SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

47.

Na temelju članka 6. stavka 1.Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2009. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Baška za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršenje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom imovinom, prava i obveze korisnika i nositelja proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te Planova razvojnih programa.

Opći dio proračuna čine: Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i namjenama.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine, primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka u Proračunu smatraju se maksimalnim iznosima, tako da stvarni izdaci Općine u 2009. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od 30,135.374,96 kuna.

Proračunska sredstava koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu. Ukoliko dođe do podbačaja proračunskih prihoda smanjit će se raspodjela sredstava po korisnicima.

Članak 4.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Sredstva za tekuće izdatke, osim za održavanje objekata i opreme korisnika Proračuna, izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana sukladno likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 5.

Sredstva Tekuće zalihe mogu se koristiti za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke, za izvršenje sudskih odluka i odluka ostalih nadležnih organa (presuda, rješenje, naloga i sl.). O korištenju tekuće zalihe Proračuna odlučuje Općinski načelnik, koji je o istome obvezan izvijestiti Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju tekuće zalihe.

Članak 6.

U okviru svoga djelokruga i ovlasti, članovi Općinskog poglavarstva, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, te voditelj Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, odgovorni su za provedbu ove Odluke, kako za naplatu i prikupljanje prihoda, tako i za izvršavanje svih izdataka, sukladno namjenama i iznosima utvrđenima u posebnom dijelu proračuna, u okviru odgovarajućih razdjela.

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo podnosi Općinskom poglavarstvu tromjesečno, polugodišnje i devetomjesečno, a Općinskom vijeću polugodišnje sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje sa stanjem 31. prosinca, izvješće o izvršenju Proračuna.

Članak 7.

Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik.

Članak 8.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka Proračuna, Općinsko poglavarstvo će predložiti Općinskom vijeću donošenje Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 9.

Općinsko poglavarstvo ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te na zakonitoj i svrsishodnoj upotrebi proračunskih sredstava. Korisnici su obvezni dati potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 11.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Korištenje sredstava reprezentacije, za izvršenje javnih potreba, za nabavu radova, roba i usluga, i drugih u vrijednosti do 10.000,00 kn odobrava Općinski načelnik, a korištenje sredstava u vrijednosti od 10.000,00 do 70.000,00 kn odobrava Poglavarstvo na prijedlog Općinskog načelnika.

O isplatama u vrijednosti do 10.000,00 kn iz prethodnog stavka Općinski načelnik podnosi izvješće Poglavarstvu do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti, čija vrijednost je veća od 70.000,00 kn, Poglavarstvo donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju, sukladno Zakonu i Planu nabave.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Poglavarstvo, a ugovor potpisuje načelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Članak 12.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala i kod izvođača radova temeljem odluke Općinskog poglavarstva uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovi Proračuna, te odluke Općinskog vijeća i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 13.

Općinsko poglavarstvo može davati jamstvo pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

Članak 14.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2009. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2008. godini rashodi su Proračuna za 2009. godinu, neovisno o plaćanju.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2009. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2010. godinu.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2009. godinu.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/10

Ur. broj: 2142-03-08-5

Baška, 29. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr