SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju odredbe članka 76., st. 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. siječnja 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Čavle za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Općina Čavle za 2009. godinu (u daljnjem tekstu (Program), utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od općeg značaja za Općinu Čavle, kao i za njezinu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima športskih djelatnosti:

- redovne aktivnosti sportaša i ostalih kolektiva ili udruga

- izvannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata,

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

- izvanredni programi, namijenjeni praćenju tradicionalnih i značajnih sportskih priredbi u Općini Čavle te sudjelovanje ekipa i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj športa u Općini Čavle.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2009. godinu koje čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

- poticanje i promicanje športa,

- djelovanje sportskih udruga,

- sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- športsko-rekreacijske aktivnosti građana,

- održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti športa i športske rekreacije djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2009. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2009. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u športu Općine Čavle za 2009. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa

Članak 4.

Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja te redovito održavati sportske objekte iz Proračuna Općine za 2009. godinu.

Članak 5.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati namjensko korištenje i utrošak sredstava iz Programa.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni Završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.godine.

Klasa: 021-05/09-01/1/3

Ur. broj: 2170-03-09-01-1

Čavle, 29. siječnja 2009.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Program javnih potreba u športu Općine Č  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr