SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

36.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 24/01, 18/03 i 26/08), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 36. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koje su od značaja za Općinu Matulji, način obavljanja komunalnih djelatnosti, uvjeti za provedbu javnog natječaja, mjerila za odabir ponuda te promjenu cijene usluga.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Na području Općine Matulji obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. prijevoz putnika u javnom prometu

4. održavanje čistoće,

5. odlaganje komunalnog otpada,

6. održavanje javnih površina,

7. održavanje nerazvrstanih cesta,

8. održavanje groblja i prijevoz pokojnika,

9. obavljanje dimnjačarskih poslova

10. održavanje javne rasvjete

(1) Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće.

(2) Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.

(3) Pod prijevozom putnika u javnom prometu razumijeva se prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, za čija područja se prijevoz odvija, osim prijevoza željeznicom koji se uređuje posebnim propisima.

(4) Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.

(5) Pod odlaganjem komunalnog otpada razumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa.

(6) Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

(7) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

(8) Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika. Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju.

(9) Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

(10) Pod pojmom »javna rasvjeta« razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Općine Matulji obavljaju:

1. Komunalno trgovačko društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija,

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

IV. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM KTD-a »KOMUNALAC« d.o.o.

Članak 4.

Komunalno trgovačko društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

- odlaganje komunalnog otpada,

- održavanje čistoće,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja i prijevoz pokojnika

Komunalno trgovačko društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija obavlja komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka sukladno društvenom ugovoru, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje Općinsko poglavarstvo.

Navedeni ugovori zaključuju se na osnovi godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Matulji.

V. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 5.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Matulji sljedeće komunalne djelatnosti:

- obavljanje dimnjačarskih poslova

- prijevoz putnika u javnom prometu

Članak 6.

Postupak dodjele koncesije provodi se prikupljanjem ponuda ili javnog natječaja.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Općinsko poglavarstvo.

Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i dva člana, a imenuje ga Općinsko poglavarstvo.

Članak 7.

Oglas za prikupljanje ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje

- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje

- vrsta i opseg poslova

- način određivanja cijene za obavljanje poslova,

- najniži iznos naknade za koncesiju, te način i rok plaćanja

- jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude

Oglas se objavljuje u dnevnom ili tjednom tisku.

Članak 8.

Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti sljedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti

(obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda)

- dokaz o bonitetu

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave oglasa

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda ili javnog natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi)

Članak 9.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz članka 5. ove Odluke na vrijeme od najduže 30 godina.

Članak 10.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće.

Kriteriji na temelju kojih se donosi odluka određeni su posebnim Odlukama Općinskog vijeća kojima se uređuju pojedine komunalne djelatnosti, a mogu biti sljedeći:

1. poslovnog ugleda podnositelja ponude (broj zaključenih ugovora za djelatnost za koju se daje koncesija)

2. sposobnosti za ostvarivanje koncesije (bolja oprema, poslovni prostor, broj zaposlenih)

3. povoljnosti ponude (najviša naknada za koncesiju, najniža cijena za pruženu uslugu)

4. povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša

Kriterije te rok trajanja za odabir najpovoljnije ponude za davanje koncesije za svaku pojedinu djelatnost utvrđuje Općinsko poglavarstvo u zaključku o raspisivanju natječaja ili prikupljanja ponuda u skladu sa stavkom 2. ovog članka i specifičnostima za pojedinu djelatnost za koju se daje koncesija.

Članak 11.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje

3. visina i način plaćanja naknade za koncesiju

4. cijena i način naplate za pruženu uslugu

5. obveze koncesionara.

Protiv Odluke iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

Na temelju Odluke o davanju koncesije Općinsko poglavarstvo s odabranim podnositeljem ponude sklapa ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje

3. visina i način plaćanja naknade za koncesiju

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu

5. prava i obveze davatelja koncesije

6. prava i obveze korisnika koncesije

7. jamstva korisnika koncesije

8. uvjete otkaza ugovora

9. ugovorne kazne

Ugovor o koncesiji prestaje istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije, otkazom ugovora o koncesiji ili sporazumom stranaka.

Članak 13.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 5. ove Odluke dužne su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva.

Prijava cjenikom iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,

- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu,

- razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom,

- dan primjene nove cijene.

Članak 14.

Općinsko poglavarstvo dužno je dati suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane Općinskog poglavarstva, isti se ne može primjenjivati.

Članak 15.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Matulji, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

VI. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA

Članak 16.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Općine Matulji sljedeće komunalne djelatnosti-poslove:

- održavanje javnih površina - održavanje javnih zelenih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta - poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije

- javna rasvjeta - poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete

- poslovi dekorativne rasvjete

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, poslova održavanja javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja trave, orezivanje stabala, ukrasnog grmlja, košnja zatravljenih površina i ukrasnih travnjaka, sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog grmlja, te plijevljenje korova i okopavanje javnih ozelenjenih nasada.

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, poslova obnove horizontalne prometne signalizacije podrazumijeva se obnova pješačkih prijelaza te ostalih oznaka prometne signalizacije.

Pod obavljanjem poslova održavanja javne rasvjete podrazumijeva se zamjena dotrajalih i istrošenih elemenata javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova i ličenje istih.

Pod obavljanjem poslova dekorativne rasvjete podrazumijeva se postava dekoracije svjetlećim elementima na stupove javne rasvjete, drveće, fasade i druge javne površine u vrijeme Božićnih i novogodišnjih blagdana kao i drugih blagdana i manifestacija.

Članak 17.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) iz članka 16. stavka 1. ove Odluke može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 godine.

Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika sačinjenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim Programima i troškovnicima za predmetne poslove, koje utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava Općinsko poglavarstvo.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 18.

Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora iz članka 16. ove Odluke provodi se:

- prikupljanjem ponuda

- javnim natječajem

Prikupljanjem ponuda pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalnih djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 500.000 kn.

Javnim natječajem pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalnih djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 500.000 kn.

Članak 19.

Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja iz članka 18. ove odluke, provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo, posebno za svaki postupak glede pojedinih komunalnih poslova iz članka 16. ove odluke.

Članak 20.

Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Članak 21.

Povjerenstvo iz članka 20. ove odluke, provodi otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najkasnije tri (3) dana od isteka roka za podnošenje ponude.

Prilikom otvaranja ponuda mogu biti nazočni ponuditelji.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u ovoj odluci smatrati će se nepravovaljanima.

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude, te će zaključak, zaprimljene ponude i pripadajuću dokumentaciju dostaviti Općinskom vijeću koje donosi konačnu odluku.

Općinsko vijeće može donijeti odluku o neizboru niti jedne od ponuda pristiglih na natječaj s time da je obvezno navesti temeljne razloge njihovog odbijanja.

Članak 22.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje pet ponuditelja.

Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje Općinsko poglavarstvo na prijedlog povjerenstva iz članka 19. ove odluke.

Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponude.

Članak 22.

Odluka o prikupljanju ponuda i javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor

- vrijeme za koje se sklapa ugovor

- vrstu i opseg poslova

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora

- način i vrijeme i rok za podnošenje ponuda

- rok važenja ponuda

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi

- mjesto i vrijeme održavanje sjednice povjerenstva za otvaranje ponuda

- uvjeti za odabir najpovoljnije ponude

Članak 23.

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti u jedinstveni upravni odjel Općine Matulji, neposredno ili putem pošte, preporučeno s naznakom »ne otvaraj - za natječaj« u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 24.

Uz ponudu, ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvadak iz registra trgovačkog suda

- dokumente o financijskoj stabilnosti (ne starije od mjesec dana)

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja

- izjava o nekažnjavanju odgovornih osoba ponuditelja za djela protiv gospodarstva u posljednjih pet (5) godina.

- referencu ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi)

Članak 25.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu:

- sposobnost ponuditelja utvrđena temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude sukladno članku 22. i članka 24. ove odluke.

- Najniža ponuđena cijena uz iste ponudbene uvjete

Članak 26.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri (4) godine.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka, na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Matulji o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova zaključuje Općinsko poglavarstvo Općine Matulji.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ugovori o koncesiji, kao i ugovor o povjeravanju poslova za obavljanje komunalnih djelatnosti sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/8

Ur. broj: 2156-04/08-01

Matulji, 18. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing. v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=592&mjesto=51211&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr