SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

50.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2009. godinu.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

1. komunalna naknada 1.350.000,00

2. pristojbe 1.935.000,00

3. prihod od prodaje stambenih objekata 6.000,00

4. naknada za uporabu javnih površina (dio) 12.537,78


UKUPNI PRIHODI (1. - 3.) 3.303.537,78


Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Održavanje cesta 639.861,30

2. Održavanje javnih površina, čistoća, odvoz

otpada 1.183.016,92

3. Održavanje i uređivanje javnih zelenih

površina 525.000,00

4. Javna rasvjeta (utrošak, održavanje uređaja) 360.000,00

5. Održavanje građevinskih objekata 75.000,00

6. Održavanje objekata i uređaja odvodnje 115.677,00

7. Deratizacija i dezinsekcija 114.982,56

8. Ostalo 290.000,00


UKUPNO RASHODI (1. - 8.) 3.303.537,78


Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi), posebno prisutni kod pojačanog održavanja, povjeravati najpovoljnijim ponuditeljima provedbom zakonom propisanog postupka.

1. ODRŽAVANJE CESTA 639.861,30


1.1. REDOVNO ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKLIH STAZA,

POLJSKIH PUTEVA I NOGOSTUPA 152.000,00

. nasipavanje, održavanje i košnja:

- put lovački dom do vrh stepenica Majke Božje (4 puta god.),

- put Malin do Guvno (2 puta god.),

- put Malin do Pod jabuke (4 puta god.),

- put Jurandvor autobusna do Batomalj (1 put god.),

- put Pod jabuke do Batomalj(4 puta god.),

- put most suha marina do Pod jabuke (2 puta god.),

- put Zakam (1 put god.),

- put Pod mire (4 puta god.),

. čišćenje i održavanje puta uz velu riku od vrha Drage Bašćanske do Baške (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje:

- put Malin u Dragi Bašćanskoj (1 put god.),

- put Zapavlić do Vela rika (2 puta god),

- Ulica Skopalj (4 put god.),

- put Guncićevo (4 puta god.),

- put za Majku Božju (2 puta god.),

- put sv. Ivan (2 puta god.),

- put uz AC »Zablaće« i Velu riku (2 puta god.),

- put kod sv. Lucije (2 puta god.),

- Ulica Put Zablaća,

- parkiralište u Dragi Bašćanskoj - Zdenčina (1 put god.),

- parkiralište u Dragi Bašćanskoj - Pod Frgačići (1 put god.),

- parkiralište u Dragi Bašćanskoj - Perina mekot (1 put god.),

. održavanje ulaza na plažu pokraj objekta »Galeb«.

Poslovi redovnog održavanja svih pješačkih staza, poljskih putova i nogostupa povjeravaju se TD Baška d.o.o.

1.2. POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA 12.200,00

Poslovi se povjeravaju T.D. Baška d.o.o.

1.3. POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA, TRGOVA I PUTEVA 435.661,30

. Ulica Zarok 140.000,00

. Ulica kralja Zvonimira -sanacija nogostupa 235.661,30

. Ostalo, nespomenuto (popravak udarnih rupa po svim ulicama i prometnicama na području općine) 60.000,00

Poslovi pojačanog održavanja povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

1.4. POSTAVLJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE 40.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, ČISTOĆA, ODVOZ OTPADA 1.183.016,92


2.1. NABAVA I POSTAVLJANJE TABLI S NAZIVIMA ULICA I KUĆNIM BROJEVIMA

(cca 100 kom) 25.000,00

2.2. POSTAVLJANJE U UKLANJANJE DEKORACIJA I BINA ZA PROSLAVE 36.600,00

n dan općine

n plava zastava

n crna ovca

n ribarski dan

n maškare

n nova godina

. održavanje fontane kraj t.z.-a

2.3. ODRŽAVANJE GROBLJA PO NASELJIMA - paušalno 97.600,00

2.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 938.417,00

2.4.1. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i strojno, na području naselja Baška svakodnevno,

a pranje šetnice E. Geistlicha jednom tjedno.

2.4.2. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i strojno, na području naselja Batomalj,

Draga Bašćanska i Jurandvor:

. u zimskim mjesecima - jednom tjedno,

. u sezoni - dva puta tjedno.

2.4.3. Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica.

Poslovi iz točaka 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. povjeravaju se TD Baška d.o.o.

2.5. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 85.399,92

Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TKD Ponikve d.o.o. Krk za područje cijele općine Baška.

3. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA 525.000,00


3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 400.000,00

Poslovi održavanja zelenih površina povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju temeljem ugovora, a nakon provedbe propisanog postupka.

3.2. LIČENJE OGRADA I KLUPA NA PODRUČJU OPĆINE 25.000,00

OGRADE

. Ulica Kricin

. Ulica kralja Zvonimira (Forza - Atlantic)

. Ulica kralja Zvonimira (Trgovina Krk - Forza)

. stepenice - park »Marijan«

. stepenice - Atlantic

. mrtvački most - Zaobilaznica

. most Vela rika (suha marina)

. most suha marina - pritok Vele rike

. most Vela rika (Zarok)

. most Vela rika (Batomalj)

. Korudalj

. most Vela rika (Zdenčina - Draga Bašćanska)

. most Vela rika (Banj - Draga Bašćanska)

. most Vela rika (Raskrižje - Draga Bašćanska)

. nogostup (Zadružni dom - Draga Bašćanska)

KLUPE

. Atlantic (nova) - 1

. park »Marijan« (7 aluminij i 3 drvo) - 10

. spomenik vidikovac (stare-drvo, zamijeniti) - 3

. put do sv. Ivana ( stare) - 6

. put od sv. Ivana do »Mjeseca« (stare i kućica na vrhu) - 7

. park ispred Zadružnog doma u Dragi Bašćanskoj (stare, drvo) - 7

. autobusna postaja u Dragi Bašćanskoj (stare, drvo) - 2

. raskrižje u Dragi Bašćanskoj (aluminijske) - 2

. Draga Bašćanska, pokraj kapelice (stare) - 2

. Draga Bašćanska, put za Garinu (aluminijska) - 1

. Žanac (stara,drvo) - 1

. Kricin (stare,drvo) - 10

. Lovački dom Batomalj, stepenice Majke Božje (stare, drvo) - 2

. Ulica Palada u Baški, od »Franice« do »Ribara« (nove) - 12

. Ulica Palada u Baški (stara velika) - 1

. Ulica Palada u Baški (kutna dupla - stara) - 2

. kupalište i park pokraj kupališta (aluminijske) - 19

. autobusna postaja Jurandvor (stare) - 2

. Narodni dom Jurandvor (aluminijske) - 3

. Šetalište - Ulica E. Geistlicha (barok pocinčane) - 5

. vidikovac - trgovina »Tina« u Ulici kralja Zvonimira (nova) - 1

. vidikovac - zaobilaznica (stara, drvo) - 1

. park - sv. Mihovil (stara) - 7

. poljski put (stare) - 4

. Zarok (stara) - 1

. trajektna luka - 1

. mrtvačnica Baška - 2

Ovi poslovi podrazumijevaju održavanje, ličenje, popravak, zamjenu, u cijelosti ili oštećenih dijelova, ograda i klupa na području općine.

3.3. KOŠNJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE 100.000,00

. uz državnu cestu kroz naselja

. u Ulici kralja Zvonimira

orezivanje stabala uz prometnice

. kod diskonta u Jurandvoru

. Pod mire, raskrižje do škole, Ulica kralja Zvonimira (topole, hrastići)

. Ulica Zdenke Čermakove (crnike)

. park iza nekadašnjeg hotela »Velebit« (platane, kesten)

Poslovi iz ove točke 3. povjeravaju se TD Baška d.o.o.

4. RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU 360.000,00


4.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE 250.000,00

4.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 110.000,00

. pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala

- plastika, grla i sl.,

. ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju temeljem ugovora, a nakon provedbe propisanog postupka.

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 75.000,00


5.1. REDOVNO ODRŽAVANJE 25.000,00

Poslovi redovnog održavanja javnih objekata povjeravaju se TD Baška d.o.o.

5.2. POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE BAŠKA 50.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

6. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE 115.677,00


6.1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 112.200,00

. čišćenje bunara Korudalj

. čišćenje i održavanje potoka Vinogradska ulica do mora - 3 puta godišnje,

. čišćenje i održavanje potoka uz groblje i stepenice u Dragi Bašćanskoj - 4 puta godišnje

. čišćenje i održavanje potoka Malin-Pod jabuke - 4 puta godišnje

. čišćenje i održavanje potoka Batomalj - državna cesta - 4 puta godišnje

. čišćenje i održavanje potoka u Jurandvoru; autobusna postaja - Batomalj,

. održavanje bunara mul 1,2; pranje miniwashem 3 puta godišnje; bojenje

. održavanje slavina i izljeva:

n Fontana,

n sv. Anton,

n Ulica kralja Zvonimira,

n Batomalj - placa,

. vodolovke na području općine - prema popisu.

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

6.2. USLUGE TEKUĆIH I INV. ODRŽAVANJA SLIV PODRUČJA (Hrvatske vode) 3.477,00

7. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 114.982,56


Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom propisanog postupka.

8. OSTALO 290.000,00


8.1. NESPOMENUTE KOMUNALNE USLUGE ODRŽAVANJA KOM. INFRASTR. 100.000,00

8.2. OPSKRBA VODOM 140.000,00

8.3. GEODET. KATASTAR. USLUGE U ODRŽAVANJU KOM. INFRASTR. 50.000,00

Članak 4.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina, potanko će se urediti ugovorom.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/10

Ur. broj: 2142-03-08-9

Baška, 29. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr