SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

51.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na 27. sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine donosi

PROGRAM
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Program utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2009. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- odlaganje komunalnog otpada

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA GRAĐENJA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa građenja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz sljedećih izvora prihoda:


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1. prihod od komunalnog doprinosa 1.000.000,00


2. prihod od sredstava Proračuna grada 2.954.000,00


3. prihod od šumskog doprinosa 795.000,00


UKUPNO: 4.749. 000,00


Članak 3.

1. GRAĐENJE NA JAVNIM POVRŠINAMA


IZVORI FINANCIRANJA


1. prihod od komunalnog doprinosa 150.000,00


3. prihod od sredstava Proračuna grada 84.000,00


UKUPNO: 234.000,00Javne površine - opis radova 234.000,00


- zaštitni zid škol - sport. dvorane 60.000,00


- zid nogostupa u Zagrebačkoj

(Bolehratski) 16.000,00


- zid u Ul. Radničkoj (Fabac) 18.000,00


- označavanje parkirnih mjesta 25.000,00


- postava autobusnih stajališta 35.000,00


- postava prometnih znakova 25.000,00


- postava klupa za sjedenje 10.000,00


- postava koševa za otpatke 10.000,00


- nabava i sadnja ukrasnog raslinja na

javnim površinama 10.000,00


- postava oglasnih panoa u centrima MO 25.000,00


2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA


IZVORI FINANCIRANJA


1. prihod od komunalnog doprinosa 200.000,00


2. prihod od sredstava Proračuna grada 1.005.000,00


4. prihod od šumskog doprinosa. 795.000,00


UKUPNO: 2.000.000,00Nerazvrstane ceste- opis radova 2.000.000,00


- asfaltiranje MO Lukovdol - po planu u

prilogu 209.500,00


- asfaltiranje MO Severin na Kupi, po

planu u prilogu 310.000,00


- asfaltiranje MO Plemenitaš po planu u

prilogu 172.500,00


- asfaltiranje MO Jadrč - Osojnik po planu

u prilogu 51.500,00


- asfaltiranje MO Ljubošina - po planu u

prilogu 143.500,00


- asfaltiranje MO Vrbovsko - po planu u

prilogu 204.000,00


- asfaltiranje MO Gomirje po planu u

prilogu 454.000,00


- asfaltiranje MO Moravice po planu u

prilogu 429.000,00


- radovi nadzora asfaltiranja 26.000,00


3. GRAĐENJE GROBALJA


IZVORI FINANCIRANJA


1. prihod od komunalnog doprinosa 100.000,00


2. prihod od sredstava Proračuna grada 315.000,00


UKUPNO: 415.000,00Groblja - opis radova 415.000,00


- izgradnja zaštitnog zida groblja

Dokmanovići 60.000,00


- adaptacija krovišta i trijema mrtvane

Krš, Vrbovsko 300.000,00


- tekuće i investicijsko ulaganje u groblja 55.000,00


4. JAVNA RASVJETA


IZVORI FINANCIRANJA


1. prihod od komunalnog doprinosa 100.000,00


3. prihod od sredstava Proračuna grada -


UKUPNO: 100.000,00Javna rasvjeta - opis radova 100.000,00


- prilaz škol. sport.dvorani Vrbovsko 20.000,00


- proširenje javne rasvjete sukladno uvjetima

HEP- a po prijedlozima MO 80.000,00


5. POBOLJŠANJE OPSKRBE PITKOM VODOM


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1. prihod od komunalnog doprinosa 250.000,00


3. prihod od sredstava Proračuna grada 750.000,00


UKUPNO: 1.000.000,00


6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


Opskrba pitkom vodom- opis radova 1.000.000,00


Izgradnja i rekonstrukcija po planu

»Komunalca« d.d.


- zamjena AZB cijevi Gomirje - Kosanovići 260.000,00


- izgradnja vodovoda za Kovačeviće i Zeliće 190.000,00


- sanacija izvorišta J. Kosa i vodospreme

S. Sušica 140.000,00


- sanacija vodospreme Sv. Ilija - Nadvučnik -

Lisac 110.000,00


- izrada hidroforskih stanica Hambarište,

Japići, Komlenići 230.000,00


- izrada projekta hidrantske mreže sa

potrebnim ispitivanjima i atestima 70.000,00


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1. prihod od komunalnog doprinosa 100.000,00


2. prihod od sredstava Proračuna grada 400.000,00


UKUPNO: 500.000,00Odvodnja i pročišćavanje otpadnih

voda - opis radova 500.000,00


- nastavak izgradnje gradske kanalizacije i

prečistača 500.000,00


7. GRAĐENJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1. prihod od komunalnog doprinosa 100.000,00


2. prihod od sredstava Proračuna grada 400.000,00


UKUPNO: 500.000,00Odlaganje komunalnog otpada - opis radova 500.000,00


- kapit. donacija za sanaciju deponije Cetin 500.000,00


Članak 4.

Za ostvarenje Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01-16

Ur. broj: 2193-01-01/ 08-01-2

Vrbovsko, 29. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr