SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

46.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 66/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 08/08), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Vrbovskog za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Bilance prihoda i izdataka gdje se iskazuju svi prihodi što pripadaju Gradu te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Grada Vrbovskog u 2009. godini ne smiju, prema ovom Proračunu biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Odsjek za proračun, financije i nadzor Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog (služba Proračuna) dužan je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Poglavarstva odgovorni su za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Članak 9.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih godišnjim Proračunom. O korištenju rezerve Proračuna odlučuje Gradonačelnik. Gradonačelnik je obvezan svaki mjesec obavijestiti Poglavarstvo Grada Vrbovskog o korištenju sredstava rezerve Proračuna.

Članak 10.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je Gradonačelnik na osnovi Odluke Poglavarstva.

Utvrđuje se da se Grad Vrbovsko u 2009. godini može zadužiti do iznosa od 3.000.000,00 kn utvrđenog u Računu financiranja Proračuna. Zaduženje se odnosi na bankarski kredit za nabavu nefinancijske imovine. Kreditom će se realizirati otkup zemljišta u Poduzetničkoj zoni radi njene daljnje izgradnje. Rok otplate kredita je 60 mjeseci. Obveza za povrat kredita u 2009. godini iznosi 700.000,00 kn, zajedno sa pripadajućim kamatama.

Članak 11.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Upravnom odjelu Grada Vrbovskog isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog. Poglavarstvo Grada utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Naknade materijalnih prava zaposlenih u Pododsjeku »Pomoć u kući starijim osobama« isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Plaće za zaposlene u Pododsjeku »Pomoć u kući starijim osobama« isplaćivat će se prema odredbama Ugovora sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2009. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2009. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2009. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2009. godini, na osnovi prijedloga Poglavarstva odlučuje Gradsko vijeće.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 15. ožujka 2009. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz Proračuna za 2008. godinu te financijske planove za 2009. godinu usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2009. godinu.

Članovi Poglavarstva obvezni su pregledati izvješća iz stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti i o tome izvijestiti Gradonačelnika i Poglavarstvo.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/08-01-7

Ur. broj: 2193-01-02/08-01-1

Vrbovsko, 29. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr