedlog Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u
Općini Čavle za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva za ostvarivanje potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2009. godini, osiguravaju se u I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu. Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka, nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa.«

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2009. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 021-05/09-01/14

Ur. broj: 2170-03-09-01-1

Čavle, 19. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. izmjene Programa javnih potreba iz so  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=604&mjesto=10008&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr