SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

49.

Temeljem članaka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su poslovi i troškovi nabave, te gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2009. godini, iskaz potrebnih financijskih sredstava, te izvori sredstava.

Članak 2.

Sredstva za nabavu i gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini su namijenjena kako slijedi:

1. Izgradnja objekata i uređaja vodovoda, te fekalne i oborinske odvodnje 1.449.599,70


1.1. otplata kredita za izgradnju kanalizacije 100.100,00

1.2. vodoopskrba otoka Krka 149.500,00

1.3. izgradnja kanalizacijskog kolektora Jurandvor - Draga Bašćanska 649.999,70

1.4. izgradnja vodovoda i kanalizacije od Raskrižja do Place (Draga Bašćanska) 200.000,00

1.5. izgradnja vodovoda i kanalizacije Ulice Šantis (Baška) 150.000,00

1.6. izgradnja vodovoda i kanalizacije dijela područja Pešćivica (Baška) 200.000,00

2. Igradnja prometnica 600.000,00


2.1. izgradnja Ulice Šantis (Baška) 500.000,00

2.2. izgradnja Ulice Put Zablaća (Baška) 100.000,00

3. Nabava i montaža javne rasvjete: 55.500,00


3.1. rasvjeta - zona 10 45.000,00

3.2. rasvjeta - Ulica Pešćivica 10.500,00

4. Izrada projektne dokumentacije za objekte komunalne infrastrukture

i građevina u vlasništvu Općine Baška, te izrada prostornih planova 931.325,34


4.1. izrada projektne dokumentacije - Ulica Šantis 50.000,00

4.2. projektna dokumentacija - Ulica Pešćivica 100.000,00

4.3. projektna dokumentacija - Put Zablaća 20.000,00

4.4. projektna dokumentacija - osnovna škola 47.580,00

4.5. katastarska izmjera 334.977,84

4.6. projektna dokumentacija - izrada UPU 270.000,00

4.7. projektna dokumentacija - kanalizacija Ulice Kricin 24.500,00

4.8. projektna dokumentacija - ostalo 20.000,00

4.9. studija - pročišćavanje odvodnje otoka Krka (sufinanciranje) 64.267,50


5. Otkup zemljišta - nerazvrstane ceste 1.100.000,00


5.1. Ulica Pešćivica 50.000,00

5.2. Ulica Šantis 50.000,00

5.3. ostalo 1.000.000,00


6. Otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića 300.000,00


7. Ekološki sustav zbrinjavanja otpada na otoku Krku 126.000,00


UKUPNO (1. - 7.) 4.556.425,04


Članak 3.

Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1. komunalni doprinos 1.950.000,00

2. naknada za priključenje 250.000,00

3. sredstva HBOR 1.000.000,00

4. koncesijska naknada 22.000,00

5. prihod od prodaje zemljišta 1.100.000,00

6. naknada za prenamjenu zemljišta (polj. u građ.) 30.000,00

7. konc. naknada na vodama i javnom vodnom dobru 12.000,00

8. naknada za korištenje zemljišta u vlasništvu države 20.375,00

9. naknada za uporabu javnih površina (dio) 178.050,04


UKUPNO (1. - 9.) 4.556.425,04


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/10

Ur. broj: 2142-03-08-8

Baška, 29. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr