SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07), članka 3. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 55/08) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisne liste Gradskog vijeća zastupljenih u Gradskom
vijeću Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu za financiranje rada političkih stranaka i nezavisne liste

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski, odnosno za razdoblje do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnog člana Gradskog vijeća iznosi 120.000,00 kn. Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva u visini 1/4 planiranih sredstava u Proračunu, koja se odnose na ovaj saziv Gradskog vijeća, a koja za prva tri mjeseca, odnosno do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iznose 30.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 2.238,81 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi Milorada Komadine raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 5 11.641,78 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 3 7.164,17 kn

- Primorsko-goranski savez 1 2.238,81 kn

- Hrvatska narodna stranka 1 2.238,81 kn

- Hrvatska stranka umirovljenika 1 2.238,81 kn

- Hrvatska seljačka stranka 1 2.238,81 kn

- Nezavisna lista Milorada Komadine 1 2.238,81 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 2 447,75 kn

- Hrvatska demokratska zajednica 2 447,75 kn

Članak 5.

Ukoliko se tijekom navedenog razdoblja izmijeni sastav Gradskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke i poseban žiro račun nositelja Nezavisne liste Milorada Komadine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/09-10/2

Ur. broj: 2107/02-01-08-12

Novi Vinodolski, 27. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr