SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

56.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01 i 103/ 03.) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst - »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 29. prosinca 2008. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Socijalni program) utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži na području Grada Vrbovskog u 2009. godini.

Članak 2.

Socijalnim programom utvrđuju se i osiguravaju sljedeći oblici pomoći i programe:

1. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu

novorođenčeta,

3. pravo na besplatni boravak djece u vrtiću,

4. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

5. pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima,

6. pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja,

6.1. pomoć za troškove najamnine,

6.2. pomoć za troškove komunalne naknade,

6.3. pomoć za troškove električne energije,

6.4. pomoć za troškove vode i otpadnih voda,

6.5. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća,

6.6. pomoć za troškove ogrjeva.

7. pravo na pomoć za troškove prijevoza,

8. pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u

učeničkom domu

9. pravo na jednokratne novčane pomoći,

10. pravo na organiziranju zdravstvenu njegu u kući,

11. pravo na pomoć u prehrani,

12. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

13. pravo na stipendiranje učenika i studenata,

14. pravo na pomoć - hitne intervencije

15. sredstva za programe humanitarnih udruga i programe

udruga građana,

16. sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi,

17. »Pomoć u kući starijim osobama«

18. »Dnevni boravak za starije osobe«.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2009. godinu.

Sredstva za realizaciju pomoći za troškove ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje sukladno članku 38. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Sredstva za realizaciju programa »Pomoć u kući starijim osobama« i »Dnevni boravak za starije osobe« osiguravaju se temeljem Ugovora o suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te ugovora o sufinanciranju programa od strane Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Za realizaciju Socijalnog programa od točke 1. do 16. članka 2. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.427.888,00 kuna, a raspoređuju se za:

I. NAKNADE GRAĐANIMA I

KUĆANSTVIMA 1.196.200,00

1. Besplatnu prehranu dojenčadi 10.000,00

2. Jednokratne novčane pomoći za oprema

novorođenčadi 117.500,00

3. Subvencioniranje smještaja djece u

Dječjem vrtiću 10.000,00

4. Besplatnu marendu učenika osnovne škole 80.000,00

5. Dopunski socijalni program za djecu i

mladež 30.000,00

6. Besplatni prijevoz učenika srednjih škola 15.000,00

7. Pomoć za smještaj u učeničkom domu 7.000,00

8. Stipendiranje studenata 214.700,00

9. Jednokratne novčane pomoći studentima 40.000,00

10. Pravo na zdravstvenu njegu u kući 100.000,00

11. Podmirivanje troškova stanovanja 50.000,00

12. Dopunski socijalni program za starije osobe 30.000,00

13. Podmirivanje pogrebnih troškova 15.000,00

14. Troškovi ogrjeva 95.000,00

15. Jednokratne novčane pomoći 90.000,00

16. Pomoć u prehrani 86.000,00

17. Poboljšanja uvjeta stanova socijalno

ugroženih 70.000,00

18. Jednokratna novčana pomoć soc.

ugroženim umirovljenicima (božićnica) 96.000,00

19. Pomoć - hitne intervencije 30.000,00

20. Provođenje sporazuma o partnerstvu sa

PGŽ na programu prevencija određenih

bolesti i korištenja alkohola kod

srednjoškolske mladeži 10.000,00

II. HUMANITARNE UDRUGE I

UDRUGE GRAĐANA 231.688,00

21. Aktivnosti humanitarnih udruga:

21.1. Gradsko društvo Crvenog križa

- osnovne aktivnosti 117.580,00

21.2. Gradsko društvo Crvenog križa

- služba traženja 34.000,00

21.3. Udruzi hrvatskih dragovoljaca i

veterana DR Ogranak Vrbovsko 5.000,00

21.4. Udruga HVIDR Delnice Ogranak

Vrbovsko 5.000,00

21.5. Klub 138. brigade Goranski risovi 5.000,00

21.6. Udruga umirovljenika Grada

Vrbovskog 15.808,00

21.7. Udruga umirovljenika

Vrbovsko-Lukovdol 7.280,00

21.8. Udruga umirovljenika Gomirje 3.120,00

21.9. Udruga umirovljenika Moravice 10.400,00

21.10. Udruga žena »Gomirje« 3.500,00

21.11. Hrvatsko društvo političkih

zatvorenika Podružnica Rijeka 500,00

21.12. Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00

21.13. Društvo multiple skleroze Gorski kotar 1.000,00

21.14. Udruga invalida rada PGŽ 500,00

21.15. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00

21.16. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00

21.17. Hrvatska gorska služba spašavanja

Stanica Delnice 10.000,00

21.16. Za djelatnost udruga koje se sa

zahtjevima jave tijekom godine 10.000,00


U K U P N O I + II. 1.427.888,00

Članak 5.

Za realizaciju Socijalnog programa točke 17. članka 2. »Pomoć u kući starijim osobama« planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 789.264,00 kuna, a raspoređuju se za:

I. RASHODE ZA ZAPOSLENE 612.124,00

1. Osnovne plaće 492.000,00

2. Rashodi za zaposlene 35.500,00

3. Doprinosi poslodavca 84.634,00

II. MATERIJALNE RASHODE 168.640,00

1. Naknade za prijevoz i edukaciju izvoditelja 98.640,00

2. Uredski materijal i materijalni rashodi 12.000,00

3. Energija i komunalne usluge 20.000,00

4. Sitni inventar i auto gume 3.000,00

5. Usluge telefona i pošte 15.000,00

6. Materijal i usluge za tekuće i investicijsko

razdoblje 4.000,00

7. Zdravstvene usluge (obvezni zdravstveni

pregledi) 6.000,00

8. Ostale usluge (tehnički pregledi) 10.000,00

III. OSNOVNA OPREMA 8.500,00

1. Električna šivaća mašina 1.500,00

2. Cjepač 7.000,00


U K U P N O I. + II. + III. 789.264,00

Članak 6.

Za realizaciju Socijalnog programa točke 18. članka 2. »Dnevni boravak za starije osobe« planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 156.500,00 kuna, a raspoređuju se za:

I. MATERIJALNE RASHODE 65.500,00

1. Energija i komunalne usluge 17.000,00

2. Sitni inventar 18.000,00

3. Materijalni troškovi 3.000,00

4. Tekuće i investicijsko održavanje 27.500,00

II. OSNOVNA OPREMA 91.000,00


U K U P N O I. + II. 156.500,00

Članak 7.

Raspored sredstava i ostvarivanje prava iz točke 1. do 12., točke. 14. i točke 16. članka 2. ovog Programa vršit će se temeljem pojedinačnih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 46/04) i zaključaka Gradskog poglavarstva odnosno gradonačelnika.

Pravo na učeničku i studentsku stipendiju ostvaruje se na način propisan Odlukom o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine PGŽ« broj 27/05) i Odlukom o uvjetima stipendiranja nadarenih studenata (»Službene novine PGŽ« broj 32/01 i 27/05), a stipendija se isplaćuje u ugovorom o stipendiji utvrđenom iznosu odnosno u iznosu utvrđenom Odlukom Gradskog poglavarstva o visini stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu.

Troškovi dopunskog programa socijalne skrbi o starijim osobama, djeci i mladeži koji se realiziraju putem udruga, javnih ustanova ili doniranjem korisnika, troškovi poboljšanja uvjeta stanovanja socijalno ugroženih osoba, pomoći za hitne intervencije, te troškovi provođenja sporazuma o partnerstvu sa Primorsko-goranskom županjom na programu prevencija određenih bolesti i korištenja alkohola kod srednjoškolske mladeži podmiruju se na temelju odluke Gradskog poglavarstva odnosno gradonačelnika, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Raspored sredstva za realizaciju Programa »Pomoć u kući starim osobama« i »Dnevni boravak za starije osobe« vršit će se temeljem odredbi Ugovora o suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 550-01/08-01-13

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr