SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01,59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/ 01 i 03/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 05. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovom se Odlukom uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi na području Općine Čavle, korisnici, prava korisnika socijalne skrbi, postupak za ostvarivanje tih prava te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Članak 2.

Djelatnost socijalne skrbi na području Općine Čavle te postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, provodi Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, u čijem je djelokrugu djelatnost socijalne skrbi prema Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 14/ 06), (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi.

Članak 3.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle, pod uvjetima i na način propisan ovom Odlukom.

Nakon donošenja Proračuna za tekuću godinu, Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, donosi Socijalni program kao jednogodišnji opći akt kojim se vrši raspored osiguranih sredstava u Proračunu na izdatke za pojedine vrste socijalne pomoći po kriterijima i mjerilima iz ove Odluke.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 4.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koja nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nije u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Pojam korisnika socijalne skrbi iz st. 1. ovog članka ima sljedeće značenje

1. Samac je osoba koja nema obitelj ili živi bez članova obitelji.

2. Obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

3. Mlađa punoljetna osoba je osoba do navršene 21. godine života.

4. Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

5. Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju i njegove druge potrebe.

Nezaposlenom osobom u smislu ove Odluke, smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu i ispunjava uvjete iz članka 7 i 8 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« broj 32/02, 86/02, 114/03, 151/03 i 80/08).

Članak 5.

Prava korisnika socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Čavle, najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 11. ove Odluke, može ostvariti korisnik, ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

- SOCIJALNI UVJET,

- UVJET PRIHODA,

- POSEBNI UVJET,

- OSTALI UVJET.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje i ako nije ostvarila prihode u prethodnoj godini, što dokazuje potvrdom o visini dohotka, koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave.

I. SOCIJALNI UVJET

Članak 7.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava, i to:

- pravo na stalnu pomoć

- pravo na skrb izvan vlastite obitelji

- pravo na status roditelja njegovatelja

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na pomoć i njegu u kući

- pravo na osobnu invalidninu

- pravo na jednokratnu pomoć

- pravo na pomoć za pogrebne troškove

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima

2. UVJET PRIHODA

Članak 8.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava uvjet prihoda, s prihodom i to:

- samac do 1.700,00 kn

- dvočlana obitelj do 2.500,00 kn

- tročlana obitelj do 3.300,00 kn

- četveročlana obitelj do 4.000,00 kn

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 500,00 kn.

Pod prihodom iz stavka 1 ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- doplatak za djecu

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi, utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2 ovoga članka, umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

3. POSEBNI UVJET

Članak 9.

Posebni uvjet ispunjavaju:

- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

- ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, izjednačena su djeca, usvojenici, pastorčad, osoba iz stavka 1. ovog članka do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života.

4. OSTALI UVJET

Članak 10.

Ostale uvjete ispunjavaju:

- dobrovoljni darivatelji krvi s 40 i više davanja muškarci odnosno s 25 i više davanja krvi žene,

- polaznici specijalnih škola,

- djeca do 6 mjeseci života, za koje potrebu utvrdi Patronažna služba Zdravstvene stanice Čavle te djeca do 12 mjeseci života po preporuci pedijatra.

- invalidi rada s tjelesnim oštećenjem od 70% i više

- samac ili obitelj sa specifičnim potrebama u prevladavanju posebnih materijalnih teškoća (elementarna nepogoda, bolest ili smrt člana obitelji) za koje potrebe utvrdi Socijalno vijeće odnosno po preporuci izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite).

IV. PRAVA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Prema ovoj Odluci, samac, član obitelji ili obitelj imaju pravo na:

1. pomoć za troškove javnog prijevoza

2. pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece u specijalne škole,

3. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

4. jednokratnu pomoć,

5. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

6. dodjelu poklon paketa starijim osobama,

7. besplatnu prehranu dojenčadi,

8. na pomoć za podmirenje marende učenika osnovnih škola,

9. pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade,

10. pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća,

11. pomoć za podmirenje troškova vode,

12. pomoć za podmirenje troškova el. energije,

13. pomoć za podmirenje troškova plina,

14. pomoć za podmirenje boravka djece u jaslicama i vrtićima,

15. pravo na pomoć i njegu u kući,

16. novčane potpore starim i nemoćnim osobama,

17. pomoć invalidima i hendikepiranim osobama.

Korisnik socijalne skrbi može ostvariti u tekućoj godini samo jedno od prava navedenih u stavku 1. ovoga članka

Iznimno, korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava na pomoć u tekućoj godini, posebnom Odlukom izvršnog tijela Općine Čavle.

Visinu novčanog iznosa pojedinog oblika pomoći u smislu stavka 3. ovoga članka utvrdit će izvršno tijelo Općine.

1. PRAVO NA POMOĆ ZA TROŠKOVE JAVNOG PRIJEVOZA

Članak 12.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza (besplatnu mjesečnu voznu kartu) može ostvariti:

- redoviti učenik Osnovne škole »Čavle«, redoviti učenik srednje škole i redoviti student iz obitelji, koja ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) poseban uvjet

Članak 13.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi sa 40 i više darivanja muškarci, odnosno s 25 i više darivanja krvi žene.

Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju osobe koje ispunjavaju posebne uvjete iz članka 9. ove Odluke.

Članak 14.

Korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza može se odobriti besplatno korištenje samo jedne karte za prijevoz u obitelji.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u obitelji s više osoba koje zadovoljavaju uvjete iz članka 13. ove Odluke, može se odobriti onoliko prava na pomoć za troškove javnog prijevoza, koliko u obitelji ima takvih osoba.

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza ostvaruju i ratni i civilni invalidi rata, iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te tjelesni invalidi rata i rada.

Članak 16.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, u pravilu vrijedi:

- za redovite učenike Osnovne škole »Čavle«, redovite učenike srednje škole i za redovite studente, do 30. lipnja tekuće godine,

- za dobrovoljne darivatelje krvi, do konca kalendarske godine,

- za osobe koje ispunjavaju posebne uvjete, do konca kalendarske godine,

- za osobe s posebnim potrebama (osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 50% i više), do konca kalendarske godine,

- za osobe koje osiguravaju pratnju osobama s posebnim potrebama, do konca kalendarske godine

Korisnik prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza dužan je radi nastavka korištenja tog prava dostaviti potrebne dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava na početku svake kalendarske godine, a učenik i student početkom svake školske odnosno akademske godine.

2. PRAVO NA POMOĆ ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA DJECE U SPECIJALNE ŠKOLE

Članak 17.

O pravu na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole, odlučuje izvršno tijelo Općine Čavle.

Troškovi prijevoza iz prethodnog stavka ovoga članka podmiruju se mjesečno temeljem ispostavljene fakture prijevoznika, koji vrši prijevoz djece u specijalne škole.

3. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

Članak 19.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odobrava se mjesečno u novcu, u iznosu 300,00 kn.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja plaća se izravno korisniku prava, uz predočenje Ugovora o najmu, ovjerenog kod javnog bilježnika.

4. PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ

Članak 20.

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.

Pravo na jednokratnu pomoć može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta.

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) poseban uvjet

d) ostali uvjeti

Članak 21.

U jednoj proračunskoj godini Upravni odjel Općine Čavle može odobriti korisniku, novčanu pomoć do visine od 2.000,00 kn

Posebnom Odlukom, izvršno tijelo Općine Čavle u jednoj proračunskoj godini može donositi odluke o novčanoj pomoći iznad 2.000,00 kn.

Rješenje, kojim se odobrava korištenje jednokratne novčane pomoći, na zahtjev korisnika, donosi Upravni odjel.

O korisnicima jednokratne novčane pomoći, vodi se posebna evidencija.

5. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 22.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti rodbina umrlog samca ili obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) poseban uvjet.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način, da se obitelj umrlog ili rodbina umrlog, oslobađa od plaćanja računa za pogrebne troškove.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, ako je za života sklopio neki od nasljedno-pravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o darovanju i dr.).

6. PRAVO NA POKLON PAKETE

Članak 23.

Pravo na poklon-pakete ostvaruju osobe s prebivalištem na području Općine Čavle i to:

- osobe s navršenih 70 godina

- korisnici socijalnog programa

- teško bolesni

- djeca s teškoćama u razvoju.

Podjelu poklon-paketa, vršit će Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, koji ujedno i donosi Program korisnika, uz suglasnost izvršnog tijela Općine Čavle.

7. PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU DOJENČADI

Članak 24.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi, može ostvariti dijete do 6 mjeseci života, prema potrebi, koju utvrđuje Patronažna služba Zdravstvene stanice Čavle.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti i dijete, u dobi do navršenih 12 mjeseci života, uz preporuku pedijatra.

Besplatna prehrana dojenčadi ostvaruje se u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja Rijeka.

Troškovi besplatne prehrane dojenčadi podmiruju se mjesečno iz Proračuna Općine Čavle, temeljem Ugovora s Domom zdravlja Rijeka.

8. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 25.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnoj školi, ostvaruju oni učenici, čiji roditelji ili staratelji ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet.

Trošak marende učenika osnovne škole, snosi Općina Čavle, u visini od 100% ukupnih troškova.

Ukupni trošak marende učenika osnovne škole podmiruje se mjesečno iz Proračuna Općine Čavle, temeljem ispostavljenih faktura u korist osnovne škole, koja pruža uslugu izdavanja marende korisnicima prava.

 

9. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 26.

Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, koja se plaća za korištenje stambenog prostora, može ostvariti samac ili obitelj, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

d) posebni uvjet

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel, na temelju odluke izvršnog tijela Općine Čavle.

Pravo iz prethodnog stavka ovoga članka, može se odobriti pod uvjetom da korisnik prava, stan ili kuću koristi za vlastite potrebe i ne izdaje ih u najam.

10. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ODVOZA KUĆNOG SMEĆA

Članak 27.

Pravo na oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, može ostvariti samac ili obitelj, ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet.

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel, na temelju Odluke izvršnog tijela Općine Čavle.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka, dostavlja se K.D. Čistoća d.o.o. Rijeka.

11. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA VODE

Članak 28.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode, može ostvariti samac ili obitelj, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja utroška vode, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel, na temelju Odluke izvršnog tijela Općine Čavle.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka, dostavlja se K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

12. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 29.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, može ostvariti samac ili obitelj, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije iz prethodnog stavka ovoga članka, odobrava se mjesečno i to u cijelosti, ako mjesečni iznos utroška električne energije ne prelazi 150,00 kn, odnosno, u iznosu najviše do 150,00 kn, ukoliko je mjesečni iznos utroška električne energije veći od 150,00 kn.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, odobrava se u novcu, izravno korisniku prava, uz predočenje mjesečnog računa za električnu energiju.

13. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PLINA

Članak 30.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova plina, može ostvariti samac ili obitelj, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

Pravo na pomoć za podmirenje troškova plina, iz prethodnog stavka ovoga članka, odobrava se mjesečno i to u cijelosti, ako mjesečni iznos utroška plina ne prelazi 150,00 kn, odnosno, u iznosu najviše do 150,00 kn ukoliko je mjesečni iznos utroška plina veći od 150,00 kn.

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja utroška plina, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel, na temelju Odluke izvršnog tijela Općine Čavle.

14. POMOĆ ZA PODMIRENJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA

Članak 31.

Pravo na pomoć za podmirenje boravka djece u jaslicama i vrtićima ostvaruje samac ili obitelj koja udovoljava jedan od kriterija:

a) socijalni uvjet

b) posebni uvjet

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka, snosi Općina i to u 100% iznosu pune mjesečne cijene (cjelodnevni ili poludnevni boravak) za korisnike koji ispunjavaju jedan od narečenih kriterija.

15. PRAVO NA POMOĆ I NJEGU U KUĆI

Članak 32.

Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako ispunjava slijedeće uvjete i to:

a) uvjet prihoda ili socijalni uvjet

b) ako pružanje pomoći i njege nije osigurala ugovorom o doživotnom uzdržavanju ili dosmrtnom uzdržavanju

c) ako ne može to pravo ostvariti temeljem rješenja Centra,

Pravo na pomoć i njegu u kući osigurava Općina Čavle iz sredstava Proračuna, na temelju sklopljenog ugovora s ovlaštenom ustanovom za zdravstvenu njegu i pomoć u kući.

Zdravstvena njega i pomoć u kući obuhvaća niz radnji i zahvata, kao što su:

- organizacija nabave i dostave namirnica, lijekova

- obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova

- priprema jednostavnih obroka

- održavanje osobne higijene

- potrebni medicinsko-tehnički zahvati.

16. NOVČANE POTPORE STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Članak 33.

Pravo na novčanu pomoć starim i nemoćnim osobama može ostvariti teško bolesna ili invalidna osoba, kao pomoć za olakšanje u liječenju, kao i nabavku lijekova ako zadovoljava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

Pomoć se odobrava na temelju odluke izvršnog tijela Općine Čavle, a na temelju odgovarajuće liječničke dokumentacije.

17. POMOĆ INVALIDNIM I HENDIKEPIRANIM OSOBAMA

Članak 34.

Pravo na pomoć za nabavu opreme za invalide i hendikepirane osobe s poteškoćama u razvoju, mogu ostvariti osobe kojima je to pravo priznato temeljem zaključka izvršnog tijela Općine Čavle.

Kriteriji za ostvarivanje prava na korištenje invalidskih kolica i drugih pomagala u vlasništvu Općine Čavle su:

- nalaz liječnika specijalista u skladu s Pravilnikom o ortopedskim pomagalima HZZO-a

Sredstva će se osigurati prema potrebi iz Proračuna Općine Čavle, a na temelju prijedloga izvršnog tijela Općine Čavle.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 35.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, utvrđenih ovom Odlukom, pokreće se na zahtjev korisnika. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i tijekom korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom, podnositelj je dužan priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze, radi utvrđivanja postojanja uvjeta, potrebnih za ostvarivanje prava.

Upravni odjel će u roku od 8 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze, koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava, utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 36.

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno pomoći podnosi se do 10. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 37.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, donosi pročelnik Upravnog odjela, na temelju Odluke izvršnog tijela Općine Čavle.

Članak 38.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Općini Čavle svaku promjenu činjenica i okolnosti, koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava, utvrđenih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka.

Prema potrebi, Upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava, zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti, o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

U slučaju da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, Upravni odjel će donijeti novo Rješenje, kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava te odrediti visinu, rok i način povrata protupravno stečene koristi.

Članak 39.

Protiv rješenja kojima se odlučuju o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 40.

Upravni odjel Općine Čavle, dužan je dva puta godišnje (do 31. srpnja tekuće te do 28. veljače naredne godine za prethodnu godinu) izvršnom tijelu Općine Čavle podnijeti Izvještaj o provedbi ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 21/06 i 36/06).

Članak 42.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/09-01/02

Ur. broj: 2170-03-09-01-3

Čavle, 5. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr