SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine donijela

PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika i namještenika upravnih tijela
Primorsko-goranske županije

I. TEMELJNJE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije i način provođenja ocjenjivanja.

Članak 2.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu:

a) »odličan« - ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe

b) »vrlo dobar«- ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,

c) »dobar«- ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,

d) »zadovoljava«- ukoliko rad i učinkovitost službenika i namještenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe

e) »ne zadovoljava«- ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA

Članak 3.

Kriteriji za ocjenjivanje službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: službenici) su:

1. stručno znanje pokazano u obavljanju poslova

2. učinkovitost i kvaliteta rada

3. samostalnost u radu

4. poštivanje službene dužnosti

5. odnos prema strankama i ostalim suradnicima

1. Stručno znanje pokazano u obavljanju poslova

Članak 4.

Za kriterij stručno znanje u obavljanju poslova, službeniku se dodjeljuje slijedeći broj bodova:

a) naročito stručno znanje - naročito dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava - 5 bodova;

b) stručno znanje - dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe i redovito se stručno usavršava - 4 boda ;

c) zadovoljavajuće stručno znanje - zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe i stručno se usavršava - 3 boda;

d) nedovoljno stručno znanje - nedovoljno poznaje zakone i druge propise,pravila struke i službe, nedovoljno se stručno usavršava - 1 bod.

2. Učinkovitost i kvaliteta rada

Članak 5.

Za kriterij učinkovitost i kvaliteta rada,službeniku se dodjeljuje slijedeći broj bodova:

1. Kvaliteta rada

a) naročita kvaliteta rada - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao nije trebalo ništa mijenjati, ispravljati niti dodavati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora - 5 bodova;

b) kvaliteta rada - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo izvršiti manje izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti,pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora - 4 boda;

c) zadovoljavajuća kvaliteta rada - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo izvršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe rijetko je bilo prigovora - 3 boda;

d) nedovoljna kvaliteta rada - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao često je trebalo izvršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe često je bilo prigovora - 1 bod;

2. Opseg poslova

e) obavio je u cijelosti poslove radnog mjesta - 5 bodova;

f) obavio je pretežni dio poslova radnog mjesta - 4 boda;

g) obavio je veći dio poslova - 3 boda;

h) obavio je manji dio poslova radnog mjesta - 1 bod;

3. Rokovi

i) poslove je obavio u zadanim rokovima - 5 bodova;

j) poslove je obavio pretežno u zadanim rokovima - 4 boda;

k) poslove je obavio u manjem dijelu izvan zadanih rokova - 3 boda;

l) poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih rokova - 1 bod.

3. Samostalnost u radu

Članak 6.

Za kriterij samostalnost u radu, službeniku se dodjeljuje slijedeći broj bodova:

a) naročita samostalnost u radu - u obavljanju poslova radnog mjesta je uvijek samostalan, te pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima, pravilima struke i službe - 5 bodova;

b) samostalnost u radu - u obavljanju poslova radnog mjesta pretežito je samostalan, vrlo često pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima, pravilima struke i službe - 4 boda;

c) zadovoljavajuća samostalnost u radu - u obavljanju poslova radnog mjesta često samostalno pronalazi najbolja rješenja u sukladno propisima, pravilima struke i službe - 3 boda ;

d) nedovoljna samostalnost u radu - u obavljanju poslova radnog mjesta nije samostalan, vrlo rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno propisima, pravilima struke i službe - 1 bod.

4. Poštivanje službene dužnosti

Članak 7.

Za kriterij poštivanje službene dužnosti, službeniku se dodjeljuje sljedeći broj bodova:

a) naročito odgovoran - na vrijeme dolazi na posao, ne izlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija - 5 bodova;

b) odgovoran - uglavnom na vrijeme dolazi na posao , ne izlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija - 4 boda;

c) zadovoljavajuće odgovoran - ponekad kasni na posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija - 3 boda;

d) nedovoljno odgovoran - često kasni na posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija - 1 bod.

5. Odnos prema strankama i ostalim suradnicima

Članak 8.

Za kriterij odnos prema strankama i ostalim suradnicima,službeniku se dodjeljuje sljedeći broj bodova:

a) naročito korektan - prema strankama i ostalim suradnicima odnosi se iznimno korektno i ljubazno - 5 bodova;

b) korektan - prema strankama i ostalim suradnicima odnosi se korektno i ljubazno - 4 boda;

c) zadovoljavajuće korektan - prema strankama i ostalim suradnicima odnosi se na zadovoljavajući način i nije uvijek ljubazan - 3 boda,

d) nedovoljno korektan- prema strankama i ostalim suradnicima često se odnosi nekorektno i neljubazno- 1 bod.

III. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NAMJEŠTENIKA

Članak 9.

Kriteriji za ocjenjivanje namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: namještenici) su:

1. stručno znanje pokazano u obavljanju poslova

2. učinkovitost i kvaliteta rada

3. samostalnost u radu

4. poštivanje službene dužnosti

5. odnos prema strankama i ostalim suradnicima

Članak 10.

Za kriterij stručno znanje pokazano u obavljanju poslova,namješteniku se dodjeljuje slijedeći broj bodova:

a) naročitu stručnost - naročito dobro poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke - 5 bodova;

b) stručnost - dobro poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke - 4 boda;

c) zadovoljavajuća stručnost - zadovoljavajuće poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke - 3 boda;

d) nedovoljnu stručnost - nedovoljno poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u okviru svoje struke - 1 bod.

Članak 11.

Za kriterij učinkovitost i kvaliteta rada,namješteniku se dodjeljuje slijedeći broj bodova:

1. Kvaliteta rada

a) naročita kvaliteta rada - na kvalitetu njegova rada u svezi pravila rada i struke nije bilo prigovora - 5 bodova;

b) kvaliteta rada - na kvalitetu njegova rada s osnova pravila rada i struke uglavnom nije bilo prigovora - 4 boda;

c) zadovoljavajuća kvaliteta rada - na kvalitetu njegova rada s osnova pravila rada i struke rijetko je bilo prigovora - 3 boda;

d) nedovoljna kvaliteta rada - na kvalitetu njegova rada s osnova pravila rada i struke često je bilo prigovora - 1 bod.

2. Opseg poslova

e) obavio je u cijelosti poslove radnog mjesta - 5 bodova;

f) obavio je pretežni dio poslova radnog mjesta - 4 boda;

g) obavio je veći dio poslova - 3 boda;

h) obavio je manji dio poslova radnog mjesta - 1 bod;

3. Rokovi

i) poslove je obavio u zadanim rokovima - 5 bodova;

j) poslove je obavio pretežno u zadanim rokovima - 4 boda;

k) poslove je obavio u manjem dijelu izvan zadanih rokova - 3 boda;

l) poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih rokova - 1 bod.

Članak 12.

Za ocjenjivanje kriterija samostalnost u radu, poštivanja službene dužnosti i odnosa prema strankama i ostalim suradnicima, na namještenike odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika, koje se odnose na službenike.

IV. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 13.

Rad službenika i namještenika ocjenjuje se prema svim kriterijima iz članaka 3. odnosno članka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika, zaokruživanjem broja i slova ispred pripadajućeg broja bodova.

Prijedlog godišnje ocjene sastavlja se na obrascu za ocjenjivanje (Obrazac 0-I), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 14.

Prijedlog godišnje ocjene potpisuje rukovoditelj upravnog tijela i službenik / namještenik. Ako službenik / namještenik odbije potpisati prijedlog, rukovoditelj upravnog tijela će o tome sastaviti bilješku.

Popunjeni i potpisani obrazac sastavni je dio obrazloženja rješenja o ocjenjivanju te se službeniku / namješteniku dostavlja istodobno s rješenjem.

Članak 15.

Ocjena službenika i namještenika dobiva se zbrojem bodova prema svim kriterijima iz članka 3. odnosno članka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika, kako slijedi:

1. »odličan«, ako je zbroj postignutih bodova od 32 do 35 bodova

2. »vrlo dobar«, ako je zbroj postignutih bodova od 25 do 31 bod

3. »dobar«, ako je zbroj postignutih bodova od 18 do 24 boda

4. »zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova od 11 do 17 bodova

5. »ne zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova manji od 11.

Članak 16.

Službenike i namještenike ocjenjuje rukovoditelj upravnog tijela, a rukovoditelje župan, svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

O ocjeni se donosi rješenje koje je upravni akt. Ocjena mora biti obrazložena.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka, može se izjaviti žalba županu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Župan je dužan u roku od 30 dana od primitka žalbe odlučiti o žalbi.

Rješenje o žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Ocjena službenika i namještenika unosi se u osobni očevidnik.

Na službenika / namještenika koji je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« primjenjuju se odredbe posebnog zakona.

Članak 17.

Kada rukovoditelj upravnog tijela, zbog toga što se kratko nalazi na mjestu rukovoditelja upravnog tijela ili zbog drugih razloga ,smatra da nije u mogućnosti u potpunosti ocijeniti rad službenika / namještenika, prije sastavljanja prijedloga ocjene savjetovat će se sa sadašnjim i/ili prijašnjim nadređenim službenikom ili prijašnjim rukovoditeljem upravnog tijela u kojem je službenik čiji se rad ocjenjuje.

Članak 18.

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici primljeni u službu odnosno u radni odnos na određeno vrijeme te službenici i namještenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci bez obzira na razloge. Taj podatak unosi se u osobni očevidnik.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-02/20

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 12. ožujka 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

Obrazac O-I

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
ZA _________________ GODINU

Naziv upravnog tijela _________________________________

Ime i prezime službenika/ namještenika _________________

Naziv radnog mjesta __________________________________

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

1. STRUČNO ZNANJE BROJ BODOVA

POKAZANO U OBAVLJANJU

POSLOVA

a) naročito stručno znanje 5

b) stručno znanje 4

c) zadovoljavajuće stručno znanje 3

d) nedovoljno stručno znanje 1

* za namještenike stručnost

2. UČINKOVITOST I BROJ BODOVA

KVALITETA RADA

1. Kvaliteta rada

a) naročita kvaliteta rada 5

b) kvaliteta rada 4

c) zadovoljavajuća kvaliteta rada 3

d) nedovoljna kvaliteta rada 1

2. Opseg poslova

e) obavio je u cijelosti poslove radnog mjesta 5

f) obavio je pretežni dio poslova radnog mjesta 4

g) obavio je veći dio poslova 3

h) obavio je manji dio poslova radnog mjesta 1

3. Rokovi

i) poslove je obavio u zadanim rokovima 5

j) poslove je obavio pretežno u zadanim rokovima 4

k) poslove je obavio u manjem dijelu izvan zadanih

rokova 3

l) poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih

rokova 1

3. SAMOSTALNOST U RADU

a) naročita samostalnost u radu 5

b) samostalnost u radu 4

c) zadovoljavajuća samostalnost u radu 3

d) nedovoljna samostalnost u radu 1

4. POŠTIVANJE SLUŽBENE DUŽNOSTI

a) naročito odgovoran 5

b) odgovoran 4

c) zadovoljavajuće odgovoran 3

d) nedovoljno odgovoran 1

5. ODNOS PREMA STRANKAMA I

OSTALIM SURADNICIMA

a) naročito korektan 5

b) korektan 4

c) zadovoljavajuće korektan 3

d) nedovoljno korektan 1

UKUPNO BODOVA ________________________________

S obzirom da ukupan broj bodova iznosi ______ boda, službenik/namještenik se za godinu ________ ocjenjuje ocjenom

————————————————

Rijeka, _________________

Župan/ rukovoditelj upravnog tijela

———————————————–

Službenik/namještenik je upoznat s ocjenom rada

—————————————————————

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=00001&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr