SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 53. Srijeda, 24. prosinca 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Općina Punat, Punat, Novi put 2, u daljnjem tekstu Nositelj, zastupana po načelniku Mladenu Juraniću s jedne strane

i

Marina Punat Grupa d.o.o., u daljnjem tekstu Investitor, MB 1445103, iz Punta, Puntica 7, zastupana po Ivanu Žic, s druge strane

zaključili su dana 2. prosinca 2008. godine sljedeći

UGOVOR
o financiranju uređenja građevinskog zemljišta

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da predmetni Ugovor sklapaju temeljem čl. 13. Odluke o izradi UPU1- građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1-

Kanajt te Odluke o izradi UPU2 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN - Marina Punat i građevinsko područje poslovne namjene K3 - Brodogradilište Punat (Službene novine 24/2008) i čl. 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

Općina Punat Nositelj je izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 1-građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1-Kanajt i Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN - Marina Punat i građevinsko područje poslovne namjene K3 - Brodogradilište Punat (u daljnjem tekstu: Planovi) i Izrade ortofoto topografsko-katastarske podloge za UPU 1 - UPU 10 (u daljnjem tekstu Posebna geodetska podloga), a Marina Punat Grupa d.o.o., Investitor je gradnje građevina i površina unutar područja obuhvata Planova.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Općina Punat dana 21. listopada 2008. godine donijela Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za izradu UPU-a i Ortofoto podloge iz čl 1. ovog Ugovora.

Stranke suglasno utvrđuju da je za najpovoljniju ponudu izrade Plana UPU - 1 izabrana ponuda tvrtke Urbos d.o.o., Split, Karamanova 11 u iznosu od 150.328,40 kn sa PDV- om.

Stranke suglasno utvrđuju da je za najpovoljniju ponudu izrade Plana UPU - 2 izabrana ponuda tvrtke Urbos d.o.o., Split, Karamanova 11 u iznosu od 208.376,00 kn sa PDV- om.

Stranke suglasno utvrđuju da je za najpovoljniju ponudu izrade Ortofoto podloge izabrana ponuda tvrtke Geofoto d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 28 u iznosu od 304.429,65 kn sa PDV-om

Stranke suglasno utvrđuju da razmjerni dio obuhvata područja Ortofoto podloga koja se odnosi na UPU 1 iznosi 15.372,00 kn, odnosno za UPU 2 iznosi 19.215 kn, što sve ukupno iznosi 34.587,00 kn sa PDV-om.

Stranke suglasno utvrđuju da je rok mirovanja za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljima istekao dana 18. studenog 2008. godine.

Stranke suglasno utvrđuju da će sa najpovoljnijim ponuditeljima iz st. 1 ovog članka biti sklopljen ugovor o izradi Planova i Posebne geodetske podloge te će isti postati Izvršiteljem danom sklapanja ugovora o izradi Planova i Posebne geodetske podloge.

Ukoliko ugovor o izradi ne bude sklopljen sa najpovoljnijim ponuditeljima iz stavka 3. ovog članka, stranke suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor raskida i ne proizvodi nikakve pravne učinke.

Stranke suglasno utvrđuju da se ovim Ugovorom reguliraju međusobni odnosi Nositelja izrade, Investitora i Izvršitelja u postupku izrade i donošenja Planova i Ortofoto podloge.

Članak 3.

Nositelj izrade Planova i Posebne geodetske podloge temeljem ovog Ugovora obvezuje se vršiti koordinaciju izrade Planova i Posebne geodetske podloge sukladno pozitivnim pravnim propisima, koordinirati kontakte Izvršitelja i nadležnih tijela u postupku izrade i donošenja, aktivno sudjelovati i organizirati provođenje prethodne i javne rasprave, te sudjelovati u izradi Izvješća o provođenju istih, odaslati Planove na mišljenja i suglasnosti i obavljati druge poslove koji predstavljaju koordinaciju izrade i donošenja Planova.

Nositelj izrade planova, obvezuje se poštivati postupak izrade i donošenja prostornih planova, propisan zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Dinamika izrada prostornih planova utvrditi će se sporazumom između Nositelja i Investitora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se Izvršitelj Planova obvezati Ugovorom o izradi planova koji će biti sklopljen, izraditi Planove sukladno odredbama navedenog ugovora, pozitivnim propisima te pravilima struke koristeći sva svoja znanja i tehniku, surađivati s Nositeljem i Investitorom te im iznositi svoja saznanja vezana uz izradu Planova.

Investitor se obvezuje aktivno sudjelovati u izradi i donošenju Planova i Posebne geodetske podloge iznošenjem svojih programa Nositelju i Izvršitelju te isplatiti Nositelju cijenu izrade Planova u iznosu od 393.291,40 kn (tristodevedesettritisućedvjestodevedesetjednakuna i četrdesetlipa).

Članak 4.

Investitor će iznos od članka 3. stavka 3. ovog Ugovora isplatiti Nositelju izrade Planova u rokovima kako slijedi:

- iznos od 90 % u roku od 8 dana po potpisivanju ugovora

- iznos od 10 % u roku od 10 dana od dostave prostornog plana sa odlukom o donošenju

Nositelj izrade Planova obvezuje se u roku od 8 dana od sklapanja Ugovora o izradi plana sa Izvođačem, presliku istog dostaviti Investitoru.

Članak 5.

Nositelj izrade Planova obvezuje se, nakon stupanja Planova na snagu, predati Investitoru jedan primjerak Elaborata Plana.

Članak 6.

Sve sporove nastale temeljem ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti mirnim putem, u protivnom se utvrđuje nadležnost suda u Rijeci.

Članak 7.

Na sve ostale odnose koje ovaj Ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 8.

Ovaj ugovor sačinjen je u šest istovjetnih primjeraka, od kojih tri primjerka zadržava Nositelj izrade Planova, a tri primjerka Investitor.

Članak 9.

Ovaj Ugovor objavit će se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Punat, 2. prosinca 2008.

Naručitelj: Investitor:

_______________________ ________________________

Općina Punat Marina Punat Grupa d.o.o.
Načelnik Mladen Juranić Ivan Žic

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=591&mjesto=51521&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr