SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

52.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na 27. sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2009. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2009. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa održavanja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz slijedećih izvora prihoda:


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1. Prihodi od komunalne naknade. 1.600.000,00


2. Prihodi od grobne naknade 150.000,00


3. Prihodi Proračuna Grada 346.000,00


4. Prihodi naknada za održavanje šum.

prometnica 5.000,00


UKUPNO: 2.101.000,00


Članak 3.

1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


4. Prihodi od komunalne naknade. 476.000,00


5. Prihodi Proračuna Grada -


6. Prihod od grobne naknade 50.000,00


UKUPNO: 526.000,00Održavanje javnih površina - opis radova 526.000,00


- odvoz krupnog otpada, košnja, čišćenje i

uređenje javnih površina 100.000,00


- saniranje divljih deponija po MO 100.000,00


- održavanje dječjih igrališta, zamjena

polomljenih elemenata, redovno

održavanje igrališta, i postava ograda

igrališta. 25.000,00


- održavanje krošnji stabala i uklanjanje

suhih stabala na javnim površinama 25.000,00


- higijeničarska služba 25.000,00


- tekuće održavanje po MO 50.000,00


- održavanje opreme i potrošni materijal 10.000,00


- motorni benzin i dizel gorivo vlastitog

pogona 16.000,00


- službena radna i zaštitna odjeća i oprema

vlastitog pogona 5.000,00


- održavanje javnih zdenaca, upojnih okana

i slivnika 30.000,00


- nabava put.- teretnog vozila za vlastiti

pogon 140.000,00


2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1. Prihodi od komunalne naknade 600.000,00


3. Prihodi Proračuna Grada 195.000,00


4. Prihodi naknada za održavanje šum.

prometnica 5.000,00


UKUPNO: 800.000,00Nerazvrstane ceste - opis radova 800.000,00


- zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih

cesta (127 km) 600.000,00


- održavanje makadamskih cesta, nasipanje,

proširenje, sanacija asf . zastora 200.000,00.


3. ODRŽAVANJA GROBALJA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1. Prihodi od komunalne naknade. -


2. Prihodi od grobne naknade 100.000,00


3. Prihodi proračuna Grada -


UKUPNO: 100.000,00Groblja - opis radova 100.000,00


- odvoz smeća sa grobalja (18 lokacija) 80.000,00


- potrošnja el. energije i vode u mrtvačnicama 20.000,00


4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1. Prihodi od komunalne naknade 524.000,00


2. Prihodi od grobne naknade -


3. Prihodi proračuna Grada 151.000,00


UKUPNO: 675.000,00Javna rasvjeta - opis radova 675.000,00


- potrošnja el. energije 520.000,00


- popravak lampi, zamjena žarulja, prigušnica,

zamjena dotrajalih stupova 110.000,00


- ukrašavanje Grada za Božić i Novu godinu 45.000,00


Članak 4.

Za ostvarenje Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/ 08-01-17

Ur. broj: 2193-01-01/ 08-01-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr