SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

52.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 15. prosinca 2008. donijelo je sljedeće

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klana za 2009. godinu

I. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Klana i organiziranje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: definiranje i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina Klana raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti odnosno, jedinstvene koordinacije i djelovanja sustava.

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i spašavanja su:

- fizičke i pravne osobe,

- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- središnja tijela državne uprave

- operativne snage zaštite i spašavanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom: uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća potrebno je:

- definirati resurse

- izvršitelje,

- te kontinuirano provoditi usklađivanje djelovanja svih snaga.

II. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Cilj: povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od:

- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini

- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

- zapovjedništva i postrojbi vatrogastva,

- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Zadaća je službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti:

- definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i slično), te iste uključiti u smjernice za daljnji razvoj.

Zadaća Vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi je:

- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara

Stožer zaštite i spašavanja:

Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora županu, gradonačelnicima i načelnicima kod rukovođenja operativnim snagama te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje i:

- obuku članova Stožera i spašavanja u skladu sa planom i programom obuke Stožera zaštite i spašavanja,

- opremanje članova Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom.

III. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini

Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.

Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela županija, gradova, općina, pojedina ministarstva, državne uprave organizacije, javna poduzeća i ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini.

IV. Izrada i usvajanje procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

Cilj: donošenje temeljnih dokumenata kojima se razrađuje aktiviranje, djelovanje sustava zaštite i spašavanja, zadaće i nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička sredstva kao i mjere te postupci za provedbu zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, dužna su najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatrati stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja iz članka 7. citiranog Zakona te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite od spašavanja na svom području. Predstavnička tijela nadalje u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava u narednoj godini, donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i spašavanja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene Zakonom.

Člankom 11. citiranog Zakona propisana je obveza Poglavarstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da, u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, za svoje područje: predstavničkim tijelima izrađuju i predlažu nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno pribavljenu suglasnost Uprave, izrađuju i predlažu predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja, predlažu financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području, pripremaju prijedloge općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i poslovi u provođenju zaštite i spašavanja, određuju operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje sukladno procjeni ugroženosti, osiguravaju uvjete za premještanje, zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša sukladno planovima zaštite i spašavanja te osiguravaju uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene Zakonom.

Slijedom navedenog neophodno je tijekom 2009. godine započeti rad na prikupljanju podataka potrebnih za izradu navedenih dokumenata.

V. Financiranje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbi članka 11. stavak 1. alineja 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klana:

1. Sredstva za vatrogastvo

2. Sredstva za redovne službe i djelatnosti sudionika u sustavu zaštite i spašavanja (zimska služba, komunalna društva i slično),

3. Sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa odnosno čije su djelatnosti povezane sa problematikom zaštite i spašavanja (Općinsko društvo Crvenog križa, Planinarsko društvo »Pliš« i slično),

4. Sredstva za programe odnosno aktivnosti koje su povezane sa problematikom zaštite i spašavanja

VI. Sustav uzbunjivanja građana

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja

U organizaciji zaštite i spašavanja u gradu, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim činiteljem kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

a) nastaviti rad na unapređenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama Europske Unije,

b) nastaviti rad na unapređenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje

VII. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava zaštite i spašavanja

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom) djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi sa nanesenim udarima, gubicima i štetama.

Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedica ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći kao općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Iz tog razloga potrebno je:

- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,

- edukacija stanovništva, a posebno djece i učenika o problematici kriznih situacija,

- jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija,

- obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje

- prezentiranje rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na razini županije, gradova i općina.

VIII. Zaštita okoliša

Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguranje zdravog okoliša

Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih spoznaja. Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenog, održivo korištenje prirodnih dobara bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti.

Stoga je potrebno:

- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša,

- kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima,

- razrada i daljnje unapređenje sustava zaštite i spašavanja.

IX. Suradnja na polju zaštite i spašavanja

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine te eko-sustava na području Općine Klana

- u okviru suradnje sa susjednim gradovima i općinama, Primorsko-goranskom županijom te gradovima i općinama iz drugih županija nastaviti i unaprijediti suradnju na polju zaštite i spašavanja sa odgovarajućim institucijama iste razine,

- u okviru Primorsko-goranske županije kontinuirano razrađivati i usklađivati sustave zaštite i spašavanja, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.

Ove Smjernice stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/43

Ur. broj: 2170-06-08-01-01

Klana, 15. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr