SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

48.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst 82/04 i 178/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 28. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2008. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po djelatnostima i namjenama istih sa procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u razdoblju od 1. 1. 2009. do 31. 12. 2009. godine.

II . PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1. 1. 2009. do 31. 12. 2009. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA 2009. godina u kn


Komunalni doprinos 5.000.000,00

Šumski doprinos 600.000,00

Sufinanciranje Ministarstva za gradnju

poslovne zone Zapad I. faza 3.850.000,00

Koncesijska naknada 30.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe i

odvodnje 1.000.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost 1.500.000,00

Ostali proračunski prihodi 9.791.000,000


UKUPNO 21.771.000,00

III. RASHODI

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, po godinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

A. JAVNE POVRŠINE


2009. godina Nabava i postava javnih sanitarnih čvorava u Klenovici i Smokvici 360.000,00


UKUPNO: 360.000,00


B. NERAZVRSTANE CESTE


2009. godina Izrada projekata cesta (spoj ulica Rasadnik-A. Mataije, Ledenice-Tepli Porat,

Derašnica i dr.) 360.000,00


gradnja dijela cesta PZ Zapad I. faza 2.000.000,00


Zamjena postojećeg asfaltnog sloja ulice A. Mažuranića 1.300.000,00


Gradnja ulice Sopot 1.600.000,00


Trošak nadzora gradnje ulice Sopot 35.000,00


sanacija luke Novi 500.000,00


Izrada arhitektonskog projekta rušenja 50.000,00


Gradnja spoja ulica A. Mažuranića - Rasadnik 750.000,00


Nadzor nad gradnjom 23.000,00


Gradnja po DPU Centar Klenovica 2.000.000,00


Probijanje dijela ceste po DPU Smokvica 440 m' 600.000,00


Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja 230.000,00


Otplata anuiteta Zatrep 48.000,00


Otplata anuiteta Pod Osap 50.000,00


Otplata anuiteta Dugno Povile 54.000,00


Otplata anuiteta Obala P. Krešimira IV. 30.000,00


UKUPNO: 9.630.000,00


C. JAVNA RASVJETA


2009. godina Gradnja dijela JR PZ Zapad - I. faza 400.000,00


Izrada projekata javne rasvjete 360.000,00


Gradnja JR spoja ulica A. Mažuranića-Rasadnik 100.000,00


Sufinanciranje HC za sanaciju JR prema Betterment programu- (Novi, Grabrova,

Dugno-Povile) 1.300.000,00


Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja 70.000,00


Otplata anuiteta Zatrep 12.000,00


Otplata anuiteta Dugno Povile 24.000,00


UKUPNO: 2.266.000,00


D. GROBLJA


2009. godina Sufinanciranje Ivanju za rekonstrukciju mrtvačnice u Novom Vinodolskom

(projektiranje i gradnja) 800.000,00


Izrada arhitektonskog projekta mrtvačnice novog groblja 200.000,00


Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice u Povilama (otplata anuiteta) 83.000,00


Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice u D. Zagonu (otplata anuiteta) 26.000,00


UKUPNO: 1.109.000.00


E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE


2009. godina Otkup zemljišta za gradnju ceste PZ Zapad I. faza 500.000,00Otkup zemljišta za cestu Krminska-Bahalin 800.000,00


Otkup zemljišta za ostale objekte kom. inf. 150.000,00


Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture 160.000,00


UKUPNO: 1.610.000,00


F. OPSKRBA PITKOM VODOM


2009. godina: Sufinanciranje gradnje dijela vodoopskrbe PZ Zapad - faza 250.000,00


Sufinanciranje Vodovoda-Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Sibinj

(otplata kredita) 387.000,00


Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Bater

(otplata kredita). 599.000,00


Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za projektiranje vodifikacije naselja Breze 167.000,00


Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za projektiranje vodifikacije naselja Krmpote 200.000,00


Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za projektiranje vodifikacije naselja Gornji Zagon 134.000,00


Sufinanciranje Vodovoda za projektiranje transportnog cjevovoda, zdenca i izvorišta 220.000,00


UKUPNO: 1.957.000,00


G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


2009. godina: Sufinanciranje gradnje dijela odvodnje PZ Zapad I. faza 1.200.000,00


Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju sistema odvodnje otpadnih voda uz ŽC. 5064

(otplata anuiteta) 177.000,00


Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje naselja Kalvarija (otpata anuiteta) 64.000,00


Sufinanciranje Ivanja projektna dokumentacija bioprečišćivača otpadnih voda 200.000,00


Sufinanciranje projektiranja dokumentacije odvodnje Klenovice 230.000,00


Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje Šenoina-Kralja. Zvonimira-Krmpotska (650 m') 468.000,00


Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje Krasa-A. Mataije (700 m') 504.000,00


Otplata anuiteta odvodnja Korzo hrvatskih branitelja 28.000,00


UKUPNO 2.871.000,00


H. DEPONIRANJE OTPADA I ZAŠTITA OKOLIŠA


2009. godina: Sufinanciranje Ivanj- za sanaciju deponije Duplja 1.800.000,00


90311000-0 Program zaštite okoliša 84.000,00


90313000-4 Praćenje onečišćenja okoliša 84.000,00


UKUPNO: 1.968.000,00


Sveukupno

2009. godina SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G+H 21.771.000.00


Članak 4.

Realizacija Programa iz članka 3. točaka A., B., C., D. i E., izuzev gradnje infrastrukture Poslovne zone Zapad, izfinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa koncesijske naknade, te ostalih nenemjenskih proračunskih prihoda.

Početak gradnje cesta i javne rasvjete Poslovne zone Zapad (čl. 3. točka B. i C.), kao i ostala infrastruktura (čl. 4. F. i G.) u ukupnom iznosu od 3.850.000,00 kn izfinancirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva.

Otplata anuiteta po kreditnom zaduženju Vodovoda Žrnovnice d.o.o., kao i troškovi izrade projektne dokumentacije iz članka 3. točke F. tereti troškovnu stranu Proračuna za 2009. godinu u iznosu od 1.957.000,00 kn, a financira se iz naknade za priključenje i ostalih proračunskih nenamjenskih prihoda.

Točka G. članka 3. ovog programa - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu 2.871.000,00 kn financira se dijelom iz naknade za priključenje, te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda, uključujući i otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju Ivanja.

Članak 5.

Trošak sanacije deponije »Duplja«, te programi i izvješća iz područja zaštite okoliša u ukupnom iznosu od 1.968.000,00 kn, izfinancirat će se dijelom nenamjenskih proračunskih prihoda, a dijelom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 6.

Realizaciju Programa iz članka 3. točke F. operativno provodi KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., kojem je Grad Novi Vinodolski prenio javne ovlasti.

Realizaciju Programa iz članka 3. točaka D., G. i H. koji se odnose gradnju groblja, izuzev novog groblja, gradnju objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda i na sanaciju deponije »Duplja« provodi GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad prenio javne oblasti.

Trgovačka društva iz stavka 1. i 2. ovog članka, dužna su izvješće o realizaciji dijela Programa, utvrđenog ovim člankom, podnijeti Poglavarstvu Grada do kraja mjeseca veljače za prethodnu godinu.

Članak 7.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 363-02/08-01/53

Ur. Broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 16. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr