SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

52.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 19. i 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 07/06 i 08/ 08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 28. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centra Klenovica (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana) izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/ 04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Programom mjera za unapređenja stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 2007. do 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/07) koji sukladno odredbi članka 346. stavak 5. Zakona ostaje na snazi do isteka razdoblja za koji je donijet, u točki 4.2.4. podtočka 4.2.4.5. utvrđena je obveza donošenja Izmjena i dopuna Plana kojom će se planirati izgradnja lukobrana, te na pojedinim parcelama izvršiti izmjena planiranih gradnji. Ovakvo određivanje predmeta Izmjena i dopuna Plana nije dovoljno jasno određeno, a također su nakon donošenja Programa mjera stupili na snagu zakoni čijim stupanjem na snagu se ukazuje neophodno usklađenje Plana sa njihovim odredbama, te se radi detaljnijeg određivanja predmeta Izmjena i dopuna Plana ukazuje potreba donošenje ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana.

Izmjenama i dopunama Plana će se radi zaštite akvatorija izvršit planiranje izgradnje lukobrana u Klenovici.

Na parcelama oznake 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 Detaljnog plana uređenja Centra Klenovica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/98, 18/03 i 10 /08) na kojima je planirana izgradnja stambeno-poslovnih objekata utvrditi potrebe naselja za poslovne objekte planirane u prizemlju i po utvrđenim potrebama izvršiti korekcije u planiranju izgradnje.

Na parcelama oznake 20, 22, 23, 24, 25 i 26 izvršit će se promjene namjene građevnih čestica sa izmjenama veličine i oblika građevne čestice, veličina i površina građevina, promjena dijela planirane trase kolno-pješačke površine između parcela oznake 20 i 25 i planirane ulice između parcela oznake 23 i 24.

Na k.č.br. 3499/111, 3499/112, 3499/113, 3379/21 i 3379/ 20 izgrađeni su objekti sa pripadajućim dvorištem. Dijelom predmetnog zemljišta planirana je izgradnja kolno-pješačkih putova. Izmjenama i dopunama Plana izvršit će se ukidanje kolno-pješačke komunikacije ukoliko ista nije neophodna na ovom području.

Izmjenama i dopunama Plana odredit će se i lokacija za info-punkt i mogućnost obnove ribarske kućice.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana određen je granicama Detaljnog plana uređenja Centra Klenovica (u daljnjem tekstu: Plan).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Planom su utvrđeni uvjeti gradnje, način korištenja i prometna i komunalna infrastruktura.

Područje obuhvata Plana nalazi se u cijelosti u zaštićenom obalnom području mora, te je na isti ishodovana suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora (Klasa: 350-02/08-04/40, Ur. broj: 531-06-08-4 od 21. ožujka 2008. godine).

Tijekom dosadašnje primjene Plana izgrađen je poštanski ured u Klenovici i u postupku su izdavanja građevnih dozvola za izgradnju cesta, centralnog trga i poslovno stambenih objekata.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Radi zaštite akvatorija potrebno je planiranje izgradnje lukobrana u Klenovici.

U obuhvatu Plana potrebno je izvršiti korekcije u promjenama namjene parcela sa izmjenama veličine i oblika građevnih čestica, veličine i površine građevina i to iz razloga što postojeće planirane parcele ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju objekata, jer su pojedine parcele male planirane veličine i nije moguća izgradnja objekta ugostiteljsko-turističke namjene sukladno odredbama važećih propisa, a nije moguće niti proširenje veličine planiranih parcela, jer se radi o parcelama koje su u vlasništvu različitih osoba, te je potrebno izvršiti promjenu namjene na istima, a postojeća planirana parcela ugostiteljsko-turističke namjene-hotela visoke kategorije sa pratećim sadržajima i parkirališta uopće nisu planirana na parceli hotela već na javnim površinama, te je potrebno proširenje ove parcele sa planiranjem zelenih površina i parkirališnih površina ili podzemnih garaža na parceli te bi sa izmjenom veličine parcele minimalna površina iznosila 4.000 m2. Korekcijom veličine parcele oznake 25 i dolazi i do promjene veličine parcele oznake 20 i promjene dijela trase planirane kolno-pješačke površine između obje parcele.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na kartografskim prikazima na kojima je izrađen Detaljni plan uređenja Centra Klenovica.

Za potrebe izrade izmjena i dopuna Plana koristit će se i digitalna ortofoto karta koju je Grad Novi Vinodolski pribavio od Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka,

- Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, 51000 Rijeka,

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Novi Vinodolski, Obala kneza Branimira 3, 51250 Novi Vinodolski,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- HEP-Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- GKTD IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1, 51250 Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Antona Mataije b.b., 51250 Novi Vinodolski,

- HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija Zapad, Ciottina 17 a, 51000 Rijeka.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima-u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana,

- utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 45 dana od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid o prijedlog Izmjena i dopuna Plana - u trajanju od najviše 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi-u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana-u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

- davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima-u roku od najviše 30 dana,

- izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- ishođenje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva-u roku od najviše 60 dana,

- donošenje Izmjena i dopuna Plana-u roku od 30 dana računajući od dana dobivanja suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Izmjene i dopune Plana financirat će vlasnici zemljišta u obuhvatu Plana.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja CENTAR KLENOVICA (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/08).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-01/20

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 16. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=51250&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr