SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

36.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2009. godinu

Članak 1.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2009. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro-račun Proračuna Općine Mrkopalj broj 2402006-1827500002.

Članak 3.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2009. godinu predviđaju se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 750.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za:

- izgradnju vodovoda Poljička Kosa

- izrada Urbanističkog plana uređenja mjesta Mrkopalj

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Mrkoplj, izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa iz prethodnog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 5.

Nadzor nad uplatama sredstava šumskog doprinosa obavlja Financijska agencija.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-27

Mrkopalj, 15. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=592&mjesto=51315&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr