SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 28. točka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), a uz pribavljenu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/09-11/8; Ur. broj: 531-06-09-04 od 11. ožujka 2009. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 12. ožujka 2009. godine donijela je

ODLUKU
I. izmjenama i dopunama
Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05 - ispravak i 50/06- ispravak) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat »I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije« koji se sastoji od:

A. Tekstualnog dijela:

Odredbe za provođenje

B. Grafičkog dijela:

1. Korištenje i namjena prostora

2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

a) Uvjeti za provođenje plana

C. Obaveznih priloga:

1. Obrazloženje Izmjena i dopuna Plana

2. Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja:

- Strategija Prostornog razvoja Republike Hrvatske

- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 50/99)

3. Popis stručnih podloga:

- Prostorno-prometne analize auto-cestovnih koridora u području riječkog cestovnog prometnog čvora,

- Prijedlog I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije, EKSPERTNO MIŠLJENJE,

- Mjere zaštite i uređenja krajobraza uz autoceste, Glavni elaborat,

- Određivanje koridora riječkog prometnog čvora, Hidrogeološka i inženjerskogeološka istraživanja,

- Projekt zaštite od buke

4. Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Izmjene i dopune Plana:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07)

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)

- Zakon o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/ 04, 82/06, 138/06 i 146/08)

- Zakon sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08)

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04)

- Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 107/05 i 150/ 05)

- Strategija prometnog razvitka RH (»Narodne novine« broj 139/1999)

- Strategija energetskog razvitka RH (»Narodne novine« broj 38/02)

- Zakon o energiji (»Narodne novine« broj 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08)

5. Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i 94. Zakona

6. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi

7. Evidencija postupka izrade i donošenja Izmjene i dopune Plana

8. Sažetak za javnost

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana izradila je Javna ustanova »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«.

Članak 4.

U članku 17. Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05-ispravak i 50/06-ispravak) tablica 3. zamjenjuje se novom tablicom 3. koja glasi:

Članak 5.

U članku 34. točki 3. podtočki a) podstavak 2. mijenja se i glasi:

»prekrcajne luke-terminali za tekuće terete u Omišlju«.

U točki 3. podtočka c) mijenja se i glasi:

»c) Cestovne građevine:

. Autoceste i brze ceste:

* Goričan - Zagreb - Rijeka sa prometnim čvorom Rijeka

* Jadranska autocesta (Trst)/ (Ljubljana) Rupa - Rijeka - Senj - Zadar - Split

- I. etapa: Rupa - Rijeka - Senj - Otočac i

- II. etapa u dionici sa čvorovima: Rupa - Permani - Viškovo - Dražice - Grobničko polje - Mali Svib - Križišće - Jadranovo - Crikvenica (Selce) - Novi Vinodolski (Bribir) - Novi Vinodolski - Senj - Žuta Lokva, u »koridoru u istraživanju« od Permana do Križišća

* čvor Matulji-tunel Učka (s vezama na luku Rašica- Bršica, Pazin i Buzet)

- I. etapa postojeća trasa čvor Matulji - tunel Učka

- II. etapa u dionici: tunel Učka sa čvorovima - Veprinac - Jušići i/ili Jurdani - Permani, u »koridoru u istraživanju« od čvora Veprinac do spoja na autocestu Rijeka - Rupa

- brza cesta čvor Križišće - novi most za otok Krk - Omišalj - Valbiska, u »koridoru istraživanja« čvor Križišće - novi most za otok Krk - Omišalj.

Granični cestovni prijelazi međunarodnog značenja:

* Pasjak - Starod I. kategorije,

* Rupa - Jelšane I. kategorije.«

U točki 5. podtočki b) dodaje se podstavak 2. koji glasi:

»Terminal za prekrcaj ukapljenog prirodnog plina: Petrokemija na otoku Krku«

U točki 5. podtočki b) podstavak 2. postaje podstavak 3. i mijenja se i glasi:

. »Plinovodi (planirani):

* magistralni plinovod za međunarodni transport DN 700 radnog tlaka 75 bara kopnom Pula - Viškovo - Kamenjak - Delnice - Vrbovsko - Karlovac,

* magistralni plinovod Kamenjak - Kukuljanovo - Urinj - Omišalj,

* alternativne trase magistralnih plinovoda za međunarodni transport podmorska dionica Pula - Plomin - Omišalj, i kopnena trasa Omišalj - Zlobin - Republika Slovenija.«

Članak 6.

U članku 75. stavku 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a u grafičkom prikazu 3h/2 »Uvjeti za provođenje plana« prikazan je koridor autoceste u istraživanju«.

Članak 7.

U članku 77. stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) državne autoceste i čvorište:

. Zagreb - Rijeka - s čvorištima Vrbovsko, Ravna Gora, Delnice, Vrata i Oštrovica,

. Jadranska autocesta (Trst - Ljubljana) Rupa - Rijeka - Senj - Zadar - Split - Dubrovnik.

- u I. etapi sa čvorištima: Rupa, Jurdani, i cjelovitim čvorištem Rijeka (od Matulja do Križišća), te čvorištima Jadranovo, Crikvenica - Selce, Novi Vinodolski - Bribir i Novi Vinodolski.

- u II. etapi vanjska dionica sa čvorištima: Rupa - Miklavija - Permani - Viškovo - Dražice - Grobničko polje - Mali Svib - Križišće - spoj na trasu Križišće - Žuta Lokva

. Autocesta Matulji - tunel Učka - Kanfanar

- I. etapu predstavlja postojeća trasa čvor Matulji - tunel Učka sa čvorištem Frančići

- II. etapu predstavlja dionica tunel Učka - spoj na autocestu Rupa - Rijeka sa čvorištima Veprinac, Jušići i/ili čvor Jurdani i Permani.

. Cestovno čvorište Rijeka prometno povezuje državne autoceste i čini ga niz čvorišta između Grobničkog polja, Križišća i Matulja: Grobničko polje, Soboli, Čavle, Matulji, Diračje, Rujevica, Škurinje, Kozala, Orehovica, Draga, Sv. Kuzam, Meja i Križišće, i drugi potencijalni čvorovi s pripadajućim cestovnim vezama.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»Postojeći čvor Orehovica rekonstruirati i povezati na cestovnu mrežu Grada Rijeke.

Čvor Mali Svib je interregionalni čvor.

Čvorišta Jušići/Jurdani, Permani, Grobničko polje, Meja i Križišće su čvorišta interregionalne funkcije s lokalnim priključkom.

Čvorišta Miklavija, Viškovo, Dražice, Jadranovo, Crikvenica-Selce, Bribir-Novi Vinodolski i Novi Vinodolski su čvorišta samo s lokalnim priključkom.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 6.

Članak 8.

U članku 82. stavku 2. riječi: »Prekrcajnu luku-naftni terminal Omišalj« zamjenjuju se riječima: »Prekrcajne luke, naftni terminal i terminal za prekrcaj ukapljenog prirodnog plina Omišalj«, a brišu se riječi: »unutar postojećeg prostora«.

Članak 9.

U članku 85. stavci 1. i 2., brišu se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 1. i 2.

Članak 10.

U članku 96., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Alternativnu trasu magistralnog plinovoda, koja je vezana i uz mogućnost dobave ukapljenog prirodnog plina čini podmorska dionica Plomin - Omišalj i kopnene trase Omišalj - Zlobin - Republika Slovenija. Ova trasa je planom naznačena kao strateška rezerva.«

Stavka 3. mijenja se i glasi:

»Terminal za prekrcaj ukapljenog prirodnog plina smjestiti unutar zone Petrokemija na otoku Krku.«

Članak 11.

U članku 98. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za građevine autocesta određuju se posebne mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti.«

Članak 12.

Iza članka 108. dodaje se podnaslov: »7.4. Državne ceste« i članak 108.a. koji glasi:

»Članak 108.a.

Uređenje krajobraza uz autoceste temeljiti na očuvanju autohtone prirode. Uređenje koje se zasniva na održivom razvoju dosljedno primijeniti i u krajobraznim osnovama cesta.

Uređenje prostora uz autocestu temeljiti na zaštiti prirodnog što obuhvaća:

- maksimalnu zaštitu prirodnih elemenata u okolišu,

- obnovu prirodnog stanja promijenjenog uslijed građevinskih radova i

- nadomještanje izgubljenih kvaliteta i uređenje koje omogućava maksimalnu moguću obnovu svih funkcija prirodnog ekosistema, njegove raznolikosti, produktivnosti i trajne stabilnosti.

Uređenje krajobraza autocesta vršiti racionalno, što podrazumijeva iskorištavanje raspoloživih sredstava na najoptimalniji način, te racionalno održavanje i sigurnost odvijanja prometa na autocesti.

Popravljanje reljefnih oblika ostvariti:

- što blažim nagibima pokosa,

- primjenom zaobljenih rubova usjeka i nasipa,

- a preporuča se i odvojeno vođenje usporednih traka na područjima gdje autocesta prati padinu reljefnog uzvišenja.

Pri krajobraznom oblikovanju prostora koridora autocesta težiti što sličnijem okolnom krajobrazu. Primijeniti isključivo lokalno, autohtono raslinje, a alohtone vrste koristiti samo izuzetno. Na mjestima prosjeka šumskog prostora, obnoviti šumski rub.

Barijere za zaštitu od buke i vjetra prilagoditi krajobrazu. Posebnu pažnju posvetiti njihovom oblikovanju i usuglašavanju s drugim komponentama autoceste.

Davati prednost prirodnim odnosno naturaliziranim barijerama za zaštitu od buke.

Prateće uslužne objekte prilagoditi prirodnim prostornim osobitostima svake lokacije. Izbjegavati tipska rješenja u cilju prepoznatljivosti prostora krajobraza.«

Članak 13.

U članku 127. stavku 2. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Unutar zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće mogu se obavljati sve djelatnosti ukoliko nisu u suprotnosti s važećim odlukama o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za eventualnu izvedbu zahvata u prostoru koji nije u skladu s propisanim režimom zaštite u zonama sanitarne zaštite izvorišta, izraditi projekt u sklopu kojeg treba detaljnim i namjenskim istražnim radovima ispitati uži lokalitet (»mikrozonu«). Na temelju ovih istraživanja utvrdit će se pogodnost terena za izvedbu predviđenih zahvata i na osnovi njegove osjetljivosti odrediti pripadajuće mjere zaštite unutar tog prostora (»mikrozone«).

U stavku 8. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a izgradnja uz vodotoke moguća je sukladno odredbama Zakona o vodama.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9,

Članak 14.

Iza članak 127. dodaje se novi članak 127.a. koji glasi:

»Članak 127.a.

Koridor autoceste u istraživanju na dionici Permani - Grobničko polje presijeca tri vodoopskrbna područja: sliv izvora na širem opatijskom području, sliv izvora u Gradu Rijeci i sliv izvora u Bakarskom zaljevu.

Za dionicu autoceste od čvora Viškovo prema čvoru Grobničko polje studijom utjecaja na okoliš odrediti detaljan položaj trase i mjere zaštite sa svrhom rješavanja tri ključna problema na ovoj dionici:

- prolazak trase uz planiranu akumulaciju Kukuljani,

- odvodnju oborinskih voda s autoceste od čvora Viškovo prema kanjonu Rječine i

- uvjete odvodnje na dionici koja prolazi kroz vodoopskrbni rezervat i II. zonu zaštite glavnih vodoopskrbnih izvora grada Rijeke.

Za izgradnju autoceste koja prolazi područjem vodoopskrbnih rezervata i II. zonom zaštite izvorišta provesti detaljna istraživanja prema članku 127. stavku 2. ove Odluke, te na osnovi provedenih istraživanja izmijeniti Odluku o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na riječkom području, a studijom utjecaja na okoliš odrediti odgovarajuće mjere zaštite.

Vezano za hidrogeološke karakteristike područja kroz koji prolazi planirani koridor autoceste daju se sljedeće odrednice:

- Pri izgradnji druge cijevi tunela kroz Učku provesti stroge mjere zaštite izvora Tunel Učka;

- Koridor autoceste prilagoditi potrebama zaštite akumulacije Kukuljani na način da se trasa što više udalji od brane zbog onečišćenja putem zraka;

- Odvodnju autoceste od čvora Viškovo prema Rječini riješiti na način da se oborinske vode s ceste ne odvedu u zonu estavele kod Kukuljana;

- Radi rješavanja odvodnje autoceste na dijelu trase od čvora Viškovo prema kanjonu Rječine napraviti detaljna hidrogeološka istraživanja;

- Dreniranje oborinskih voda u tunelu raditi u prirodne kaverne otvorene prilikom iskopa, a unutrašnje vode tunela pročistiti odvojeno od oborinskih voda s autoceste i zajedno ih s ovim vodama odvesti izvan II. zone zaštite i vodoopskrbnog rezervata;

- Na području sjeveroistočnog ruba Grobničkog polja izbjeći dreniranje oborinskih voda s autoceste prema bujici Sušica i ponornim zonama povezanim s izvorima Zvir i Zvir II,

- Radi rješavanja odvodnje dionice autoceste od područja Sušice prema čvoru Grobničko polje izvršiti istraživanja ponorne zone u Sobolima;

- Dio trase autoceste drenirati prema uvali Ćićave u uređaj za pročišćavanje oborinskih voda s autoceste iz smjera čvora Mali Svib prema čvoru Oštrovica;

- Prateće uslužne objekte planirati izvan II. zone zaštite i vodoopskrbnog rezervata.

- Na cijeloj trasi autoceste sustav odvodnje oborinskih voda autoceste prilagoditi osjetljivosti prostora u odnosu na zaštitu krških podzemnih voda, Rječine i mora.«

Članak 15.

U članku 131. stavku 2. briše se rečenica koja glasi:»Mjerama se određuju posebni kriteriji za građevinska područja:

a) površine naselja,

b) površine izvan naselja za izdvojene zone«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»Trasa autocesta treba u pravilu izbjegavati naselja, na udaljenosti od minimalno 700 m.

Uobičajena zaštita od buke na pojedinim dionicama autoputa su barijere. Odabir tipa akustičkih barijera, uskladiti sa mjerama očuvanja krajobraznih vrijednosti određenih ovim planom.

Vrsta i kvaliteta barijere treba odgovarati vjetrovnim uvjetima koji su standardizirani za promatrano područje. Minimalni indeks zvučne izolacije same barijere treba biti 25 dB. Visina i širina barijera se mora uskladiti s namjenom prostora koji se štiti od buke, a prema tablici 14.a.

Tablica 14.a.:

Za zaštitu naselja u zonama buke 2, 3 ili 4 iz tablice 14.a. postavu barijera treba predvidjeti do cca 700 m udaljenosti od autocesta, prema tablici 14b.

Tablica 14.b.:

Prilikom gradnje autocesta pridržavati se propisa o razini buke gradilišta.«

Članak 16.

U članku 135. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za izgradnju autoceste određuju se posebne mjere zaštite od štetnog djelovanja voda sa svrhom maksimalnog smanjivanja štetnih utjecaja na površinske vodne tokove tijekom građenja i korištenja daju se sljedeće odrednice:

- budući prijelazi preko vodotoka moraju premostiti korita tako da svojim građevinama ne zatvaraju protočne profile glavnih vodotoka i pritoka.

- predvidjeti potrebne protuerozijske radove (biološke i građevinske) sa svrhom zaštite sliva od erozije.

- velike količine oborinskih voda koje se stvaraju na površinama prometnice ne smiju se neposredno upuštati u korito vodotoka (recipijent) bez transformacije (smanjenja) vrha vodnog vala.

- površinske vode s autoceste potrebno je prije utoka u korito vodotoka zahvatiti retencijskom građevinom sa ciljem prihvata vodnog vala barem za 60%. Kada se retencijska građevina izgradi u koritu vodotoka, potrebno je predvidjeti u akumulacijskom prostoru i potrebni »mrtvi prostor« za prihvat nanosa.

- predvidjeti mjere za sprječavanje štetnih i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese tijekom građenja i korištenja svih građevina.«

Članak 17.

U članku 142. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. izrada urbanističkog plana uređenja nije obvezna za proizvodne građevine od važnosti za državu iz članka 34. stavka 1. točke 1. podtočke b.«

Članak 18.

U članku 143. stavku 1. točki 5. iza riječi: »od značenja za« dodaju se riječi: »državu i«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Stručne podloge iz stavka 1. točke 5. ovog članka po prihvaćanju Županijske skupštine, biti će osnova za neposredno provođenje po članku 4. ovog Plana.«

Članak 19.

U članku 150. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Planom je u grafičkom prikazu 3h/2 »Uvjeti za provođenje plana« određen »koridor autoceste u istraživanju« unutar kojeg će se sukladno kriterijima iz članka 23. ove Odluke, stručnom podlogom iz članka 143. stavak 1. točka 5. odrediti koridor autoceste.

Koridore trasa plinovoda određenih člankom 96. ove Odluke, odrediti sukladno kriterijima iz članka 23. ove Odluke, stručnom podlogom.«

Članak 20.

U članku 156. stavku 2. mijenja se podnaslov točke 1. i glasi:

»1. Istraživanja radi zaštite izvorišta vode za piće i novelacija odluka o zonama sanitarne zaštite«.

U točki 1. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) Šire riječko područje. Potrebna dodatna hidrogeološka i druga istraživanja za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće i režima zaštite na širem riječkom području:

. Istraživanja sa svrhom određivanja razvodnice između sliva izvora u Gradu Rijeci i sliva izvora u Bakarskom zaljevu.

. Istraživanja u slivu izvora u Gradu Rijeci:

- Ponovno trasiranje ponora Rupa na Grobničkom polju,

- Utvrđivanje prostiranja sliva izvorišta Martinšćica u odnosu na ponornu zonu u Sobolima: trasiranje ponora u Sobolima,

- Uspostava limnigrafa na Grobničkom polju i

- Ispitivanje kakvoće vode bunara Marganovo.

* Istraživanja u slivu izvora u Bakarskom zaljevu:

- Utvrđivanje povezanosti doline Lepenica s izvorima u Bakarskom zaljevu,

- Aktiviranje hidroloških opažanja na izvoru Perilo i na Grobničkom polju (Podčaplje).

Za oba sliva neophodna je izrada programa sanacije kojim će se odrediti sanacijski zahvati na postojećim objektima unutar zona prema prioritetima u odnosu na ugroženost i značaj izvorišta.«

U točki 1. podtočka c) mijenja se i glasi:

»c) Vinodolsko područje. Radi definiranja granice sliva izvorišta Novljanska Žrnovnica i boljeg poznavanja dinamike vode u tom slivu potrebno je provesti dodatna istraživanja.«

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Opća hidrogeološka istraživanja potrebno je provoditi radi novih spoznaja o dinamici podzemne vode. Rezultate svih istraživačkih radova i nove spoznaje o dinamici podzemnih voda primjenjivati na njihovu zaštitu, te je obvezna novelacija elaborata i odluka o zonama sanitarne zaštite najmanje svakih deset godina.«

Članak 21.

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i potpisom predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u pismohrani Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 23.

Izmjene i dopune grafičkih dijelova Plana i obvezni prilozi iz članka 2. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-02/12

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 12. ožujka 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=00001&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr