SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

48.

Temeljem članka 6. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/ 06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Klana za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva Općine Klana, upravljanje dugom i imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, administrativnih (upravnih) pristojbi i prihodi prema posebnim propisima, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini Općine Klana.

U računu financiranja iskazani su izdaci za financijsku imovinu.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u programe i aktivnosti za proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna Općine Klana za nefinancijsku imovinu i kapitalne pomoći za razdoblje 2009. do 2011., po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazani su prema proračunskim klasifikacijama.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna Općine Klana osiguravaju se proračunskim korisnicima tj. općinskoj upravi te ostalim korisnicima po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom Općine Klana.

Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Rashodi i izdaci koji se djelomično ili u potpunosti financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka te iz prihoda od pomoći izvršavat će se minimalno do naplaćenih iznosa za te namjene.

Članak 5.

Za izvršavanje Proračuna Općine Klana odgovorno je Općinsko poglavarstvo Općine Klana. Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

Članovi Općinskog poglavarstva nalogodavci su za izvršavanje svog dijela Proračuna i odgovorni su za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel podnosit će Općinskom poglavarstvu mjesečno izvješće o izvršavanju Proračuna, a Općinskom vijeću polugodišnje izvješće sa stanjem na dan 30. lipnja te godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 7.

Za izvanredne i/ili nedovoljno planirane rashode koristit će se sredstva Proračunske zalihe koja je utvrđena u iznosu

od 50.000,00 kuna. Općinski načelnik odlučuje o korištenju proračunske zalihe.

IV. PRIHODI PRORAČUNA I NAMJENSKI PRIHODI

Članak 8.

Prihodi koje ostvari općinska uprava obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi od donacija i pomoći te prihodi po posebnim propisima uplaćeni u Proračun namjenski su prihodi i mogu se koristiti isključivo prema utvrđenim namjenama.

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za istu namjenu za koju su bili utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna za ovu proračunsku godinu.

O namjeni ostalih neiskorištenih, nenamjenskih prihoda u ovoj proračunskoj godini odlučivat će Općinsko vijeće Općine Klana prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 9.

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem pravovaljane knjigovodstvene dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac uz oznaku stavke Proračuna.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenja o povratu sredstava donosi Općinsko poglavarstvo na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 11.

Sredstva za tekuće rashode korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama, a u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Korisnici proračunskih sredstava, obvezni su izraditi godišnji obračun sa analitičkim prilogom za prošlu proračunsku godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljače, u suprotnom se obustavljaju prijenosi sredstava iz Proračuna Općine Klana za 2009. godinu.

Članak 12.

Općinska uprava obvezna je provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova sukladno zakonskim propisima.

VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 13.

Za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata utvrđenih Planom razvojnih programa Općina Klana se može zadužiti sukladno zakonskim propisima.

VII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 14.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Ugovor o oročavanju potpisuje Općinski načelnik na temelju odluke Općinskog poglavarstva.

Članak 15.

Općinsko poglavarstvo upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine Klana.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se Proračunu Općine Klana.

VIII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 16.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, Proračun se mora uravnotežiti mjerama pripisanim zakonom.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela najviše do 5% izdataka na stavci koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama, Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko poglavarstvo na prvoj narednoj sjednici, a Općinsko poglavarstvo je dužno polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće o izvršenim preraspodjelama.

Članak 17.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2009. godinu. Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2009. godini rashodi su proračuna za 2009. godinu, neovisno o plaćanju.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-01/08-01/47

Ur. broj: 2170-06-08-01-01

Klana, 29. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr