SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 2007. do 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/07), članka 190. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/06), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na Urbanistički plan uređenja Kozica da je izrađen sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne Novine«, broj 76/07) kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora (Klasa: 350-02/08-13/13, Ur. broj: 531-06-08-4) od 26. studenog 2008. godine, članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/ 05, 07/06 i 08/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
kampa KOZICA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja kampa Kozica (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradio ADF d.o.o. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uređenje iz Karlovca.

Članak 2.

Plan je sadržan je u elaboratu »Urbanistički plan uređenja kampa Kozica« koji se sastoji od:

I. OBRAZLOŽENJE

0. UVOD

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti zone izdvojene namjene u prostoru grada

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne značajke

1.1.2.1. Prirodna obilježja

1.1.2.2. Geološka obilježja

1.1.2.3. Obilježja izgrađene strukture

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1.1.3.1. Prometna infrastruktura

1.1.3.2. Komunalna infrastruktura

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

1.1.5. Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, izgrađenosti i ostali pokazatelji)

1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja

2.1.1. Demografski razvoj

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti zone izdvojene namjene

2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA ZONE IZDVOJENE NAMJENE

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj posjetitelja, obilježja izgrađene strukture te vrijednosti i posebnosti krajobraza

2.2.2. Unapređenje uređenja zone izdvojene namjene i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.4. Prometna i ulična mreža

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.5.1. Vodoopskrba

3.5.2. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda

3.5.3. Elektroopskrba

3.5.4. Telekomunikacije

3.5.5. Građevina/površina za zbrinjavanje otpada

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3.7.1. Zaštita tla

3.7.2. Zaštita zraka

3.7.3. Zaštita voda

3.7.4. Zaštita od štetnog djelovanja voda

3.7.5. Zaštita mora

3.7.6. Zaštita od buke

3.7.7. Mjere posebne zaštite

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

4. Uvjeti i način gradnje građevina

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Parkirališta i garaže

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.2. Pomorski promet

5.3. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.4. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

6. Uvjeti uređenja zelenih površina

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Postupanje s otpadom

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Zaštita tla

9.2. Zaštita zraka

9.3. Zaštita voda

9.4. Zaštita od štetnog djelovanja voda

9.5. Zaštita mora

9.6. Zaštita od buke

9.7. Mjere posebne zaštite

9.7.1. Sklanjanje ljudi

9.7.2. Zaštita od rušenja

9.7.3. Zaštita od potresa

9.7.4. Zaštita od požara

10. Mjere provedbe plana

III. PRILOZI

Prilog 1 - Izvod iz PPUG-a Novog Vinodolskog

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

- površine za razvoj i uređenje

Prilog 2 - Izvod iz PPUG-a Novog Vinodolskog

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

- promet, pošta i telekomunikacije

Prilog 3 - Izvod iz PPUG-a Novog Vinodolskog

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Prilog 4 - Izvod iz PPUG-a Novog Vinodolskog

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

PROSTORA - područja posebnih uvjeta

korištenja

Prilog 5 - Izvod iz PPUG-a Novog Vinodolskog

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

PROSTORA - područja posebnih ograničenja

u korištenju

Prilog 6 - Izvod iz PPUG-a Novog Vinodolskog

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

PROSTORA

- područja primjene posebnih mjera uređenja i

zaštite

Prilog 7 - MIŠLJENJE Javne ustanove Zavoda za

prostorno uređenje u Primorsko-goranske

županije

Prilog 8 - SUGLASNOST Ministarstva zaštite okoliša,

prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za

prostorno uređenje

Prilog 9 - PRETHODNO MIŠLJENJE Hrvatskih voda,

Rijeka

Prilog 10 - MIŠLJENJE Ministarstva kulture, Uprave za

zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog

odjela u Rijeci

Prilog 11 - ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana

uređenja kampa Kozica

IV. GRAFIČKI DIO

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA M 1:1000

2.1. PROMETNA, ULIČNA I

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREŽA M 1:1000

- PROMET

2.2. PROMETNA, ULIČNA I

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREŽA M 1:1000

- POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

2.3. PROMETNA, ULIČNA I

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREŽA M 1:1000

- ENERGETSKI SUSTAV

2.4. PROMETNA, ULIČNA I

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREŽA M 1:1000

- VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA

I ZAŠTITE POVRŠINA M 1:1000

- UVJETI KORIŠTENJA

3.2. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA

I ZAŠTITE POVRŠINA M 1:1000

- OBLICI KORIŠTENJA

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE M 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 3.

(1) Prostor u obuhvatu Plana, ukupne površine oko 17,28 ha, od čega je 7,98 ha kopnena površina, a 9,30 ha morska površina, načelno se dijeli na površine za gradnju i na neizgrađene površine.

(2) Površine za gradnju određene su kao površine namijenjene za gospodarske (turističko-ugostiteljske i poslovne) namjene, za sportsko rekreacijske namjene, vodne površine (sportovi na vodi), prometne površine i infrastrukturne sustave.

(3) Neizgrađene površine obuhvaćaju površine turističko-ugostiteljske namjene - kamp te zelene površine s mogućnošću izgradnje prema posebnom režimu zaštitne zelene površine.

(4) Razgraničenja površina javnih i drugih namjena označena su bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu br.1. »Korištenje i namjena prostora« u mjerilu 1:1000.

(5) U smislu ovog Plana, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju slijedeće značenje:

- Grad Novi Vinodolski je teritorijalna jedinica kao posebna jedinica lokalne samouprave sa statusom Grada;

- grad Novi Vinodolski je naselje Novi Vinodolski;

- granica građevinskog područja je linija razgraničenja površina koje služe za građenje naselja ili površina izdvojenih namjena izvan naselja od ostalih površina prema kriterijima iz Prostornog plana. Granice građevinskih područja utvrđene su u pravilu granicama katastarskih čestica. Iznimno, kad granica dijeli katastarsku česticu, dio je uključen u građevinsko područje u veličini da se na njemu može formirati građevna čestica;

- površine za izdvojene namjene su površine za specifične funkcije koje svojom veličinom, strukturom i načinom korištenja odudaraju od naselja. Osnovne grupe izdvojenih namjena su: gospodarska namjena - poslovna, ugostiteljsko-turistička namjena, sportsko-rekreacijska namjena, površine infrastrukturnih sustava i groblja izvan građevinskih područja naselja;

- slobodnostojeća građevina je građevina čija su sva pročelja odmaknuta od granica susjednih građevinskih čestica i javnoprometnih površina ili javnih zelenih površina. Uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

- građevine ugostiteljsko-turističke namjene su građevine namijenjene organiziranju smještaja i prehrane;

- građevine poslovne namjene su pretežito uslužne, trgovačke, komunalno servisne i manje zanatske građevine;

 - suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena;

- prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova);

- kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja;

- potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,

- građevinska (bruto) površina zgrade (BRP) je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde;

- koeficijent izgrađenosti (Kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama na građevnoj čestici (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže) i ukupne površine građevne čestice. U izgrađenu površinu ne ulaze cisterne, septičke jame, spremnici plina i slične građevine, ukoliko su ukopane u teren i obrađene kao okolni teren, solarni kolektori od max. 6 m2 ukupne osunčane površine i max. 1,20 m visine od razine okolnog tla, nadzemni spremnici plina do 10 m3, otvoreni bazeni, nadstrešnice otvorene min. s tri strane (pokrivene crijepom) do max. 15 m2, terase na terenu do h = 0,8 metra (ukoliko nisu konstruktivni dio podzemne etaže), vrtne sjenice, pergole, brajde, roštilji do 1,5 m2 i parkirališne površine;

- koeficijent iskorištenosti (Kis) je odnos građevinske (bruto) površine (BRP) svih građevina na čestici i površine građevne čestice;

- visina građevine (V) mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata;

- ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena);

- regulacijski pravac je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i građevne čestice osnovne namjene;

- građevni pravac određuje vertikalnu projekciju najistaknutijeg dijela građevine, uključujući i balkon, prema čestici javne površine;

- infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smještaj građevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan građevinskog područja;

- građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti;

- gradivi dio građevne čestice je površina unutar koje se smještava građevina osnovne namjene, a čije su granice određene s jedne strane građevinskim pravcem, a od ostalih granica građevne čestice planom propisanim udaljenostima;

- lokalni uvjeti jesu posebnosti mikrolokacije (urbanističko-arhitektonske, klimatske, komunalne, prometne, tipologija, morfologija gradnje u krugu cca 200 metara i sl.).

Članak 4.

Planom se određuju sljedeće osnovne namjene površina:

1) gospodarska (crvena-linije 0o)

- ugostiteljsko-turistička T

- ugostiteljsko-turistička - kamp T3

2) gospodarska - poslovna (narančasta-linije 90o)

- pretežito uslužna/recepcija K1

- pretežito trgovačka K2

- pretežito komunalno servisna/sanitarni čvor K3

3) sportsko rekreacijska (zelena-linije 45o)

- dječja igrališta R1

- sportska igrališta R2

- kupalište/sunčalište R3

4) zelenile površine

- zaštitene zelene površine

(svijetlo zelena-linije 45o) Z1

- zelene površine (zelena-linije 45o) Z2

- visoko zelenilo (tamno zelena-linije 45o) Z3

5) vodne površine

- more (plava-guste linije 45o) Vm

- kupalište (plava-linije 45o) Vk

- sportovi i zabava na vodi

(svijetlo plava-mreža 45o) Vs

- privezište (tirkizna-mreža 45o) Vp

6) prometne površine

- državna cesta (crvena, deblja linija i

crna točka-crta, os)

- kolno-pješačke prometnice (siva ispuna)

- pješačke prometnice (žuta ispuna)

- parkiralište (crvena-mreža 90o) P

- pješački pothodnik/nathodnik

(crvena isprekidana linija)

- autobusno stajalište (crveni pravokutnik)

Članak 5.

(1) Utvrđivanje točne granice razgraničenja zona po namjeni određuje:

- namjena je definirana kao pretežita za zonu u cjelini;

- u pretežitom broju slučajeva zone su razgraničene postojećim ili novoplaniranim prometnicama ili granicom parcele zemljišta;

- Planom je određena mogućnost daljnjeg razgraničenja unutar navedenih namjena te je određeno što se unutar njih može graditi i pod kojim uvjetima;

- granicu između građevne čestice javne prometne površine i građevne čestice osnovne namjene određuje regulacijski pravac.

(2) Sljedećom tablicom prikazani su prostorni pokazatelji za planiranu namjenu:

 (3) Planom su predviđena tri osnovna oblika korištenja površina:

- održavanje i manje zahvate sanacije - oko 1,72 ha,

- sanacija građevina -promjenu stanja - oko 0,48 ha
(uklanjanje, zamjena,
rekonstrukcija, obnova),

- nova gradnja - oko 1,89 ha.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Članak 6.

(1) Građevina gospodarske djelatnosti je građevina na zasebnoj građevnoj čestici, te je u cjelini ili većim dijelom namijenjena obavljanju djelatnosti gospodarske namjene. Građevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na površinama:

- ugostiteljsko-turističke namjene:

o ugostiteljsko-turističke namjene (T),

- poslovne namjene:

o pretežito uslužna/recepcija (K1),

o pretežito trgovačka (K2),

o komunalno servisna/sanitarni čvor (K3).

(2) Uz građevine osnovne namjene mogu se smjestiti i prostori za sadržaje što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim prostorima (administrativno- upravni sadržaji i sl.).

(3) Građevine gospodarskih djelatnosti treba izvesti u skladu s »Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti« (NN 151/05, 61/07).

(4) Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene - kamp (T3) moguće je uređenje isključivo smještajnih jedinica - kamp mjesta i kamp parcela.

Članak 7.

(1) Arhitektonsko oblikovanje građevina i to novih građevina kao i kod rekonstrukcije postojećih, oblikovanje fasada i krovišta, kao i upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko žbukana obrada fasade, kamene crte, vijenci i

 

istake na fasadi, kameni sokl, i dr.). Odnos dužine pročelja prema visini pročelja mora, u pravilu, biti u korist dužine pročelja. Otvori na građevinama moraju poštivati pravila proporcije karakteristične za arhitekturu primorskog podneblja.

(2) Krovišta građevina moraju biti kosa, minimum dvostrešna, s nagibom krovnih ploha između 18o i 23o. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica crvene boje. Na kosom terenu sljeme krova mora, u pravilu (ovisno o lokalnim uvjetima), biti paralelno sa slojnicama zemljišta. Moguća je izvedba upuštenih krovnih terasa, a prilikom osvjetljavanja potkrovnih prostorija dozvoljena je izgradnja krovnih prozora i krovnih kućica (najviše do 30% krovne plohe). Dozvoljeno je korištenje i postavljanje »sunčanih« kolektora (njihova postava mora biti u okviru krovne plohe građevine) pri čemu mogu pokriti samo do 50% površine krovne plohe.

(3) U skladu s odredbama PPUG-a Novog Vinodolskog nije predviđena izgradnja ravnih krovova te je zabranjena upotreba salonita za pokrivanje krovišta građevina.

Članak 8.

(1) Smještaj građevina u zoni gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene (T) utvrđuje se i izvodi se na temelju odgovarajuće projektne dokumentacije, a obuhvaća prostor za zatvorene ugostiteljsko-turističke sadržaje u funkciji kampa.

(2) Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice može biti najviše 0,3, a koeficijent iskoristivosti (kis) najviše 0,4. Najveća visina objekata jest prizemlje (P), odnosno 5 metara do vijenca s kosim krovištem bez nadozida. Najmanje 40% površine mora biti uređeno kao cjelovito zelenilo.

(3) Minimalna udaljenost osnovne građevine od ruba građevne čestice je 3,0 m, a minimalna međusobna udaljenost između osnovne građevine i pomoćnih građevina na istoj građevnoj čestici 4,0 m.

(4) Minimalna širina kolnog pristupa na građevnu česticu je 5,5 m;

(5) Oblikovanje građevina utvrđeno je Člankom 7. ovih Odredbi.

(6) Potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se na način definiran u Članku 24. ovih Odredbi.

Članak 9.

(1) Ugostiteljsko-turistička namjena - kamp (T3) obuhvaća prostor za postavu smještajnih jedinica - kamp mjesta i kamp parcela. Sadržaj i dimenzije smještajnih jedinica definirani su, ovisno o kategoriji kampa, važećim propisima koji reguliraju pitanje kategorizacije turističkih i ugostiteljskih objekata. Pokazatelji vezani uz ukupnu površinu kampa, površinu i broj smještajnih jedinica, očekivani broj korisnika te standard za površinu smještajnih jedinica za pojedine kategorije kampa, prikazani su sljedećom tablicom:

(2) Smještaj smještajnih jedinica u zonama utvrđuje se i izvodi na temelju odgovarajuće projektne dokumentacije.

(3) Smještajne jedinice ne mogu se povezati s tlom na čvrsti način i planirane su izvan pojasa od 25 m od obalne crte. Obalna crta je crta plimnog vala na obali.

(4) Smještajne jedinice organiziraju se dvoredno s prometnom mrežom dimenzioniranom za kretanje kampera.

(5) Oblikovanje prostora za smještajne jedinice i prometnica uvjetovano je konfiguracijom terena, a jedinice su ozelenjene parternim zelenilom i pojedinačnim grupama visokog zelenila.

Članak 10.

(1) Poslovna namjena obuhvaća postojeću građevinu ugostiteljsko-trgovačke namjene, koja bi ostala pretežito trgovačke namjene (K2), i predviđene površine za gradnju dodatnih sadržaja: građevina komunalno servisne namjene/ sanitarni čvor (K3) i uslužne namjene/recepcija (K1).

(2) Smještaj građevina u zonama gospodarske - poslovne namjene utvrđuje se i izvodi na temelju odgovarajuće projektne dokumentacije.

(3) Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice može biti najviše 0,3, a koeficijent iskoristivosti (kis) najviše 0,4. Najveća visina objekata jest prizemlje (P), odnosno 5 metara do vijenca s kosim krovištem bez nadozida. Najmanje 40% površine mora biti uređeno kao cjelovito zelenilo.

(4) Iznimno se za postojeću građevinu omogućuje postojeća katnost S+P+Pk, odnosno najveća dopuštena visina građevine je 10,0 metara ili postojeća, mjereno od najniže kote prirodnog terena (slojnica terena) do gornjeg ruba krovnog vijenca. Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice može biti postojeći ili najviše 0,3, a koeficijent iskoristivosti (kis) postojeći ili najviše 0,7. Preoblikovanje postojeće građevine moguće je izvesti prema smjernicama ovog Plana utvrđenima za arhitektonsko oblikovanje novih građevina.

(5) Minimalna udaljenost osnovne građevine od ruba građevne čestice je 3,0 m, a minimalna međusobna udaljenost između osnovne građevine i pomoćnih građevina na istoj građevnoj čestici 4,0 m.

(6) Minimalna širina kolnog pristupa na građevnu česticu je 5,5 m;

(7) Oblikovanje građevina utvrđeno je Člankom 7. ovih Odredbi.

(8) Potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se na način definiran u Članku 24. ovih Odredbi.

Članak 11.

(1) Privezište (Vp) obuhvaća određeni dio površine mora. Broj vezova jednog ili više priveza plovila iznosi najviše 20% ukupnog broja smještajnih jedinica. Služi isključivo korisnicima kampa.

(2) Na kopnu, u kontaktu sa zonom privezišta može se urediti i opremiti potrebnom opremom prostor za pristup vozila, odnosno za ''spuštanje'' plovila.

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

Članak 12.

(1) Sustav i mreža društvenih djelatnosti vezani su na hijerarhijski položaj u Gradu, te se određuju za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

(2) Pod društvenim djelatnostima koje se mogu graditi unutar ovog plana podrazumijevaju se sljedeće sportsko- rekreacijske djelatnosti:

- dječja igrališta (R1),

- sportska igrališta (R2),

- kupalište/sunčalište (R3),

- kupalište u moru (Vk).

(3) Smještaj igrališta/građevina u zonama javne i društvene namjene, utvrđuje se i izvodi na temelju odgovarajuće projektne dokumentacije.

Članak 13.

Na površinama sportsko-rekreacijske namjene za dječja igrališta (R1) grade se dječja igrališta namijenjena svim dječjim uzrastima.

Članak 14.

(1) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene za sportska igrališta (R2) moguća je izgradnja otvorenih sportskih igrališta do oko 200 m2 površine.

(2) Igrališta je moguće namijeniti sljedećim sportovima: odbojci na pijesku, odbojci, boćanju, visećoj kuglani, stolnom tenisu, badmintonu, košarci ili sličnima.

(3) Izgrađenost može biti maksimalno 80% površine građevinske čestice, odnosno zone.

Članak 15.

(1) Kupalište/sunčalište (R3) je uski prostor kopna uz more, u centralnoj zoni kampa, koji svojom konfiguracijom, uz manje intervencije na površinama (poravnanja, opločenja) korisnicima kampa osigurava prostor za sunčanje i zabavu.

(2) Unutar površina kupališta/sunčališta (R3), a vezano na vodnu površinu - sportovi i zabava na vodi (Vs) moguć je smještaj pojedinačne opreme (akvagan, tobogan, skakaonica).

Članak 16.

Površina mora namjenjena za kupalište (Vk) nalazi se unutar kampu pridruženog dijela akvatorija i dopire do udaljenosti od oko 150 m od obale.

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

Članak 17.

U obuhvatu Plana ne postoje i nisu planirane stambene građevine.

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Članak 18.

(1) Planom je predviđeno opremanje područja obuhvata sljedećim vidovima prometa i komunalnom infrastrukturom:

a) vidovi prometa:

- cestovni,

- pomorski.

b) komunalna infrastruktura

- mreža telekomunikacija,

- elektroopskrba,

- vodoopskrba,

- odvodnja.

(2) Detaljno određivanje trasa i lokacija građevina prometne infrastrukture, komunalne i energetske infrastrukture koji su određeni Planom, utvrđuje se odgovarajućom projektnom dokumentacijom, vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(3) Komunalna infrastruktura načelno se vodi u koridoru postojećih ili planiranih prometnica.

Članak 19.

Sve javne prometne površine unutar Plana na koje postoji neposredan pristup s građevinskih čestica, ili su uvjet za formiranje građevne čestice, moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogućuje vođenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Članak 20.

Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 21.

(1) Područjem obuhvata Plana prolaze interne prometnice čije su trase definirane na kartografskom prikazu br. 2.1. »Komunalna infrastruktura - promet«.

(2) U postupku izrade projektne dokumentacije mogu se po potrebi proširiti površine planirane za izgradnju prometnica radi formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, podzida, nasipa i sličnog.

(3) Zbog priključenja prostora kampa Kozica na državnu cestu D8, predviđa se rekonstrukcija te prometnice radi potrebe za obostranim lijevim i desnim skretačima širine 3,50 m'. Za izvođenje navedenog priključka potrebno je ishoditi odobrenje Hrvatskih cesta. Navedeni priključak, planirana autobusna stajališta i pješačke staze uz državnu cestu treba riješiti prema važećim propisima.

(4) Dio prostora obuhvata Plana nalazi se u zaštitnom pojasu državne ceste D8. Širina zaštitnog pojasa definirana je Zakonom o javnim cestama (NN 180/04, NN 138/06) te je za gradnju svih zahvata unutar toga prostora potrebno ishoditi odobrenje nadležnog tijela (Hrvatskih cesta).

(5) Unutar koridora državne ceste D8 ukupne širine 30 m unutar građevinskog područja, definiranog Prostornim planom uređenja Grada Novog Vinodolskog, nije dozvoljena nikakva izgradnja osim infrastrukturnih elemenata.

Članak 22.

(1) Prometnim površinama smatraju se koridori između regulacijskih pravaca koje osim prometnice sadrže prateće zelenilo, infrastrukturu, uređaje, pješačke i druge prometne površine.

 

(2) Širina prometne površine utvrđuje se prema profilima za određenu kategoriju internih prometnica (kartografski prikaz br. 2.1. »Komunalna infrastruktura - promet«).

(3) Interne prometnice moraju imati najmanju širinu 5,50 m za dvije vozne trake, odnosno 3,50 m za jednu voznu traku.

(4) Promet vozila na ulazu u kamp treba riješiti na način da ne ometa promet vozila na državnoj cesti D8 (udaljenost i funkcioniranje rampe na ulazu u kamp i ostalo).

Članak 23.

(1) Za autobusna stajališta predviđena su 2 ugibališta koja je potrebno izmaknuti izvan cestovne površine (širine 3,0 m), kako je definirano na kartografskom prikazu br. 2.1. »Komunalna infrastruktura - promet«.

(2) Širina perona za putnike je predviđena 2,0 m' i potrebno ih je adekvatno opremiti (nadstrešnica i dr.).

5.1.1. Parkirališta i garaže

Članak 24.

(1) Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (broj PGM) za građevine ugostiteljsko turističke (T) i poslovne (K1, K2) namjene određuje se prema normativu iz sljedeće tablice:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 25.

(1) Unutar prostora obuhvata Plana planirane su dva parkirališta (P) s ukupno oko 78 mjesta.

(2) Parkirališta su namijenjena potrebama korisnika smještajnih jedinica i ostalih sadržaja kampa. Potreban broj parkirališnih mjesta, odnosno potreban broj parkirališnih mjesta za kamp parcele koje imaju odvojeno parkiranje te potreban broj parkirnih mjesta za čekanje utvrđuje se primjenom odgovarajućih pravilnika o kategorizaciji turističkih i ugostiteljskih objekata.

Članak 26.

Parkirališta (P) treba izvesti u skladu s »Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti« (»Narodne novine« broj 151/05 i 61/07), tj. osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, odnosno najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

Članak 27.

(1) Parkirališta treba izvesti perforiranim šupljim betonskim blokovima na šljunkovitoj podlozi zbog upuštanja oborinskih voda u teren.

(2) Parkirališta treba ozeleniti sadnjom stabala.

(3) Dozvoljeno je natkrivanje parkirališta nadstrešnicom.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 28.

(1) Nogostup - uz magistralnu cestu je predviđen jednostran, lociran s desne strane magistrale, gledano u smjeru vožnje, od priključnog križanja do perona autobusnih ugibališta.

(2) Širina nogostupa je predviđena 1,60 m zajedno sa ivičnjakom i rubnjakom.

(3) Pješačke prometnice unutar kampa moraju imati širinu 3 m dovoljnu i za kretanje servisnih vozila.

Članak 29.

(1) Izvedba pješačkog pothodnika ili nadhodnika preko državne prometnice D8, omogućava izravno pješačko povezivanje kampa Kozica i planirane sportsko-rekreacijske zone te siguran pješački prijelaz.

(2) Širina hodnika je predviđena 3,2 m'.

5.2. Pomorski promet

Članak 30.

(1) Ovim Planom planirano je privezište za privremeni privez plovnih objekata, koje služi isključivo korisnicima kampa.

(2) Broj vezova jednog ili više priveza plovila iznosi najviše 20% ukupnog broja smještajnih jedinica.

(3) Na kopnu, u kontaktu sa zonom privezišta može se urediti i opremiti potrebnom opremom prostor za pristup vozila, odnosno za ''spuštanje'' plovila.

5.3. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 31.

(1) Planom se predviđa postavljanje nove DTK od nove Telefonske centrale u recepciji kampa (unutar površine namjene K1), uz prometnicu, do niza novih budućih građevina. Sukladno s time potrebno je ugraditi niz novih tipskih zdenaca na više mjesta na ulazu u građevine tipa MZD1 i MZDO, prema uvjetima i suglasnosti Hrvatskog telekoma Regija 3-zapad Rijeka.

(2) Od centrale i zdenca do novih zdenca MZD1 (prema kartografskom prikazu) treba položiti 2 x PVC cijevi 1 110 mm. Priključak građevina od zdenca MZD1 i MZDO do kućnih ormarića izvesti PEHD cijevi 1 50 mm. Na trasi priključka DTK za nove građevine sva križanja sa ostalim instalacijama izvesti prema tehničkim propisima.

(3) U kampu su predviđene javne govornice. Telefonsku instalaciju izvesti u svim građevinama prema zakonu o telekomunikacijama (»Narodne novine« broj 122/03).

(4) DTK s PVC i PEHD cijevima gradi se prema »Uputi za planiranje i projektiranje pristupnih telekomunikacijskih mreža« HT izdanje 2003.

(5) Na novoj lokaciji u kampu Kozica, unutar površine namjene K1, predviđa se ugradnja osnovne postaje (bazne radijske stanice) za nove mreže i sustave pokretnih komunikacija nove generacije (UMTS i sustavi sljedećih generacija).

(6) U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (UMTS i sustavi sljedećih generacija). U skladu s navedenim planovima, uz postojeće i trenutno planirane lokacije osnovnih postaja, na području Plana potrebno je u budućnosti omogućiti izgradnju i postavljanje i dodatnih osnovnih postaja - smještanjem antena na antenske stupove i na krovne prihvate na postojećim objektima.

(7) Prilikom izgradnje baznih stanica potrebno je poštivati odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu građevina.

Članak 32.

Mjesto i način priključenja ili rekonstrukcije postojećih objekata utvrđuje se posebnim uvjetima za to nadležnog TK centra, te se izrađuje idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

5.4. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 33.

(1) Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja izgrađuju se neposrednim provođenjem ovog Plana.

(2) Povećanje bilo kojih kapaciteta postojećeg kampa (smještajnih, sportskih, ugostiteljskih), smještenog unutar obuhvata Plana, nije moguće do rješenja vodoopskrbe i odvodnje na način predviđen ovim Planom.

(3) Za potrebe izrade glavnih projekata pojedinih planiranih građevina potrebno je ishoditi vodopravne uvjete.

(4) Prostor obuhvata Plana nalazi unutar IV. zone sanitarne zaštite što je obrađeno člankom 54. ove Odluke.

Članak 34.

(1) Prostorom obuhvata Plana prolazi magistralni cjevovoda od Novog Vinodolskog prema Senju lociran duž državne prometnice D8 (jadranske magistrale).

(2) Rješenje vodoopskrbe unutar obuhvata Plana, planirano je na način da je predviđena izgradnja:

- vodospreme »Kozica« zapremine 600 m3 smještene izvan obuhvata Plana na 80 m n.m., a garantira dnevnu kontinuiranost opskrbe vodom,

- crpne stanice na trasi magistralnog cjevovoda (ovisno o lokaciji vodospreme »Kozica«),

- opskrbne prstenaste mreže min. 1 100 mm.

(3) Na magistralni i sekundarnu cjevovod predviđena je ugradnja nadzemnih požarnih hidranata, koji čine protupožarnu mrežu hidranata, kojom će se štititi svi objekti na predviđenoj lokaciji. Hidranti su locirani, prema pravilniku o hidrantskoj mreži na max. razmaku do 80 m'.

Članak 35.

Rješenjem odvodnje otpadnih voda unutar obuhvata Plana predviđena je odvodnja razdjelnog sustava:

- odvodnja fekalnih otpadnih voda na razini internog biološkog pročišćavanja s propisanim ispustom u more,

- odvodnja oborinskih voda.

Članak 36.

(1) Svi prostori kampa namjena K1, K2, K3 i T trebaju biti pokriveni kolektorskom mrežom fekalne kanalizacije.

(2) Gravitacijska fekalna kanalizacija odvodi otpadnu fekalnu vodu novom cjevastom kanalizacijom na zajednički uređaj za pročišćavanje.

(3) Otpadne vode iz restorana, kantina ili sl. potrebno je prije upuštanja u kanalizaciju obraditi na odjelijvaču ulja i masti.

(4) Fekalna kanalizacija je većim dijelom locirana u trupu internih prometnica.

(5) Uređaj za mehaničko i biološko pročišćavanje s taložnikom je predviđen kapaciteta 250 ES (ekvivalent stanovnika).

(6) Profili cjevovoda fekalne kanalizacije su predviđeni od 1 150 mm do 300 mm.

(7) Nakon pročišćavanja u uređaj za pročišćavanje otpadna fekalna voda će se ispustiti prepumpavanjem u more na dovoljnoj dubini putem podmorskog ispusta čiji će kapacitet i veličina biti utvrđeni glavnim projektom.

Članak 37.

(1) Unutar obuhvata Plana razlikuju se sljedeće vrste oborinskih voda:

- oborinska voda s internih prometnica, smještajnih i sportsko-rekreacijskih površina,

- oborinska voda s parkirnih površina i krovnih ploha,

- oborinska voda s državne ceste D8 - jadranske magistrale i

- oborinska i bujična voda sa gravitirajućeg sliva iznad magistrale.

(2) Oborinska otpadna voda s internih prometnica (cesta i nogostupa) te smještajnih i sportsko-rekreacijskih površina zahvaća se sustavom otvorenih kanala i ispušta u more. Na križanjima kanala s internim prometnicama voda se propušta cestovnim propustima. Na mjestima kolnih pristupa iznad otvorenog kanala postavlja se kanalizacijska linijska rešetka.

(3) Oborinska voda zahvaća se (nagibom površina, poprečnim rešetkama, vodolovnim oknima i betonskim rigolima) sa svih parkirnih površina te zajedno s vodama s krovnih ploha prikuplja u otvoreni kanal oborinske odvodnje. Na mjestima kolnih pristupa iznad otvorenog kanala postavlja se kanalizacijska linijska rešetka. Prikupljena voda pročišćava se na taložniku-pjeskolovu za odvajanje krupnih i sitnih čestica i plivajućih predmeta, a zatim upušta u odgovarajući uređaj - odjeljivač masti i naftnih derivata (separator). Nakon pročišćavanja voda se ispušta u more. Prije ispusta pročišćene vode obavezno je predvidjeti kontrolno okno u kome će nadležna ustanova uzimati uzorke i mjeriti kvalitetu i protok pročišćene vode. U sklopu opisanog sustava pročišćavanja potrebno je predvidjeti i obradu i način zbrinjavanja mulja i svega ostalog otpadnog materijala s uređaja.

(4) Pročišćena voda prije ispuštanja mora zadovoljiti granične vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 6/01) za ispuštanje u prirodni prijemnik.

(5) Oborinska voda s dijela jadranske magistrale, koji se ovim Planom rekonstruira, prikuplja se otvorenim kanalom te se nakon obrade na taložniku-pjeskolovu i odjeljivaču masti i masnih derivata ispušta u planirani otvoreni kanal oborinske vode unutar prostora obuhvata Plana. Prije ispusta pročišćene vode obavezno je predvidjeti kontrolno okno u kome će nadležna ustanova uzimati uzorke i mjeriti kvalitetu i protok pročišćene vode.

(6) Oborinska i bujična voda sa gravitirajućeg sliva iznad magistrale propušta se ispod trupa magistrale preko pločastih propusta i planiranim otvorenim kanalima ispušta u more.

(7) Unutar prostora obuhvata Plana nalazi se povremena bujica Tomašina draga. Na mjestu prirodne depresije - koja služi kao povremeni vodotok koji prihvaća gravitirajuću slivnu vodu iz cestovnih propusta, treba ostaviti slobodan koridor bez ikakvih sadržaja osim rekreacijskih, odnosno treba omogućiti da bujična vode prođu bez da nanesu štetu predviđenim građevinama.

(8) U sklopu glavnih projekata pojedinih građevina potrebno je utvrditi ugroženost građevina bujičnim vodama.

Članak 38.

(1) Opskrba električne energije planira se izgradnjom nove TS 20/0,4kV, 1x630 kVA, smještene na zelenoj

 

površini izvan ograde kampa, uz ulaz u kamp, kako je prikazano u grafičkom prikazu 2.2. Komunalna infrastruktura - energetski sustavi. Planom se nakon izgradnje nove TS ukida postojeća TS na željeznom rešetkastom stupu.

(2) Veličina građevne čestice za smještaj trafostanice mora biti min. 5,0x6,0 m, s osiguranim kolnim pristupom. Ukoliko se ukaže potreba za objedinjenim mjernim mjestom budućeg kupca u novoj trafostanici, potrebno je predvidjeti građevnu česticu za trafostanicu minimalnih dimenzija 6,0x7,0 m.

(3) Za novu TS treba položiti novi SN kabel 20kV od postojećeg DV 20kV.

Članak 39.

(1) Srednjonaponski priključak TS izvodi se tipskim podzemnim kabelom XHE-49-A 3x(1x150/25mm2). Kablove treba položiti u zemljani rov.

(2) Sva križanja sa drugim instalacijama i saobraćajnicama izvode se prema tehničkim propisima.

(3) Za uzemljenje uz kabele u rov polaže se uže Cu 50 mm2 do TS.

Članak 40.

(1) Za potrebe priključenja novoplaniranih građevina izvesti će se podzemna NN kabelska mreža.

(2) Podzemna NN kabelska mreža izvodi se tipskim kabelima od nove TS 1x630kVA, PP00-A 4x150 mm2, 4x50mm2 do RO za priključak kamp kućica.

(3) Kablove treba polagati sistemom ulaz-izlaz u kućnim priključnim ormarima KPO, montiranim u fasadi građevine do ulaza i RO kampa.

(4) Ispred svakog KPO gradi se tipski HEP zdenac radi lakšeg uvlačenja kabela.

(5) NN priključak iz TS do budućih građevina treba izvesti unutar površina ugostiteljsko-turističke i poslovne namjene te parkirališta i zelenih površina, a duž ruba kolno-pješačkih prometnica.

(6) Pri polaganju kabela treba voditi brigu o križanjima sa drugim instalacijama (voda, kanalizacija, HT) i prometnicama te sve izvesti prema tehničkim propisima.

Članak 41.

(1) Razvod električne energije u pravcu niza rasvjetnih stupova izvodi se energ. kabelom PP00 4x16 mm2 zaštićenim polietilenskom cijevi TOTRA-PEHD-75/4.3 (svijetlog promjera ) 1 66.4 mm.

(2) Rasvjeta prometnica unutar kampa izvodi se svjetiljkama s izvorom svjetlosti na izboj visokotlačni natrij i vruće cinčanim stupovima visine 4 metra. Razmještaj stupova uvjetovan je razmještajem parkirališta i prometnica.

(3) Za osvjetljenje sportskih igrališta predviđaju se vruće cinčani stupovi visine do 10 metara s odgovarajućim svjetiljkama odnosno reflektorima.

(4) Stupovi moraju biti ojačani za odgovarajuću zonu vjetra.

Članak 42.

Ukoliko se želi postići veća kategorija kampa treba za otvaranje rampe, ulaz u sanitarije i korištenje ostalih sadržaja u kampu Kozica, treba predvidjeti PC sustav s pripadajućim softverom (na recepciji K1) i beskontaktnim karticama (transponder). Na ulazu u kamp treba predvidjeti stupić s nadstrešnicom u koga treba ugraditi čitač i parlafon za goste koji nemaju kartice.

6. Uvjeti uređenja zelenih površina

Članak 43.

(1) Za postojeće i nove zelene površine (Z) potrebno je izraditi projekte uređenja kao i održavanja. Pri tome je potrebno voditi računa o sadnji autohtonih biljnih vrsta, klimi i krajoliku.

(2) Zelene površine treba opremiti elementima opreme, oznakama smjera, te alatima i uređajima zaštite prostora od požara i zagađenja.

Članak 44.

(1) Zaštitne zelene površine (Z1) obuhvaćaju dio koridora državne ceste D8, te uski pojas uz obalnu crtu sjeverno i južno od planirane površine namijenjene kupalištu/sunčalištu.

(2) Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljena nikakva nova gradnja. U koridoru državne ceste D8 dozvoljeno je vođenje komunalne infrastrukture.

Članak 45.

(1) Zelene površine - parterno zelenilo (Z2) čini pojas parkovnih površina s pojedinačnim grupama drveća koji odvaja površine za smještajne jedinice od pješačke staze i priobalnog pojasa, te djelomično pošumljena površina središnjeg prostora kampa.

(2) Unutar površina parternog zelenila moguće je sunčanje i odmor korisnika kampa.

Članak 46.

(1) Visoko zelenilo (Z3) obuhvaća pojas duž državne prometnice D8 i prostore duž glavne prometnice kampa, a između površina namijenjenih pratećim (ugostiteljsko- turističkim i poslovnim) sadržajima kampa.

(2) Sastoji se od postojećih zelenih površina očuvanih u izvornom obliku, po potrebi dodatno pošumljenih karakterističnom lokalnom vegetacijom.

Članak 47.

Sva dječja (R1) i sportska (R2) igrališta potrebno je zaštiti od insolacije drvoredima ili pojedinačnim grupama visokog zelenila.

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 48.

(1) Prostor obuhvata Plana utvrđen je kao arheološki pojedinačni lokalitet - kopneni, a unutar njega je izdvojeno pet cjelina utvrđenih kao arheološka područja. Za sve zahvate unutar obuhvata arheoloških područja potrebna je suglasnost nadležne konzervatorske službe.

(2) Prilikom svih zemljanih radova na području kampa Kozica mora se osigurati arheološki nadzor te prema potrebi i arheološko istraživanje. »Arheološko istraživanje prema potrebi« znači da, ukoliko se prilikom nadzora naiđe na kulturni sloj ili arheološku strukturu, moraju biti izvršena arheološka istraživanja. Ukoliko se prilikom arheoloških istraživanja nađu ostaci arhitekture ili druge arheološke strukture i objekti potrebno je isto konzervirati, a ovisno o želji vlasnika i prezentirati.

(3) Potrebno je maksimalno sačuvati ambijentalnu vrijednost prostora u smislu očuvanja suhozidnih formacija. Suhozidi na području kampa trebali bi se čuvati intaktni ili u krajnjem slučaju bi se, po završetku svih radova koji bi ih ugrožavali, trebali dovesti u prvobitno stanje. Prilikom eventualne dekonstrukcije podzida pri ulazu u recepciju potrebno je osigurati konzervatorski nadzor.

(4) Potrebno je maksimalno čuvati vrijednost arheološkog nalazišta u smislu čuvanja površinskih nalaza, arheo

loških struktura, provođenja arheološkog nadzora i istraživanja, prezentacije eventualno nađenih objekata in situ.

(5) Ukoliko se planira bilo kakva izgradnja na morskoj obali ili u moru u neposrednoj blizini obale, potrebno je prije svih radova provesti terenski pregled a prema potrebi i podmorska arheološka istraživanja.

Članak 49.

(1) Zbog karakterističnih prirodnih obilježja prostora značajna je njegova ambijentalna vrijednost koju je potrebno maksimalno sačuvati.

(2) Obalni pojas se zadržava u prirodnom obliku, kao zeleni pojas, uz manje intervencije na površinama (poravnanja, opločenja) u zoni kupališta/sunčališta.

(3) Teren oko građevina, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled zona, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

(4) Novi sadržaji smještaju se na pažljivo oblikovane »terase« oblikovane potpornim zidovima. Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 1,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

(5) Visina ograde kampa ne može biti veća od 2,0 m, mjerena od konačno zaravnatog terena.

(6) Kameno ili betonsko podnožje ulične ograde ne može biti više od 50 cm. Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od drveta, pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (živica). Ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati s unutrašnje strane (na parcelu), tako da ne ugrožavaju promet na javnoj površini.

8. Postupanje s otpadom

Članak 50.

U skladu s Odlukom o komunalnom redu Grada Novog Vinodolskog, otpad se odvozi više puta tjedno i zbrinjava na postojećem deponiju ''Duplja'', do izgradnje reciklažnog dvorišta odnosno do realizacije planirane centralne zone za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije.

Članak 51.

(1) Na građevinskim česticama kampa uz smještajne jedinice, potrebno je urediti prostor za kratkotrajno deponiranje komunalnog otpada u za to određene tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere s poklopcem (15 kontejnera DIN izvedbe volumena 1100 litara). Tako uređeni prostor treba biti lako pristupačan s javne prometnice, a vizualno zaklonjen (tamponom zelenila, ogradom i sl.). Ne smije ometati kolni i pješački promet.

(2) Ugostiteljski objekti trebaju biti opremljeni sa još dva kontejnera DIN izvedbe volumena 1100 litara.

(3) Odvoz otpada vrši se specijalnim vozilima ukupne težine 15.000 kg i dužine 6 m, pa interne prometnice kojima se dolazi do kontejnera za otpad moraju biti dimenzionirane tako da se ova vozila mogu njima kretati bez zapreka. Osovinski pritisak vozila iznosi 10.000 kg po osovini.

(4) Uvjete odvoza i odlaganja komunalnog otpada te broj tjednih odvoza utvrdit će nadležno poduzeće.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Zaštita tla

Članak 52.

Unutar dijela građevinskog područja, koje se nalazi na području IVB geotehničke kategorije terena prije gradnje potrebno je prethodno geotehničko mikrozoniranje.

9.2. Zaštita zraka

Članak 53.

Da bi se smanjilo onečišćavanje zraka uslijed automobilskog prometa, potrebna je, gdje god je to moguće, sadnja zelenila s ekološkim ciljem smanjenja negativnih efekata ispušnih plinova, što zapravo upućuje na ozelenjivanje zaštitnog koridora državne prometnice.

9.3. Zaštita voda

Članak 54.

(1) Područje obuhvata plana nalazi se unutar IV. zone sanitarne zaštite prema Odluci o zonama sanitarne zaštite vode za piće na crikveničko - vinodolskom području (SN 01/99).

(2) Zaštita voda osigurana je izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda (vlastitog zatvorenog kanalizacionog sustava s uređajem za pročišćavanje i sustava odvodnje oborinskih voda) opisanog u člancima 35. i 36. ove Odluke.

9.4. Zaštita od štetnog djelovanja voda

(1) Zaštita od eventualnih poplava uslijed povećanog dotoka vode na području pod djelovanjem bujice Tomašina draga provoditi će se u skladu sa Zakonom o vodama.

(2) Izgradnja građevina sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava provodi se neposrednom provedbom Plana po predviđenom rješenju (propusti - kanali ispod magistrale). Na mjestima ispusta propusta - kanala ne grade se građevine drugih namjena.

9.5. Zaštita mora

Članak 55.

(1) Obalno more na području obuhvata plana kategorizirano je kao more I. kategorije (određeno na kartografskom prikazu br. 3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

(2) Područje mora podjeljenja je na dva dijela:

- more (Vm),

- površina mora namjenjena za kupalište (Vk).

(3) Površina mora namjenjena za kupalište (Vk) nalazi se unutar kampu pridruženog dijela akvatorija i dopire do udaljenosti od oko 150 m od obale.

(4) Zaštita od onečišćenja otpadnim vodama, odnosno održavanje postojeće kakvoće mora osigurana je izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda (vlastitog zatvorenog kanalizacionog sustava s uređajem za pročišćavanje i sustava odvodnje oborinskih voda) opisanog u člancima 35. i 36. ove Odluke.

9.6. Zaštita od buke

Članak 56.

Ozelenjavanje zaštitnog koridora državne prometnice utjecat će se i na smanjenje zagađenja prostora bukom uzrokovanom automobilskim prometom tom prometnicom.

9.7. Mjere posebne zaštite

 

9.7.1. Sklanjanje ljudi

Članak 57.

(1) Na području Grada Novi Vinodolski nije utvrđena obvezna izgradnja skloništa osnovne zaštite, osim u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku.

(2) Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem pogodnih podrumskih i drugih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim zonama što se utvrđuje Planom zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski.

9.7.2. Zaštita od rušenja

Članak 58.

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičkoj rajonizaciji Primorsko-goranske županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina.

9.7.3. Zaštita od potresa

Članak 59.

(1) Protupotresno projektiranje građevina, kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonima, postojećim tehničkim propisima i postojećim seizmičkim kartama.

(2) Za rekonstrukciju postojećih građevina koje nisu projektirane i građene u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje, potrebno je u projektu napraviti analizu otpornosti na rušilačko djelovanje potresa, te projektirati adekvatno ojačavanje konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

9.7.4. Zaštita od požara

Članak 60.

(1) Mjere i aktivnosti zaštite od požara na području Grada Novi Vinodolski provode se temeljem elaborata ''Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija'' i ''Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija''.

(2) Projektiranja planiranih građevina s aspekta zaštite od požara provodi se u skladu s pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaćenim normama iz oblasti zaštite od požara, te pravilima struke.

(3) Rekonstrukcije postojećih građevina potrebno je projektirati na način da se ne poveća ukupno postojeće požarno opterećenje građevine ili zone kao cjeline.

(4) Kod projektiranja nove vodovodne mreže obavezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

(5) Sve pristupne ceste koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom, moraju se projektirati s okretištem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila. Obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse.

(6) Za zaštitu šuma od požara, područna šumarija donosi godišnje planove zaštite od požara s požarnim kartama i požarnim putevima, te je dužna po njima postupati.

10. Mjere provedbe plana

Članak 61.

(1) Svi zahvati u prostoru obuhvata Plana provodit će se neposrednom provedbom Plana.

Članak 62.

(1) Uvjeti gradnje u zaštitnom pojasu državne ceste D8 definirani su člankom 21. stavkom 4. ove Odluke.

(2) Uz gradnju zgrada u kampu Kozica treba izgraditi priključak ceste kampa na državnu cestu D8.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

(1) Plan je izrađen u pet (5) izvornika.

(2) Po jedan izvornik dostavlja se i čuva u:

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,

- Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica.

(3) Preostali primjerak izvornika čuva se u pismohrani Grada Novi Vinodolski.

(4) U dokumentaciju Plana svatko ima pravo uvida.

Članak 64.

(1) Plan je ovjeren pečatom Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 65.

Tekstualni dio (I. Obrazloženje), prilozi i grafički dio sastavni su dijelovi ovog Plana, ali nisu predmet objave.

Članak 66.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-09-3

Novi Vinodolski, 26. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana u  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr