SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

57.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 29. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2008. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/07 i 23/08), (u daljem tekstu: Program), mijenja se članak 2. i sada glasi:

»Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:


PRIHOD PLAN 2008.


Komunalna naknada 2.500.000,00


Zakup javne površine 439.000,00


Naknada od koncesija na pomorskom dobru 200.000,00


Ostali proračunski prihodi 6.413.000,00


UKUPNO: 9.552.000,00


Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i sada glasi:

»Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 7.507.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


r.b. O P I S T R O Š K A PLAN 2008.


1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 817.000,00

1.1. Čistoća prometnica i javnih površina 625.000,00

1.3. Troškovi DDD i higijen. službe 146.000,00

1.4. Intervencije temeljem odluka kom. redara 41.000,00

1.5. Ekološki program i akcije 5.000,00


2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 2.200.000,00

2.1. Održavanje zelenih površina 2.000.000,00

2.2 Održavanje pomorskog dobra 200.000,00


3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.620.000,00

3.1. Održavanje kolničkog zastora 1.153.000,00

3.2. Oprema ceste 145.000,00

3.3. Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu 67.000,00

3.4. Održavanje objekata za cestovnu odvodnju 137.000,00

3.5. Zimska služba 70.000,00

3.6. Održavanje potpornih i obločnih zidova 33.000,00

3.7. Hitne intervencije, popravci uspostava privremenog prometnog režima 5.000,00

3.9 Održavanje natpisnih ploča naselja i ulica 10.000,00


4. ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE 458.000,00

4.1. Održavanje slivnika i rešetki obor. odvodnje na javnim površinama 117.600,00

4.2. Održavanje kolektora obor. odvodnje 241.600,00

4.3. Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda 32.800,00

4.4. Dežurstva i intervencije na obali K. Branimira (na bazi 164 h) 46.000,00

4.5. Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina (na bazi 504 h) 20.000,00


5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 2.280.000,00

5.1. Održavanje objekata javne rasvjete 1.530.000,00

5.5. Trošak struje za javnu rasvjetu 750.000,00


6. DEKORACIJA I ILUMINACIJA 132.000,00


7. HITNE INTERVENCIJE 0,00


SVEUKUPNO: 7.507.000,00


Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

Za potrebe pojačanog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od kn 2.045.000,00 raspoređuju se na način:

POJAČANO ODRŽAVANJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


r.b. O P I S T R O Š K A PLAN 2008.


1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 700.000,00

1.1. Hortikulturno unapređenje javnih površina 700.000,00


2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.120.000,00

2.2. Sanacija pločnika 800,000,00

2.3. Sanacija potpornih i obločnih zidova 300.000,00

2.5. Uvođenje nove prometne regulacije 20.000,00


3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 225.000,00

3.1. Proširenja javne rasvjete 225.000,00


SVEUKUPNO: 2.045.000,00


Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune program stupaju na snagu osmog dana od objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/62

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 30. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur.,v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=594&mjesto=51250&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr