SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Općina Punat, Punat, Novi put 2, zastupana po načelniku Mladenu Juraniću s jedne strane

i

Željko Tomljenović, Debanićev breg 25, iz Zagreba, sa druge strane

zaključili su dana 22. prosinca 2008. godine sljedeći

UGOVOR
o financiranju uređenja građevinskog zemljišta

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da predmetni Ugovor sklapaju temeljem čl. 13. Odluke o izradi UPU10 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R 6e (»Službene novine PGŽ« broj 24/2008) i čl. 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne nopvine« broj 76/07).

Općina Punat Nositelj je (koordinator) izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 10- građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R 6e (u daljnjem tekstu: Plan) i Izrade ortofoto topografsko-katastarske podloge za UPU 1 - UPU 10 (u daljnjem tekstu Ortofoto podloga), Željko Tomljenović Investitor je gradnje građevina i površina unutar područja obuhvata Plana.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Općina Punat dana 21. listopada 2008. godine donijela Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za izradu UPU-a i Ortofoto podloge iz čl. 1. ovog Ugovora.

Stranke suglasno utvrđuju da je za najpovoljniju ponudu izrade Plana UPU - 10 izabrana ponuda tvrtke Urbos d.o.o., Split, Karamanova 11 u iznosu od 150.000,00 kn bez PDV-a.

Stranke suglasno utvrđuju da je za najpovoljniju ponudu izrade Ortofoto podloge izabrana ponuda tvrtke Geofoto d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 28 u iznosu od 249.532,50 kn bez PDV-a

Stranke suglasno utvrđuju da razmjerni dio obuhvata područja Ortofoto podloga koja se odnosi na UPU 10 iznosi 2.100,00 kn bez PDV-a.

Stranke suglasno utvrđuju da je rok mirovanja za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljima istekao dana 18. studenog 2008. godine.

Stranke suglasno utvrđuju da će sa najpovoljnijim ponuditeljima iz st. 1. ovog članka biti sklopljen ugovor o izradi Plana i Ortofoto podloge te će isti postati Izvršiteljem danom sklapanja ugovora o izradi Plana i Ortofoto podloge.

Ukoliko ugovor o izradi ne bude sklopljen sa najpovoljnijim ponuditeljima iz stavka 3. ovog članka, stranke suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor raskida i ne proizvodi nikakve pravne učinke.

Stranke suglasno utvrđuju da se ovim Ugovorom reguliraju međusobni odnosi Nositelja izrade, Investitora i Izvršitelja u postupku izrade i donošenja Plana i Ortofoto podloge.

Članak 3.

Nositelj (koordinator) izrade Plana i Ortofoto podloge temeljem ovog Ugovora obvezuje se vršiti koordinaciju izrade Plana i Ortofoto podloge sukladno pozitivnim pravnim propisima, koordinirati kontakte Izvršitelja i nadležnih tijela u postupku izrade i donošenja, aktivno sudjelovati i organizirati provođenje prethodne i javne rasprave, te sudjelovati u izradi Izvješća o provođenju istih, odaslati Plan na mišljenja i suglasnosti i obavljati druge poslove koji predstavljaju koordinaciju izrade i donošenja Plana.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se Izvršitelj Plana obvezati Ugovorom o izradi planova koji će biti sklopljen izraditi Plan sukladno odredbama navedenog ugovora, pozitivnim propisima te pravilima struke koristeći sva svoja znanja i tehniku, surađivati s Nositeljem i Investitorom te im iznositi svoja saznanja vezana uz izradu Plana.

Investitor se obvezuje aktivno sudjelovati u izradi i donošenju Planova i Ortofoto podloge iznošenjem svojih programa Nositelju i Izvršitelju te isplatiti Nositelju cijenu izrade Planova u iznosu od 152.100,00 kn (stopedesetdvijetisućestokuna) uvećanu za iznos PDV-a, odnosno 185.562,00 Kn sa PDV-om.

Nositelj provodi postupak usvajanja Plana potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi Investitor.

Članak 4.

Investitor će iznos od članka 3. stavka 3. ovog Ugovora isplatiti Nositelju izrade Plana u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora .

Nositelj izrade Plana obvezuje se u roku od 8 dana od sklapanja Ugovora o izradi plana sa Izvođačem, presliku istog dostaviti Investitoru.

Članak 5.

Nositelj izrade Plana obvezuje se, nakon stupanja Plana na snagu, predati Investitoru jedan primjerak Elaborata Plana.

Članak 6.

Sve sporove nastale temeljem ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti mirnim putem, u protivnom se utvrđuje nadležnost Općinskog suda u Krku.

Članak 7.

Na sve ostale odnose koje ovaj Ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 8.

Ovaj ugovor sačinjen je u šest istovjetnih primjeraka, od kojih tri primjerka zadržava Nositelj izrade Plana, a tri primjerka Investitor.

Članak 9.

Ovaj Ugovor objavit će se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Punat, 22. prosinca 2008.

Naručitelj: Investitor:

_______________________ ________________________

Općina Punat Marina Punat Grupa d.o.o.
Načelnik Mladen Juranić Željko Tomljenović

Klasa: 350-03/08-01/2

Ur. broj: 2142-02-02-08-56

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51521&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr