SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/ 04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2008. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za 2009. godinu i to:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 500.000,00 kn

2. ostali prihodi iz proračuna 11.810.000,00 kn


UKUPNO 12.310.000,00 kn


Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A. Održavanje javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovaraju se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj, najvećim dijelom, na stavci: uređenje prostora, te s trgovačkom društvom »Lumin« iz Krka.

Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama, kako slijedi:

pozicija

- uređenje spomenika 30.000,00 kn 31

- uređenje javne površine Žestilac 85.000,00 kn 32

- deratizacija i dezinsekcija 45.000,00 kn 51

- usluge čišćenja, pranja i sl. (javni WC) 85.000,00 kn 52

- veterinarske usluge 30.000,00 kn 54

- geodetsko-katastarske usluge 220.000,00 kn 59

- studija utjecaja na okoliš Čižići 300.000,00 kn 60

- planovi gospodarenja i intervencija 50.000,00 kn 61

- projekt dom Tribulje-Klanice 30.000,00 kn 62

- projekt luka Čižići 200.000,00 kn 63

- projekt luka Šilo 200.000,00 kn 64

- projekt uređenja javne površine Klimno 20.000,00 kn 65

- projekt uređenja javne površine Šilo 45.000,00 kn 66

- usluge nadzora 250.000,00 kn 67

- projekt poslovna zgrada Čižići 60.000,00 kn 68

- projekti 200.000,00 kn 69

- arhitektonski projekti 300.000,00 kn 70

- uređenje prostora - TD »Komun« 800.000,00 kn 74

- uređenje prostora - »Lumin« 400.000,00 kn 75

- uređenje zelene površine Soline 170.000,00 kn 76

- kapitalna pomoć trg. društvu »Komun« 500.000,00 kn 77

- urbanistički planovi uvala Soline 300.000,00 kn 78

- urbanistički plan Šilo 300.000,00 kn 79

- urbanistički plan radna zona Brestovica 300.000,00 kn 80

- građ. rad. uređenja javne površine Soline 300.000,00 kn 81

- uređenje javne površine Rasopasno 100.000,00 kn 82

- uređenje i opremanje okoliša doma Kras 85.000,00 kn 83

- sanacija mosta Meline 40.000,00 kn 84

- sanacija mjesne cisterne Sužan 80.000,00 kn 85

- ostale nespomenute usluge 85.000,00 kn 87

- vodna naknada 25.000,00 kn 97


Ukupno 5.635.000,00 kn


B. Odvoz smeća

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

- pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog

otpada 110.000,00 kn 50

- razvoj djelatnosti gospodarenja otpadom 80.000,00 kn 173


Ukupno 190.000,00 kn


UKUPNO A + B 5.825.000,00 kn


2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s obrtom »EL- AN« vl. Anđelka Gržetića iz Šila.

- utrošak ulične rasvjete 350.000,00 kn 10

- usluge tekućeg i investicijskog održ.opreme 200.000,00 kn 39


UKUPNO 550.000,00 kn


3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova dodjeljeno je obrtu »Komunalac« vl. Turčić Marije za groblja u Polju, Dobrinju i Sužanu i »Usluge Cvelić« vl. Cvelić Josipa za groblja Kras, Gabonjin i Rasopasno.

- ostale komunalne usluge, saniranje deponija 85.000,00 kn 53

4. ODRŽAVANJE CESTA

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja

cesta 85.000,00 kn 40

- popravak asfalta na nerazvrstanim cestama 85.000,00 kn 41

- jalovina za popravak puteva 85.000,00 kn 42

- prometna signalizacija 85.000,00 kn 43

- premještanje kamenog suhozida 85.000,00 kn 44

- asfaltiranje cesta 2.860.000,00 kn 188

- popravak cesta mikroasfaltom 450.000,00 kn 194


UKUPNO 3.735.000,00 kn


5. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

- materijal za građ. objekte 50.000,00 kn 12

- beton 50.000,00 kn 13

- usluge tekućeg i investicijskog odr.građ.objekata 85.000,00 kn 17

- unutarnje uređenje doma Čižići 85.000,00 kn 18

- kapelica »Poklonoc« 85.000,00 kn 19

- terasa dom Polje 85.000,00 kn 29

- dom Dobrinj 150.000,00 kn 30

- usluge tekućeg i inv. odr.sakral. objekata 85.000,00 kn 33

- okoliš crkve Kras 85.000,00 kn 34

- okoliš crkve Sv. Ivan 85.000,00 kn 35

- popravak krova crkva Sv. Vid 80.000,00 kn 36

- restauracija drvenih kipova Dobrinj 80.000,00 kn 37

- fasada crkve Dobrinj 200.000,00 kn 38

- kapitalna donacija za crkve 400.000,00 kn 176


UKUPNO 1.605.000,00 kn


6. ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja

morskih pristaništa 85.000,00 kn 45

- nasipavanje plaža 85.000,00 kn 46

- Lučka uprava-vađenje mulja Klimno 200.000,00 kn 204


UKUPNO 370.000,00 kn


7. OPSKRBA VODOM

- potrošnja vode tuševa na plažama 140.000,00 kn 49


SVEUKUPNO 1-7 12.310.000,00 kn


Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2009. godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-22

Dobrinj, 22. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr